IL-PROSPOSTI TAL-IĠM GĦALL-WHITE PAPER GĦAL TITJIB FIL-QASAM TAL-MEDJAZZJONI

Stqarrija Stampa : 1 ta’ Ottubru, 2016

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin laqa’ l-istedina tal-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali fil-proċess ta’ konsultazzjoni dwar il-White Paper għal titjib fil-qasam tal-medjazzjoni.

Il-Kunsill tal-IĠM iddiskuta l-pożizzjoni tiegħu dwar dan id-dokument u ħareġ b’konklużjoni waqt laqgħa tal-istess Kunsill li saret nhar it-Tnejn 26 ta’ Settembru 2016.

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin għarbel id-Dokument ta’ Konsultazzjoni u jidher li għalissa l-kunċett tal-Medjazzjoni se jkun applikat għal kwistjonijiet li jirrigwardaw il-kirjiet.

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jissottometti bir-rispett li qasam ieħor fejn dan il-kunċett għandu jkun introdott hu fil-każ tal-libelli. Hu fatt magħruf li f’numru konsiderevoli ta’ kawżi ta’ libell, f’xi stadju tal-kawża jew fil-fażi finali tagħha, issir dikjarazzjoni mill-kwerelat li timmitiga l-offiżi li dwarhom ikun ilmenta il-kwerelat u l-kawża tieqaf hemm. Imma sadattant ikun inħela ħafna ħin tal-Qorti, ta’ avukati, xhieda u persuni oħra barra milli jkunu saru ħafna spejjeż inutli.

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin hu konvint li jekk ikun hemm eżerċizzju ta’ medjazzjoni malli ssir il-kwerela, jista’ jintlaħaq ftehim bejn il-partijiet u jiġi evitat ħafna ħela ta’ ħin u ta’ flus. Għalhekk l-Istitut qed iħeġġeġ lill-Gvern li jikkunsidra din il-proposta, filwaqt li jibqa’ jinsisti li kemm jista’ jkun malajr il-Parlament għandu jilleġiżla biex jiddekriminalizza il-libell.

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jinsisti li kemm jista’ jkun malajr il-Parlament għandu jilleġiżla biex jiddekriminalizza il-libell

Din is-sottomissjoni tal-IĠM intbagħtet għall-attenzjoni l-kunsiderazzjoni tal-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali bħala parti mill-proċess ta’ konsultazzjoni dwar il-White Paper għal titjib fil-qasam tal-medjazzjoni.

 

Maltese

 

Press Release archive- 2009,2008 & 2007

Stqarrija ghall-Istampa
Data: 5 ta Novembru 2009

DISKRIMINAZZJONI MAL-GURNALISTI FIL-KAZ TAL-ARCTIC SEA

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) jaghmel referenza ghall-kaz tal-“MV Artic Sea” fejn jidher li kien hemm diskriminazzjoni sfaccata il-konfront tal-midja Maltija mill-awtoritajiet responsabbli hekk kif fuq il-vapur thalliet titla’ biss “gurnalista”.

L-IGM – wara li rcieva numru ta’ ilmenti fuq dak li gara – indaga l-kaz.

Dawn huma l-fatti:
Minkejja li l-operazzjoni fuq il-vapur ‘MV Arctic Sea’ kienet wahda ‘top secret’, din is-suppost gurnalista bl-isem ta’ Josienne Facchetti – rnexxielha mhux biss tiehu ritratti tal-operazzjoni, izda bil-barka tal-Awtoritajiet ittellghet abbord il-vapur u dawn ir-ritratti spiccaw ghand gurnal lokali.

Izda fl-istess hin dawk li mexxew l-operazzjoni baqghu jichdu li kien hemm din il-gurnalista abbord il-vapur. Minkejja l-provi kollha bir-ritratti, li gew akkreditati lil din il-‘gurnalista’, jekk fil-fatt hi gurnalista, Josienne Facchetti, ufficjali gholjin mill-Awtorità Marittima Maltija (MMA) waqt konferenza tal-ahbarijiet dak in-nhar li l-vapur dahal fil-Port il-Kbir – baqghu jichdu li kien hemm Facchetti tiehu r-ritratti fuq il-vapur waqt l-operazzjoni.

L-IGM huwa infurmat li Facchetti giet imqabbda ufficjalment mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili biex issegwi l-operazzjoni u tiehu r-ritratti ghall-Protezzjoni Civili BISS u wara taghmel rapport ghad-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili u ghall-MMA BISS.

Imma minkejja li Facchetti tqabbdet minn Dipartiment li jaqa’ taht il-Ministeru ghall-Gustizzja u l-Intern, u ghalhekk thallset minn flus il-poplu, giet agevolata biss gazzetta wahda lokali.

Dak in-nhar, il-membri tal-Protezzjoni Civili u tal-MMA telghu fuq il-vapur u flimkien maghhom ittellghet ukoll Facchetti li hadet ir-ritratti. Prezenti ukoll ghal din l-operazzjoni kien hemm ufficjali mill-MMA, mill-FAM, Pulizija kif ukoll tim mediku bhala prekawzjoni.

L-operazzjoni ta’ spezzjoni tal-MV Artic Sea kienet wahda sigrieta. Tant hu hekk li meta l-lanca ‘Garibaldi’ tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili marret fuq il-post fejn suppost kellhom jiltaqghu mal-‘MV Arctic Sea’ biex jibdew jispezzjonawh, il-vapur ma kienx hemm.

Ftit tal-hin wara tfacca l-vapur tal-gwerra Russu l-‘RFS Ladny 801’ li dderiega lill-Maltin ghal fejn kellhom jiltaqghu mal-‘Arctic Sea’. Huma waslu hdejn l-‘Arctic Sea’ madwar tliet sieghat wara.

L-IGM ghalhekk qed jitlob pubblikament lid-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili biex jinvestiga ghala persuna li tqabbdet minnu tat ir-ritratti lil gazzetta lokali biss u jekk dan sarx bil-permess tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili.

L-IGM qed jitlob ukoll spjegazzjoni ghala l-Awtoritajiet koncernati baqghu jahbu l-verità maghrufa mill-kumplament tal-midja Maltija li din telghet fuq il-vapur meta mar-ritratt kien ippubblikat isimha.

L-IGM jistaqsi jekk Facchetti ghadditx hi personali dawn ir-ritratti lill-gurnal The Times jew jekk inghatawx dawn ir-ritratti mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Civili jew l-MMA biex il-kumplament tal-midja Maltija giet diskriminata?

Ghaliex l-ufficjali gholja tal-Awtorità Marittima Maltija mhux biss zammew hafna informazzjoni sigrieta imma cahdu l-verità maghrufa bil-provi permezz ta’ ritratti, li Facchetti kienet abbord il-vapur Arctic Sea waqt operazzjoni ‘klassifikata’?

Tmiem/


IGM Press Release

Date: 3 September 2009

MALTESE JOURNALISTS SUPPORT EFJ CONDEMNATION OF BERLUSCONI’S “MEDIA VENDETTA”

The European Federation of Journalists (EFJ), the regional group of the International Federation of Journalists (IFJ) has accused Italian Prime Minister Berlusconi of putting press freedom to the sword by launching a legal vendetta against media at home and abroad for reporting on his troubled personal life.

“It’s understandable that Prime Minister Berlusconi wants to keep his colourful personal life out of the headlines,” said Aidan White, IFJ and EFJ General Secretary.

“But he puts press freedom at risk by trying to use the law to intimidate journalists and to stifle media reporting.”

The Institute of Maltese Journalists (IG.M), the Malta affiliate of the IFJ and the EFJ, associates itself fully with this statement.

The EFJ says that Berlusconi often used his power as both media magnate and political leader to intimidate media and individual journalists, but this time he “has stepped over a line by trying to stifle embarrassing but legitimate journalism at both home and abroad.”

On 28 August 2009, Berlusconi sued the daily “La Repubblica” simply for having publicly asked him ten questions. At the same time, the daily “Il Giornale” owned by the Berlusconi family is attacking the catholic paper “Avvenire”.

Moreover, Berlusconi is suing French weekly “Le Nouvel Observateur”, and reports say his lawyers are looking into the possibility to sue British papers – including the ones owned by his former “friend” Rupert Murdoch.

All of this follows intense media interest in his personal life including his divorce and controversy surrounding his relationships with young women.

“What happened is incredible,” said Franco Siddi, President of the IFJ affiliate Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI).

“This complaint against La Repubblica and the attack on Avvenire are evidence of spectacular intimidation of media or journalists who ask questions, express opinions or even discuss the influence of Berlusconi’s private life in politics. He should know that in democracy there are limits to his power,” Siddi insisted.

The EFJ says Berlusconi’s onslaught against the press over his personal behaviour is unacceptable, in Italy or elsewhere. The attack on Avvenire, a respectable newspaper of the church, has added to public indignation over his actions, which many observers believe damage his international reputation.

The EFJ is backing the FNSI in their demands for Berlusconi and his political allies to respect independent and free media in Italy.

“Journalists and media must stand firm in defence of the principles of press freedom and quality journalism,” said White. “And particularly so when the threat comes from the most powerful politician in the land.”

The EFJ represents over 250,000 journalists in over 30 European countries


Press Release
Date: 31 July 2009

URGENT: IGM ACCEPTS PEC RESIGNATION

The Institute of Maltese Journalists (IGM) has accepted the resignation letter of the Chairman and Members of the Press Ethics Commission with immediate effect. A copy of the resignation letter is being attached with this press release.

Commenting on the PEC’s resignation letter, IGM Chairman Malcolm J Naudi said: “It is with great reluctance that I have had to accept the letter of resignation of the Press Ethics Commission (PEC), so soon after it was appointed.

“I believe that this was a valid team of individuals, who could make a great contribution to the journalism profession. The Institute of Maltese Journalists (IGM) understands that the situation was untenable but it does not have the means to investigate whether this was brought about by the interception of an e-mail or through the deliberate action of a PEC member to make a draft decision available to one of the parties in a complaint.

“Since no member of the PEC offered to admit having passed on the information, and resigning, it was impossible to ask the journalist involved to reveal the source. This goes against the very tenets of press freedom that the IGM has striven to protect.
“When the IGM Council asked Charles Flores to clarify his position, he assured the Council that he was prepared to take an affidavit stating that he obtained the information from another source and not from a PEC member.

“Despite this, Mr Flores has offered to resign from the IGM Council, and his resignation will be discussed at the next IGM Council meeting.

“The IGM is committed to ensure that this vital organ will continue to function and will make an announcement on a new Commission as soon as possible,” Mr Naudi concluded.

Ends/

Click here to see the letter of resignation: Page 1 Page 2


 

Media Release
Date: 24 June 2009

IGM SUPPORTS IFJ CALL FOR SAFETY OF IRANIAN JOURNALISTS

The International Federation of Journalists (IFJ) has called on the Iranian authorities to guarantee the safety and freedom of all journalists attempting to cover events in Iran following reports of journalists being arrested and union leaders going into hiding over the weekend.

The Institute of Maltese Journalists (IGM), as the local affiliate for the IFJ/EFJ, has associated itself with the IFJ’s statement on the issue.

IFJ General Secretary Aidan White said: “The Iranian authorities must immediately release all imprisoned journalists and send a clear signal that journalists are to be allowed to work freely and without fear of arrest or intimidation.

“We are particularly concerned about the fate of Ali Mazrooei, Chair of the Association of Iranian Journalists,” White insisted.

According to reports, Mazrooei and other leaders of the Association, an affiliate of the IFJ, went into hiding following the arrests of journalists and demonstrators over the weekend.

Newsweek correspondent, Maziar Bahari, was arrested on Sunday, while John Leyne, BBC Tehran correspondent, had to leave the country.

Further reports suggest that up to ten Iranian journalists had been arrested and many others have gone into hiding.

Several foreign journalists such as Mikel Ayestarán from Spanish daily ABC had left the country after the refusal of the authorities to extend their temporary visas.

These developments followed widespread restrictions on foreign media in Iran and the closing of many websites by the authorities.

For more information, contact + 32 2 235 22 07

The IFJ represents over 600,000 journalists in 123 countries worldwide


Stqarrija ghall-Istampa
Data: 24 ta’ Gunju 2009

DELEGAZZJONI TAL-IGM TILTAQA’ MAL-PRESIDENT TA’ MALTA

Delegazzjoni tal-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) immexxija minn Malcolm J Naudi, Cerpersin u Joe A Vella, Segretarju, ricentement ghamlet zjara ta’ kortesija lill-President ta’ Malta l-Avukat George Abela.

Matul il-laqgha kordjali hafna, li damet aktar minn nofs siegha u li saret fil-Palazz tal-President, il-Belt, ic-Cerpersin tal-Istitut fisser lill-President Abela il-hidma tal-IGM fuq it-tliet oqsma li fuqha jahdem l-Istitut – l-edukazzjoni , l-etika u l-professjonalizmu.

Il-Kunsill tal-IGM informah ukoll dwar l-izviluppi li sehhew ricentement fi hdan l-Istitut, bil-hatra tal-Kummissjoni ghall-Etika Gurnalistika (KEG) gdida mmexxija mill-Professur Kevin Aqulina, eks-Kap Ezekuttiv tal-Awtorita’ tax-Xandir.

Ic-Cerpersin stieden lill-President Abela sabiex fi tmiem il-mandat tieghu hames snin ohra, huwa jkompli ukoll fit-tradizzjoni tal-Gold Award sa mit-twaqqwif tieghu fl-1998 u jmexxi l-Bord tal-Gold Award, li jinghata lil dawk il-persuni li ddistingwew ruhhom fil-qadi ta’ dmirjiethom fil-professjoni gurnalistika.

Min-naha tieghu, il-President Abela wera ruhu informat sewwa dwar il-hidma tal-IGM, specjalment fil-qasam tal-etika gurnalistika. Abela sahaq li l-gurnalizmu ghandu jkun veritier, minghajr ma jhalli l-agendi personali tieghu ixekkluh.

Barra minn hekk, huwa wera ruhu dispost li jkompli mat-tradizzjoni tal-Gold Award u fl-2014, fi tmiem il-mandat tieghu, jmexxi l-gurija tal-Gold Award ukoll bhalma ghamlu it-tliet Presidenti ta’ qablu – Ugo Mifsud Bonnici, Guido de Marco u Eddie Fenech Adami.

Fl-istess waqt, il-Kunsill tal-IGM ipprezenta lill-President Abela kopja tal-ktieb tal-Imhallef Giovanni Bonello “When Judges Dissent”, li gie ppubblikat is-sena l-ohra mill-IGM bil-ghanjuna ta’ The Strickland Foundation. Dan il-ktieb huwa gabra tas-sentenzi tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem li maghhom l-Imhallef Bonello ma qabilx matul iz-zmien tal-hatra tieghu fil-Qorti ta’ Strasburgu, u esprima opinjoni ta’ dissent. Il-ktieb jista’ jinkiseb minghand l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin fuq institute.of.maltese.journalists@gmail.com

Id-delegazzjoni tal-IGM kienet tikkonsisti ukoll mill-Deputat Segretarju Generali Charlot Zahra, it-Tezorier Mario Schiavone, id-Deputat Tezorier Keith Demicoli, u c-cerpersin tal-Bord ta Studji tal-Fondazzjoni Tumas Fenech ghall-Edukazzjoni u membru tal-Kunsill Charles Flores.


Stqarrija ghall-Istampa
Data: 21 ta’ Gunju, 2009

L-IGM JIKKUNDANNA L-AGGRESSJONI FUQ MEMBRU TAL-MEDIA

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) jikkundanna l-aggressjoni li sehhet kmieni s-Sibt filghodu fuq il-media executive tal-Partit Laburista u eks- gurnalist Charlon Gouder.

Dan specjalment meta kien fil-mistrieh tieghu ma’ martu f’post ta’ divertiment.

“Dawn l-attakki ghandhom bzonn jieqfu darba ghal dejjem,” stqarr Malcolm J. Naudi, cermen tal-IGM. “Nies li jahdmu mal-media m’ghandhomx ikunu fil-mira ta’ attakki vjolenti fizici.”

L-Istitut ghandu politika li dejjem jikkundanna attakki vjolenti fuq nies li ghandhom x’jaqsmu mal-media.


 

 

Discrimination

Words raising awareness: EU journalist competition on discrimination and diversity

Brussels, 12 June 2009 – 15% of Europeans believe they have been discriminated against – one good reason for the European Commission to launch for the sixth year running its “For Diversity. Against Discrimination.” journalist competition. The award is open to both print and online journalists. It showcases the talents of media professionals who, through their writing, contribute to a better understanding of the benefits of diversity and tackling discrimination on the grounds of religion or belief, disability, age, sexual orientation, race or ethnic origin. This year’s award includes a special category for articles focusing on the link between poverty and discrimination.

15% of Europeans believe they have been discriminated against – one good reason for the European Commission to launch for the sixth year running its “For Diversity. Against Discrimination.” journalist competition. The award is open to both print and online journalists. It showcases the talents of media professionals who, through their writing, contribute to a better understanding of the benefits of diversity and tackling discrimination on the grounds of religion or belief, disability, age, sexual orientation, race or ethnic origin. This year’s award includes a special category for articles focusing on the link between poverty and discrimination.

“Discrimination represents a waste of talent and a denial of fundamental rights,” said Vladimír Špidla, EU Commissioner for Equal Opportunities. “Now is not the moment to let up on our efforts to tackle this scourge. On the contrary, we need all of our human resources to overcome the crisis and put Europe’s economy back on the right track. This award, now in its sixth year, helps to raise awareness of people’s right to equal treatment while showcasing journalistic talent in Europe.”

The competition is aimed at journalists in the EU who, through their work, contribute to a better understanding of the benefits of diversity and the fight against discrimination. It is part of the European Commission’s “For Diversity. Against Discrimination.”

communication campaign which promotes diversity and better information about discrimination rights throughout Europe. The award is organised in partnership with the Association of European Journalists, European Youth Press, and the European Journalism Centre. Last year the joint winners came from Le Monde in France and Danish national daily, Jyllands-Posten. The recently published Media4Diversity study has cited the Journalist Award as a good practice example which demonstrates “the power of incentives from the policy-making community through initiatives – and parallel funding measures”.

Articles published between 30 November 2008 and 31 August 2009 in either print or online media within the EU are eligible for the competition. Entries can be submitted on http://journalistaward.stop-discrimination.info. At the end of the entry period, national juries will gather in all 27 EU Member States to select the winning articles. A European jury will then choose the three best articles and the overall European Journalist Award winner from the 27 national winners. The winner of the 1st prize will receive €4,500, the runner-up and the winner of the 3rd prize €3,000 and €2,000 respectively.

As in previous years, a special award will also be given. This year, ahead of the 2010 European Year for Combating Poverty and Social Exclusion, articles focusing on discrimination and poverty will be awarded. To be considered for this special award, the articles must focus either on how discrimination based on the grounds of racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation can lead to poverty or how poverty can lead to discrimination. The winner of the Special Award will be rewarded with €2,500.

The European Commission is determined to eradicate discrimination in all its guises. The Journalist Award is one of several EU initiatives to promote a change of attitudes and behaviour in pursuit of this important goal.

For further information
http://journalistaward.stop-discrimination.info
http://www.stop-discrimination.info

Special Eurobarometer 296 : Discrimination in the European Union – Perceptions, Experiences and attitudes


Stqarrija ghall-Istampa
Data: 3 ta’ Mejju 2009

MALTA JOURNALISM AWARDS 2009:
JITHABBRU R-REBBIEHA TAD-19-IL EDIZZJONI

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) il-bierah filghaxija habbar il-gurnalisti rebbieha tad-19-il edizzjoni tal-Malta Journalism Awards f’cermonja li saret fil-Lukanda The Palace u li rat lill-kumpanija A.X Holdings tikkollabora ma’ l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin f’din l-attivita annwali li matulha jkunu ippremjati dawk li jahdmu fil-gurnalizmu.

Fl-istess cerimonja, gurija indipendenti ippreseduta milll-President Emeritus Dr. Edward Fenech Adami bhala Chairman, flimkien ma’ Dr. Clare Thake Vassallo u Dr. Carmen Sammut habbret lil Lino Spiteri bhala r-rebbieh tal-Gold Award.

Il-President Emeritus Dr. Edward Fenech Adami ipprezenta l-Gold Award lil Lino Spiteri. Dan l-unur jinghata lil persuna nnominata li skond il-Gurija tkun marret lil hinn minn rekwiziti ta’ prattika normali fil-gurnalizmu tul il-karriera gurnalistika taghha.

Fl-edizzjonijiet li saru s’issa dan l-unur intrebah minn Fr Joe Borg (1998), Anton Cassar (1999), Frank Attard (2000), J.G. Vassallo (2001), Anthony Montanaro (2002), John Manduca (2003), Charles Grech Orr (2004), Pawlu Carachi (2005), Paul Saliba (2006), Lino Cassar (2007) u Dr. Joseph Micallef Stafrace (2008).

Gurija indipendenti ohra mahtura mill-IGM biex tevalwa l-Malta Journalism Awards, u li kienet maghmulha minn Dr. Anna Mallia bhala Chairman, is-Sur Mario Azzopardi, is-Sur Joseph Felice Pace, is-Sur Winston Azzopardi u s-Sur Gino Galea:

Gurnalizmu Stampat – Ahbarijiet – sponsorjata mill-HSBC Bank Malta p.l.c.
(Trofew ipprezentat minn Josef Camilleri, Kap tal-Public Affairs u CSR)

1. Ariadne Massa (The Times)
2. Charlot Zahra (MaltaToday)
3. Victor Vella (L-orizzont/It-Torca)

Gurnalizmu Stampat – Features – sponsorjata minn Vodafone Malta Ltd
(Trofew ipprezentat minn Claudette Farrugia, Senior Executive – Corporate Affairs)

1. Charlot Zahra (MaltaToday)
2. Ariadne Massa (The Times)
3. Victor Vella (l-orizzont/It-Torca)

Gurnalizmu Fotografiku – sponsorjata minn The Farsons Foundation
(Trofew ipprezentat minn Bryan A Gera, Chairman)

1. Michael Ellul (In-Nazzjon)
2. Darrin Zammit Lupi (The Times)
3. Matthew Mirabelli (The Times)

Gurnalizmu dwar l-Ivvjaggar – sponsorjata minn Emirates Airline
(Trofew ipprezentat minn Paul Fleri Soler, Maniger ghal Malta u Cipru)

1. It-Tim ta’ Xarabank (PBS)
2. Alvin Scicluna (PBS)
3. Mario Micallef (PBS)

Gurnalizmu Mxandar – Skript Televiziv – sponsorjata mill-Awtorita` tax-Xandir
(Trofew ipprezentat minn Pierre Cassar, Kap Ezekuttiv)

1. Reno Bugeja (PBS)
2. It-Tim ta’ Xarabank (PBS)
3. Basement Productions (Net TV)

Gurnalizmu Mxandar – Filmat Televisiv- sponsorjata mill-Awtorita` tax-Xandir
(Trofew ipprezentat minn Pierre Cassar, Kap Ezekuttiv)

1. Basement Productions (Net TV)
2. It-Tim ta’ Xarabank (PBS)
3. Keith Demicoli (PBS)

Gurnalizmu Mxandar – Radju – sponsorjata mill-Awtorita` tax-Xandir
(Trofew ipprezentat minn Pierre Cassar, Kap Ezekuttiv)

1. Cynthia Zerafa (Radju RTK)
2. Reno Bugeja (Radju Malta)
3. Joyce Guillaumier (Campus FM)

Gurnalizmu Kulturali – sponsorjata mill-Awtorita` Maltija tat-Turizmu
(Trofew ipprezentat minn Alexia Maggi, Senior Executive)

1. Alvin Scicluna (PBS)
2. Lino Bugeja (The Times)
3. Fiona Vella (It-Torca)

Gurnalizmu Sportiv – sponsorjata mill-Fond ghall-Kawzi Gusti
(Trofew ipprezentat mill-Ministru tal-Finanzi, Ekonomija u l-Investiment Tonio Fenech)

1. Christian Micallef u George Micallef (Net TV)
2. Kevin Azzopardi (The Times)
3. Jeremy Dalli (Net TV)

Gurnalizmu Fotografiku Sportiv – sponsorjata mill-Malta International Airport
(Trofew ipprezentat minn Julian Jaeger , Kap Ezekuttiv)

1. Matthew Mirabelli (The Times)
2. Darrin Zammit Lupi (The Times)
3. Darrin Zammit Lupi (The Times)

Gurnalizmu Elettroniku (e-Journalism) – sponsorjata minn SmartCity Malta
(Trofew ipprezentat minn Claudio Grech, Kap Ezekuttiv SmartCity Malta)

1. Christopher Scicluna (timesofmalta.com)
2. Paul Spiteri Lucas (timesofmalta.com)
3. Vanessa Macdonald (di-ve.com)

The George Sammut Opinion Article Award – sponsorjat mill-Familja Sammut
(Trofew ipprezentat minn Dr. Austin Sammut, rapprezentant tal-Familja Sammut)

1. Sarah Puntan Galea (The Economic Update)
2. Vanessa Macdonald (di-ve.com)
3. Lino Bugeja (The Times)

L-Ilsien Nazzjonali fil-Gurnalizmu – Kategorija Specjali
(Trofew ipprezentat minn Mario Schiavone, Membru tal-Kunsill Nazzjonali ghall-Ilsien Malti)

1. Alvin Scicluna (PBS)

Il-Gurija hejjiet ukoll rapport dwar is-sottomissjonijiet u l-livell gurnalistiku taghhom (mehmuz ma’ din l-istqarrija).

Fis-serata finali tal-bierah inghata ghall-ewwel darba premju gdid peress li l-Unjoni Ewropea iddedikata din is-sena ghall-Innovazzjoni u l-Kreattivita. Kien ghalhekk gest f’waqtu – li l-Istutut tal-Gurnalisti Maltin mill-ewwel accetta – li l-Ministeru tal-Edukazzjoni, Kultura, Zghazagh u Sport joffri l-Premju ghall-Kreattivita.

Il-guriji kienu mitluba biex waqt li jkunu qed jezaminaw ix-xoghlijiet sottomessi, jiehdu wkoll nota ta’ dan il-premju gdid u jaghmlu r-rakkomandazzjonijiet taghhom.

Il-gurija dehrilha li dan il-Premju kellu jinghata lil zewg xoghlijiet, wiehed miktub u iehor fotografiku; dak lil Ariadne Massa u lil Darrin Zammit Lupi rispettivament.

Tmiem


Press Release

29.4.2009

IGM deputy chairman wrongfully accused by PN MEP candidate

Julia Farrugia, deputy chairperson of the Institute of Maltese Journalists (IGM) and a Mediatoday journalist, has filed a complaint with the IGM after she alleged that a Nationalist Party candidate for the European Parliament elections made serious allegations of professional misconduct against her, which she states are totally false.

Alan Deidun last Sunday sent a text message to Ms Farrugia in which he accused her of passing information that he had given her in confidence to Super 1 and of asking him “malicious questions” that were aimed at causing him political damage.

In her complaint, Ms Farrugia said that she felt the contents of the text message were an attack on her professional integrity as an independent journalist and could potentially jeopardise her employment.

On the basis of the information the IGM has in hand, it appears evident that Dr Deidun has overstepped the line. The IGM condemns this attack and, although this is taking place in the middle of an election campaign, this does not give a politician or public person any latitude to make such inapprorpiate accusations.

The Institute notes that Dr Deidun has since apologised in private to Ms Farrugia. However the IGM feels that since Ms Farrugia has made an official complaint the IGM’s views on this case should be made public.

Ms Farrugia subsequently made a complaint to the Nationalist Party, calling on it to take disciplinary action against Dr Deidun.

Meanwhile, the Institute expresses its support to Ms Farrugia following the garnishee order against her personally by the Federation of Hunting and Conservation (FKNK) in connection with a libel action in her newspaper Illum. The IGM feels that this action was totally uncalled for and unnecessary, and could be interpreted as harassment and a threat to independent journalism.


Valletta, 16 April, 2009

ENLARGED PRESS ETHICS COMMISSION HAS NEW CHAIRMAN

The Institute of Maltese Journalists today announced changes to the composition of the Press Ethics Commission – Malta (PEC), including a new chairman and an enlarged format for the commission.

Addressing a press conference at the IGM’s premises in Valletta, the institute’s chairman, Malcolm J. Naudi said that at its 2009 annual general meeting, the IGM had resolved to introduce changes to the PEC, following consultation with the outgoing chairman, Chief Justice Emeritus Professor Giuseppe Mifsud Bonnici.

The institute approached Dr Kevin Aquilina, former chief executive of the Broadcasting Authority, to become the new chairman and then set about to invite a number of individuals to become members of the commission.
It was decided that there should be ten members, apart from the chairman (see bottom of this PR), and the PEC’s term should be for a period of one year, starting on 15 April 2009.

Mr Naudi thanked Chief Justice Emeritus Professor Mifsud Bonnici and the outgoing members of the PEC for their service. “Prof. Mifsud Bonnici has lent a high degree of credibility during his term as chairman of the PEC since 2001 both in Malta and internationally,” he added.

During this time, the IGM’s Code of Ethics was revised, new Rules of Procedure were adopted to clearly define how the Commission operates and the different steps adopted by the PEC during its handling of a complaint, and a website with frequently asked questions (FAQs) launched. This can be found at http://www.maltapressclub.org.mt/pec.html.

While introducing Dr Aquilina to the media, Mr Naudi said that his first task is to get the PEC working again, tackling a number of pending cases, but in the coming months it will be working on suggesting changes to the Code of Ethics for the IGM Council and members to approve, apart from indicating the way forward.

“I urge anyone contemplating making a complaint to the Commission to consider seriously the implications of their decision. Complainers have several options, including taking court action, and making a complaint to the PEC should not be seen as the cheaper option but the most effective one,” Mr Naudi said. All complaints to the PEC must be addressed to:

The Secretary

Press Ethics Commission – Malta

PO Box 21

Marsa GPO 01

Malta

The Press Ethics Commission can also be contacted via e-mail at pecmalta@gmail.com.

A Short Historical Overview of the PEC

Since its foundation, the Institute of Maltese Journalists (IGM) has endeavoured to upgrade journalism in Malta. Ethics, together with Education and Professionalisation, were identified as the three principles the IGM should pursue to achieve this objective.

In November 1991, following various meeting between the IGM (then known as The Malta Press Club) and the now defunct Institute of Broadcasters, a code of journalistic ethics was launched, following approval by the members of both organisations. That Code, launched during a press conference on 11 November 1991, provided for the setting up of the Journalistic Ethics Council, which was to be the precursor of the present Press Ethics Commission (PEC).

In February 1996, a policy document prepared by former TMPC Education and Information Secretary, Carmel Bonello, was presented during a seminar for all Maltese journalists. Among others, this document put forward new concepts for the promotion of journalistic ethics, including guidelines for submission and handling of complaints, as well as for a revision of the former Journalistic Ethics Council. The document suggested the setting up of a body called the Press Ethics Commission (PEC) and its composition.
The new PEC became operational in January 1999 under the chairmanship of Notary Myriam Spiteri Debono. In 2001, the Chief Justice Emeritus, Professor Giuseppe Mifsud Bonnici, was appointed Chairman. In 2006 Joe Cordina was appointed Secretary. In April, 2009, Dr Kevin Aquilina was appointed Chairman.

The Press Ethics Commission is currently composed of:

Chairman: Dr Kevin Aquilina

Members: Dr Stefano Filletti

Dr Klaus Vella Bardon

Mr Antoine Ellul

Mr Charles Mizzi

Dr Carmen Sammut

Mr Joe Felice Pace

Ms Silvana Debono

Ms Joanna Spiteri

Dr Joe Cassar

Mr Tony Cassar Darien

Secretary: Joe Cordina


Stqarrija ghall-Istampa

Data: 7 ta’ Marzu 2009

HTIEGA TA’ TRATTAMENT AHJAR GHALL-GURNALISTI

Wara diskussjonijiet mad-Dipartiment tal-Informazzjoni, il-Kunsill tal-Istitut tal-Gunalisti Maltin (IGM) jixtieq jiccara li, kontra ghal dak li qal fl-istqarrija ta’ nhar is-Sibt li ghadda, il-gurnalisti ma thallewx ikunu fuq quddiem hames snin ilu waqt l-inawgurazzjoni tal-President Eddie Fenech Adami.

Madankaollu, l-Istitut itenni l-kritika tieghu dwar il-pozizzjonar tal-gurnalisti waqt ic-cerimonja tal-hatra kif ukoll dwar ir-restrizzjonijet li sabu l-gurnalisti meta kienu qed jirrapportaw il-hatra tal-President Gorg Abela.

Xi gurnalisti prezenti lmentaw fuq il-volum baxx li minhabba f’hekk ma setghux jisimghu dak li kien qieghed jintqal u li ma thallewx jaghmlu xoghlhom kif suppost. In-numru tan-nies fis-sala tal-Palazz kien limitat, pero’ xorta l-quddiem il-media trid tkun rapprezentata kif hu xieraq.

Barra minn hekk, l-Istitut jistenna li jekk sar ftehim mal-media kellu jigi rispettat min kulhadd, sew mill-organizazzjonijiet tal-media kif ukoll mill-organizzaturi tal-avveniment.

Ikun xieraq li darb’ohra, isiru arrangamenti aktar effettivi sabiex ilahhaq mal-influss ta’ gurnalisti u camermen li kien previst li jattendu.


Press Release

Date: 4 April, 2009

JOURNALISTS TREATED ‘IN A FAR FROM PROFESSIONAL WAY’ BY THE DOI

The Institute of Maltese Journalists (IGM) strongly condemns the far from professional way that journalists and photographers/cameramen were treated by the Department of Information (DOI) while they were reporting the Oath of Office of the President of the Republic earlier today.

Numerous reports of incidents between DOI officials and representatives of the press and broadcasting media, who were on duty, reached the IGM Council.

The full details of where cameramen, journalists and photographers were to stay were agreed during two meetings held yesterday – one with representatives of the press/radio; and the other with representatives of the TV stations.

Despite all this, this agreement was not honoured by DOI officials and there was complete confusion during the President’s stroll to the Palace from St John’s Co-Cathedral and the ceremony itself at the Palace.

Journalists were, in fact, relegated to the last row in the Grand Council Chamber, where they could hardly hear the speeches as they were delivered and capture the atmosphere of the occasion.

When the journalists protested with senior officials of the Department of Information, they were informed that responsibility for the arrangements was in the hands of the Office of the President.

“We recall that when President Emeritus Eddie Fenech Adami took the Oath of Office five years ago, journalists were accommodated in the front together with the photographers,” the IGM stated.

Even after the ceremony was over, the journalists were first asked to leave the Palace and it was only after they insisted that they were allowed to see the atmosphere.

“In the words of all those present this morning, there was a complete breakdown in co-ordination by officials of the DOI and the Office of the President,” the IGM Council maintained.

A senior official of the Department of Information even pushed a PBS cameraman, while an Armed Forces of Malta official stopped a journalist from the same station who was reporting live while the AFM band was coming out of the Palace on to St George’s Square.

“Despite the good will expressed by the Parliamentary Secretary for Information, Chris Said, and the Director General at the Department of Information, it appears that the Department’s officials still needed to provide adequate facilities in this era when the amount of media, not just printed but also audiovisual and electronic, has grown in number,” the Institute of Maltese Journalists maintained.


 

MALTA JOURNALISM AWARDS

PRESS RELEASE

36 FINALISTA GHAD-19-IL EDIZZJONI TAL-MALTA JOURNALISM AWARDS

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) habbar l-ismijiet tas-36 finalista li lahqu l-istadju finali minn fost l-57 participant li hadu sehem fil-kompetizzjoni gurnalistika Malta Journalism Awards.

Din hi d-19-il edizzjoni konsekuttiva li l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin qed jorganizza. Matul is-snin, din il-kompetizzjoni kibret u l-lum ghandha 13-il kategorija differenti.

Diversi istituzzjonijiet u kumpaniji ewlenin, sena wara l-ohra, jisponsorjaw il-Malta Journalism Awards. Fost dawn hemm l-Awtorita` tax-Xandir, il-Fond ghall-Kawzi Gusti, l-HSBC Bank Malta p.l.c., SmartCity Malta, Vodafone Malta Limited, l-Awtorita` Maltija tat-Turizmu, The Farsons Foundation, Malta International Airport, il-linja ta’ l-ajru Emirates u l-Familja Sammut.

Il-gurija ta’ din l-edizzjoni ghazlet lil dawn il-finalisti mnizzlin hawn taht f’ordni alfabetika:

Gurnalizmu Stampat – Ahbarijiet – sponsorjata mill-HSBC Bank Malta p.l.c
;
Massa Ariadne;
Vella Victor;
Charlot Zahra;

Gurnalizmu Stampat – Features – sponsorjaat minn Vodafone Malta Ltd

Ariadne Massa;
Vella Victor;
Charlot Zahra;

Gurnalizmu Fotografiku – sponsorjatat minn The Farsons Foundation

Ellul Michael;
Mirabelli Matthew;
Zammit Lupi Darren;

Gurnalizmu marbut ma’ l-Ivvjaggar – sponsorjat minn Emirates Airline

Micallef Mario;
Scicluna Alvin;
Xarabank Team;

Gurnalizmu Mxandar – Skript Televiziv – sponsorjata mill-Awtorita` tax-Xandir

Basement Productions;
Bugeja Reno;
Xarabank Team

Gurnalizmu Mxandar – Filmat Televiziv – sponsorjata mill-Awtorita tax-Xandir
Basement Productions;
Demicoli Keith;
Xarabank Team;

Gurnalizmu Mxandar – Radio – sponsorjata mill-Awtorita` tax-Xandir

Bugeja Reno;
Guillaumier Joyce;
Cynthia Zerafa;

Gurnalizmu Kulturali– sponsorjata mill-Awtorita Maltija tat-Turizmu

Bugeja Lino;
CVC Communications;
Vella Fiona;

Gurnalizmu Sportiv – sponsorjata mill-Fond ghall-Kawzi Gusti

Azzopardi Kevin;
Dalli Jeremy;
Christian Micallef u George Micallef;

Gurnalizmu Fotografiku Sportiv – sponsorjata mill-Malta International Airport

Mirabelli Matthew;
Zammit Lupi Darren;

e-Gurnalizmu – sponsorjata minn SmartCity Malta

Mcdonald Vanessa;
Scicluna Christopher;
Spiteri Lucas Paul;

Artikli ta’ Opinjoni – spnsorjata mill-Familja Sammut

Bugeja Lino;
Sarah Puntan Galea;
Mcdonald Vanessa;

Importanti li wiehed ikun jaf, li mhux bilfors ikun hemm rebbieh f’kull kategorija, anki jekk f’xi kategorija partikulari jkun hemm finalist wiehed.

Il-Gurija qed thejji wkoll rapport dettaljat dwar is-sottomissjonijiet u l-livell gurnalistiku taghhom , li ghandu jinqara qabel il-premjazzjoni fis-serata finali. Dakinhar jithabbru wkoll l-ismijiet tal-membri li huma fuq il-Gurija ghal din l-edizzjoni.

Ghall-ewwel darba din is-sena, is-sottomissjonijiet fil-kategoriji tal-Gurnalizmu Fotografiku u tal-Gurnalizmu Fotografiku Sportiv kienu analizzati minn Gurija separata maghmula minn forografu professjonali, li wkoll fis-serata finali se jipprezenta rapport dettaljat. Il-kriterji ghall-ghazla ta’ l-ahjar ritratt minn din is-sena nbiddlu u kienu segwiti kriterji applikati f’kompetizzjonijiet internazzjonali tal-fotografija.

Din is-sena c-cerminonja tal-premjazzjoni se ssir is-Sibt, 2 ta’ Mejju, 2009.

Ir-rebbieh tal-kategorija l-Lingwa Nazzjonali fil-Gurnalizmu jithabbar fil-lejla tal-prezentazzjoni.

Fl-istess cerminonja jithabbar ukoll ir-rebbieh tal-Gold Award. Dan l-unur jinghata lil persuna nominata li skond il-Gurija tkun marret lil hinn minn rekwiziti ta’ prattika normali fil-gurnalizmu tul il-karriera gurnalistika taghha. Il-Gold Award ilu jinghata mill-1998, u din is-sena hu l-ghaxar anniversarju tieghu.


Press Release

Date: 18 February 2009

57 PARTICIPANTS IN THE 19th EDITION OF THE MALTA JOURNALISM AWARDS

The Institute of Maltese Journalists (IGM) has announced that 57 journalists were taking part in the 19th edition of the Malta Journalism Awards (MJA). Currently the Jury was doing its job, and the IGM will announce the Finalists at the end of next March.

The IGM organizes these awards on an annual basis. This year’s awards have 13 categories, including a new one reserved for Opinion Writers.
The categories are: Print Journalism – News, Print Journalism – Features, Press Photography, Broadcast Journalism – Television Script, Broadcast Journalism – Television Film, Broadcast Journalism – Radio, e-Journalism, Travel Journalism, Sports Journalism, Sports Photography, Opinion Articles and the Maltese Language in Journalism award.

Each category is sponsored by a different company or organization. The sponsors are HSBC Bank Malta p.l.c., Vodafone Malta Ltd, The Farsons Foundation, the Broadcasting Authority, SmartCity Malta, the Malta International Airport, the Malta Tourism Authority, the Good Causes Fund, Emirates Airline, and the Sammut family.

The awards ceremony will be held next May. During the evening, the Gold Award for the practice of journalism that goes beyond normal journalism practice will also be awarded. This category is sponsored by the Tumas Fenech Foundation for Education in Journalism (FTFEG).


 

IGM launches 19th edition of Malta Journalism Awards

The Institute of Maltese Journalists (IGM) launched the 19th edition of the annual press awards, known as the Malta Journalism Awards, with 13 categories.

Apart from the journalist himself/herself, Editors and Heads of News Departments may select and submit entries of what they consider to be the best work of any individual journalist/s, irrespective of whether that journalist belongs to the same newsroom or not. Submissions can also be forwarded by organisations, corporations and bodies.

In all cases, consent has to be given by the individual journalist/s concerned by filling the appropriate part on the Official Application Form prior to submission of entry by Editor, Head of News Department, or organisations/corporations/bodies.

“Coming so soon after the highly successful 2008 edition of the Malta Journalism Awards, we have taken a strategic decision to move the award ceremony to May, where it used to be held originally, to coincide with World Press Freedom Day,” said IGM chairman Malcolm J. Naudi.

“This also makes the awards more timely, because we are honouring journalists for the work they did during 2008.”

Another major innovation is the introduction of a category for opinion writers. “This has been introduced after a great deal of pressure from participants,” Mr Naudi said. “I thank the Sammut family for sponsoring this category in memory of the late George Sammut, a journalist and editor.
“The rules for this category are slightly different, with all the media who have opinion writers being asked to submit the name of one opinion writer, who will be asked, in turn, by the IGM to submit the five best columns he/she has written during 2008. These columns will then be judged by the MJA’s judging panel.”

The 13 categories in the MJAs are:

Print categories:

Print Journalism – News – sponsored by HSBC Bank Malta p.l.c.

Print Journalism – Features – sponsored by Vodafone Malta Ltd

Photo Journalism – sponsored by The Farsons Foundation

Broadcast categories:

Broadcast Journalism – TV Script – sponsored by the Broadcasting Authority

Broadcast Journalism – TV Film – sponsored by the Broadcasting Authority

Broadcast Journalism – Radio – sponsored by the Broadcasting Authority

E-category:

E-Journalism – sponsored by SmartyCity Malta

General categories:

Travel Journalism – sponsored by Emirates Airline

Sports Journalism – sponsored by the Good Causes Fund

Sports Photography – sponsored by Malta International Airport p.l.c.

Cultural Journalism – sponsored by the Malta Tourism Authority

Opinion Articles – sponsored by the Sammut Family

Best use of Maltese Language in Journalism

This year’s edition of the Gold Award is being sponsored by the Fondazzjoni Tumas Fenech ghall-Edukazzjoni fil-Gurnalizmu. More details about this particular award will be announced at a later date.

Following recommendations by previous judging panels, the Institute draws the attention of journalists to the following points:

only coverages that were made overseas by the journalist concerned are to be submitted in the Overseas Assignment category;
in the Broadcast TV Script and Broadcast Radio categories, all submissions are to be accompanied by a printout of the respective script;
the same journalistic work or the same series can only be submitted in one category; journalists are to put forward their submissions in a presentable manner; and in selecting their best work, journalists shall seek to submit the most ethical work and avoid submitting material that only serves sensationalism.

Prizes 
The first three classified in each category will receive a certificate.

The winner of the first 12 categories above will each be awarded:

a cash prize of €350;
a certificate; and
the Malta Journalism Awards trophy for the respective category.

The winner of the special category entitled “Il-Lingwa Nazzjonali fil-Gurnalizmu” will be presented with the Malta Journalism Award trophy for that category.

Announcement of Finalists

The Finalists will be announced in March 2009.

Presentation Ceremony

The Winners will be announced at a presentation ceremony to be held in May 2009 at Robert Samut Hall, Floriana.

All Maltese journalists may participate

All Maltese journalists may participation in the Malta Journalism Awards, irrespective of whether they are IGM members or not. All entries, whether in Maltese or in English, must have been published, posted on a news website or broadcast in Malta between 1 January, 2008, and 31 December, 2008.

Closing Date 
Submissions will be received at the offices of the Institute of Maltese Journalists, 104a, Old Mint Street, Valletta, on Saturday, 14 February, 2009, between 9.00 a.m. and 12.00 noon. Non-members have to pay a participation fee with the submission.


05.01.2009

IGM Council of Management 2009

 

Chairman: Mr Malcolm J. Naudi

General Secretary: Mr Joe A. Vella

Treasurer: Mr Mario Schiavone

Deputy Chairperson: Ms Julia Farrugia

Deputy General Secretary: Mr Charlot Zahra

Deputy Treasurer and Malta Youth Press representative: Mr Keith Demicoli

Chairman FTFEG Board of Studies: Mr Charles Flores

Member: Mr Brandon Pisani

Member: Ms Marion Zammit

 

Coordinator for Malta Journalism Awards Mr Roderick J. Agius

 


Annual General Meeting – 5th January 2009:

Please click on the following links for documents related to this AGM:

notice-of-igm-agm-2009.doc

igm-agenda-2009.doc

igm-annual-report-2008.doc

application-for-igm-committee-2009.doc

mozzjonijiet-u-emendi-igm-agm-2009.doc

igm-membership-form.doc

proxy-form.doc


Stqarrija ghall-istampa

Data: 28 ta’ Novembru 2008

L-ebda libell m’huwa se jbezza’ lill-IGM milli jhares id-drittijiet tal-gurnalist Malti

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) nhar it-Tlieta, 25 ta’ Novembru, 2008 sar jaf ghall-ewwel darba wara avviz tal-qorti li deher fuq gurnal lokali li s-Sur Joseph Buttigieg u Carmel sive Lino Farrugia fil-kwalita’ taghhom ta’ President u Segretarju rispettivament tal-Federazzjoni Kaccaturi Nassaba Konservazzjonisti bdew proceduri fil-Qorti kontra zewg ufficjali tal-IGM, Malcolm J. Naudi u Joseph A Vella, bhala Chairman u Segretarju tal-Istitut u dan talli l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin ikkundanna vjolenza li ntuzat fuq gurnalisti u fotografi waqt protesta li kienet organizzata mill-Federazzjoni Kaccaturi Nassaba Konservazzjonisti fis-7 ta’ Marzu 2007.

L-ufficjali tal-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) se jikkontestaw din il-kawza fejn se jipprezentaw numru ta’ eccezzjonijiet legali u ghadd ta’ xhieda inkluz gurnalisti u fotografi li kienu attakkati, mhedda u aggrediti waqt li kienu qeghdin jaqdu dmirhom il-Belt, Valletta fis-7 ta’ Marzu 2007.

Ghal dan il-ghan l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) hatar lill-avukat Joe Mifsud ex ufficjal tal-Istitut biex jiddefendi lill-ufficjali u lill-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) f’dan il-kaz. (Nota tal-eccezzjonijiet ghall-kawza ipprezentata dalghodu l-Qorti mehmuza ma’ din l-istqarrija).

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) se jibqa’ jkun tarka ghall-gurnalisti Maltin u Ghawdxin kollha fejn l-ebda vjolenza jew theddida ta’ passi legali m’ghandha tbezzaghhom fil-hidma li qeghdin iwettqu.

 


04.11.2008

Malta Journalism Awards: Jithabbru r-rebbieha tat-18-il edizzjoni

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) habbar il-gurnalisti rebbieha tat-18-il edizzjoni tal-Malta Journalism Awards.

Fl-istess cerimonja, gurija indipendenti ippreseduta milll-President Emeritus Guido de Marco bhala Chairman, flimkien ma’ Dr. Natalino Fenech u l-Professur Dominic Fenech habbret lill-Avukat Joseph Micallef Stafrace bhala r-rebbieh tal-Gold Award.

Is-Sur Joe A Vella, Trustee tal-Fondazzjoni Tumas Fenech ipprezenta l-Gold Award lill-Avukat Micallef Stafrace. Dan l-unur jinghata lil persuna nnominata li skond il-Gurija tkun marret lil hinn minn rekwiziti ta’ prattika normali fil-gurnalizmu tul il-karriera gurnalistika taghha. Fl-ghaxar edizzjonijiet li saru s’issa dan l-unur intrebah minn Fr Joe Borg (1998), Anton Cassar (1999), Frank Attard (2000), J.G. Vassallo (2001), Anthony Montanaro (2002), John Manduca (2003), Charles Grech Orr (2004), Pawlu Carachi (2005), Paul Saliba (2006) u Lino Cassar (2007).

Gurija indipendenti ohra mahtura mill-IGM biex tevalwa l-Malta Journalism Awards, u li kienet maghmulha mis-Sur Michael Schiavone bhala Chairman, Dr. Anna Mallia, is-Sur Tony Formosa u s-Sur Tony Mangion tat dan ir-rizultat:

Gurnalizmu Stampat – Ahbarijiet – sponsorjata mill-HSBC Bank Malta p.l.c.
(Trofew ipprezentat minn Josef Camilleri, Kap tal-Public Affairs u CSR)

1. Ariadne Massa (The Times)
2. Brandon Pisani (l-orizzont / It-Tor?a)
3. Owen Galea (Kullhadd)

Gurnalizmu Stampat – Features – sponsorjata minn Vodafone Malta Ltd
(Trofew ipprezentat minn Claudette Farrugia, Senior Executive – Corporate Affairs)

1. Ariadne Massa (M magazine / Pink magazine)
2. Brandon Pisani (l-orizzont/ It-Torca)
3. Julia Farrugia (Illum)

Gurnalizmu Fotografiku – sponsorjata minn The Farsons Foundation
(Trofew ipprezentat minn Bryan A Gera, Chairman)

1. Michael Ellul (In-Nazzjon)
2. Christian Sant Fournier (TheTimes)
3. Matthew Mirabelli (The Times)

Gurnalizmu dwar l-Ivvjaggar – sponsorjata minn Emirates Airline
(Trofew ipprezentat minn Paul Fleri Soler, Maniger ghal Malta u Cipru)

1. Alvin Scicluna (PBS)
2. Xarabank (PBS)
3. Dr. Alan Deidun (The Sunday Times)

Gurnalizmu Mxandar – Skript Televiziv
– sponsorjata mill-Awtorita` tax-Xandir
(Trofew ipprezentat minn Joe Scicluna, Chairman)

1. Xarabank (PBS)
2. Lourdes Pullicino (Net TV)
3. Reno Bugeja (PBS)

Gurnalizmu Mxandar – Filmat Televisiv
– sponsorjata mill-Awtorita` tax-Xandir
(Trofew ipprezentat minn Joe Scicluna, Chairman)

1. Xarabank (PBS)
2. Bondi+ (PBS)
3. Clayton Tanti u Claire Muscat (Net TV)

Gurnalizmu Mxandar – Radju
– sponsorjata mill-Awtorita` tax-Xandir
(Trofew ipprezentat minn Joe Scicluna, Chairman)

1. Reno Bugeja (Radju Malta)

Gurnalizmu Kulturali – sponsorjata mill-Awtorita` Maltija tat-Turizmu
(Trofew ipprezentat minn Alexia Maggi, Senior Executive)

1. Victor Vella (l-orizzont/ It-Torca)
2. Lino Bugeja (The Times)
3. CVC Communications (PBS)

Gurnalizmu Sportiv – sponsorjata mill-Fond ghall-Kawzi Gusti,
(Trofew ipprezentat mill-Ministru tal-Finanzi, Ekonomija u l-Investiment Tonio Fenech)

1. Kevin Azzopardi (The Times)
2. Event Services Ltd (PBS/Education 22)
3. Teddie Borg (PBS)

Gurnalizmu Fotografiku Sportiv – sponsorjata mill-Malta International Airport
(Trofew ipprezentat minn Julian Jaeger , Kap Ezekuttiv)

1. Darrin Zammit Lupi (The Times / Reuters)
2. Matthew Mirabelli (The Times)
3. Matthew Mirabelli (The Times)

Gurnalizmu Elettroniku (e-Journalism) – sponsorjata minn SmartCity Malta
(Trofew ipprezentat minn Claudio Grech, Kap Ezekuttiv SmartCity Malta)

1. Robert Micallef (maltamedia)
2. Paul Cachia (di-ve.com)
3. Carmelina Grech (di-ve.com)

L-Ilsien Nazzjonali fil-Gurnalizmu – Kategorija Specjali
(Trofew ipprezentat minn Mario Schiavone, Membru tal-Kunsill Nazzjonali ghall-Ilsien Malti)

1. Reno Bugeja (PBS)

Il-Gurija hejjiet ukoll rapport dwar is-sottomissjonijiet u l-livell gurnalistiku taghhom.

 


Stqarrija ghall-istampa
Data: 05 ta’ Settembru 2008

30 FINALISTA GHAT-18-IL EDIZZJONI TAL-MALTA JOURNALISM AWARDS

L-Istitut tal-gurnalisti Maltin (IgM) habbar l-ismijiet tat-30 finalista li lahqu l-istadju finali minn fost l-54 parti?ipant li hadu sehem fil-kompetizzjoni gurnalistika Malta Journalism Awards.

Din hi t-18-il edizzjoni konsekuttiva li l-Istitut tal-gurnalisti Maltin qed jorganizza. Matul is-snin, din il-kompetizzjoni kibret u l-lum ghandha 12-il kategorija differenti.

Diversi istituzzjonijiet u kumpaniji ewlenin, sena wara l-ohra, jisponsorjaw il-Malta Journalism Awards. Fost dawn hemm l-Awtorita` tax-Xandir, il-Fond ghall-Kawzi gusti, l-HSBC Bank Malta p.l.c., SmartCity Malta, Vodafone Malta Limited, l-Awtorita` Maltija tat-Turizmu, The Farsons Foundation, Malta International Airport u l-linja ta’ l-ajru Emirates.

Il-gurija ta’ din l-edizzjoni ghazlet lil dawn il-finalisti mnizzlin hawn taht f’ordni alfabetika:

Gurnalizmu Stampat – Ahbarijiet – sponsorjata mill-HSBC Bank Malta p.l.c

galea Owen;
Massa Ariadne;
Pisani Brandon;

Gurnalizmu Stampat – Features – sponsorjaat minn Vodafone Malta Ltd

Farrugia Julia;
Massa Ariadne;
Pisani Brandon;

Gurnalizmu Fotografiku – sponsorjatat minn The Farsons Foundation

Ellul Michael;
Mirabelli Matthew;
Sant Fournier Christian;

Gurnalizmu marbut ma’ l-Ivvjaggar – sponsorjat minn Emirates Airline

Deidun Alan;
Scicluna Alvin;
Xarabank Team
(Vella Norman, grima Rebeccah, Carbonaro Peter, PrecTaroum Claire, Saliba Olwyn Jo, Dalli Samuel, Micallef grimaud Mandy, Vassallo Mark, Ahar Charles);

Gurnalizmu Mxandar – Skript Televiziv – sponsorjata mill-Awtorita` tax-Xandir

Bugeja Reno;
Pullicino Lourdes;
Xarabank Team
(Vella Norman, grima Rebeccah, Saliba Olwyn Jo,
Dalli Samuel, Micallef grimaud Mandy);

Gurnalizmu Mxandar – Filmat Televiziv – sponsorjata mill-Awtorita tax-Xandir

Bondi + Team
(Bondi Lou, Attard Rachel, Bonnici Josef);
Tanti Clyton, Muscat Clare;
Xarabank Team
(Vella Norman, grima Rebeccah, Carbonaro Peter,
Olwyn Jo Saliba, Dalli Samuel, Micallef grimaud Mandy, AharCharles);

Gurnalizmu Mxandar – Radio – sponsorjata mill-Awtorita` tax-Xandir

Bugeja Reno;

Gurnalizmu Kulturali – sponsorjata mill-Awtorita Maltija tat-Turizmu

Bugeja Lino;
CVC Communications;
Vella Victor;

Gurnalizmu Sportiv – sponsorjata mill-Fond ghall-Kawzi gusti

Azzopardi Kevin;
Borg Teddy;
Events Services
(Xuereb Catherine, Micallef Sandro,
Attard Carolina);

Gurnalizmu Fotografiku Sportiv – sponsorjata mill-Malta International Airport

Mirabelli Matthew;
Zammit Lupi Darren;

e-Gurnalizmu – sponsorjata minn SmartCity Malta

Cachia Paul;
grech Carmelina;
Micallef Robert;

Importanti li wiehed ikun jaf, li mhux bilfors ikun hemm rebbieh f’kull kategorija, anki jekk f’xi kategorija partikulari jkun hemm finalist wiehed.

Il-gurija qed thejji wkoll rapport dettaljat dwar is-sottomissjonijiet u l-livell gurnalistiku taghhom , li ghandu jinqara qabel il-premjazzjoni fis-serata finali. Dakinhar jithabbru wkoll l-ismijiet tal-membri li huma fuq il-gurija ghal din l-edizzjoni.

Ghall-ewwel darba din is-sena, is-sottomissjonijiet fil-kategoriji tal-gurnalizmu Fotografiku u tal-gurnalizmu Fotografiku Sportiv kienu analizzati minn gurija separata maghmula minn forografu professjonali, li wkoll fis-serata finali se jipprezenta rapport dettaljat. Il-kriterji ghall-ghazla ta’ l-ahjar ritratt minn din is-sena nbiddlu u kienu segwiti kriterji applikati f’kompetizzjonijiet internazzjonali tal-fotografija.

Din is-sena ?-?erminonja tal-premjazzjoni se ssir fis-7 ta’ Novembru, 2008.

Ir-rebbieh tal-kategorija l-Lingwa Nazzjonali fil-gurnalizmu jithabbar fil-lejla tal-prezentazzjoni.

Fl-istess ?erminonja jithabbar ukoll ir-rebbieh tal-Gold Award. Dan l-unur jinghata lil persuna nominata li skond il-gurija tkun marret lil hinn minn rekwiziti ta’ prattika normali fil-gurnalizmu tul il-karriera gurnalistika taghha. Il-gold Award ilu jinghata mill-1998, u din is-sena hu l-ghaxar anniversarju tieghu.

Tmiem/

 


Stqarrija ghall-Istampa
Data: 15 t’Awwissu 2008

TELFA TA’ KOLLEGA U TA’ HABIB

Il-Kunsill ta’ l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) juri s-soghba shiha tieghu ghat-telfa tal-kollega u habib Joe Mercieca, li miet habta u sabta aktar kmieni il-bierah fl-eta’ ta’ 63 sena.

“Joe Mercieca se jibqa’ mfakkar mhux biss gurnalist tenaci b’umanità kbira, izda ukoll bhala lekcer tajjeb minn bosta studenti li studjaw il-gurnalizmu fl-Universita’ ta’ Malta, kif ukoll bhala gwida morali u professjoni u habib leali.

“Il-professjonalita’, il-korrettezzza, u l-umanita’ kbira tieghu se jibqghu mfakkra minn bosta nies li kellhom ix-xorti jahdmu jew jitghallmu minn ghandu,” qal Charlot Zahra, Ufficjal Informazzjoni tal-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM).

Il-Kunsill tal-Istitut, f’isem il-membri kollha tieghu, jaghti l-kondoljanzi profondi tieghu lil martu Therese u uliedu Karl u Katia f’dan il-mument ta’ niket kbir ghalihom.

L-IGM iheggeg lill-membri kollha tieghu sabiex jattendu ghall-ahhar tislima lil Joe Mercieca, li se ssir ghada filghodu.

Il-korteo funebri se jitlaq ghada filghodu fit-8 am mill-Isptar Mater Dei lejn il-Knisja Parrokkjali ta’ Hal Balzan, fejn imbaghad issir quddiesa praesente cadavere fit-8.30 am. Wara ssir id-difna fil-qabar tal-familja fic-cimiterju ta’ l-Addolorata.


Press Release
Date: 06 August 2008

IGM PUBLISHES “WHEN JUDGES DISSENT” – A collection of judgments involving Judge Giovanni Bonello at the European Court of Human Rights

The Institute of Maltese Journalists (IGM) has just published the book “When Judges Dissent”, a collection of sentences of the European Court of Human Rights on which the Maltese Judge Giovanni Bonello, who was a member of the court, had a separate opinion from that of his fellow judges.

The book contains 53 cases, assembled and edited by Mario Schiavone, an I?M Council member, and is the result of 18 months’ work.

President Eddie Fenech Adami is presented with a book entitled "When Judges Dissent" by Judge Giovanni Bonello. Malcolm J Naudi (first left), Chairman, Institute of Maltese Journalists, and Council Member Mario Schiavone (right), who edited the book, this morning at the Palace, Valletta.To mark the launch, an event was held at Villa Parisio, Lija, seat of the Strickland Foundation, which assisted in the book’s publication. Among the speakers was President Emeritus Professor Guido de Marco, who is also Chairman of the Strickland Foundation, Judge Bonello, Lawyer Joe Giglio and Mr Schiavone.

Among those present was the Minister of Education, Culture, Youth and Sport, Dolores Cristina, Judges, Magistrates, Lawyers, members of the Diplomatic Corps, journalists and other guests.

Each one of the 53 cases in the book (including three cases involving Malta) has a summary, the European Court of Human Rights’ sentence and the separate opinion of Judge Bonello, in which he did not agree with the Court decision, partially agreed or agreed with the decision but felt that the European Court should have done more to defend the citizen whose application was being dealt with.

When one reads the separate opinions of Judge Bonello, one is struck by a number of things, including:

Firstly: the great courage of Judge Bonello. He does not hesitate to criticise, often in a strong manner, his fellow Judges with whom he works and meets every day.

Secondly: the concise and attractive literary way in which he expresses his opinions.

Thirdly: his logical line and the complete, impeccable way of presenting his arguments.

Fourthly: the fact that he is almost always takes the side of the citizen who files the complaint.

The book’s editor, Mario Schiavone, writes: “When one reads Giovanni Bonello’s opinions one by one, you forget the previous one you have read.”

Even in the cases against Malta, Judge Bonello, without fear, said all in conscience he felt he needed to say, even criticizing our laws or the way in which they are administered.

When one examines these decisions and Judge Bonello’s criticism or suggestions, one realises that from his first case to the most recent case included in this collection, in sentences on similar rights to those that a few years ago the Maltese Judge had criticised, the European Court of Human Rights has begun to accept Judge Bonello’s arguments, which are now reflected in its sentences.

“This should surely be a source of great satisfaction for Giovanni Bonello, not only because his criticism has now been vindicated, but more so because with his harsh but justified criticism, he managed to widen the meaning of several rights sanctioned in the European Convention on Human Rights. He is a true champion of human rights.

“For this and much more, Judge Bonello deserves our praise and gratitude and that of all European citizens who found in him the true defender of their fundamental rights,” says Mr Schiavone.

The book, which is printed in hardback and paperback versions, can be bought from all local book sellers.

 


 

26 TA’ LULJU 2008

il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti habbar l-ewwel decizjonijiet tieghu dwar kif jinktbu bosta varjanti tal-Malti. Ser ikun hemm zmien ta’ 3 snin fejn il-varjanti ezistenti jistghu jibghu jintuzaw flikmien mal-godda. Id-Decizjonijet kienu ppubblikati fil-harga tal-Gazzetta tal-Gvern tasl-25 ta’ Lulju 2008, li kopja taghha tinsab hawn:

http://www.doi.gov.mt/EN/gazetteonline/2008/07/gazts/GG%2025.7.pdf

Inheggu lill-membri taghna sabiex jaddottaw il-verzjoni l-gdida fil-kitba taghhom bil-Malti fuq il-gurnali, il-mezzi tax-xandir u mezzi elettronici ohra.

Hajr bil-quddiem
Charlot Zahra
Segretarju Informazzjoni, IGM


Press Release
Date: 20 July 2008

GOLD AWARD 2008 NOMINATIONS

The Institute of Maltese Journalists (IGM) accepts nominations for the Gold Award 2008. Submissions can be made by persons, organisations or institutions. No one can nominate himself or herself, but everyone is free to submit nominations to the IGM of a person, persons, society, body, organisation or other institution who, in their opinion, qualify for this honour.

The Gold Award is sponsored by the Tumas Fenech Foundation for the Education of Journalists (FTFEG).

The aims of the Gold Award are to give deserved recognition:
To the Maltese person or person resident in Malta who has had a long career and possesses vast experience in journalism; or
The institution, society, body, organisation or group of persons who have contributed substantially to the development of journalism.

In both cases the contribution would be above and beyond the requisites of normal practice in the profession.

Closing date

Submissions will be accepted until Thursday, 21 August, 2008. Whoever submits a nomination has to provide all the details necessary, including: a detailed account of the work carried out; a letter of recommendation from a number of persons involved; the nominated person’s biography.

This must be accompanied by the reason or reason why the nomination is being made so that the Council of the IGM will be in a position to pass on the nomination to the Selection Board, whose Chairman is President Emeritus Prof. Guide de Marco. The Selection Board’s choice will be officially announced during the presentation ceremony of the Malta Journalism Awards (MJA).

Submissions should be sent to the IGM Secretary General Joe A. Vella, Press Club, 104 Old Mint Street, Valletta VLT 1517; or 146/5 Howard Street, Sliema SLM 1759.

The winners so far

1998 – Fr Joe Borg; 1999 – Anton Cassar; 2000 – Frank Attard; 2001 – J.G. Vassallo; 2002 – Anthony Montanaro; 2003 – John Manduca; 2004 – Charles Grech Orr; 2005 – Paul Carachi; 2006 – Paul Saliba; and 2007 – Lino Cassar.

The Institute was instrumental in setting up the Press Ethics Commission (PEC) in 1991 and the Tumas Fenech Foundation for Education in Journalism (1999).

The 19th anniversary of the IGM’s foundation will be celebrated in November this year. The Institute will continue to work on its stated objectives to improve the standard of journalism, through ethics, education and professionalism.

 


 

Press Release

Date: 15 July 2008

IGM COUNCIL CONDEMNS VIOLENT ASSAULTS ON PRESS CORPS BY TRANSPORT FEDERATION DRIVERS

“Unfortunately, this is not the first time that Maltese journalists are assaulted while doing their duty in what has become a catalogue of shame over the past few years” – IGM Chairman Malcolm J Naudi

The Institute of Maltese Journalists (IGM) strongly condemns the violent assaults on various members of the media corps who were doing their jobs during the strike by the Transport Federation yesterday.

In one incident, NET TV cameramen Joe Francalanza was punched in the face as he filmed drivers trying to smash a coach which was picking up tourists, while a PBS cameramen was also physically assaulted while filming incidents at Floriana.

IGM chairman Malcolm J. Naudi called on the police and the authorities to provide protection for journalists who are doing their jobs without fear or favour. “Unfortunately, this is not the first time that Maltese journalists are assaulted while doing their duty in what has become a catalogue of shame over the past few years.

“We strongly urge the police to investigate all those who were responsible for this aggression against members of the media and call on them to bring the perpetrators to justice in the shortest possible time,” Naudi insisted.

The IGM Council noted that one of the fundamental rights in a democratic society such as Malta was the gathering and dissemination of information. “We strongly urge the Transport Federation and its members not to interfere with this fundamental right for all the citizens of this country and to realise that Malta is now part of the European Union – with all the rights and responsibilities that this brings,” Naudi insisted.

The IGM Council also offers its solidarity to the victims of this violence and urges all members of the media to stand united and look out for their fellow professionals in these deplorable circumstances.

 


04 July 2008

Joint Statement by The Journalists’ Committee and the Institute of Maltese Journalists on Thursday evening’s MEPA public hearing on Fort Cambridge

The Journalists’ Committee and the Institute of Maltese Journalists find the attitude of the Malta Environment and Planning Authority unacceptable in its indictment of our press colleagues during the MEPA board hearing of the Fort Cambridge development application.

The journalists present in this meeting carried out their duty admirably in bringing to public attention a draft press release by the MEPA public relations officer, which had pre-empted Thursday’s decision on the Fort Cambridge project before an official public decision was taken.

This incident alone sows doubts on the transparency and integrity of the MEPA board hearing and its new chairman.

The Committee and the Institute find MEPA’s accusations against a journalist of “malicious actions” and of disrupting the meeting to be totally unacceptable and deplorable.

“According to journalists present, PRO Peter Gingell was not in a position to describe how the document came into the journalists’ hands because he wasn’t around at the time, as he admits himself when he says that he was ushering people in at the time. Hence, the allegations of maliciousness are even more irresponsible,” spokespersons for the Committee and Institute, said.

“His draft press release was chanced upon by a member of the press while taking her seat and then shared with the rest of her colleagues. The PRO must have been upset for having foiled his superiors since he demanded to be given the photographs of the press release in question. Such an arrogant demand by a public official is deplorable by any standard. Peter Gingell should apologise for calling into question the integrity of the journalist, who brought such this incident to public attention.”

“Journalists have a vital role to play in public hearings because they represent the wider public who cannot be present in person,” IGM chairman Malcolm J. Naudi said. “What can be regarded as a failing on behalf of a public authority must not be construed to be the fault of journalists who were doing their job without fear or favour. They expect respect and a mature treatment even in such a situation.”

“The journalists present were right to bring to the public’s attention this dangerous exercise in subverting what should have been a transparent and public hearing,” Committee spokesperson Matthew Vella said.


 

12 June, 2008

IGM LAUNCHES 18TH EDITION OF MALTA JOURNALISM AWARDS

The Institute of Maltese Journalists (IGM) launched the 18th edition of the annual press awards known as the Malta Journalism Awards, with 12 categories today. Apart from the journalist himself/herself, Editors and Heads of News Departments may select and submit entries of what they consider to be the best work of any individual journalist/s, irrespective of whether that journalist belongs to the same newsroom or not. Submissions can also be forwarded by organisations, corporations and bodies.

In both cases, consent has to be given by the individual journalist/s concerned by filling the appropriate part on the Official Application Form prior to submission of entry by Editor, Head of News Department, or organisations/corporations/bodies.

“The Malta Journalism Awards are an annual event which any journalist worth his salt must look forward to. The Institute of Maltese Journalists puts a lot of effort into organising the event, but it is thanks to our sponsors, who continually lend their support to this prestigious event, that we are ever grateful,” said IGM chairman Malcolm J. Naudi.

The 12 categories are:
Print categories:
Print Journalism – News – sponsored by HSBC Bank Malta p.l.c.
Print Journalism – Features – sponsored by Vodafone Malta Ltd
Photo Journalism – sponsored by The Farsons Foundation

Broadcast categories:
Broadcast Journalism – TV Script – sponsored by the Broadcasting Authority
Broadcast Journalism – TV Film – sponsored by the Broadcasting Authority
Broadcast Journalism – Radio – sponsored by the Broadcasting Authority

E-category:
E-Journalism – sponsored by SmartyCity Malta

General categories:
Travel Journalism – sponsored by Emirates Airline
Sports Journalism – sponsored by the Good Causes Fund
Sports Photography – sponsored by the Malta International Airport
Cultural Journalism – sponsored by Malta Tourism Authority
Best use of Maltese Language in Journalism.

This year’s edition of the Gold Award is being sponsored by Fondazzjoni Tumas Fenech ghall-Edukazzjoni fil-Gurnalizmu. More details about this particular award will be announced at a later date.

Following recommendations by previous judging panels, the Institute draws the attention of journalists to the following points:

a) only coverages that were made overseas by the journalist concerned are to be submitted in the Travel Journalism category;
b) in the Broadcast TV Script and Broadcast Radio categories, all submissions are to be accompanied by the respective script;
c) the same journalistic work or the same series can only be submitted in one category;
d) journalists are to put forward their submissions in a presentable manner and any photocopies have to be of excellent quality; and
e) in selecting their best work, journalists shall seek to submit the most ethical work and avoid submitting material of a partisan nature or that only serves sensationalism.

Prizes
The first three classified in each category will receive a certificate.
The winner of the first 11 categories above will each be awarded:
a) a cash prize of €350;
b) a certificate; and
c) the Malta Journalism Awards trophy for the respective category.

The winner of the special category entitled ‘Il-Lingwa Nazzjonali fil-Gurnalizmu’ will be presented with the Malta Journalism Award trophy for that category.

Announcement of Finalists
The Finalists will be announced in September 2008.

Presentation Ceremony
The Winners will be announced at a presentation ceremony to be held in November 2008 at Robert Samut Hall, Floriana.

All Maltese journalists may participate
All Maltese journalists may participation in the Malta Journalism Awards, irrespective of whether they are IGM members or not. All entries whether in Maltese or in English must have been published or broadcast in Malta between 1 January, 2007, and 31 December, 2007.

Closing Date
Submissions will be received at the offices of the Institute of Maltese Journalists, 104, Old Mint Street, Valletta, on Monday, 14, and Tuesday, 15 July, 2008, between 5.00 p.m. and 7.00 p.m. Non-members have to pay the participation fee with the submission.

Regulations and applications may be obtained either by phoning IGM Mr Joe A. Vella on 2131-6958/ 9945-0746 or from the website: http://www.maltapressclub.org.mt.

 


 

IGM CONSULTATION ON FUTURE OF JOURNALISTIC PROFESSION IN MALTA

Following the Institute of Maltese Journalists (IGM)’s meeting with the Parliamentary Secretary for Public Dialogue and Consultation Chris Said at the Auberge de Castille in Valletta two weeks ago, the IGM is launching a consultation among its members about the future of journalism in Malta.

During the meeting, Dr Said said that the Government was planning an overhaul of the DOI’s mission and operations to make it closer to the needs of the general population and more in tune with the new demands presented by the consolidation of online media as part of the journalistic landscape in Malta.

Dr Said also indicated that the Government was ready to discuss with journalists’ organisations and other interested parties the manner in which the issue of press cards should be issued in Malta.

Likewise, he said the Government was ready to discuss the granting of a professional status for journalists, on similar lines as other professions like lawyers, doctors and architects.

Do you agree with how the DOI is treating journalists or not? Do you agree that the press cards should be issued by the DOI as at present or would you prefer that a professional body like the IGM to issue cards, as is the case in the UK?

Do you agree that journalists should be given professional status like other professions, like doctors and lawyers, among others? Who should regulate the granting of a professional status – journalists or the Government?

We would like to hear your views. Please send your comments and suggestions to institute.of.maltese.journalists@gmail.com by not later than Monday, 19 May, 2008.


Press Release

Date: 5 May 2008

SOLIDARITY, GREATER PRESS FREEDOM ARE UNIVERSAL GOALS FOR THE MEDIA: IGM

On the occasion of World Press Freedom Day 2008, it is important to focus on two important elements that impact on the media everywhere: the need for global solidarity to overcome threats to the media; and the need for greater press freedom.

The Institute of Maltese Journalists (IGM) associates itself with the statement issued on this occasion by the International Federation of Journalists (IFJ), of which the IGM is the Malta affiliate, which says that global battles for safety, decent work and quality journalism can only be won if journalists stand together in defence of their rights.

In that statement, the IFJ called for “a renewal of global solidarity among journalists to combat the threats facing media”, quoting its president, Jim Boumelha, as saying: “The future of journalism depends upon building fresh solidarity. Our work is at the heart of the struggle for democracy and human rights.”

The IFJ says the future of journalism will not be guaranteed by politically-inspired publicity stunts, or by dumbing down media and cutting editorial budgets.

In Europe, Arne Konig, who chairs the European Federation of Journalists (EFJ), said: “World Press Freedom Day gives us an opportunity to showcase how quality journalism is vital for democracy and can only be achieved when journalists have access to decent working conditions and respect for their role.”

The EFJ says that pressure on journalists to reveal sources of information and residual political interference are key challenges facing journalists and media. Konig goes on to say: “But we cannot ignore the impact of the economic crisis that has overtaken much of Europe’s media. Quality journalism is suffering as media owners impose devastating cuts in editorial budgets.”

In Malta, the American non-governmental organisation Freedom House has further downgraded press freedom in Malta this year, within the ‘Free’ category. Although the Constitution guarantees freedom of speech and of the press, these rights are also restricted “under a variety of circumstances”.

“Malta is one of the few European Union countries not to have a Freedom of Information Act, which is why it is so important that this law should be enacted with urgency in this new legislature and we await the publication of the Bill in the Government Gazette,” IGM Chairman Malcolm J. Naudi insisted.

The Freedom House report noted that the Broadcasting Authority “sued an independent television station for broadcasting material that could incite racial hatred”. Several journalists and photographers, including IGM council member Julia Farrugia, were injured while covering a protest by hunters and trappers in Valletta last year. The attack was the latest of a series of threats and attacks against journalists covering public demonstrations and debates in Malta.

“We have just witnessed a general election campaign in which the media, including new media, played an important role, despite attempts by the main political parties to control the news agenda of the independent media to suit their partisan agendas at such a critical time for a democracy like Malta.

“Sometimes, these attempts were not so subtle, as in the muzzling of political coverage on web portal http://www.di-ve.com following Government complaints on its political coverage. We hope that such episodes do not repeat themselves in future,” Naudi said.

Despite the proliferation of media, rising standards and greater investment, it is vital for the media to remain in touch with the public and continue to fulfil its role to inform, educate and entertain.

Journalists in Malta need to continue to fight to improve their professional status and media owners must continue to invest to ensure that they not only have the latest equipment but that their staff, especially journalists, will commit to their jobs in the long term. “The nature of the job means that long hours are spent to provide the service readers, viewers and listeners have come to expect, but journalists’ wages should also reflect this,” Naudi insisted.

“At the same time, there should be greater accountability and more awareness of the high ethical standards journalists are meant to abide by to retain the trust that comes with their position in society, since greater press freedom also means greater responsibility,” the IGM Chairman added.


Press Release 06/2008
Date: 30 April 2008

FUTURE OF JOURNALISTIC PROFESSION DISCUSSED DURING IGM MEETING WITH INFORMATION SECRETARY

A delegation from the Institute of Maltese Journalists (IGM) this morning had a one hour meeting with Parliamentary Secretary for Public Dialogue and Information Chris Said at his office at the Auberge de Castille in Valletta.

“Finally, information, a sector which is so vital for the effective functioning of Malta as a modern European Union (EU) democracy has not been left under the general umbrella of the OPM but was assigned to a specific person,” IGM Chairman Malcolm J Naudi said.

During the meeting, which was cordial, the IGM delegation discussed with Dr Said various issues that are of vital interest for the exercise of the journalistic profession, such as requests for information from Government departments and entities, the operations of the Department of Information (DOI), the issue of press cards, and professional status for journalists, among other things.

The IGM delegation stressed that the operations of these departments had to be in synch with the realities faced by the journalistic profession in Malta, and be more media-friendly.

“Some departments are quite efficient in their responses to journalists’ queries, while others, such as the Police, are completely erratic in their response time to journalists’ queries,” Naudi said.

On his part, Dr Said said that the Government was planning an overhaul of the DOI’s mission and operations to make it more in tune with the new demands presented by the consolidation of online media as part of the journalistic landscape in Malta.

Dr Said also indicated that the Government was ready to discuss with journalists’ organisations and other interested parties the manner in which the issue of press cards should be issued in Malta.

Likewise, he said the Government was ready to discuss the granting of a professional status for journalists, on similar lines as other professions like lawyers, doctors, and architects.

On his part, the IGM Chairman stressed that the IGM already had a self-regulatory mechanism for enforcing journalistic ethics through its Code of Journalistic Ethics and the Press Ethics Commission (PEC). “This framework could be used for the establishment of a professional body for journalists, as is the case in other EU countries like Italy and the United Kingdom,” he said.

With regards to the Freedom of Information (FOI) Act, which the IGM, together with other journalists’ organisations on the island, has been lobbying for the past few years, Dr Said said that it will be the first bill that will be tabled by Government in Parliament after the formal start of the new Legislature on 10 May 2008.

The IGM delegation also included Secretary Joe A Vella, Treasurer Mario Schiavone, Information Secretary Charlot Zahra and Education, Continuous Professional Development and International Affairs Secretary Brandon Pisani.


 

Press Release 05/2008
Date: 26 April 2008

NEW IGM COUNCIL ELECTED DURING AGM

A new seven-member Council for the Institute of Maltese Journalists (IGM) was elected during the Institute’s Annual General Meeting (AGM) which was held recently at its premises in Valletta.

The three officials of the IGM – Chairman Malcolm J. Naudi, Secretary Joe A. Vella and Treasurer Mario Schiavone – were re-elected uncontested in their respective posts.

However, there was a healthy contest for the posts of members on the Council, with six members submitting their nomination for the four posts. A seventh nomination was withdrawn before the AGM took place.

Following an election held during the AGM, Charles Flores, Julia Farrugia and Charlot Zahra were re-elected as members on the IGM Council while Brandon Pisani was elected for the first time.

During the meeting the members approved an amendment to the IGM Statute presented by member Carmel Bonello to assign specific posts to the four members of the Institute’s Council.

In view of this amendment, Brandon Pisani was appointed Education, Continuous Professional Development and International Affairs Secretary; Julia Farrugia was appointed Deputy Treasurer responsible for sponsorships and fund-raising; Charles Flores was appointed Coordinator for Events and Activities; and Charlot Zahra was appointed Information Secretary.

The new IGM Council has also co-opted Roderick Agius as Council Member. Agius will be co-ordinating the 18th edition of the Malta Journalism Awards (MJA), which recognises journalistic work that goes beyond the normal practice of journalism in Malta.

The IGM is a founder member of the Alliance of Independent Press Councils of Europe (AIPCE), which was set up in 1998. The Institute is also a member of the International Federation of Journalists (IFJ) and its regional group, the European Federation of Journalists (EFJ).

The Institute was instrumental in setting up the Press Ethics Commission (PEC) in 1991 and the Tumas Fenech Foundation for Education in Journalism (1999).

The 19th anniversary of the IGM’s foundation will be celebrated in November this year. The Institute will continue to work on its stated objectives to improve journalism standards, through ethics, education and professionalism.


Stqarrija ghall-Istampa
Data: 18 ta’ Marzu 2008

NIKET

Il-Kunsill ta’ l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) jixtieq juri s-soghba tieghu ghall-mewt ta’ Ebba, il-mara ta’ Saviour Balzan, editur tal-MaltaToday, li halliet din id-dinja fl-eta’ ta’ 50 sena wara marda twila.

Il-quddiesa funebri ta’ Ebba Von Fersten Balzan ser issir fis-2.30 pm fil-Kattridal Anglikan ta’ San Pawl, il-Belt Valletta. Il-familja tixtieq tavza li minflok jintbaghtu fjuri, ikunu apprezzati ghotjiet lil Din l-Art Helwa.


NEWSLETTER GHALL-MEMBRI
Harga Numru 2 — Marzu 2008

Merhba,

Din hija in-newsletter regolari li se johrog l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) minn issa l’quddiem bl-ahhar ahbarijiet dwar il-hidma ta’ l-IGM matul is-sena. Huwa l-hsieb tal-Kunsill li johrog din in-newsletter mill-inqas darba kull xahrejn, izda tista’ tinhareg aktar spiss jekk ikun hemm il-htiega.

Pubblikata it-Tieni Edizzjoni tal-Maltese Journalism ReviewL-Istitut tal-Gurnalisti Maltin bil-ghajnuna tal-Fondazzjoni Tumas Fenech ghall-Edukazzjoni fil-Gurnalizmu ghadu kif ippubblika it-tieni volum tal-Maltese Journalism Review.
Dan il-ktieb, li huwa editjat minn Carmel Bonello, jinkludi l-papers kolllha li gew ipprezentati waqt it-Tieni Konvenzjoni organizzata mill-Istitut tal-Gurnalisti Maltin fis-sena 2000.
Dan il-volum ghandu jservi ta’ referenza ghall-gurnalisti, artikolisti u edituri kif ukoll ghall-istudenti tal-gurnalizmu, fost l-ohrajn.
Kopja ta’ dan il-volum tista’ tinkiseb mill-Istitut tal-Gurnalisti Maltin fuq l-indirizzi elettronici joeavella@onvol.net jew institute.of.maltese.journalists@gmail.com

Hlas tas-shubija ghal din is-sena
Inheggu lil dawk il-membri li ghadhom ma hallsux is-shubija ta’ l-IGM ghas-sena 2008 sabiex jaghmlu l-hlas taghhom mill-aktar fis possibbli. Il-hlas ghal din is-sena huwa ta’ EUR 23.
Ic-cekkijiet ghandhom ikunu intestati f’isem l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin u ghandhom jintbaghtu f’dan l-indirizz: Joe A Vella, Segretarju, Istitut tal-Gurnalisti Maltin, Kaxxa Postali 21, GPO Marsa, Malta.
Il-Kunsill javza li din is-sena min ikun ghadu ma geddidx is-shubija tieghu sal-hrug ta’ l-applikazzjonijiet ghall-Malta Journalism Awards (MJA) aktar tard din is-sena ikollu jhallas il-mizata shiha ghall-Awards ukoll.

Bdil fid-dettalji
Dawk il-membri li bidlu xi dettalji personali jew professjonali bhal indirizz, numru tat-telefon jew indirizz ta’ posta elettronika ghandhom javzaw immedjatament lis-Segretarju permezz ta’ e-mail fuq l-indirizzi joeavella@onvol.net jew institute.of.maltese.journalists@gmail.com


07.02.2008

Journalists’ Committee-IGM Protest against GO’s muzzling of di-ve.com

The Journalists’ Committee together with the Institute of Maltese journalists this morning presented a letter of protest to the Chairman of GO against the newly declared corporate policy to ban all political coverage.

In the letter (attached), the two representative organisations of Maltese journalists condemn this policy, particularly when the country is facing a general election and Maltese citizens need information more than ever, before they go to vote.

As announced on the di-ve.com website itself: “As a result of new corporate policy, di-ve.com will not, for the foreseeable future, cover political activities and statements as part of its day-to-day operations.”

In a press conference given in front of the GO Head Office in Marsa, Journalists’ Committee Chairman Karl Schembri called on all parties’ secretary generals and the Office of the Prime Minister to take a clear stand against this repressive measure which goes against their own party interests but above all goes against the public interest.

“We hope there has been no political interference behind this bizarre and mistaken decision,” Schembri said. “That’s why we expect not only GO to revoke this decision which humiliates our colleagues at the di-ve.com newsroom and is a great disservice to GO’s clients; but we also expect all parties contesting this general election, together with the Office of the Prime Minister which is responsible for the overall government communications and DOI, to take a clear stand in favour of freedom of information and against this measure.

“We also want to remind GO’s mother company, Dubai-based Tecom Investments, that this is a European country in which the free press is an essential part of our democracy.”

IGM Chairman Malcolm Naudi said the last political report to appear on di-ve.com goes back to last Monday’s agreement between the two parties about their supporters’ behaviour during the election.

“For a news portal that is meant to give breaking news update, this is already well out of date,” Naudi said.

This is the text of the joint letter to Go’s Chairman Sonny Portelli:

The Journalists’ Committee
PO Box 66
Valletta

The Institute of Maltese Journalists
PO Box 21
GPO
Marsa

The Chairman
Mr Sonny Portelli
GO
Spencer Hill
Marsa

7 February 2008

Dear Mr Portelli,

As representatives of all Maltese media professionals, we would like to register our disapproval and condemnation of your company’s newly declared corporate policy to stop your news portal di-ve.com from covering political activities and statements.

As one of the foremost communications companies on the islands, we expect that the least GO could do for its customers and the Maltese public, particularly in the run-up to the general elections, is to continue offering updates and regular developments that are happening on the political scene.

Since its launch, di-ve.com has been a news website and a regular reference point for its users. We hope you realise your company’s decision is a disservice to your own customers, to the Maltese public in general and to political parties that need journalists to disseminate and analyse their programmes before our country is called to vote. It also humiliates our colleagues working in the di-ve.com newsroom.

Besides the unacceptable interference from the company’s board in editorial decisions that should remain di-ve.com’s sole responsibility, your decision goes, in fact, against the very claims to corporate social responsibility as claimed by the company.

We hope this mistaken decision is not the result of any political interference and we call on you to withdraw it with immediate effect and show again the trust and editorial freedom that the di-ve.com news team has enjoyed so far.

 

We also appeal to the Dubai mother company, Tecom Investments, to realise this is a European country in which the free press is an essential part of our democracy. We hope the new owners of di-ve.com realise this to the full having decided to operate in a democratic country where politics is discussed, covered and criticised openly as is the case in the rest of the democratic world.

Looking forward to your reassurances that the decision will be revoked, we remain your sincerely,

 

 

 

Karl Schembri ChairmanJournalists’ Committee

Malcolm NaudiChairman Institute of Maltese Journalists


 

Stqarrija ghall-istampa
Data:26 ta’ Dicembru 2007

SOLIDARJETA’ MAL-MEXXEJ LABURISTA

Il-Kunsill ta’ l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) jesprimi s-solidarjeta’ kollha tieghu mal-mexxej Laburista Alfred Sant u l-qraba tieghu f’dan il-waqt difficli fil-hajja tieghu. Il-Kunsill jawgura li l-operazzjoni fuq Dr Sant li ser issir ghada tirnexxi u b’hekk ikun jista’ jissokta bil-hidma politika tieghu ghall-gid tal-pajjiz.


Stqarrija ghall-Istampa
Data: 7 ta’ Dicembru 2007

ID-DRITTIJIET U D-DMIRIJIET TAL-MEDIA F’SOCJETÀ DEMOKRATIKA

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) ircieva ilment minn membru tieghu dwar storja pubblikata nhar it-Tlieta fil-gazzetta elettronika maltastar.com li tirrigwarda lil dan il-membru.

Minghajr ma jidhol fil-merti partikolari ta’ dan il-kaz, l-Istitut ihoss li l-fehma politika ta’ individwu ma ghandha qatt tippregudika l-possibbiltà ta’ mpjieg ta’ xi hadd, hu min hu u jokkupa liema kariga jokkupa, sakemm l-individwu jkollu l-hiliet biex jaghmel ix-xoghol mitlub minn dik il-kariga.

Madankollu l-Istitut ihoss li f’kaz ta’ process li allegatament ma jkunx trasparenti l-media ghandha d-dmir u d-dritt li tinvestiga dawn l-istess allegazzjonijiet. Dan id-dritt fih aktar relevanza meta l-hatriet/impjiegi huma mhallsa mill-fondi pubblici bhal f’dan il-kaz tal-PBS.

Jekk izda l-Gurnalist partikolari hassu ngurjat bl-istorja ppubblikata sta ghalih li jfittex rimedju legali jew mod iehor fil-konfront tal-gazzetta partikolari.


23 November 2007

Joint Press Statement: IGM and Journalists’ Committee

The Journalists’ Committee and the Institute of Maltese Journalists (IGM) want to express their serious concern at the way the state public broadcaster is being systematically stripped of its public service ethos for commercial and political expediency.

In a joint statement, IGM Chairman Malcolm Naudi and Journalists Committee Chairman Karl Schembri said: “The past months have served to confirm our suspicions throughout the PBS restructuring process launched by the Investments Ministry and which has stripped the workforce to one-third of its original complement.

“Not only has the national broadcaster been rendered incapable of producing its own current affairs programmes, but the last indicting development to come out of PBS confirms that the registered editor, Sylvana Cristina, cannot even speak to her colleagues from the press and defend her own decisions.

“With the ministry’s declared policy of vetting and amending any statement given by workers falling under its portfolio, Cristina would be unable to participate in a discussion programme on PBS as she would need the ministry’s go-ahead for whatever she says – a practice which goes to confirm how cut off the ministry is from the subject matter it is meant to be responsible for.

“The same applies to PBS Chairman Joe Fenech Conti and Chief Executive Albert Debono, although it seems the two appointees are comfortable with this situation as they gladly resort to ‘ministerial policies’ whenever held to account by journalists for their decisions.

“This is a very serious situation that puts the country’s democratic credentials into question. Irrespective of the ministry’s own set policies, Cristina remains answerable to the editorial board and to the public, and at law she remains solely and personally answerable for editorial content on the PBS stations.

“And irrespective of the PBS Chairman and Chief Executive’s preferences to be vetted by the ministry, the public deserves a free, transparent and accountable public broadcaster, unshackled from any suppression and able to expose and attack any attempts at its stations’ manipulation.

“We would like to remind the public that the PBS editorial board is still without a chairman, that the last editorial board report was compiled two years ago, and that the Broadcasting Authority itself has declared it cannot fathom who is calling the shots at our national broadcaster.

“It is clear this situation cannot go on, even more so with an election round the corner, where the station will be required more than ever to give a public service to the citizens in reaching their informed decisions.

“Whatever the rhetoric employed by the ministry and the PBS Chairman and Board of Directors, the PBS editorial board has made it amply clear through its public denunciations that its editorial decisions are constantly being ignored, overruled and nullified. We cannot afford even more resignations from the editorial wing because of this. It is the chairman and higher authority who have to reconsider their position and decide whether to focus on investments or public broadcasting.”

 


Stqarrija Numru 19/2007
Data: 31 t’Ottubru 2007

MALTA JOURNALISM AWARDS:
JITHABBRU R-REBBIEHA TAS-17-IL EDIZZJONI

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) habbar il-Gurnalisti rebbieha tas-17-il edizzjoni tal-Malta Journalism Awards (MJA). Fl-istess cerimonja, Gurija indipendenti maghmulha minn Dr Roger Degiorgio, Frans Ghirxi u l-President Emeritus Guido de Marco bhala Chairman, habbret li Lino Cassar hu r-rebbieh tal-Gold Award.

Il-President Emeritus Ugo Mifsud Bonnici ipprezenta l-Gold Award lis-sur Cassar. Dan l-unur jinghata lil persuna nnominata li skond il-Gurija tkun marret lilhinn minn rekwiziti ta’ prattika normali fil-Gurnalizmu tul il-karriera Gurnalistika taghha. Fid-disa’ edizzjonijiet li saru s’issa dan l-unur intrebah minn Fr Joe Borg (1998), Anton Cassar (1999), Frank Attard (2000), J.G. Vassallo (2001), Anthony Montanaro (2002), John Manduca (2003), Charles Grech Orr (2004), Pawlu Carachi (2005) u Paul Saliba (2006).

Gurija indipendenti ohra mahtura mill-IGM biex tevalwa l-Malta Journalism Awards, u li kienet maghmulha minn Ranier Fsadni, Michael Schiavone u minn Anton Cassar bhala Chairman, tat dan ir-rizultat:

Gurnalizmu Stampat – Ahbarijiet
Sponsorjata mill-HSBC Bank Malta p.l.c.
(Trofew ipprezentat minn Josef Camilleri, Kap tal-Public Affairs u CSR)
L-ewwel: Vanessa Macdonald (The Times)
It-tieni: Brandon Pisani (l-orizzont/It-Tor?a)
It-tielet: Victor Vella (l-orizzont/It-Tor?a)

Gurnalizmu Stampat – Features
Sponsorjata minn Vodafone Malta Ltd
(Trofew ipprezentat minn Joseph Cuschieri, Kap tal-Consumer Business)
L-ewwel: Vanessa Macdonald (The Times)
It-tieni: Joanna Ripard (The Sunday Times/Child Magazine)
It-tielet: Martin Debattista (The Times – i-tech section)

Gurnalizmu Fotografiku
Sponsorjata minn The Farsons Foundation
(Trofew ipprezentat minn Bryan A Gera, Chairman)
L-ewwel: Darrin Zammit Lupi (The Times)
It-tieni: Ben Borg Cardona (The Malta Independent/Agence France Presse)
It-tielet: Matthew Mirabelli (The Times)

Overseas Assignments/Rappurtagg minn Barra minn Malta
Sponsorjata minn Emirates Airline
(Trofew ipprezentat minn Paul Fleri Soler, ManiGer ghal Malta u Cipru)
L-ewwel: Alvin Scicluna (TVM)
It-tieni: Brandon Pisani (It-Tor?a/l-orizzont)

Gurnalizmu Mxandar – Skript Televiziv
Sponsorjata mill-Awtorità tax-Xandir
(Trofew ipprezentat minn Joe Scicluna, Chairman)
L-ewwel: Reno Bugeja (TVM)
It-tieni: Mario Micallef (TVM)
It-tielet: Julia Farrugia (One Productions)

Gurnalizmu Mxandar – Filmat Televiziv
Sponsorjata mill-Awtorità tax-Xandir
(Trofew ipprezentat minn Joe Scicluna, Chairman)
L-ewwel: Alvin Scicluna (TVM)
It-tieni: Trip Team (One Productions)

Gurnalizmu Mxandar – Radju
Sponsorjata mill-Awtorità tax-Xandir
(Trofew ipprezentat minn Dr Kevin Aquilina, Kap Ezekuttiv)
L-ewwel: RTK
It-tieni: Charles Xuereb (Campus FM)
It-tielet: Mario Micallef (Radju Malta)

Gurnalizmu Kulturali
Sponsorjata mill-Awtorità Maltija tat-Turizmu
(Trofew ipprezentat minn Domenic Micallef, Segment Head – Storja u Kultura)
L-ewwel: Alvin Scicluna (TVM)
It-tieni: Lino Bugeja (The Sunday Times)
It-tielet:Joyce Guillaumier (It-Torca)

Gurnalizmu Sportiv
Sponsorjata minn Melita Cable
(Trofew ipprezentat mill-InGinier Philip Micallef, Kap Ezekuttiv)
L-ewwel: Benny Pace (l-orizzont/The Times/Ir-Referi)
It-tieni: Mark Attard (Illum)
It-tielet: Teddie Borg (TVM)

Gurnalizmu Fotografiku Sportiv
Sponsorjata mill-Malta International Airport
(Trofew ipprezentat minn Peter Bolech, Kap Ezekuttiv)
L-ewwel: Matthew Mirabelli (The Times)
It-tieni: Darrin Zammit Lupi (The Times/Reuters)

Gurnalizmu Elettroniku (e-Journalism)
Sponsorjata minn SmartCity Malta
(Trofew ipprezentat minn Chris Cole, Chief Operating Officer)
L-ewwel: Kurt Farrugia, Alfred Grixti u David Vella (maltastar.com)
It-tieni: Pierre J. Mejlak (maltamedia.com)

L-Ilsien Nazzjonali fil-Gurnalizmu
Kategorija Specjali
(Trofew ipprezentat mill-Professur Manwel Mifsud, President, Kunsill Nazzjonali ghall-Ilsien Malti)
L-ewwel: Pierre J. Mejlak (maltamedia.com)
It-tieni: Julia Farrugia (Kullhadd/Illum)
It-tielet: Mark Attard (Illum)

Il-Gurija tal-Malta Journalism Awards hejjiet ukoll rapport (mehmuz separatament) dwar is-sottomissjonijiet u l-livell Gurnalistiku taghhom. Rapport iehor thejja mill-Kunsill Nazzjonali ghall-Ilsien Malti dwar il-kategorija specjali L-Ilsien Malti fil-Gurnalizmu (li jinsab mehmuz ukoll ma’ din l-istqarrija).

F’din l-edizzjoni kien inawgurat trofew gdid iddisinjat mill-artist Malti, Alfred Mizzi.

 


 

MALTA JOURNALISM AWARDS

PRESS RELEASE: 22.08.2007

29 Finalist ghas-17-il edizzjoni tal-Malta Journalism Awards

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) habbar l-ismijiet tad-29 finalist li lahqu l-istadju finali minn fost il-45 partecipant, ilkoll gurnalisti stabbiliti, li hadu sehem fil-kompetizzjoni gurnalistika Malta Journalism Awards.

Din hi s-17-il edizzjoni konsekuttiva li l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin qed jorganizza. Matul is-snin, din il-kompetizzjoni kibret u l-lum ghandha 12-il kategorija differenti.

Diversi istituzzjonijiet u kumpanniji ewlenin qed jisponsorjaw il-Malta Journalism Awards.

Il-Gurija ta’ din l-edizzjoni ghazlet lil dawn il-finalisti mnizzlin hawn taht f’ordni alfabetika:

Gurnalizmu Stampat – Ahbarijiet – sponsorjata mill-HSBC Bank Malta p.l.c.

Vanessa Macdonald (The Times)
Brandon Pisani (l-orizzont / It-Torca)
Victor Vella (l-orizzont / It-Torca)

Gurnalizmu Stampat – Features – sponsorjata minn Vodafone Malta Ltd

Martin Debattista (The Times – i-tech section)
Vanessa Macdonald (The Times / Pink magazine)
Joanna Ripard (The Sunday Times / Child magazine)

Gurnalizmu Fotografiku – sponsorjata minn The Farsons Foundation

Ben Borg Cardona (The Malta Independent / Le Figaro)
Matthew Mirabelli (The Times)
Darrin Zammit Lupi (The Times / Reuters)

Overseas Assignments/Rappurtagg minn Barra minn Malta – sponsorjata minn Emirates Airline
Brandon Pisani (It-Torca / l-orizzont)
Alvin Scicluna (TVM)

Gurnalizmu Mxandar – Skript Televiziv – sponsorjata mill-Awtorita` tax-Xandir

Reno Bugeja (TVM)
Julia Farrugia (One Productions)
Mario Micallef (TVM)

Gurnalizmu Mxandar – Filmat Televisiv- sponsorjata mill-Awtorita` tax-Xandir

Alvin Scicluna (TVM)
Trip Team (One Productions)

Gurnalizmu Mxandar – Radju
– sponsorjata mill-Awtorita` tax-Xandir

Mario Micallef (Radju Malta)
RTK
Charles Xuereb (Campus FM)

Gurnalizmu Kulturali – sponsorjata mill-Awtorita` Maltija tat-Turizmu

Lino Bugeja (The Sunday Times)
Joyce Guillaumier (KullHadd)
Alvin Scicluna (TVM)

Gurnalizmu Sportiv – sponsorjata minn Melita Cable,

Mark Attard (Illum)
Teddie Borg (TVM)
Benny Pace (l-orizzont / The Times / Ir-Referi)

Gurnalizmu Fotografiku Sportiv – sponsorjata mill-Malta International Airport

Matthew Mirabelli (The Times)
Darrin Zammit Lupi (The Times / The New York Times)

Gurnalizmu Elettroniku (e-Journalism) – sponsorjata minn SmartCity Malta

Kurt Farrugia, Alfred Grixti & David Vella (maltastar.com)
Pierre J. Mejlak (maltamedia.com)

Il-Gurija qed thejji wkoll rapport dwar is-sottomissjonijiet u l-livell gurnalistiku taghhom li ghandu jinqara qabel il-premjazzjoni. Dakinhar jithabbru wkoll l-ismijiet tal-membri li huma fuq il-Gurija ghal din l-edizzjoni. Din is-sena c-cerimonja tal-premjazzjoni se ssir fi ftit gimghat ohra.

Il-finalisti u r-rebbieh tal-kategorija l-Lingwa Nazzjonali fil-Gurnalizmu jithabbru fil-lejla tal-prezentazzjoni. F’din il-kategorija hemm 25 partecipant li qed jissottomettu xoghol gurnalistiku bil-Malti.

Fl-istess cerimonja jithabbar ukoll ir-rebbieh tal-Gold Award. Dan l-unur jinghata lil persuna nnominata li skond il-Gurija tkun marret lil hinn minn rekwiziti ta’ prattika normali fil-gurnalizmu tul il-karriera gurnalistika taghha. Fid-disa` edizzjonijiet li saru s’issa dan l-unur intrebah minn Fr Joe Borg (1998), Anton Cassar (1999), Frank Attard (2000), J.G. Vassallo (2001), Anthony Montanaro (2002), John Manduca (2003), Charles Grech Orr (2004), Pawlu Carachi (2005) u Paul Saliba (2006).

 


 

Nominazzjonijiet ghalI-GOLD AWARD – 2007

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin qed jibda’ jilqa’ nominazzjonijiet ghall-Gold Award 2007. Sottomissjonijiet jistghu jsiru minn persuna, ghaqda, organizzazzjoni jew istituzzjoni. Hadd ma jista’ jaghmel sottomissjoni ghalih innifsu, izda kulhadd huwa liberu li jissottometti lill-Istitut tal-Gurnalisti Maltin persuna, persuni, ghaqda, korp, organizzazzjoni, istituzzjoni ohra li fl-opinjoni tieghu tikkwalifika ghal dan l-unur.

Il-Gold Award qed tigi sponsorjata mill-Fondazzjoni Tumas Fenech ghall-Edukazzjoni fil-Gurnalizmu.

L-iskop tal-Gold Award huwa li jinghata gharfien misthoqq:
” lil persuna Maltija, residenti hawn Malta, b’karriera twila u esperjenza vasta fil-gurnalizmu; inkella
” lil istituzzjoni, ghaqda, korp, organizzazzjoni, jew grupp ta’ persuni li jkunu taw kontribut sostanzjali ghall-izvilupp tal-gurnalizmu.

Fiz-zewg kazi jrid ikun inghata kontribut li jmur lil hinn minn rekwiziti ta’ prattika normali fil-professjoni.

Data ta’ l-gheluq:

Is-sottomissjonijiet jintlaqghu sal-Hamis, 23 ta’ Awissu, 2007. Kull min jinnomina ghandu jaghti d-dettalji kollha mehtiega (ezempji: rendikont dettaljat tal-hidma mwettqa, ittri ta’ referenza minghand ghadd ta’ persuni kkoncernati, bibljografija ta’ min ikun qed jigi nnominat) kif ukoll ir-raguni jew ragunijiet ghaliex qed issir dik in-nominazzjoni halli b’hekk il-Kunsill ta’ l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin ikun f’qaghda li jghaddi in-nominazzjonijiet lill-Bord ta’ l-Ghazla, li c-chairman tieghu huwa l-President Emeritus Prof. Guido de Marco. L-ghazla tithabbar ufficjalment waqt ic-cerimonja tal-premjazzjoni.

Kull sottomissjoni ghandha tintbaghat lis-Segretarju ta’ l-IGM, Joe A. Vella, 104 Old Mint Street, Valletta; jew 146/5 Howard Street, Sliema.

Ir-rebbieha s’issa:

1998 – Fr Joe Borg; 1999 – Anton Cassar; 2000 – Frank Attard; 2001 – J.G. Vassallo; 2002 – Anthony Montanaro; 2003 – John Manduca; 2004 – Charles Grech Orr; 2005 – Paul Carachi; 2006 – Paul Saliba.


Press Release 12/2007

Date: 22 July 2007

IGM WELCOMES FREEDOM OF INFORMATION ACT

The Institute of Maltese Journalists (IGM) welcomed the publication of the White Paper outlining the Government’s proposals for a Freedom of Information Act (FOI) as an important step forward towards introducing a culture of transparency and accountability in the Public Sector.

“For the first time, the principle that all information held by the Government can be made public unless there is a reasonable need to withhold that information is being introduced, thus reversing the current position of general secrecy.

“We hope that the Government is really prepared for the sea change that the implementation of the Freedom of Information Act will bring to its modus operandi, especially in its dealings with the media,” Chairman Malcolm J Naudi said.

The IGM has contributed to the formulation of the FOI White Paper thanks to the assistance of the Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI), which compiled a report analysing the government’s original draft of the White Paper which was circulated to interested parties, including the Institute, a few months ago.

The Institute of Maltese Journalists will be analysing the White Paper published on Wednesday in detail and will present its official position to the Government in the next few weeks.

 

 


Newsletter Nr 3 – 14.07.2007

IL-MALTA JOURNALISM AWARDS

IL-FINALISTI JITHABBRU F’NOFS AWISSU

Kien hemm numru sostanzjali ta’ gurnalisti li ssottomettew xoghol ghal Malta Journalism Awards. Il-gurija temmet ix-xoghol taghha din il-gimgha u l-finalisti issa mistennija jithabbru f’nofs Awissu. Ic-cerimonja fejn jithabbru l-finalisti mistennija li ssir f’Villa Parisio, Hal-Lija, ir-residenza tal-Fondazzjoni Strickland, f’gurnata li ghad trid tigi konfermata, li aktarx tkun l-Erbgha, 22 ta’ Awissu, 2007. Kull min issottometta xoghol se jigi mistieden ghal din l-okkazjoni.

KUNGRESS TA’ L-IFJ F’MOSKA

Mario Schiavone, it-Tezorier ta’ l-IGM irrapprezenta lill-IGM fit-tielet Kungress Dinji organizzat mill-International Federation of Jouranlists li sar f’Moska bejn it-28 ta’ Mejju u l-1 ta’ Gunju.

Waqt dan il-Kungress kienu diskussi diversi problemi li qed jiffaccjaw il-professjoni tal-gurnalizmu madwar id-dinja fejn qed naraw numru minn shabna jinqatlu, mhux biss f’postijiet fejn imorru biex jirrappurtaw dwar gwerer imma sahansitra f’pajjizhom stess u l-awtoritajiet tal-pajjiz anqas biss jaghmlu investigazzjonijiet dwar dawn id-delitti.

Kellna wkoll tahditiet ma’ l-Union tal-Gurnalisti Russi dwar program ta’ skambji ta’ gurnalisti bejn iz-zewg pajjizi u hadna hsieb ukoll biex ghamilna kuntatti ma’ kollegi minn pajjizi tal-Mediterran dwar il-Kungress li se jsir f’pajjizna f’Settembru li gej.

LAQGHA TAL-GURNALISTI TAL-MEDITERRAN

Intant l-Awtorita’ Maltija tat-Turizmu accettat talba tal-Kunsill ta’ l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin biex tisponsorja l-Konferenza tal-Guranlisti tal-Mediterran li se ssir f’Malta bejn is-27 u t-28 ta’ Settembru 2007. Din il-Konferenza ssir taht l-awspici ta’ l-International Federation of Journalists. Is-sena li ghaddiet din il-Konferenza saret fil-Croatia fejn matulha r-rapprezentanti ta’ l-IGM kienu hadu parti attiva hafna.

SKONT FUQ TITJIRIET TA’ L-AIR MALTA

Infakkarkom li l-Air Malta qed toffri skont ta’ 15% lill-membri ta’ l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin li jivvajjgaw lejn il-pajjizi li topera lejhom l-Air Malta. Dettalji minghand is-Segretarju: joeavella@onvol.net


Press Release 09/2007

Date: 18 May 2007

IGM COUNCIL in audience with Archbishop Cremona

The Council of the Institute of Maltese Journalists (IGM) today had an hour’s audience with Archbishop Paul Cremona. The cordial meeting was held at the Archbishop’s Curia, Floriana.

The agenda of the meeting included the media’s relations with the Catholic Church in the reality of the pluralist society in which we live.

IGM chairman Malcolm J. Naudi praised Mgr Cremona for his accessibility to the media in the weeks following his appointment and augured that the Curia should be more open to the means of social communication.

On his part, Mgr Cremona urged the media to be more honest in the way it communicates the Church’s message without imposing its agenda. He expressed his willingness to continue his dialogue with the media as he has done so far.

 


Press Release 08/2007
Date: 2 May 2007

World Press Freedom Day 2007

ISSUE OF FOI WHITE PAPER LONG OVERDUE – IGM

On the occasion of World Press Freedom Day 2007 on May 3, the Institute of Maltese Journalists (IGM) called on the Maltese Government to issue the much-promised White Paper on Freedom of Information as soon as possible.

“Government had pledged that the White Paper was going to be published by the end of last year. There had been some delay, even from our side, in giving our feedback to the draft White Paper that has already been circulated, yet a comprehensive Freedom of Information Act is needed to put Malta truly at par with its partners in the EU and combat the culture of secrecy pervading the Public Sector,” said Malcolm J. Naudi, Chairman, IGM.

The IGM presented its position on the proposed Freedom of Information Act and teamed up with the Commonwealth Human Rights Initiative to present a joint reaction some weeks ago, and expects them to be included in the draft legislation.

“Our proposals are intended to provide Malta with a law that gives a general right to information held by the executive and administration branches of government, thus promoting transparency and accountability,” said Mr Naudi.

“A Freedom of Information Act is an important step towards protecting the individual citizen and achieving fuller press freedom in Malta,” he added.

This year’s theme for World Press Freedom Day, organised by UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) is Press Freedom, Safety of Journalists and Impunity.

Over the past decade, we have witnessed a dramatic escalation of violence against journalists, media professionals and associated personnel. In many countries around the world, media professionals are harassed, attacked, detained and even murdered.

According to professional organisations, 2006 was the bloodiest year on record, with over 150 members of the media killings. Hundreds more media workers were arrested, threatened or attacked because of their work.

“Being a journalist has never been more dangerous,” Koïchiro Matsuura, Director-General of UNESCO, said in his message for World Press Freedom Day 2007.

Conflict zones – and post-conflict zones – are particularly hazardous environments for journalists. The worst example is Iraq, where 69 media professionals were killed last year.

Over 170 media professionals, the vast majority being local journalists, have been killed in the country since the conflict began in April 2003.

“Never in recorded history has there been such a large-scale killing of journalists,” said Mr Matsuura.

“The safety of journalists is an issue that affects us all. Every aggression against a journalist is an attack on our most fundamental freedoms. Press freedom and freedom of expression cannot be enjoyed without basic security.”

Fortunately, in Malta, no journalists have been killed, but last year alone there were six reported cases where journalists were harassed to some extent or another.

In one case, an editor of a weekly newspaper had his front door torched, while a newspaper columnist had her back door set on fire after they spoke out in favour of asylum seekers in their respective media.

Until now, nobody has been brought to Court in connection with the arson cases. “Crimes against journalists should not go unpunished as they are crimes against freedom of expression,” said Mr Naudi.

Note to editors:

Every year, May 3 is a date which celebrates the fundamental principles of press freedom; to evaluate press freedom around the world, to defend the media from attacks on their independence and to pay tribute to journalists who have lost their lives in the exercise of their profession.

May 3 was proclaimed World Press Freedom Day the UN General Assembly in 1993 following a Recommendation adopted at the 26th session of UNESCO’s General Conference in 1991.

It serves as an occasion to inform citizens of violations of press freedom – a reminder that in dozens of countries around the world, publications are censored, fined, suspended and closed down, while journalists, editors and publishers are harassed, attacked, detained and even murdered.

It is a date to encourage and develop initiatives in favour of press freedom, and to assess the state of press freedom worldwide.

It serves as a reminder to governments of the need to respect their commitment to press freedom and is also a day of reflection among media professionals about issues of press freedom and professional ethics.

Just as importantly, World Press Freedom Day is a day of support for media which are targets for the restraint, or abolition, of press freedom. It is also a day of remembrance for those journalists who lost their lives in the exercise of their profession.

For comments please call Malcolm J Naudi, chairman, IGM on 9990 0207 or Charlot Zahra, Information Officer, IGM on 7940 8522


Press Release 06/2007

Date: 9 April 2007

IGM CALLS ON JUSTICE AND HOME AFFAIRS MINISTRY TO INTERVENE IN ARMENIAN JOURNALIST’S CASE

The Institute of Maltese Journalists (IGM) yesterday called on the Justice and Home Affairs Ministry to intervene in the case of Gina Khachatryan, the 30-year-old Armenian journalist who landed in Malta on Friday afternoon on her way to be deported to her homeland.

“We call on the Justice and Home Affairs Ministry to investigate the circumstances surrounding this case and, if warranted, offer political asylum to Ms Khachatryan,” said Malcolm J Naudi, chairman, IGM.

“Ms Khachatryan was in the UK for the past four years after being detained in Armenia for 40 days for revealing electoral fraud, therefore it would be suicidal to send her back to her homeland, where she would risk being detained once more for doing her job as a journalist,” added Mr Naudi.

The IGM also called on the British authorities to reverse their decision not to extend Ms Khachatryan’s stay in the United Kingdom.

“As a promoter of democracy and human rights on a global scale, the United Kingdom should not shirk its responsibility in this case and hand over Ms Khachatryan and her family to the Armenian government,” he insisted.

According to the international journalists’ organisation Reporters Sans Frontieres, Armenia was the 101st worst country (out of 168) for restrictions to press freedom in 2006.

Edik Baghdasaryan, head of the association of investigative journalists in Armenia, has reported a recent wave of violent attacks against journalists in the country as an electoral campaign looms.

There is a history of press freedom violations in Armenia. If officials or large-scale businessmen – do not like what is written, reporters are threatened and, in some cases, beaten up. One reporter was forced to leave his flat last summer.

A copy of this statement has been sent to the International Federation of Journalists (IFJ), the Justice and Home Affairs Ministry and the British embassy in Malta


Press Release 06/2007

Date: 9 April 2007

IFJ REITERATES CALL FOR CREDIBLE EXPLANATION OVER JOURNALISTS’ DEATHS DURING IRAQ WAR FOUR YEARS AGO

The fourth anniversary of the still unexplained killing of three journalists by United States troops in Baghdad on 8 April 2003 was marked yesterday by the International Federation of Journalists (IFJ) following a week of shocking attacks on journalists which saw four journalists being killed and another eleven injured.

These deaths bring to 23 the number of Iraqi media killed in 2007 alone. At least 196 journalists and media workers have died in Iraq since the US invasion four years ago.

The IFJ and its national journalists unions around the world, including the Institute of Maltese Journalists (IGM), the IFJ’s Malta affiliate, renewed calls for the United States to provide credible reports over a number of media deaths at the hands of US soldiers in Iraq and, in particular, the killing of three journalists on April 8th 2003.

Sunday marked the fourth anniversary of the attack by US troops on the Palestine Hotel, which housed scores of media personnel, killing Taras Protsyuk of Reuters and Jose Cuoso, of the Telecinco network in Spain. On the same morning, journalist Tareq Ayyoub was killed when the Baghdad offices of the Arab satellite channel Al Jazeera were attacked by US fighter planes.

“Four years on still no credible reports have been produced to explain these attacks and no one has been held to account for the killings,” said IFJ General Secretary Aidan White.

“The United States must answer questions that are still asked over these deaths and many others at the hands of their troops in Iraq. With the number of media casualties growing daily, impunity becomes intolerable, particularly when it concerns the actions of those who speak in the name of democracy and human rights.”

In December 2006, the United Nations Security Council passed Resolution 1738, a measure championed by the IFJ and its member unions that protects journalists in conflict zones and says killing them can be considered a war crime.

The IFJ has also demanded action over the deaths of British ITN reporter Terry Lloyd and his colleagues Fred Nérac and Hussein Osman, whose bodies are still missing, in a fire fight between US and Iraqi troops near Basra, in March 2003 as the invasion of Iraq gathered pace and has raised questions over the shooting by US soldiers of Reuters cameramen Mazen Dana.

In October last year the IFJ demanded the United States “tell the whole truth” about media deaths in Iraq at the hands of US troops after a British coroner ruled that the death of ITN reporter Terry Lloyd in the Basra fire-fight was an “unlawful killing.”

“The US military has never owned up to its responsibilities in Iraq,” White said. “We hope the UN resolution will help stop this trend of attacks on journalists but we must continue to fight to make sure that all past cases are investigated and the killers brought to justice. If not, we not only run the risk of more journalists being killed, but that these people will kill journalism as well.”

 


29th March 2007

IGM LAUNCHES 17TH EDITION OF MALTA JOURNALISM AWARDS

The Institute of Maltese Journalists (IGM) launched the 17th edition of the annual press awards known as the Malta Journalism Awards, with 12 categories. As from this edition, apart from the journalist himself/herself, Editors and Heads of News Departments may select and submit entries of what they consider to be the best work of any individual journalist/s, irrespective of whether that journalist belongs to the same newsroom or not. Submissions can also be forwarded by organisations, corporations and bodies.

In both cases, consent has to be given by the individual journalist/s concerned by filling the appropriate part on the Official Application Form prior to submission of entry by Editor, Head of News Department, or organisations/corporations/bodies.

“Through this significant innovation, the Malta Journalism Awards are being made accessible to everyone as anyone can now submit an application on his/her behalf if they are journalists, or on behalf of another journalist,” said IGM chairman Malcolm J. Naudi.

The 12 categories are:
Print categories:
Print Journalism – News – sponsored by HSBC Bank Malta p.l.c.
Print Journalism – Features – sponsored by Vodafone Malta Ltd
Photo Journalism – sponsored by The Farsons Foundation

Broadcast categories:
Broadcast Journalism – TV Script – sponsored by the Broadcasting Authority
Broadcast Journalism – TV Film – sponsored by the Broadcasting Authority
Broadcast Journalism – Radio – sponsored by the Broadcasting Authority

E-category:
E-Journalism

General categories:
Overseas Assignments – sponsored by Emirates Airline
Sports Journalism – sponsored by Melita Cable
Sports Photography – sponsored by the Malta International Airport
Cultural Journalism – sponsored by Malta Tourism Authority
Best use of Maltese Language in Journalism

This year’s edition of the Gold Award is being sponsored by Fondazzjoni Tumas Fenech ghall-Edukazzjoni fil-Gurnalizmu. More details about this particular award will be announced next month.

Following recommendations by previous judging panels, the Institute draws the attention of journalists to the following points:

a) only coverages that were made overseas by the journalist concerned are to be submitted in the Overseas Assignment category;
b) in the Broadcast TV Script and Broadcast Radio categories, all submissions are to be accompanied by the respective script;
c) the same journalistic work or the same series can only be submitted in one category;
d) journalists are to put forward their submissions in a presentable manner; and
e) in selecting their best work, journalists shall seek to submit the most ethical work and avoid submitting material that only serves sensationalism.

Prizes
The first three classified in each category will receive a certificate.
The winner of the first 11 categories above will each be awarded:
a) a cash prize of Lm150;
b) a certificate and
c) the Malta Journalism Awards trophy for the respective category.

The winner of the special category entitled ‘Il-Lingwa Nazzjonali fil-?urnalIGMu” will be presented with the Malta Journalism Award trophy for that category.

Announcement of Finalists
The finalists will be announced in June 2007.

Presentation Ceremony
The winners will be announced at a presentation ceremony to be held in September 2007 at the Audiovision Studios in Hamrun, courtesy of BPC International.

All Maltese journalists may participate
All Maltese journalists may participation in the Malta Journalism Awards, irrespective of whether they are IGM members or not. All entries whether in Maltese or in English must have been published or broadcast in Malta between 1st January 2006 and 31st December 2006.

Press Cartoons Category every 3 years
As participation in the Press Cartoons category was repeatedly low in recent years, the IGM Council decided to start holding this event on a triennial basis, with the next edition of this category being held in 2008, covering the years 2005, 2006 and 2007.

However, being a non-competing category, caricaturists or their Editors may submit up to 15 caricatures per caricaturist to be considered for an annual publication to be released next year.

Closing Date
Submissions will be received at the offices of the Institute of Maltese Journalists, 104, Old Mint Street, Valletta, on Wednesday 11th April 2007 between 6.00 p.m. and 7.30 p.m. Non-members have to pay a participation fee with the submission.

Regulations and applications may be obtained either by phoning Mr Vella 2131-6958/ 9945 0746 or from here.


Press Release 05/2007
Date: 15 March 2007

EFJ SAYS MALTA MUST STOP ATTACKS ON MEDIA AFTER JOURNALISTS ASSAULTED AT HUNTING PROTEST

The International Federation of Journalists (IFJ) and its European group, the European Federation of Journalists (EFJ) today called on the Maltese government to protect journalist safety after recent attacks on journalists covering a protest by hunters and trappers in the capital.

The EFJ and IFJ are backing a call by their affiliate, the Institute of Maltese Journalists (IGM), for authorities to take tough action against those responsible for the attacks on journalists reporting on the 7 March protest in the capital city of Valletta where hunters and trappers hurled bottles and stones at police and media.

“These recent attacks on journalists show that protesters feel they can attack reporters and photographers with impunity,” said Arne König, EFJ Chair. “This intimidation and violence against journalists on assignment is a serious threat to independent media in Malta.”

Darrin Zammit Lupi, a photographer from The Times newspaper, was hospitalised after he was struck in the face and his equipment was damaged, IGM said. Julia Farrugia, a journalist from Illum newspaper and Brandon Pisani, a journalist from l-orizzont newspaper were taken to a nearby health centre suffering from slight injuries.

Photographer Ben Borg Cardona of newspaper The Malta Independent had his equipment broken and stolen by hunters and was slightly injured. Photographer Ray Attard from Illum newspaper was also slightly injured. Farrugia and Borg-Cardona were threatened by representatives of the Federation for Hunting, Trapping and Conservation, which organised the protest.

These are the latest cases of attacks on journalists in Malta, where journalists have been threatened or assaulted while on assignment cover public gatherings or judicial proceedings, the IGM said.

Last year, an editor and a columnist had their front doors set on fire while the country was having a public debate about asylum seekers in Malta. At the time, far-right political figures were inciting attacks against the media, who were generally sympathetic about the plight of asylum seekers.

For more information please call: + 32 2 235 22 00
The EFJ represents over 260.000 journalists in more than 40 countries


Newsletter Nru. 2

Seminar barra minn Malta

The Fund for American Studies, bil-kollaborazzjoni tal-European Journalism Institute (EJI) se torganizza seminar ta’ tmint ijiem fi Prague bejn is-7 u l-15 ta’ Lulju 2007, li ghalih jistghu japplikaw gurnalisti attivi u anke studenti universitarji.

Min irid ikun jaf iktar dwar is-seminar jista’ jzur il-websajt http://www.tfasinternational.org/eji/about filwaqt li min jixtieq jistaqsi dwar il-programmi jista’ jikkontattja lil Cynthia Ramirez, International Programs Assistant fuq cramirez@tfas.org

Min jinghazel ghal dan is-seminar ikun irid ihallas il-biljett ta’ l-ajru biss ghax il-lukanda tkun bla hlas. Is-sena li ghaddiet tliet gurnalisti membri ta’ l-IGM attendew ghal kors simili u l-IGM hallas il-biljett ta’ l-ajru ghal tnejn minnhom. Jekk ikun hemm xi membri taghna li jigu accettati biex jattendu dan il-kors, il-Kunsill jikkonsidra jisponsorjalhom il-vjagg taghhom. Naturalment min ma jkunx aggornat fi shubija ma jigix ikkonsidrat ghal ghajnuna.

L-uzu tal-premises mill-gurnalisti

Kmieni din is-sena l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin beda jgawdi mill-iskema ta’ tahrig ta’ l-istudenti li introduca l-ETC. Permezz ta’ din l-iskema studenti ta’ bejn 18 u l-21 sena li jkunu ilhom jirregistraw ghax-xoghol ghal sitt xhur, jigu allokati ma’ xi NGO u jitharrgu maghha ghall-perjodu ta’ sitt xhur. Matul dan iz-zmien l-ETC thallas Lm30 fil-gimgha lill-istudent li min-naha tieghu jkun irid jahdem 20 siegha fuq hamest ijiem.

Minn Frar li ghadda, l-IGM u l-ETC bdew ihaddmu din l-iskema, u llum l-IGM hu f’pozizzjoni li joffri lill-gurnalisti, membri u mhumiex, l-uzu tal-premises matul in-nofs ta’ nhar fil-ghodu, b’hekk inaqqsu mill-iskarrig zejjed u l-htiega li l-gurnalisti joqoghdu jmorru l-ufficcju biex jghaddu x-xoghol taghhom. Madankollu qabel nibdew nimplimentaw is-sistema nixtiequ l-feedback minghand il-membri.

Fil-premises ghandna computer u librerija u jekk ikun hemm risposta pozittiva mill-gurnalisti ghall-uzu tal-facilitajiet taghna, allura behsiebna ntejbu l-facilitajiet li ghandna biex il-gurnalisti jkollhom il-htigjiet kollha li jkunu jehtiegu.

Kif ghidt id-decizjoni nimxux iktar ‘l quddiem nehduha wara li nircievu r-riazzjoni tal-membri.

Discount Card

Nixtieq ninforma lill-membri li Julia Farrugia, ufficjal tal-IGM, qed tahdem fuq skema ta’ Discount Card li permezz taghha l-membri jkunu jistghu jgawdu minn rohs sostanzjali meta jzuru l-postijiet/hwienet/restoranti li jkunu dahlu fl-iskema. Iktar dettalji dwar din l-iskema jinghataw iktar ‘il quddiem. Jekk il-membri jixtiequ xi kumpaniji jidhlu f’din l-iskema jinformawna.

Journal

Il-Kunsill ta’ l-IGM jinsab fil-process li jippubblika t-tieni edizzjoni tal-Journal li jkun jinkludi d-diskorsi li saru fit-tieni Konvenzjoni li organizza l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin bil-kollaborazzjoni tal-Fondazzjoni Tumas Fenech ghall-Edukazzjoni fil-Gurnalizmu.

Ufficjal Informazzjoni

Il-Kunsill hatar lil Charlot Zahra, ex membru tal-Kunsill, bhala Segretarju Informazzjoni.

Joe A. Vella, 13 ta’ Marzu 2007


09.03.2007

L-IGM jistenna li l-pulizija tieghu azzjoni

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin, f’isem il-komunita’ gurnalistika, id-djar tal-pubblikazzjoni f’Malta u l-maggoranza kbira hafna tal-Maltin u l-Ghawdxin, filwaqt li jerga jtenni l-kundanna tieghu ghall-vjolenza mwettqa minn kaccaturi u nassaba fuq gurnalisti u fotografi waqt il-qadi ta’ dmirijiethom nhar l-Erbgha li ghadda fil-belt Valletta, jistenna kundanna ghal dawn l-atti vjolenti mill-Federazzjoni Kaccaturi, Nassaba u Konservazzjonisti filwaqt li jappella lill-Pulizija biex jassiguraw li jittiehdu passi skond il-ligi kontra min wettaq dawn l-atti vjolenti.

Mhux accettabbli li l-FKNK tohrog stqarrija biex suppost tikkundanna dak li gara u fl-istess nifs tipprova tiggustifika l-aggressjoni billi sostniet li ” dan seta’ gara minhabba provokazzjoni ta’ xi persuni.”

B’dan il-mod intefa’ dawl ikrah fuq il-Pulizija u gurnalisti li kienu qed jaqdu dmirijiethom f’cirkostanzi li suppost kienu pacifici izda li whud irrendewhom vjolenti bl-imgieba intollerabbli taghhom, sa mill- bidunett tal-protesta meta kien hemm minn dahal bil-vettura tieghu f’post li l-Pulizija kienet ghalqet ghat-traffiku u b’rezistenza lill-istess pulizija.

L-FKNK qarrqet ukoll fl-istqarrija meta qalet li “minkejja s-sitwazzjoni mweghra li jinsabu fiha dawn l-eluf ta’ cittadini, ma nqala’ ebda ncident sakemm spiccat il-Protesta.”

Fil-verita’ ghall-habta tas-18.20 meta l-protesta kienet waslet quddiem Pjazza Regina, kienu diga’ nqalghu incidenti fejn numru ta’ fliexken u ghadd ta’ gebel intefghu lejn id-direzzjoni tal-Pulizija u tal-gurnalisti.

L-Istitut tal-Gurnalisti Malti jistenna li l-Pulizija tiehu azzjoni wkoll fil-konfront ta’ numru ta’ persuni li fil-prezenza ta’ ufficjali tal-FKNK heddew verbalment gurnalisti u fotografi. Fost dawn kien hemm “fotografu” li kien qed jigbed ritratti ghall-Federazzjoni stess u li qal kliem dispreggjattiv fil-konfront tal-fotografu Ben Borg Cardona li xi kaccaturi kissrulu u serqulu l-apparat fotografiku. Dan il-fotografu tal-FKNK sa indirizza lill-gurnalist bil-kliem “Sew ghamlulek lilek.”

Dan il-kliem sab ir-rezistenza tal-gurnalista u kollega Julia Farrugia li kompliet tinsisti li dan il-kliem qatt ma kellu jintqal u hu ta’ min jistkerrhu. Din il-gurnalista giet mhedda u ntimidata minn ufficjal tal-FKNK fil-prezenza ta’ Lino Farrugia Segretarju tal-Federazzjoni li minflok ma waqqaf dan id-diskors ghadda rimarki u kliem li jista’ jitqies bhala theddid fil-konfront ta’ l-istess gurnalista. Dan l-individwu sa beda jghajjat l-isem tal-gurnalista fuq il-megaphone. Dan it-tip ta’ incitament mhux accettat aktar u aktar meta fil-belt Valletta kien ghad baqa’ numru ta’ kaccaturi. Dan l-atteggjament seta’ qala’ aktar inkwiet u vjolenza fuq il-gurnalisti.

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin jistenna dikjarazzjoni cara mit-tmexxija tal-FKNK u azzjoni mill-Pulizija.


 

07.03.2007

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin Jikkundanna bil-Qawwa Kollha il-Vjolenza Fuq il-Gurnalisti

: “Kultant zmien, il-mostru ikrah tal-vjolenza fizika kontra l-gurnalisti jgholli ruhu, specjalment waqt attivajiet pubblici jaharqu”

L-Istitut tal-Gurnalisti Malti jikkundanna bil-qawwa kollha l-agir tal-membri tal-Federazzjoni tal-Kaccaturi, Nassaba u Konservazjonisti fuq il-gurnalisti u fotografi waqt il-qadi ta’ dmirijiethom il-lejla.

Minn ta’ l-inqas hames gurnalisti/fotografi gew attakkati fizikament u verbalment mhedda mill-membri ta’ l-GHKNK sahansitra fotogrofu ta’ The Times/Reuters Darrin Zammit Lupi li kellu jittiehed l-isptar ghal kura.

Ma dan kienu mhedda gurnalisti mill-gurnali The Malta Independent, l-orizzont, u Illum.

Niddeploraw li f’demokrazija fejn id-dritt ta’ liberta’ ta’ l-espressjoni ghandha tigi rispettata dan l-atteggament arroganti ghandu jsir.

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin sfortunatament jinnota li kultant zmien, il-mostru ikrah tal-vjolenza fizika kontra l-gurnalisti jgholli ruhu, specjalment waqt attivajiet pubblici jaharqu.

Il-Kunsill ta’ l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin jishaq ma’ l-awtoritajiet, ewlenin fosthom il-Pulizija, sabiex dawk kollha li kienu responsabbli ghal dan l-agir kundannabbli ikunu investigati u mressqa l-Qorti bla telf ta’ zmien u moghtija sentenzi kompatibbli mar-rifjut assolut tal-vjolenza f’socjeta’ demokratika bhalma hija Malta.

 


18.02.2007

VODAFONE SPONSORS PRINT FEATURES JOURNALISM AWARD

Preparations for this year’s edition of the Malta Journalism Awards are in full swing as this year, the Institute of Maltese Journalists (IGM) is planning to hold this event earlier than usual. The first category sponsorship agreement has been signed this week with Vodafone Malta Limited.

For the third consecutive year, the mobile telephony company is sponsoring the print features category which is one of the most competitive of the eleven annually presented awards. An independent judging panel will be selecting the best selection of print features written in 2006 and submitted in this category.

Vodafone’s Head of Legal, Regulatory & Corporate Affairs, Mr Joseph Cuschieri, presented the sponsorship to IGM Chairman, Mr Malcolm J. Naudi. He said: “Vodafone has been sponsoring the print features category since it was first established, however, Vodafone constant support for Maltese journalists dates back to the early 1990s. On several occasions the company has sponsored various events organised by this national association of Maltese journalists.”

Ariadne Massa (The Times) and Brandon Pisani (l-orizzont) were the two winners in this category for 2004 and 2005 respectively.


New IGM Council for 2007

IGM Officials uncontested

The three officials of the Institute of Maltese Journalists, Malcolm J. Naudi (chairman), Joe A. Vella (Secretary) and Mario Schiavone (Treasurer) were re-elected uncontested at the IGM Annual General Meeting held earlier this week. However, there was a healthy contest for the posts of members on the Council. Following an election held during the AGM, the IGM has two new faces on its Council, Charles Flores and Sergio Mallia whilst Julia Farrugia and Roderick Agius were re-elected.

During the meeting the members approved a recommendation by the Council to continue discussions with the Journalists’ Committee for the setting up of a trade union for journalists, which if set up, will be completely independent and autonomous from the Institute of Maltese Journalists. The Institute will continue to work on its stated objectives to improve the standard of journalism, through ethics, education and professionalism.

Joe A. Vella, Secretary
31.01.2007


Data: 4 ta’ Jannar 2007

LAQGHA GENERALI ANNWALI 2007

Il-Laqgha Generali Annwali 2007 ta’ l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) se tinzamm nhar it-Tnejn, 29 ta’ Jannar fis-7.30 pm f’The Malta Press Club, 104a, Triq Zekka l-Qadima, Valletta.

Matul din il-laqgha se ssir l-elezzjoni ghall-Kunsill ghas-sena 2007. Il-karigi huma ta’ Chairman, Segretarju, Tezorier, u erba’ membri. Min jixtieq jikkontesta ghal xi kariga jista’ jaghmel dan sa l-Erbgha, 24 ta’ Jannar, 2007, billi jibghat l-applikazzjoni tieghu lis-Segretarju, Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM), 146/5, Triq Howard, Sliema; jew 104a Strada Zekka, Valletta, jew permezz ta’ e-mail lil joeavella@onvol.net

Min irid iressaq xi mozzjoni jew emendi ghandu jaghmel dan sa’ l-istess data, jigifieri l-Erbgha, 24 ta’ Jannar, 2007.

Joe A. Vella, Segretarju

Ikklikkja hawn ghad-dokumenti tal-laqgha.


Press Release 01/2007
Date: 1 January 2007

IFJ REPORTS 155 MURDERS AND UNEXPLAINED KILLINGS IN YEAR OF UNPRECEDENTED BRUTALITY

The International Federation of Journalists (IFJ) said on Sunday that 2006 was a year of tragedy for the world’s media as killings of reporters and media staff reached historic levels with at least 155 murders, assassinations and unexplained deaths.

“Media have become more powerful and journalism has become more dangerous,” said Aidan White, IFJ General Secretary. “2006 was the worst year on record – a year of targeting, brutality and continued impunity in the killing of journalists.” The Institute of Maltese Journalists (IGM) is the Malta affiliate of the IFJ.

During the year the numbers began to accumulate with civil strife and resistance to military occupation in Iraq. The IFJ says media became prime targets of terror attacks or victims of poor soldiering. By the year’s end, 68 media staff had been killed, bringing to 170 the number killed in the country since the invasion in April 2003.

Elsewhere, the IFJ says continuing violence in Latin America, particularly Mexico, Colombia and Venezuela, claimed the lives of 37 media staff while in Asia relentless attacks in the Philippines and Sri Lanka pushed the total of killings to 34.

The only positive sign came in the final days of the year, says the IFJ, when the United Nations, for the first time ever, issued a statement condemning targeting of journalists and calling for prosecution of the killers of media staff.

In a resolution passed on December 23 the UN Security Council unanimously called on governments to respect international law and to protect civilians in armed conflict. The Council called for an end to impunity and for prosecution of the killers of journalists and agreed to prepare annual reports on the risks facing media.

“This was the only bright spot in a year of unremitting gloom,” said White. “For the first time the United Nations has put the focus on a deepening media crisis. It is long overdue. We want to see action against countries that allow impunity in the killing of journalists.”

The IFJ totals for 2006 are as follows:
Murders, Targeted Killings and Unexplained Deaths: 155
Not included — Accidental Death while on duty: 22

The previous high was last year when the IFJ recorded 154 deaths, a number inflated tragically by the deaths of 48 Iranian journalists on a military assignment. But this year there were many fewer accidents – just 22.

The full details are set out in the IFJ report -Journalism Put to the Sword – to be published in the middle of January. The report also covers the work of the IFJ Safety Fund, which provides humanitarian aid to the victims of violence and their families.
The focus once again is on Iraq, where the IFJ has been campaigning vigorously over impunity in the killing of journalists. For the last three years the IFJ has organised a day of protest on April 8 – the day in 2003 when three journalists died under US fire in Baghdad. There have been 19 such killings in Iraq and in all these cases media organisations and victims’ families are still waiting for independent and credible reports about what happened.

In October a judge in the United Kingdom said one of the victims, ITN journalist Terry Lloyd, was unlawfully killed by American soldiers outside Basra. His interpreter Hussein Osman was also killed and cameraman Fred Nerac is missing believed dead. There have been calls for prosecution of US servicemen involved in this and many other cases.

Nevertheless, during 2006 the vast majority of killings have been at the hands of terrorists and sectarian gangs who have made the streets of Baghdad and other major cities no-go areas for many news teams.

But the IFJ says that the crisis of impunity is not confined to conflict zones.

On December 12 the Federation joined with other international press support groups to launch an International Commission of Inquiry into the killings of journalists in Russia. The action follows the assassination of investigative journalist Anna Politkovskaya in Moscow on October 7. Her death was the latest in more than 200 killings of journalists in Russia since 1993. Many of these have been explained, but since President Vladimir Putin came to power around 40 killings of journalists have taken place and none of them have been satisfactorily resolved.

Second only to Iraq among the most dangerous spots in the world for active journalism is the Philippines, says the IFJ, where 13 journalists died in 2006, bringing to 49 the number of media staff murdered since Gloria Arroya came to power in 2001 – surpassing the numbers killed under the 14-year Marcos Dictatorship.

And in Latin America journalists in Mexico moved ahead of Colombia as the deadliest country for journalists covering crime and corruption with 10 deaths, many of them investigative reporters.

In Africa countries wracked by internal conflict also proved to be the most dangerous for journalists. Swedish freelance Martin Adler was shot while filming a demonstration in Mogadishu and veteran journalist Mohammed Taha, a Sudanese editor, was kidnapped and killed.

“It has been a year in which small steps have been taken to confront this media catastrophe,” said White, “The issue will figure strongly at the IFJ World Congress to be held in Moscow in May. But we must do more, particularly to help the victims of violence and to bring the killers of our colleagues to justice.”

Press Release archive – 2006, 2005 & 2004

Press Release
Date: 22 December 2006

IGM’S POSITION ON BONDIPLUS COMPLAINT

The Institute of Maltese Journalists (IGM) received a complaint from Lou Bondi on Wednesday, December 20, about the decision by Public Broadcasting Services – Malta (PBS) to request that the subject of the December 19 edition of Bondiplus be changed.

Mr Bondi submitted a detailed dossier with his version of events relating to Bondiplus’s proposed subject of the edition: John Dalli’s political case. He listed three previous occasions when Mr Dalli has appeared on Bondiplus: on January 4 and June 29, 2004, and on May 24, 2005.

More recently, Mr Dalli has appeared on two other TV programmes: the October 9 edition of Passju on PBS; and the November 1 edition of Vi?i Versa on One TV. Mr Bondi said the Joe Zahra report is mentioned in both the May 24, 2005, edition of Bondiplus and the two more recent TV programmes, apart from the December 6 edition of Vici Versa.

In no instance, Mr Bondi argues, did the Broadcasting Authority or the Courts take action against these programmes.

Bondiplus first invited Mr Dalli to be the sole guest on a forthcoming programme on December 7. On December 11, Mr Bondi sent an e-mail to Simon Lumsden, head of Programmes at PBS, proposing that the December 19 edition of Bondiplus be changed and that “the John Dalli case” be the new subject.

On the same day, Mr Dalli turned down Mr Bondi’s invitation to appear on Bondiplus. Mr Bondi informed Mr Dalli that the programme would go ahead as planned. The directors of Where’s Everybody?, producers of Bondiplus, confirmed this in a letter published in L-orizzont on December 13.

Mr Lumsden informed Mr Bondi by e-mail on December 14 of the PBS Editorial Board’s decision not to have the “John Dalli controversy as the subject of next Tuesday’s programme” and that the “Dalli issue” would be discussed by the board the next day. Mr Bondi immediately registered his disagreement with Mr Lumsden, PBS Editorial Board chairman John Camilleri, PBS consultant Andrew Psaila and PBS CEO Albert Debono.

Mr Lumsden informed Mr Bondi by e-mail on December 15 of the three reasons why the PBS Editorial Board decided to reject the subject of the programme:

1. the case relating to the programme would be sub judice. In a statement issued by Mr Camilleri on Wednesday, he explained that this was because Mr Zahra had appealed his Court sentence. On this the PBS Editorial Board had taken legal advice;

2. there was a conflict of interest with regard… to the broadcasting guidelines as outlined in Clause 5. This relates to the journalist’s duty to respect the right to privacy of individuals involved in criminal trials; and

3. Mr Zahra was part of Where’s Everybody? and the presenter relied on him to carry out certain investigative work.

In his complaint to the IGM, Mr Bondi denied that Bondiplus was going to violate the sub judice rule and affirmed that it was not going to go beyond what was public.

As to whether Where’s Everybody? would be involved in a conflict of interest if Mr John Dalli were a subject of one of their programmes, Mr Bondi said Mr Zahra had “been out of the company (Where’s Everybody?) for close to a year (in May 2005 when the third Bondiplus programme on which Mr Dalli was a guest was shown)”. So Mr Bondi believes this is “incomprehensible”.

He added that this was the first time that PBS had decided “to ban a topic (for a programme) outright” in 15 years of his association with PBS and that the PBS Editorial Board “refused to even listen to a producer’s plans for a programme before taking a decision”.

On his part, Mr Camilleri issued a statement on Wednesday (referred to above) because of “twisting of the truth” in the media. He wanted the public to judge who was in the know on the media.

The decision on the Bondiplus programme was taken by the entire Editorial Board, Mr Camilleri added, and the facts were:

1. the case was sub judice;

2. Mr Bondi has a conflict of interest in this case and so “it is neither prudent nor wise to produce a programme like that proposed since now there is a court judgment. Apart from that, the association of (Mr) Zahra with the company Where’s Everybody? did not help the journalistic credibility of the programme Bondiplus and, in the opinion of the Editorial Board, the less (Mr) Bondi deals with a subject that in one way or another involves (Mr) Zahra, the better.”

No amount of personal insults from Mr Bondi on any member of the Editorial Board, even if full of untruths, will not frighten, influence or distract the Editorial Board’s attention from doing its duty, Mr Camilleri said.

He ended his statement by pointing out that Where’s Everybody? are “merely contractors paid by PBS and so are subject to the Editorial Board’s direction because it was the Editorial Board not Where’s Everybody? that was responsible for what was broadcast”.

The IGM made several attempts both today and yesterday to contact Mr Camilleri but, after leaving both messages and e-mails, it has had to go ahead with issuing a position without having had the benefit of asking him specific questions related to the case.

However, on the basis of the facts it has in hand, the I?M Council has come to the following conclusions:

1. the subject chosen by Where’s Everybody? for the December 19 edition of Bondiplus was a valid one because it is a case of national importance involving the resignation of a Government minister;

2. the fact that the subject of a programme refuses to appear on that programme – as is his right – should not lead to the cancellation of that programme;

3. the basic principle that should be followed is not to censor before publication or broadcast. On March 28, 2003, in the climax of the electoral campaign, the I?M insisted: “The right to freedom of expression and the right to receive information are inalienable rights… The Council of The Malta Press Club (now the I?M) does not agree that the journalistic content should be stopped or be examined before broadcast. On the other hand, it feels that whoever feels offended on what is published or broadcast should immediately take all the steps permitted by law to safeguard his rights and the journalists should face the consequences if found lacking”;

4. the IGM has taken legal advice to the effect that it is the duty of journalists to bring to public attention elements of sub judice cases that are of national importance and public interest, and this holds true not just in Malta but at the European level. A discussion can take place on live television, and in the media generally, without in any way influencing the court process;

5. PBS, as the main state broadcasting station, should ensure that any programme on such an issue of national importance should be presented by someone with no links with the case if it wants to maintain its credibility and fulfil its national role. It may have to consider carrying this particular subject in another programme because of its national importance. Mr Bondi cannot deny that Mr Zahra has had links with his company and any allegations of conflict of interest that Mr Bondi may level against Mr Camilleri do not minimise Mr Bondi’s own situation; and

6. Ultimately, according to the verbal contract Where’s Everybody? has with PBS for the production and broadcast of Bondiplus for the nine months between October, 2006, and June, 2007, each programme proposal has to be subject to approval by the PBS Editorial Board.

The contract the I?M was shown lists “reasonable objection” as a valid way to have the topic of a programme changed; that the PBS Editorial Board will not “unreasonably withhold” its approval for any programme topic; and any “reasonable grounds” should be specified in writing.

These clauses in the contract appear to have been followed. Yet it would have been in the public interest and also in PBS’s interest had it continued as it has done in the past and come to some form of agreement with Mr Bondi for the programme to have been broadcast with all the safeguards in place. Should Mr Bondi feel that he or Where’s Everybody?’s rights to freedom of expression have been trampled upon by PBS, he can have recourse to the courts and institute proceedings for this breech.


 

Stqarrija ghall-Istampa
Data: 24 ta’ Novembru 2006

ILMENT MILL-UFFICCJU TAL-PRIM MINISTRU
DWAR IMGIEBA TA’ GURNALIST TA’ ONE NEWS

Il-bierah filghaxija, l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) ircieva ilment minghand Josephine Vassallo, Segretarja tal-Kommunikazzjoni u Stampa fl-Ufficcju tal-Prim Ministru, dwar imgieba tal-Gurnalist Charlon Gouder ta’ One News.

Fl-ittra taghha Ms Vassallo qalet li, waqt zjara ufficcjali li l-Prim Ministru ghamel filghodu ghand kumpanija privata, is-Sur Gouder baqa’ jsegwi lill-Prim Ministru, li flimkien mal-Kap tal-Kumpanija, kien miexi lejn il-lift.

Il-Prim Ministru stieden lis-Sur Gouder sabiex jibghatlu l-mistoqsijiet bil-miktub halli jkun jista jwiegbu bil-miktub. Il-kap tal-kumpanija kellu jintervjeni sabiex il-Gurnalist u l-cameraman iwarrbu halli huwa jkun jista jkompli jakkumpanja lill-Prim Ministru.

Ms Vassallo qalet li filwaqt li l-Ufficcju tal-Prim Ministru jirrikonoxxi d-drittijiet ta’ l-istampa, iqis li nuqqas ta’ mgieba tajba u maledukata m’ghandu jigi accettat qatt.

Is-Sur Gouder qal li din kienet il-hames darba li Gurnalisti ta’ One News ipprovaw jiehdu kumment minghand il-Prim Ministru fuq l-allegat skandlu tat-tindif fil-qorti. F’zewg okkazjonijiet talab lil Ms Vassallo biex jiehu kumment ta’ zewg minuti minghand il-Prim Ministru.

Is-Sur Gouder qal li il-bierah stenna sa kemm l-avveniment spicca qabel ma pprova jiehu l-opinjoni tal-Prim Ministru fuq il-ka?. Il-Prim Ministru kien ukoll mitlub li jaghti intervista fuq is-suGGett fl-ufficcju tieghu il-bierah wara li l-Kap ta’ l-Oppozizzjoni ghamel il-konferenza ta’ l-ahbarijiet tieghu fuq il-kaz, izda din it-talba ma Gietx milqugha.

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin hu tal-fehma li, filwaqt li Gurnalist hu fid-dover li jfittex li jkollu tweGibiet ghal domandi leGittimi, min-naha tieghu il-politiku, bhal ma rajna f’intervisti recenti mal-Kap tal-Oppozizzjoni Dr Alfred Sant u mad-Deputat Mexxej tal-Malta Labour Party Dr Michael Falzon, li Gew mistoqsija fuq affarijiet interni tal-partit, jekk dawn ihossu li m’ghandhomx jitkellmu mal-medja, dan hu d-dritt taghhom, i?da l-medja ghandha d-dritt tikkummenta dwar dan.

Waqt li l-politiku ghandu kemm jista’ jkun iwieGeb ghad-domandi dwar informazzjoni leGittima, il-Gurnalist ghandu wkoll juri prudenza u rispett lejn l-ufficcju u l-kariga ta’ min jista’ jaghti l-informazzjoni.

L-IGM ihoss li wasal ukoll iz-zmien biex il-Kodici ta’ Prattika li qieghed jigi mfassal mill-Ufficcju tal-Prim Ministru f’konsultazzjoni mal-ghaqdiet tal-Gurnalisti jitnieda mill-aktar fis possibbli biex kullhadd ikun jaf x’inhuma d-doveri u r-responsabbiltajiet tieghu biex incidenti bhal dak li fuqu sar l-ilment ikunu evitati.


7 November 2006

THE WINNERS OF THE 16TH EDITION OF THE MALTA JOURNALISM AWARDS ARE ANNOUNCED

On the occasion of the 17th anniversary of the foundation, the Institute of Maltese Journalists (I?M) held the presentation ceremony of the 16th edition of the Malta Journalism Awards. From among the 55 submissions in the preliminary phase, 27 journalists reached the finalists’ phase. The jury composed of Dr Anna Mallia and Charles Xuereb as members, and Professor Godfrey A. Pirotta as Chairman chose the winners for these categories:

Print Journalism – News
Sponsored by: HSBC Bank Malta p.l.c.
Presented by: Mr Josef Camilleri, Head of Public Affairs & CSR, HSBC Bank Malta p.l.c.
First: Victor Vella (l-orizzont)
Second: Roderick James Agius (il-Mument / In-Nazzjon)
Third: Lino Bugeja (The Times)

Print Journalism – Features
Sponsored by: Vodafone Malta Limited
Presented by: Mr Michael Darmanin, Head of Business, Vodafone Malta Limited
First: Brandon Pisani (l-orizzont)
Second: Vanessa Macdonald (The Times / The Sunday Times)
Third: Martin Debattista (The Times)

Press Photography 
Sponsored by: The Farsons Foundation
Presented by: Mr Bryan A. Gera, Chairman of The Farsons Foundation
First: Christian Sant Fournier (The Times)
Second: Darrin Zammit Lupi (The Times/Reuters)
Third: Rene` Rossignaud (The Malta Independent / The Times)

Overseas Assignments (new category)
Sponsored by: Emirates Airline
Presented by: Mr Paul Fleri Soler, Emirates’ Manager in Malta and Cyprus
First: Julia Farrugia, Joe Cachia, Joseph Fava, Pablo Micallef & Charles Ahar (Super 1)
Second: George Scicluna, Marion Zammit u Alvin Scicluna (TVM)
Third: Doris Zammit (TVM)

Broadcast Journalism – TV Script
Sponsored by: Broadcasting Authority
Presented by: Mr Joseph Scicluna, Chairman, Broadcasting Authority
First: Julia Farrugia u Joe Cachia, Pablo Micallef, Charles Ahar & Danjel Bugeja (Super 1)
Second: Mario Micallef (TVM)
Third: Doris Zammit (TVM)

Broadcast Journalism – TV Film
Sponsored by: Broadcasting Authority
Presented by: Dr Kevin Aquilina, Chief Executive, Broadcasting Authority
First: Tracci Team: Pablo Micallef, Charles Ahar, Julia Farrugia & Joe Cachia (Super 1)
Second: Clayton Tanti (Net TV)
Third: Marco Micallef (Super 1)

Cultural Tourism 
Sponsored by: Malta Tourism Authority
Presented by: Mr Kevin Drake, Personal Assistant to Chairman, Malta Tourism Authority
First: Alvin Scicluna (TVM)
Second: Lino Bugeja (The Sunday Times)
Third: Robert Micallef (maltamedia.com with blog)

E-Journalism 
Sponsored by: HP – Hewlett Packard
Presented by: Mr Malcolm J Naudi on behalf of HP
First: Robert Micallef (maltamedia.com with blog)
Second: Mona Farrugia (planetmona.com)
Third: Domenic Aquilina (uefa.com)

Sports Photography: (New Category)
Sponsored by: Malta International Airport
Presented by: Mr Peter Bolech, Chief Executive, Malta International Airport
First: Darrin Zammit Lupi (The Times)
Second: Domenic Aquilina (uefa direct / The Technician)

Sports Journalism Category
Sponsored by: Melita Cable
Presented by: Ing. Philip Micallef, Chief Executive, Melita Cable
First: Charles Camenzuli (Net TV)

L-Ilsien Malti fil-Gurnalizmu
Presented by: Mr Malcolm J Naudi, Chairman, Institute of Maltese Journalists
First: Alvin Scicluna (Overseas Assignment Category)
Second: Julia Farrugia & Joe Cachia (Broadcast Journalism – TV Script Category)
Third: Josianne Camilleri (Cultural Journalism Category)

This is the 16th consecutive year that this annual competition is being organised by the Institute of Maltese Journalists. This year the ceremony took place at the Audiovision Centre studios in Hamrun and will be transmitted on Melita Cable on Friday 10th November at 9pm.

The Jury also prepared a detailed report about the submissions and their journalistic level, which was read before the presentation of the awards.

During the same ceremony the winner of the Gold Award was announced as well. The Gold Award is given to the nominated person who the Jury deems to have gone beyond the requirements of normal journalistic practice during his or her career. The Jury of the Gold Award was made up of Mr John Manduca, Mr Frank Bonello, and His Excellency the President Emeritus Prof Guido De Marco as Chairman.

The Gold Award this year was given to Mr Paul Saliba.

In the past eight editions that were held till now this award was won by Fr Joe Borg (1998), Mr Anton Cassar (1999), Mr Frank Attard (2000), Mr J.G. Vassallo (2001) and Mr Anthony Montanaro (2002), Mr John Manduca (2003), Mr Charles Grech Orr (2004) and Mr Paul Carachi (2005).


2 ta’ Novembru 2006

GURNALIST IEHOR IMFIXKEL MILLI JAQDI DMIRIJIETU MILL-AWTORITAJIET

B’xorti hazina, l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) jinnota li kien hemm kaz iehor fejn gurnalist gie mfixkel waqt il-qadi ta’ dmirijietu.

Il-Kunsill ta’ l-Istitut ircieva ilment minghand gurnalista membru tieghu, Brandon Pisani ta’ l-orizzont, fejn huwa qal li gie intimidat minn zewg spetturi tad-Dipartiment ta’ l-Artijiet waqt li kien qed jirraporta storja dwar l-izgumbrament ta’ mahzen fis-sur tal-Furjana ilbierah filghodu.

Skond is-Sur Pisani, dawn l-ispetturi uzaw ton ta’ theddid fil-konfront tieghu u tal-fotografu li kien qed jakkumpanjah, hadulu d-dettalji personali tieghu u ordanwalu biex ma jinGibdux ritratti minkejja li kien post pubbliku.

Il-Kunsill ipprova jiehu l-verzjoni tad-Dipartiment ta’ l-Artijiet, izda hadd ma ried jiehu r-responsabbilita’ ghal dak li gara.

“Il-Kunsill ta’ l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin itenni li l-awtoritajiet m’ghandhomx ifixklu lill-gurnalisti milli jaqdu dmirhom f’socjeta’ demokratika,” stqarr ic-Chairman Malcolm J. Naudi.

 


26 October 2006

Position of IGM following ONE News Complaint

The Institute of Maltese Journalists today received a complaint from ONE News head Miriam Dalli in which it was alleged that the Prime Minister’s staff censored ONE News by preventing their reporter from asking the Prime Minister questions during a news conference in Parliament yesterday.

“Josephine Vassallo, the Prime Minister’s Communications and Press Secretary, did not allow the (ONE News) journalist to ask a question. The excuse was that, once a question was made by KullHadd, ONE News did not have the right to ask another question.”

Ms Dalli said other members of the PM’s staff, Robert Cutajar and Edgar Galea Curmi, stepped in front of the ONE News camera to prevent it from filming and Department of Information personnel cut the audio feed from which ONE News was taking the sound to go with its film.

When Ms Vassallo was contacted yesterday, she said the Communications Department at the OPM has decided to implement a procedure allowing media houses one question at press conferences of this nature to enable all media houses to get a chance.

Last week, following the Budget speech, Media.Link journalists were afforded one question, whereas both the Super One and KullHadd journalists (2 out of 3 of the Labour Party-owned media’s reporters present) were given an opportunity to ask a question.

Last night, at the PM’s press conference, there were representatives of Super 1, KullHadd, Media.Link, RTK, The Times and The Malta Independent. Each media house had the opportunity to ask a question, although the KullHadd reporter asked two questions.

This is why no questions were taken from One News.

Should the media have any further questions, Ms Vassallo said her e-mail is always available and the PM will continue to be accessible for one-on-one meetings with all media.

The Council of the Institute of Maltese Journalists believes that the Communications Department at the OPM is in duty bound to inform all media houses beforehand when it introduces new procedures that regulate the management of press conferences involving the Prime Minister and other members of the Cabinet.

Although media houses may own several media, sometimes even through different companies, so long as any new procedure is followed fairly and the PM is made accessible in fact not simply through intent, then the journalists should abide by it.

Where possible, in the interests of openness, all journalists who give their time and show an interest to take part in press conferences, in the course of their work, should be given access to ask questions to the PM, although it must be accepted that his time is limited.

 


29.9.2006

Ittra lis-Sur Mark Farrugia, Media Executive tal-Partit Laburista

Sur Farrugia,

Dwar il-Karikatura

Nirreferi ghan-nota li bghattli fejn tlabt lill-Istitut tal-Gurnalisti Maltin jiehu pozizzjoni dwar karikatura li dehret f’The Times fis-27 ta’ Settembru 2006.

Il-Kunsill ta’ l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin jemmen li l-kuncett tal-karikaturi hu, kif ghidt int stess, parti importanti ta’ l-espressjoni gurnalistika fejn wiehed b’mod artistiku jikkritika lil xi hadd jew xi idea. Ghalkemm xi drabi dawn jistghu jkunu jew jigu interpretati bhala offensivi, il-Kunsill ma jemminx li dawn ghandhom iwassalu ghal xi forma ta’ censura.

Min-naha l-ohra, fil-fehma tal-Kunsill ta’ l-IGM, karikatura filwaqt li tati lok ghal immaginazzjoni aktar imgebbda, zgur li ma taghtix l-ghodda jew il-jedd li tipprova tkisser ir-reputazzjoni ta’ xi hadd. Xorta wahda l-IGM jafferma d-dritt tal-liberta’ ta’ l-espressjoni li hu dritt fundamentali.

Sadattant jekk il-Partit Laburista jhoss li l-karikatura li int qed tirreferi ghaliha hi offensiva fil-konfront ta’ xi ufficjali tieghu, hemm passi legali li jistghu jittiehdu. Jekk iqisha bhala dispregjattiva u ‘in bad taste’ u konsegwentament nieqsa mill-etika, il-Partit Laburista jista’ jressaq ilment ufficjali quddiem il-Press Ethics Commission.

Fl-istess waqt, kif dejjem ghamel, il-Kunsill ta’ l-IGM jappella ghal aktar moderazzjoni u responsabbilta’ min-naha ta’ l-istampa u ghal aktar tolleranza mill-politici.

Joe A. Vella, Segretarju


PRESS RELEASE:

27.09.2006

SEBGHA U GHOXRIN FINALIST GHAS-SITTAX-IL EDIZZJONI
TAL-“MALTA JOURNALISM AWARDS”

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) habbar l-ismijiet tas-sebgha u ghoxrin (27) finalist li lahqu l-istadju finali minn fost il-55 partecipant li hadu sehem fil-kompetizzjoni gurnalistika Malta Journalism Awards.

Din hi s-sittax-il edizzjoni konsekuttiva li l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin qed jorganizza. Matul is-snin, din il-kompetizzjoni kibret u l-lum ghandha 12-il kategorija differenti.

Diversi istituzzjonijiet u kumpanniji ewlenin, sena wara l-ohra, jisponsorjaw il-Malta Journalism Awards. Fost dawn hemm l-HSBC Bank Malta p.l.c., Vodafone Malta Limited l-Awtorita` tax-Xandir, HP, The Farsons Foundation, Malta International Airport, l-Awtorita` Maltija tat-Turizmu, Melita Cable u l-linja ta’ l-ajru Emirates.

Il-Gurija ta’ din l-edizzjoni ghazlet lil dawn il-finalisti mnizzlin hawn taht f’ordni alfabetika:

Gurnalizmu Stampat – Ahbarijiet – sponsorjata mill-HSBC Bank Malta p.l.c.

Roderick James Agius (il-Mument / In-Nazzjon)
Lino Bugeja (The Times)
Victor Vella (l-orizzont)

Gurnalizmu Stampat – Features – sponsorjata minn Vodafone Malta Ltd

Martin Debattista (The Times)
Vanessa Macdonald (The Times / The Sunday Times)
Brandon Pisani (l-orizzont)

Gurnalizmu Fotografiku – sponsorjata minn The Farsons Foundation

Rene` Rossignaud (The Malta Independent / The Times)
Christian Sant Fournier (The Times)
Darrin Zammit Lupi (The Times/Reuters)

Overseas Assignments (kategorija gdida) – sponsorjata minn Emirates Airline

Julia Farrugia, Joe Cachia, Joseph Fava, Pablo Micallef u Charles Ahar (Super 1)
George Scicluna, Marion Zammit u Alvin Scicluna (TVM)
Doris Zammit (TVM)

Gurnalizmu Mxandar – Skript Televiziv – sponsorjata mill-Awtorita` tax-Xandir

Julia Farrugia u Joe Cachia (Super 1)
Mario Micallef (TVM)
Doris Zammit (TVM)

Gurnalizmu Mxandar – Filmat Televisiv- sponsorjata mill-Awtorita` tax-Xandir

Marco Micallef (Super 1)
Clayton Tanti (Net TV)
Tracci Team (Super 1)

Gurnalizmu Mxandar – Radio (kategorija gdida)
– sponsorjata mill-Awtorita` tax-Xandir

L-ebda finalist

Gurnalizmu Kulturali – sponsorjata mill-Awtorita` Maltija tat-Turizmu

Lino Bugeja (The Sunday Times)
Robert Micallef (maltamedia.com with blog)
Alvin Scicluna (TVM)

Gurnalizmu Sportiv – sponsorjata minn Melita Cable,

Charles Camenzuli (Net TV)

Gurnalizmu Fotografiku Sportiv – sponsorjata mill-Malta International Airport

Domenic Aquilina (uefa direct / The Technician)
Darrin Zammit Lupi (The Times)

E-Gurnalizmu – sponsorjata minn Hewlett-Packard

Domenic Aquilina (uefa.com)
Mona Farrugia (planetmona.com)
Robert Micallef (maltamedia.com with blog)

Importanti li wiehed ikun jaf li mhux bilfors ikun hemm rebbieh f’kull kategorija, anki jekk f’xi kategorija partikulari jkun hemm finalist wiehed.

Il-Gurija qed thejji wkoll rapport dettaljat dwar is-sottomissjonijiet u l-livell gurnalistiku taghhom li ghandu jinqara qabel il-premjazzjoni. Dakinhar jithabbru wkoll l-ismijiet tal-membru li huma fuq il-Gurija ghal din l-edizzjoni. Din is-sena c-cerimonja tal-premjazzjoni se ssir f’ Novembru 2006.

Ir-rebbieh tal-kategorija l-Lingwa Nazzjonali fil-Gurnalizmu jithabbar fil-lejla tal-prezentazzjoni. F’din il-kategorija hemm 20 partecipant.

Fl-istess cerimonja jithabbar ukoll ir-rebbieh tal-Gold Award. Dan l-unur jinghata lil persuna nnominata li skond il-Gurija tkun marret lil hinn minn rekwiziti ta’ prattika normali fil-gurnalizmu tul il-karriera gurnalistika taghha. Fit-tminn edizzjonijiet li saru s’issa dan l-unur intrebah minn Fr Joe Borg (1998), Anton Cassar (1999), Frank Attard (2000), J.G. Vassallo (2001), Anthony Montanaro (2002), John Manduca (2003), Charles Grech Orr (2004) u Pawlu Carachi (2005).

 


 

Stqarrija ghall-Istampa
10 ta’ Settembru 2006

55 PARTECIPANT FIS-SITTAX-IL EDIZZJONI TAL-MALTA JOURNALISM AWARDS

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) habbar li 55 gurnalist qed jiehdu sehem fis-16-il edizzjoni tal-kompetizzjoni gurnalistika, il-Malta Journalism Awards. Bhalissa il-gurija ghaddejja bil-hidma taghha. Hu mistenni li l-gimgha li gejja l-IGM ihabbar il-finalisti.

L-IGM jorganizza dan l-avveniment fuq ba?i annwali. Din is-sena, il-kompetizzjoni ghandha 12-il kategorija, li tlieta minnhom huma godda.

Dawn huma: Gurnalizmu Stampat – Ahbarijiet, Gurnalizmu Stampat – Features, Gurnalizmu Fotografiku, Gurnalizmu Mxandar – Skript Televiziv, Gurnalizmu Mxandar – Filmat Televiziv, Gurnalizmu Mxandar – bir-Radju (kategorija gdida), E-Gurnalizmu, Hidma Gurnalistika barra minn Malta (Overseas Assignments – kategorija gdida), Gurnalizmu Sportiv, Fotografija Sportiva (kategorija gdida), Gurnalizmu Kulturali, u l-Lingwa Maltija fil-Gurnalizmu.

Kwazi kull kategorija hi sponsorjata minn kumpannija jew organizzazzjoni differenti. L-isponsors huma HSBC Bank Malta p.l.c., Vodafone Malta Ltd, The Farsons Foundation, l-Awtorita` tax-Xandir, HP (Hewlett-Packard), il-Malta International Airport, l-Awtorita` Maltija tat-Turizmu u l-linja ta’ l-ajru Emirates.


Stqarrija ghall-Istampa
30 ta’ Awwissu 2006

L-ISTITUT TAL-GURNALISTI MALTIN JURI S-SOGHBA TIEGHU GHALL-MEWT TA’ PAUL CARACHI

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin juri s-soghba tieghu ghall-mewt ta’ Pawlu Carachi.

Ghal snin twal Pawlu Carachi hadem bhala gurnalist u f’Novembru li ghadda l-hidma tieghu nghatat gharfien mill-Istitut tal-Gurnalisti Maltin bl-ghoti tal-Gold Award.

Il-hsibijiet f’dan il-mument ta’ dieqa imorru ghall-familja Carachi u ghall-qraba kollha tal-istess Pawlu Carachi.

BIJOGRAFIJA TA’ PAUL CARACHI

Imwieled il-Birgu fid-29 ta’ April, 1926, Paul Carachi gie minn ta’ quddiemnett fl-iskola tal-Gvern u ha Borza ta’ Studju ghall-edukazzjoni tieghu l-Liceo. It-tieni Gwerra Dinjija harbtet lill-familja tieghu u lilu stess. Minkejja l-insistenza qawwija mid-Direttur ta’ l-Edukazzjoni, il-Kav. J.P. Vassallo biex ikompli l-iskola, Paul Carachi dahal jahdem ma’ l-Allied Malta Newspapers Ltd. Minn salesboy, igorr u jqassam il-gurnali Times of Malta u il-Berqa, spicca l-impieg tieghu minn ma’ din il-kumpaniji bhala gurnalista maghmul.

Paul Carachi nghaqad mal-Malta Labour Party fl-1960 u nhatar Assistent Editur ta’ l-organu ufficjali tal-Partit The Voice of Malta. Wara dahal mal-General Workers Union, fejn inhatar Assistent Maniger tal-Union Press u wara Assistent Editur tal-gurnal il-gdid tal-GWU, li hu stess tah l-isem l-orizzont. Wara, huwa nhatar editur tal-gazzetta bl-Ingliz tal-GWU The Malta News.

Huwa gieb rivoluzzjoni shiha fil-qasam gurnalistiku, kemm bl-introduzzjoni ta’ l-istil tabloid u rappurtagg investigattiv b’enfasi fuq stejjer b’element qawwi uman. Huwa nhatar Assistent Segretarju Internazzjonali fl-Ezekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista fejn ha sehem fil-Konferenza Gholja flimkien mad-Deputat Mexxej tal-Partit, Dr Anton Buttigieg f’Belgrad ghall-helsien ta’ Malta.

Paul Carachi tilef l-ewwel elezzjoni tieghu fl-1962, izda kien elett fil-Parlament fl-1966 u fl-1971. Kemm dam fil-Parlament huwa rrapprezenta lil Malta fil-Kunsill ta’ l-Ewropa flimkien ma’ kollegi miz-zewg nahat tal-Kamra, u fil-Commonwealth Parliamentary Association. Huwa kien ukoll Membru tal-Kunsill ta’ l-Universita’ ta’ Malta. Fl-1984 huwa kien producer u xandar fil-Kamra ta’ l-Ahbarijiet ta’ Xandir Malta sakemm wasal ghall-pensjoni.

Fl-1995, flimkien ma’ l-edukatur Guido Borg u ohrajn waqqaf u mexxa l-Moviment Balzani u kien elett fil-Kunsill Lokali ta’ Hal Balzan f’Marzu tal-1996. Fl-1999 rega’ kien elett bhala Kunsillier Laburista. Il-Professur Henry Frendo sejjahlu bhala “Il-ggant tal-gurnalizmu Malti.”

Pawlu Carachi kien mizzewweg lil Evelyn u ghandu zewg ulied, Mary Rose u Alex.


FTEHIM TA’ KOPERAZZJONI BEJN L-IGM U l-LJA

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) u l-Libyan Journalists’ Association (LJA) ghadhom kemm iffirmaw ftehm ta’ koperazzjoni bil-ghan li jtejbu r-relazzjonijiet bilaterali u internazzjonali bejn iz-zewg organizzazzjonijiet.

Dan iil-ftehim sehh wara diskussjonijiet li kienu saru fl-imghoddi bejn l-bejn l-ufficjali ta’ l-IGM u l-Ambaxxatur Libjan Dr Saad Elshlmani u Ashour Tillisi, Segretarju Generali tal-LJA. Il-ftehim jipprovdi fost affarijiet ohra:

1. ghat-twaqqif ta’ assocjazzjoni bejn l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin u l-Libyan Journalists’ Association, bl-isem ta’ Maltese-Libyan Journalists Association (MLJA), ic-chairman ta’ l-IGM ikun ic-chairman taghha, u s-Segretarju Generali tal-LJA l-vici chairman.

2. Li eventwalment il-post ta’ din l-Assocjazzjoni gdida jkun f’Malta.

3. Li ufficjali ta’ l-IGM u l-LJA jaghmlu zjarat reciproci bejn iz-zewg pajjizi biex ikabbru u jsahhu l-koperazzjoni bejn iz-zewg Assocjazzjonijiet.

4. Li l-IGM tghin biex gurnalisti membri tal-LJA jkollhom ‘attachments’ ma’ stamperiji lokali ghall-perijodi qosra ta’ tahrig fuq il-post tax-xoghol.

5. Li l-IGM juza s-shubija li ghandu ma’ l-International Federation of Journalists (IFJ) biex eventwalmnet il-LJA tkun tista’ tissieheb bhala membri shih fl-IFJ. Bhala l-ewwel pass l-IGM se jitlob lill-IFJ biex rapprezentanti tal-LJA jattendu bhala osservaturi ghall-Kungress ta’ l-IFJ li se jsir f’Moska f’nofs is-sena d-diehla.

6. Li l-IGM jistieden ufficjali tal-LJA ghall-Kunmgres tal-Gurnalisti tal-Mediterran li se jsir ‘Malta f’Mejju 2007 u se jkun organizzat mill-IGM.

7. Li l-MLJA, b’kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Tumas Fenech ghall-Edukazzjoni tal-Guranlisti, jahdmu biex jitwaqqaf centru f’Malta ghall-tahrig tal-gurnalisti Libjani u minn pajjizi Gharab ohra.

8. Li kull guranlisti li jkollu press card mahruga miz-zewg ghaqdiet ikun membru assocjat tal-MLJA.

Dan il-ftehim irid jigi approvat miz-zewg organizazzjonijiet fil-laqghat Generali Annwali taghhom wara li jkun approvat miz-zewg assocjazzjonijet.


UFFICJALI TA’ L-IGM F’LAQGHA MAS-SEGRETARJI TAL-PARTITI POLITICI

Ufficjali ta’ l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin, immexxija mic-chairman Malcolm J. Naudi, ricentament iltaqghu mas-Segretarji Generali tal-partiti politici ewlenin, Joe Saliba (Partit Nazzjonalista), Jason Micallef (Partit Laburista) u Stephen Cachia (Alternattiva Demokratika) u ddiskutew flimkien ir-relazzjonijiet bejn il-membri ta’ l-Istampa u r-rapprezentanti tal-partiti politici ewlenin, inkluz deputati parlamentari.

Il-laqgha, li kienet wahda kordjali hafna, intlabet mill-IGM wara li membri ta’ l-istampa kienu involuti f’incidenti ma’ Membri Parlamentari u ufficjali taz-zewg partiti ewlenin. Id-diskussjoni kienet intenzjonata biex jitjiebu r-relazzjonijiet bejn il-membri tal-media u l-ufficjali tal-Partit Politici, specjalment fix-xhur li gejjen fejn mistennija jizdiedu l-attivitajiet elettorali.

Is-sur Saliba qal li l-membri tal-media lokali ghandhom access facli hafna ghall-membri tal-partiti politici, iktar minn kull pajjizi iehor fid-dinja. Infatti, qal, l-fl-ebda pajjiz fid-dinja l-membri ta’ l-istampa m’ghandhom access daqstant facli mal-membri tal-partiti politici. Din l-opinjoni kienet wahda komuni kemm mas-segretarji l-ohra kif ukoll ma’ l-istess ufficjali ta’ l-IGM.

Madankollu, kulhadd ammetta li xi drabi rapprezentanti ta’ l-istampa jidhlu f’kunflitt ma’ rapprezentanti tal-partit politici li jaghmlu l-hidma taghhom iktar difficli, ghalkemm kien hemm ukoll qbil li dawn l-incidenti m’humiex daqstant spissi, u meta jigru ma jkunux intenzjonati, izda iktar isehhu fis-sahna tal-mument.

Sadattant kemm is-Segretarji, kif ukoll l-ufficjali ta’ l-IGM, qablu li tinhass il-htiega li r-relazzjonijiet bejn il-membri ta’ l-istampa u l-ufficjali tal-partit politici jistghu jitjiebu u lkoll weghdu li se jahdmu fil-kamp taghhom, biex il-gurnalisti jkunu jistghu jahdmu b’rashom misrtrieha u minghajr tensjoni zejda.


28.07.2006

Il-Kunsill ta’ l-IGM jiddiplora l-agir tal-Ministru Gatt

Isejjah ghal-laqgha mal-partiti politici biex il-gurnalisti
jahdmu fi klima trankwilla

Il-Kunsill ta’ l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin ircieva lment mill-Kap tal-Kamra ta’ l-Ahbarijiet tas-Super I dwar l-incident li fih il-cameraman ta’ l-istazzjon Bjon Jo Zammit ma thalliex jiffilmja laqgha tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubblici tal-Parlament wara oggezzjoni tal-Ministru Austin Gatt.

Il-Kunsill ihoss li l-gurnalist li jmur fejn imur biex jaqdi dmirijietu, inkluz fil-Parlament, m’ghandux isib ostakli jew theddid. Ghalhekk il-Kunsill jiddiplora l-agir tal-Ministru Dr Austin Gatt u juri solidarjeta’ ma’ Bjon Jo Zammit.

Sadattant il-Kunsill jinnota li ricentament gew irraportati diversi incidenti bejn gurnalisti u xi membri tal-partiti politici. Billi l-pajjiz jinsab riesaq lejn kampaniji elettorali, u l-qiegha qed tibda tishon, il-Kunsill ihoss li l-gurnalisti, huma ta’ liema media huma, ghandhom ikollhom ic-cans li jaqdu dmirhom bla biza’ u fi klima trankwilla.

Ghal dan l-iskop il-Kunsill kiteb lis-Segretarji Generali tal-partiti politici Maltin biex jiltaqa’ maghhom u flimkien jiddiskutu s-sitwazzjoni u jahdmu lejn atmosfera li toffri lill-gurnalisti l-opportunita’ li jaqdi dmirhom minghajr biza’ u tensjoni zejda.

 


20.07. 2006

SUPER ONE TV COMPLAINT

The Institute of Maltese Journalists (IGM) today was asked to investigate a complaint from Super One Television that the station was discriminated against in the access given by the Armed Forces of Malta to the media to cover the immigrants’ incident on the Spanish trawler off Malta.

IGM chairman Malcolm J. Naudi made direct contact with Parliamentary Secretary in the Office of the Prime Minister Tony Abela, and was informed that Dr Abela had given instructions that the Army should give access for all media to make use of AFM vessels and facilities at Luqa from this morning.

Dr Abela explained to Mr Naudi that the situation was very delicate yesterday, with negotiations and various initiatives being undertaken that precluded the AFM having to also cope with the media. A decision was therefore taken to give facilities only to the national TV station, PBS.

This decision did not preclude the media from making use of other forms of transport to access the Spanish trawler at their expense.

Following this conversation, Super One Television was informed of the outcome and the IGM was kept updated throughout the day on the latest developments.

Malcolm J. Naudi
Chairman


16.7.2006

IGM LAUNCHES 16TH EDITION OF MALTA JOURNALISM AWARDS

The Institute of Maltese Journalists (IGM) launched the 16th edition of the annual press awards with more categories. As from this year, the Malta Journalism Awards will include three new categories:
Overseas Assignments (new category),
Broadcast Journalism – Radio (new category) and
Sports Photography (new category).

“Moreover, as from this edition, any individual or organisation may submit an application on behalf of a journalist. Editors may not only submit works by their respective journalists but also by other journalists as well. Through this innovation, the Malta Journalism Awards are being made accessible to everyone as anyone can now submit an application on his/her behalf if they are journalists, or on behalf of another journalist,” said IGM chairman Malcolm J. Naudi.

Categories
The number of categories has now increased to twelve (12), namely:
Print categories:
Print Journalism – News – sponsored by HSBC Bank Malta p.l.c.
Print Journalism – Features – sponsored by Vodafone Malta Ltd
Photo Journalism – sponsored by The Farsons Foundation

Broadcast categories:
Broadcast Journalism – TV Script – sponsored by the Broadcasting Authority)
Broadcast Journalism – TV Film- sponsored by the Broadcasting Authority
Broadcast Journalism – Radio (new category)
– sponsored by the Broadcasting Authority
E-category:
E-Journalism – sponsored by Hewlett-Packard

General categories:
Overseas Assignments (new category) – sponsored by Emirates Airline
Sports Journalism – sponsored by Michele Peresso Limited, operators of Eurosport
Sports Photography – sponsored by the Malta International Airport
Cultural Journalism – sponsored by Malta Tourism Authority
Press Cartoons (every 3 years)
Best use of Maltese Language in Journalism

This year’s edition of the Gold Award is being sponsored by Fondazzjoni Tumas Fenech ghall-Edukazzjoni fil-Gurnalizmu.

Malta Journalism Awards Commission
Earlier this year, the Institute appointed an ad hoc commission to examine the last edition of the Malta Journalism Awards and to propose new ideas. The commission, composed of Mr Charles Xuereb, Dr Carmen Sammut, and Mr Carmel Bonello as Chairman, submitted its detailed report to the Institute. The report recommended a number of changes in both regulations and administration of the press awards, a number of which has been accepted by the Institute’s Council.

Overseas Assignments (new category)
This category will give due recognition to those journalists who strive, sometimes against great odds, to cover news stories abroad. This is a relatively new genre of Maltese journalism that needs to be encouraged both to further sharpen the respective journalist’s professional skills and, equally important, to present foreign news from a Maltese perspective.

Broadcast Journalism – Radio (new category)
In past editions, there used to be a Radio Journalism category, which the Council had decided to close following a low level participation. In recent months, the Institute received a number of requests from radio journalists to reopen this category. The Institute believes that radio journalism ought to be given its own importance in the Maltese media scenario.

Broadcast Journalism – TV categories
The previous Broadcast Journalism category has now been subdivided into three categories to recognise the individual merits of the TV journalist, the TV news cameraman and the Radio journalist.

“The Institute is not particularly happy with the level of participation in the TV Film category. For this edition we are expecting a higher level of participation by cameramen to convince us to retain this category for next year,” said IGM chairman.

Press Cartoons Category every 3 years
As participation in the Press Cartoons category was repeatedly low in recent years, the IGM Council decided to start holding this event on a triennial basis, with the next edition of this category being held in 2008, covering the years 2005, 2006 and 2007.

However, being a non-competing category, caricaturists or their Editors may submit up to 15 caricatures per caricaturist to be considered for an annual publication to be released next year.

Sports Journalism
In the General Categories, the Sports Journalism category was always very popular. Indeed last year the participation in this category was one of the highest and consequently the Council is looking for continued success in this category.

Sports Photography
Meantime, in order to meet a request by a substantial number of sports photographers and to encourage photographers to submit photographs of Sports events, this year the Council is introducing the Sports Photography category. Since a photograph can sometimes stand on its own, entries in this category, adequately captioned, can be submitted by the photographer irrespective of any accompanying story. This new category is being sponsored by Malta International Airport.

Prizes
The first three classified in each category will receive a certificate.
The winner of the first 10 categories will each be awarded:
a) a cash prize of Lm150;
b) a voucher sponsored by Michele Peresso, operators of Eurosport, for Sports Journalism; and
c) the Malta Journalism Awards trophy for the respective category.

The winner of the special category entitled ‘Il-Lingwa Nazzjonali fil-Gurnalizmu” will be presented with the Malta Journalism Award trophy for that category.

Presentation Ceremony
The winners will be announced at a presentation ceremony to be held in November 2006 at the Audiovision Studios in Hamrun, courtesy of BPC International.

All Maltese journalists may participate
All Maltese journalists may participation in the Malta Journalism Awards, irrespective of whether they are IGM members or not. All entries whether in Maltese or in English must have been published or broadcast in Malta between 1st January 2005 and 31st December 2005.

Submissions by Editors and Other Organisations
Apart from the journalist himself/herself, Editors and Heads of News Departments may select and submit entries of what they consider to be the best work of any individual journalist/s.

Submissions can also be forwarded by organisations, corporations and bodies. In both cases, consent has to be given by the individual journalist/s concerned by filling the appropriate part on the Official Application Form prior to submission of entry by Editor, Head of News Department, or organisations/corporations/bodies.

Closing Date
Submissions will be received at the offices of the Institute of Maltese Journalists, 104, Old Mint Street, Valletta, on Tuesday 1st August 2006 between 6.00 p.m. and 7.30 p.m. Non-members have to pay a participation fee with the submission.

“An overall marked improvement has been noted over the years in the submissions for the Print Journalism, Press Photography and Sport Journalism categories. These categories have now become showcases of the good standard being achieved by Maltese journalists,” said the Institute’s general secretary Joe A Vella. This year, he will again be assisted by Mr Carmel Bonello as project director in the organisation of the Malta Journalism Awards.

Regulations and applications may be obtained either by phoning Mr Vella 2131-6958/ 9945 0746 or Mr Bonello on 2124 3212, or from this website: http://www.maltapressclub.org.mt


27.6.2006

POLICE STATEMENT SHOWS GROSS MISUNDERSTANDING OF THE FUNCTION OF THE MEDIA IN A DEMOCRATIC SOCIETY

The Institute of Maltese Journalists (IGM) noted that the police commissioner’s reaction to its statement about the ill-treatment of journalists and photographers during Tuesday’s incidents showed a gross misunderstanding of the function of the media in a democratic society.

In a democratic society the journalist not only had the right but also the duty to report incidents like those that occurred at the detention centres, which are in the public interest.

The authorities, including the police, had the duty to allow journalists to report comprehensively these events of public interest within agreed parameters.

The police commissioner’s statement that the media “instigated tension” with its presence in such instances and should thus not be allowed to report was not acceptable to the IGM. This was yet an indication of the wrong forma mentis of the police and other authorities when dealing with such incidents.

Regarding the Croatia-Malta football match, the Institute noted that although it was MFA staff that confiscated memory cards, the police still acted abusively when they tried to stop photographers from taking photos and ordered them out of the stadium when violence was still occurring.

At no time did the police commissioner’s statement mention the agreement that had been reached between the Institute and the police commissioner of the time in 2001. The police commissioner should make this agreement known to his officers.

The Institute said it was ready to meet the police commissioner to discuss this incident in the light of that agreement and find a way forward. It said it was also ready to discuss a similar agreement with the army.

Note to editors

Early in 2001, the Institute of Maltese Journalists had met with then police commissioner George Grech to discuss protection of journalists while on duty. It was agreed that:

1. Police will give proper and full protection to journalists news photographers and news cameramen on duty, and especially when these are threatened or actually attacked;

2. Police will investigate and immediately take steps against anybody who verbally, or physically abuses journalists;

3. Police will not interfere with journalists, news photographers and news cameramen who are performing their duties legitimately;

4. Journalists, news photographers and news cameramen on duty will leave adequate space for the Police to operate;

5. Journalists are to identify themselves with the most senior ranking police officer on site; and

6. Journalists are to have visible identification, as a general rule

 


17.6.2006

Med Journalists’ Conference adopts resolution moved by IGM

The Annual General Conference of the Journalists of the Mediterranean, held in Porec, Croatia between June 7 and 11, 2006, unanimously adopted a resolution expressing “solidarity with the Maltese colleagues in the face of the cowardly acts that took place in Malta, sadly on World Press Freedom Day.”

The resolution also condemned the arson attacks against the fundamental liberties and freedom of the press, and at the same time it supported the Maltese journalists’ right and determination to continue reporting without fear of favour.”

The resolution was moved by the Maltese delegation of the Insitute of Maltese Journalists, Joe A. Vella, Secretary, Julia Farrugia and Roderick Agius, members.

In a message to the Conference, Aiden White, General Secretary of the International Federation of Journalists (IFJ) said the Conference could not have come at a more turbulent time for journalists in the region. The deepening crisis in Palestine, the emergence of racism and new intolerance over religious affairs, the uncertainty over the future of the Euroepan Union, and the ocntinuing challenges of enlargement all make the renewal of regional solidarity an urgent task for the IFJ.

White also said that the IFJ has just launched a programme of cooperation through the EU Med programme of the Euroepan Union, which allows the IFJ to strenghten debate among colleagues within the region on European Union affairs and which takes the issue of media cooperation into a new phase following the conclusion of the Barcelona process last year.

“The meeting in Porec, will further deepen profesional solidarity between Europe and the Arab world and above all this will also ensure that the voice of the Mediterranean journalism, for rights and editorial independence, in all its diverse and colourful forms, is heard loud and clear by goverments, by employers and by our brothers and sisters in the rest of Europre and the Arab World,” concluded White.

The attendance of the Maltese delegation of the IGM was courtesy of Air Malta.


20.5.2006

Il-Fondazzjoni Tumas Fenech tapprova l-programm gurnalistiku ghax-xhur li gejjin

Il-Fondazzjoni Tumas Fenech ghall-Edukazzjoni tal-Gurnalizmu, dal-granet approvat il-programm ta’ attivitajiet li ghandhom x’jaqsmu mal-gurnalizmu ghax-xhur li gejjin, fosthom numru ta’ korsijiet u seminars.

Is-seminars/korsijiet se jsiru wara suggerimenti mressaq mill-Board of Studies imwaqqaf mill-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM). Il-Bord ta’ Studji, li c-chairman tieghu hu Charlot Zahra bhala PR/Edukazzjoni ta’ l-IGM, ghandu bhala membri lil Fr Joe Borg, Dr Carmen Sammut, Ray Bugeja, Ariadne Massa u Mario Schiavone, li hu l-Ammistrattur tal-Fondazzjoni u Tezorier ta’ l-IGM.

Il-Bord irrakomanda l-korsijiet imnizzla hawn that, li kollha gew approvati mill-Fondazzjoni. Ma’ dawn se jsiru ohrajn fuq rakkomandazzjoni ta’ l-IGM, wiehed dwar ir-relazzjonijiet tal-Media mal-Pulizija, u iehor dwar aspetti etnici godda f’Malta.

Fil-jiem li gejjin, meta jkunu finalizzati d-dettalji tal-korsijiet u s-seminars u min se jmexxihom, ikunu publikati dawn id-dettalji biex il-gurnalisti u ohrajn interessati, jkunu jistghu japplikaw biex jattendu.

Is-suggetti li se jkunu trattati f’dawn il-korsijiet u seminars jinkludu: ir-relazzjonijiet tal-Media mal-Pulizija, l-Immigranti Irregolari, id-Dritt ta’ l-Informazzjoni, il-Hidma tal-Parlament Ewropew, il-Fotografija Gurnalistika u l-Hiliet fil-Kitba bil-Malti u bl-Ingliz.

Il-Fondazzjoni Tumas Fenech twaqqfet sitt snin ilu twaqqfet sitt snin ilu biex permezz ta’ korsijiet, seminars, pubblikazzjonijiet u kull mezz iehor tghin fil-preparazzjoni professjonali tal-gurnalisti Maltin bl-iskop li joghla l-livell tal-gurnalizmu f’pajjizna. Ic-chairman taghha hu l-President Emeritus, Dr Ugo Mifsud Bonnici, u fost il-membri hemm rapprezentanti ta’ l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin. Membri ohra tal-Board huma s-sinjuri Lino Spiteri, Ray Sladden u Anthony Debono, Segretarju.

Anthony Debono,
Segretarju FTFEG

 


 

Attivist dwar id-Drittijiet Umani se jitkellem fl-IGM

Vuk Jovanovic, gurnalist Jugoslav u attivist dwar id-Drittijiet Umani, se jaghmel diskors lill-Istitut tal-Gurnalisti Malta (IGM) dwar Human Rights in Yugoslavia – unsolved cases involving journalists’ il-Hadd, 14 ta’ Mejju, fil-11.00 am fil-Press Club 104 Strada Zekka, il-Belt.

Jovanovic li ghandu 56 sena jinsab Malta fuq zjara qasira – fejn kien ezaljat Malta ghal zmien qasir bejn l-1993-1994 – hu iben gurnalist distint ta’ wara l-gwerra li kien jeditja l-Youth u l-Borba magazins.

Imwieled f’Belgrad, Jovanovic studja l-ekonomija fl-Universita’ ta’ Belgrad u fl-1996 kien il-kelliem tal-Partit Demokratiku dwar id-Drittijiet tal-Bniedem. Hu hadem 12-il dokumentarji dwar in-nazzjonalizmu estrem wara l-waqgha tal-Kommunizmu meta ha l-poter Milosovic.

Jovanovic jemmen bis-shih li l-Mafia hija qawwija fis-Serbja u l-Montenegro, u li s-servizzi sigriet f’dawn il-pajjizi qatt ma gew riformati u dan importanti li jigi ghall-attenzjoni tal-media tal-pajjizi tal-Punent.

Jovanovic jghid li hu gie msawwat, itterturat u mitfugh il-habs mis-servizzi sigriet meta hu sab dokumenti relatati ma’ attrocitajiet li twettqu fil-pajjiz.

Il-membri kolha tal-media huma mistiedna jattendu. Wara tmiem id-diskors ta’ Jovanovic dawk prezenti jkunu jistghu jaghmlu mistoqsijiet.

 

 


 

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin jikkundanna l-attakk fuq id-dar ta’ gurnalist

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin sema’ b’dispjacir l-ahbar li l-id tal-gifa matul il-lejl li ghadda tat in-nar lill-bieb tad-dar tar-residenza privata ta’ Saviour Balzan, l-editur tal-“Malta Today”.

L-Istitut jikkundanna bil-qawwa kollha dan l-attakk viljakk li sar fis-satra tal-lejl kontra gurnalist u kollega u filwaqt li juri solidarjeta’ shiha ma’ Saviour Balzan u l-familja tieghu, jappella lill-awtoritajiet biex jinvestigaw il-kaz u lill-pubbliku biex min jista’ jaghti taghrif biex jinqabad il-hati, jinforma lill-pulizija li qed jinvestigaw il-kaz.

Fl-okkazzjoni tal-Jum Dinji tal-Liberta’ ta’ l-Istampa li qed ikun celebrat madwar id-dinja kollha, dan l-attentat ta’ intimidazzjoni, jikkuntrasta bis-shih mad-drittijiet tal-liberta’ ta’ l-istampa li f’din l-okkazzjoni qeghdin nishqu fuqhom.

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin jirreferi ghal stqarrija li hareg ghal din l-okkazzjoni li fiha wera s-solidarjeta’ tieghu ma’ mijiet ta’ gurnalisti u l-familji taghhom li matul din is-sena sfaw maqtula, mahtufa, u bl-istess mod juri s-solidarjeta’ tieghu ma’ Saviour Balzan.


 

World Press Freedom Day

INSTITUTE OF MALTESE JOURNALISTS CALLS FOR A FREEDOM OF INFORMATION ACT

On the occasion of World Press Freedom Day, the Institute of Maltese Journalists (Istitut tal-Gurnalisti Maltin – IGM) is making a formal call on the Government of Malta to ensure that the country will have a Freedom of Information Act.

This law is required in a democratic society because, apart from in instances where there is a threat to national security and in other exceptional cases, it would open wide to public scrutiny and to the press all information of a public nature to which the people has the right of access.

Although in the past the Institute was instrumental in obtaining substantial progress in the Press Act by introducing rights like the confidentiality of sources of information and the publication of privileged information, the natural next step is for the right of a free media in our country to be strengthened through full access to information.

On this occasion (of World Press Freedom Day), the Institute of Maltese Journalists expresses its full solidarity with the families of more than 58 journalists who lost their lives during 2005 in a number of countries across the world and with the families of hundreds of other journalists who were kidnapped in countries where there is a conflict situation or were put in jail after being sentenced unjustly because they were not prepared to compromise on the truth and issued news that various regimes and also supposedly democratic governments did not like.

The IGM seconded a motion passed during a meeting of Mediterranean Journalists in Almeria, Spain, last year calling for a delegation of the conference to visit Iraq to work for the release of two French journalists that were kidnapped in that country.

(In 2007 this same Conference of Mediterranean Journalists is to be held in Malta. The meeting will be organised by the Institute of Maltese Journalists with the collaboration of the Malta Tourism Authority and Air Malta.)

Although in Malta no journalist has been killed, beaten up or sent to prison in recent years, Maltese journalists still feel they are hampered while carrying out their duties.

The Institute of Maltese Journalists is committed to working towards the elimination of these obstacles to ensure that the journalists’ rights and freedoms enshrined in the country’s Constitution are continued to be enjoyed always and in every situation without any detraction.

Maltese journalists, who exercise their profession according to the law and in an ethical manner, are the voice of a free people who cannot be silenced.

The Institute of Maltese Journalists has written to the Prime Minister on the need of such a Freedom of Information Act and requested a meeting with him to discuss its proposals.

 

 


 

Stqarrija kongunta bejn l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin u l-Ghaqda Kittieba Sports (Malta)

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin, flimkien mal-Ghaqda Kittieba Sports (Malta), jiddeploraw l-agir, kummenti u attakki diretti li saru mill-President tal-MFA, Dr Joseph Mifsud, fil-konfront tal-gurnalist membru tal-IGM u l-GhKS, is-Sur Robert Cutajar.

Din mhiex l-ewwel darba illi l-awtoritajiet tal-istampa lokali kellhom jiddeploraw dan l-agir minn ufficjal gholi ta’ wahda millassocjazzjonijiet ewlenin tal-isport f’pajjizna.

L-Istitut tal-Guralisti Maltin u l-Ghaqda Kittieba Sports jishqu illi l-President tal-MFA seta’ ressaq l-argumenti tieghu b’mod civili filkonfront tal-istampa lokali. Minn flok ghazel illi juza l-Press Conference ta’ nhar il-Hamis, 17 ta’ Novembru, 2005, biex johrog attakk dirett kontra gurnalist u indirettament kontra l-media talisport f’pajjizna.

L-I.G.M. u l-Gh.K.S. ifakkru li gurnalisti membri huma marbuta
b’Kodici ta’ Etika fil-konfront tal-pubbliku u l-IGM ghandu Kummissjoni ta’ l-Etika. Fl’istess waqt tittama li l-mod arroganti li bih l-oghla awtorità tal-football f’pajjizna indirizza lil istampa lokali jkun ikkundannat mill-istess MFA.

Institute of Maltese Journalists.
Ghaqda Kittieba Sports (Malta)
Edituri tal-isport u ko-ordinaturi tax-xandir.
Kumitat Olimpiku Malti
Kunsill Malti ghall-Isport.


 

December 28, 2005

IGM reaction to Depasquale inquiry report

The Institute of Maltese Journalists (IGM) makes the following observations on the Report of the Board of Inquiry nominated by Prime Minister Lawrence Gonzi on January 17, 2005, following the trouble at the Armed Forces of Malta detention centres at Safi on Thursday, January 13, 2005:

1. In a democratic society the journalist not only has the right but also the duty to publicise incidents like those that occurred at the detention centres, which he/she feels are in the public interest.

2. That the journalist has a right, protected by law, not to reveal confidential information. We appreciate that the Judge recognised this, as he also recognised, on his own admission, that it was thanks to the journalists’ work that he managed to come to his conclusions. In fact, the journalists were the first to be asked to give evidence and the Judge gave great importance to their evidence. However, he did not specify what questions the journalists declined to answer.

3. The report gives the impression that the journalists appeared to be committing a sin because they were at the scene of the incidents before/while they occurred, as if they were scheming with the detainees. The Institute recalls that in a democratic society journalists have the right to have their own sources to enable them to fulfil their duties. This right is recognised by the legislator himself who, in 1996, after a lot of pressure by the IGM. Thanks to this law, the journalists were given qualified privilege, which enables them to protect their sources.

4. The Judge makes several pejorative comments on journalists, while he lays out the facts he collected, which the IGM feels are superfluous and out of place. At the same time, he complained that certain reports based on replies to journalists’ questions were not precise (although he did not need to reply to those questions). The IGM feels that the Judge could have made use of all the means given to him by law to ensure the imprecise reports are clarified.

5. It is the journalist’s right to report comprehensively and factually the events that are of public interest and it was the duty of the Army that, if it felt the need, it would not grant access to the detainees to the news if it were afraid that there could be repercussions.

6. Journalists were criticised that they did not know that the immigrants had escaped from the detention centre area and were in a place where they were not meant to be. This was not the journalists’ fault. It is due to the lack of communication between the AFM and the journalists. If there had been an adequate briefing on these basic elements, the journalists would certainly have behaved differently.

7. On the effect the photographs of the protesters, printed in the media both in Malta and abroad, the IGM maintains that it is the journalists’ duty to report even visually events that are of public interest. If these photographs could have had a negative effect, the criticism should not be directed at the journalist who was doing his duty but at those responsible to ensure that these incidents do not occur.

8. The IGM associates itself with the comments in the Inquiry report that it was thanks to these photographs that the Prime Ministers took swift action and appointed the Inquiry.

9. We do not agree with the criticism that some journalists sent photographs of the incidents abroad and these were disseminated by some agencies and on Websites. In this case, the journalists were doing no more than their duty.

10. In the Board of Inquiry report, there are several accusations of sensationalism in the media. The IGM maintains that when the media is reporting factually and correctly, it should not be accused of sensationalism. If the facts that occurred that day were serious, it is not the media’s fault.

11. It was also observed that the journalists were not given permission to have access to the patients at hospital. The IGM points out that it is not normal practice for journalists to have access to any patient in hospital and that they also rely on statements by the police or hospital authorities issued by the DOI.

12. Finally, the IGM wished to reaffirm its position, that it does not agree with the Board of Inquiry report’s conclusions that members of the media should not be granted access to the detention centres.

The IGM recalls that in meetings it held with Interior Minister Tonio Borg and Parliamentary Secretary Carm. Mifsud Bonnici, it presented a document where it maintained that the detention centres should be accessible to the media under certain protocols and conditions.

The IGM is still of this opinion and feels that, if the Government had accepted this proposal, these incidents could have been avoided. The Institute also recalls that there was a commitment, expressed on several occasions by Minister Borg himself, that a visit would be organised to a detention centre, but this so far has not taken place.

 


 

Press Release No.: 20/2005
Date: 15 November 2005

THE WINNERS OF THE FIFTHTEENTH EDITION OF THE MALTA JOURNALISM AWARDS ARE ANNOUNCED

On the occasion of the 16th anniversary of the foundation of its foundation, on Monday 14 November 2005, The Institute of Maltese Jouranlists organised the fifthteenth edition of the Malta Journalism Awards. From 54 submissions in the preliminary phase, 26 reached the finals phase. The jury composed of Ms Carmen Sammut and Mr Charlot Bonnici as members, and Mr Victor Formosa as Chairman chose the winners for these categories:

Print Journalism (News) Category
First: Herman Grech (The Times)
Second: Charlot Zahra (The Malta Independent)
Third: Victor Vella (l-orizzont)/Roderick Agius (il-mument)
Sponsored by: HSBC Bank Malta plcManager

Print Journalism (Features) Category (new category)
First: Ariadne Massa (Pink magazine)
Second: Vanessa MacDonald (The Times)
Third: Ramona Depares (Sunday Circle)
Sponsored by: Vodafone Malta Limited
Presented by: Ms Maria Vella-Galea, Consumer Segment Manager

Broadcast Script Journalism Category
First: Julia Farrugia (Super One Radio)
Second: Roderick Agius (Net Television)
Third: Lourdes Pullicino (Net Television)
Sponsored by: Broadcasting Authority
Presented by: Dr Kevin Aquilina, Chief Executive

Press Photography Category
First: Christian Sant Fournier (The Times)
Second: Darrin Zammit Lupi (The Times)
Third: Rene` Rossignaud (The Malta Independent)
Sponsored by: The Farsons Foundation
Presented by: Mr Anthony J. Tabone, Trustee (Presentation to Mr Sant Fournier to be held when he returns from overseas duty)

Press Cartoons Category:
First: Maurice Tanti Burlo’ (The Times)
Second: Anthony Preca (Kullhadd)
Sponsored by: Malta International Airport
Presented by: Ms Rosette Fenech, Public Relations Manager

E-Journalism Category
First: Pierre Mejlak (MaltaMedia)
Second: MaltaMedia Team (MaltaMedia)
Third: Robert Micallef (Blogs)
Sponsored by: Hewlett Packard
Presented by: Mr Alberto Caprara, District Manager for Public Sector and Financial Services, European Emerging Markets

Broadcast Film Journalism Category
First: Alvin Scicluna (TVM)
Sponsored by: Broadcasting Authority
Presented by: Dr Kevin Aquilina, Chief Executive

Sports Journalism Category
First: Charles Camenzuli (Net Television)
Second: Charles Camenzuli (il-mument)
Third: Lino Bugeja (Saghtar/The Times)
Sponsored by: Michele Peresso Group, operators of EuroSport
Presented by: Mr Emanuel Peresso, Chairman

Travel Journalism Category
First: Mona Farrugia (The Sunday Times)
Second: Doris Zammit (TVM)
Third: Sandra Aquilina (The Malta Independent)
Sponsored by: Emirates Airline
Presented by: Mr Paul Fleri Soler, Emirates’ Manager in Malta and Cyprus

Cultural Tourism Category (New Category)
First:John Manduca (Treasures of Malta)
Second: Claudette Baldacchino (Super One Television)
Sponsored by: Malta Tourism Authority
Presented by: Leonard Zammit Munro, Manager, Business Development

L-Ilsien Malti fil-Gurnalizmu
Winner: Charles Camenzuli (Net Television/il-mument)
Sponsored by: Maltapost plc
Presented by: Mr David Stellini, Chairman

Journalist of the Year
Winner: Herman Grech (The Times)
Sponsored by: HSBC Bank Malta plc in collaboration with Tumas Fenech Foundation for Education in Journalism
Presented by: Mr Josef Camilleri, Senior Public Affairs Manager, HSBC Bank Malta plc

This is the fifthteenth consecutive year that this annual competition is being organised by the Institute of Maltese Journalists. This year the ceremony took place at the Audiovision Centre studios in Hamrun.

The Jury also prepared a detailed report about the submissions and their journalistic level, which was read before the presentation of the awards (Report is attached).

During the same ceremony the winner of the Gold Award was announced as well. The Gold Award is given to the nominated person who the Jury deems to have gone beyond the requirements of normal journalistic practice during his or her career. The Jury of the Gold Award was made up of Dr Austin Sammut, Mr Anton Cassar, and His Excellency the President Emeritus Prof Guido De Marco as Chairman.

The Gold Award this year was given to Paul Carachi.

In the past seven editions that were held till now this award was won by Fr Joe Borg (1998), Mr Anton Cassar (1999), Mr Frank Attard (2000), Mr J.G. Vassallo (2001) and Mr Anthony Montanaro (2002), Mr John Manduca (2003) and Mr Charles Grech Orr (2004).


 

Press Release 19/2005
Date: 9 November 2005

Malta Journalism Awards 2005

EUROSPORT SPONSOR SPORTS JOURNALISM CATEGORY FOR THIRD CONSECUTIVE YEAR

For the third consecutive year, the Michele Peresso Group of Companies, operators of the Eurosport chain of shops throughout Malta and Gozo, is sponsoring the Sports Journalism category in the annual Malta Journalism Awards.

Organised by the Institute of Maltese Journalists (IGM), the awards are now in their 15th edition. As time goes by these awards are becoming more popular and attract the interest not only of all members of the media but also of a large number of sponsors, who are assisting financially so that the standards of this annual event will improve from year to year.

Michael Peresso Jr, director of the company that operates Eurosport, said at theMichael Peresso Jr, Director of the company that operates Eurosport, presents the sponsorship to Malcolm J. Naudi, Chairman of the Institute of Maltese Journalists. They are flanked by Jean-Paul Sammut, Operations Manager of Eurosport (on left), and Joe Cordina, IGM Council Member.presentation of the sponsorship, held at the Michele Peresso Group’s head offices in Psaila Street, Birkirkara, it was his pleasure that Eurosport is once again supporting the Institute of Maltese Journalists in its endeavours to improve the standards of journalism in the country, in particular in the field of sport.

The Chairman of the Institute of Maltese Journalists, Malcolm J. Naudi, said it was a natural choice for the leading local company in the field of sports equipment and sportswear to sponsor the sports journalism category in the Malta Journalism Awards. He augured that the strong connection that has so far been built between Eurosport and the awards should continue in the years ahead to the benefit of both sides.

Apart from the Sports Journalism category, the firm Michele Peresso Ltd also offers vouchers to the winners of all eight categories in the Malta Journalism Awards.

Final preparations are currently in hand, with the winners being announced in a ceremony on Monday, November 14.


Press Release No. 18/2005
Date: 15 October 2005

Malta Journalism Awards 2005

TWENTY-SIX FINALISTS FOR THE FIFTEENTH EDITION OF
THE MALTA JOURNALISM AWARDS ANNOUNCED

From a record number of 54 submissions, the jury of the 15th edition of the Malta Journalism Awards, organised by the Institute of Maltese Journalists (IGM), has chosen 26 finalists. The list was announced during a ceremony held at St James’ Cavalier on Friday:

PRINT JOURNALISM (NEWS) CATEGORY
Sponsored by HSBC Bank Malta p.l.c.

Herman Grech (Times of Malta)
Victor Vella (l-orizzont)
Charlot Zahra (The Malta Independent)

Roderick Agius (Media.Link)

 

PRESS PHOTOGRAPHY CATEGORY
Sponsored by The Farsons Foundation

Rene’ Rossignaud (The Malta Independent)
Christian Sant Fournier (Times of Malta)
Darrin Zammit Lupi (Times of Malta)

PRESS CARTOONS CATEGORY
Sponsored by Malta International Airport

Anthony Preca (KULLHADD)
Maurice Tanti Burlo’ (Times of Malta)

SPORTS JOURNALISM CATEGORY
Sponsored by Michele Peresso – operators of Euro Sport

Lino Bugeja (Times of Malta)
Charles Camenzuli (NET TV)

E-JOURNALISM CATEGORY
Sponsored by Hewlett-Packard

Pierre Mejlak (MaltaMedia)
Maltamedia Team (MaltaMedia)
Robert Micallef (Wired Temples)

BROADCAST SCRIPT JOURNALISM CATEGORY
Sponsored by the Malta Broadcasting Authority

Roderick Agius (NET TV)
Julia Farrugia (Super 1 Radio)
Lourdes Pullicino (NET TV)

BROADCAST FILM JOURNALISM CATEGORY
Sponsored by the Malta Broadcasting Authority

Alvin Scicluna (TVM)

PRINT JOURNALISM FEATURES CATEGORY
Sponsored by Vodafone Malta Limited

Ramona Depares (Sunday Circle)
Vanessa MacDonald (Times of Malta)
Ariadne Massa (Pink Magazine)

TRAVEL JOURNALISM CATEGORY
Sponsored by Emirates Airline

Sandra Aquilina (The Malta Independent)
Mona Farrugia (The Sunday Times)
Doris Zammit (TVM)

CULTURAL TOURISM
Sponsored by The Malta Tourism Authority

Claudette Baldacchino (Super 1 TV)
John Manduca (Treasures of Malta)

L-ILSIEN MALTI FIL-GURNALIZMU
Sponsored by Maltapost plc

To be announced during the final ceremony

The final ceremony will be held on 14 November at the Audio Vision Centre in Hamrun.


Press Release No. 17/2005
Date: 9 September 2005

ISTITUTE OF MALTESE JOURNALISTS CONDEMNS MFA SECURITY, POLICE ACTS AT NATIONAL STADIUM

Following the publication of reports in the Maltese media, alleging that camera memory cards and film tape were confiscated from Maltese and Croat photographers and cameramen on September 7, 2005, at the National Stadium, Ta’ Qali, the Institute of Maltese Journalists condemns this blatant act of censorship.

What is even worse, and what the IGM condemns also without any reservation, is that some photographers and cameramen, who were on official duty for their media organisations, were not only manhandled and exposed to abusive and obscene language, but also beaten up by individuals who were in duty bound to prevent these actions from taking place.

The thrust of these initiatives by individuals who said they were Malta Football Association security personnel – yet had no means of identification – and members of the Malta Police Force was not to collect evidence to support proceedings in a Court of Law but, in fact, to destroy evidence that had been collected by these media professionals.

The IGM calls on the Commissioner of Police and the President of the Malta Football Association to investigate the actions of these individuals and for disciplinary action to be taken against those who acted abusively and confiscated this material in breach of the law. This material should be returned to its rightful owners immediately.

In addition, the IGM calls for clear policy guidelines to be drawn up for the coverage of these incidents, both by local and visiting (foreign) media. Once the national TV station was broadcasting live from Ta’ Qali, there was nothing to ‘hide’.

Independently of what is going on in the stadium and who is acting against the law, it is the duty of the media to cover these events in the public interest. The Police should be given training in ‘civil’ conduct with regard to the media.

As far back as 2001, it was agreed with the Police Commissioner that:

1. the Police will give proper and full protection to journalists, news photographers and news cameramen on duty, and especially when these are threatened or actually attacked;

2. the Police will investigate and immediately take steps against anybody who verbally, or physically abuses journalists;

3. the Police will not interfere with journalists, news photographers and news cameramen who are performing their duties legitimately;

4. journalists, news photographers and news cameramen on duty will leave adequate space for the Police to operate;

5. journalists are to identify themselves with the most senior ranking police officer on site; and

6. journalists are to have visible identification, as a general rule.

The IGM reminds photographers and cameramen that, as it said in a statement on July 4, 2001:

No newspaper, TV station or the Broadcasting Authority should hand over photographs or TV footage to the police for the following reasons:

1. journalists, photo-journalists and news cameramen are bound by professional ethics to be impartial at all times in their actions and reporting. Otherwise, they lose their credibility; and

2. if they hand over these photographs or TV footage, the position of these journalists, who are covering difficult situations, will be placed in more serious danger that they are at present.
3.
The IGM reminds the Police that it has every means at its disposal to record these events and in this particular situation also has the TV coverage to back it up.


Press Release No. 16/2005
Date: 1 September 2005

Malta Journalism Awards 2005

RECORD NUMBER OF SUBMISSIONS

When on Wednesday, 17 August, the deadline for submissions for the Malta Journalism Awards 2005 passed, the Institute of Maltese Journalists (IGM), which organises this prestigious award every year, received a record number of submissions. In total there were 54.

The 15th edition of the awards will be the largest ever, not only because of the number of submissions but also because there are more categories, a decision that has yielded the desired results as now there will be a wider spread of participants.

The IGM said that the submitted works were from all local newspapers except Malta Today. In addition, this year the submissions included contributions published in local magazines as well as broadcast on PBS, Super One Television and Net TV, as well as Radio 101, Super One Radio and Campus FM.

This year’s new category, Print Features, has attracted the largest number of submissions. Eleven journalists or contributors submitted 30 works for this category.

Maltese journalists will be competing in ten different categories: Print Journalism (News), sponsored by HSBC Bank Malta plc; Print Journalism (Features), sponsored by Vodafone; Broadcast Script and Broadcast Film, both sponsored by the Broadcasting Authority; Sports Journalism, sponsored by Michele Peresso Ltd., operators of Eurosport; e-Journalism, sponsored by HP; Travel Journalism, sponsored by Emirates; Cultural Tourism, sponsored by the Malta Tourism Authority; Press Photography, sponsored by the Farsons Foundation; and Press Cartoons, sponsored by Malta International Airport.

Moreover, all the submissions in Maltese will compete for an award for the Best Use of Maltese in Journalism, sponsored by Maltapost plc.

This year, for the first time, there will be the Best Journalist of the Year. The winner of this prize will be given the opportunity to work with a newspaper or a broadcasting station in the United Kingdom for two weeks. This prize has become possible thanks to the assistance of the British High Commission in Malta, HSBC Bank Malta plc and the Tumas Fenech Foundation for Education in Journalism.

The winner in each of the ten categories of the awards will be given a new trophy, which this year has been designed by artist Bernard Scicluna, a certificate, cash as well as another prize awarded by Michele Peresso Ltd. The trophies were manufactured by Cutajar Works Ltd of Hamrun.

The Gold Award, which has been sponsored by BPC International since its inception, is awarded to that Maltese journalist with a long and exemplary career during with he or she not only did his duty to raise the level of Maltese journalism but was also an example for others. The prize consists of a beautiful trophy and a certificate.

The finalists in each category will be announced on 14 October and the final night, when the winners of the awards will be announced, will take place on 14 November at the Audio Vision Centre in Hamrun, kindly offered to the Institute of Maltese Journalists for this occasion by BPC International.

 


Press Release No. 15/2005
Date: 10 August 2005

Malta Journalism Awards 2005

MALTAPOST SPONSORS ‘USE OF MALTESE LANGUAGE IN JOURNALISM’ AWARD

Maltapost is the latest leading company to sponsor the Malta Journalism Awards, organised annually by the Institute of Maltese Journalists (IGM). The agreement was signed officially last week at Maltapost’s head office in Qormi.

There are 12 categories in this year’s Malta Journalism Awards, including three new ones. These new categories are: Cultural Tourism; Print Journalism (Features); and an overall award for the Journalist of the Year, with the prize being an attachment to a newspaper or TV/radio station abroad.

Maltapost chairman David Stellini met IGM chairman Malcolm J. Naudi and IGM secretary Joe A. Vella in his office. After discussing the awards, Mr Stellini presented Maltapost’s sponsorship for the awards. Also present was Maltapost’s public relations manager Tony Barbaro Sant.

Mr Stellini praised the IGM’s work for the benefit of journalists and journalism in Malta, an important role in the country. He augured that the Malta Journalism Awards would be a success. Maltapost, he added, felt it was its duty to sponsor the awards, especially the Use of Maltese Language in Journalism Award, and he expressed the hope that the sponsorship would foster the improvement of the Maltese language in journalism.

Mr Naudi thanked Mr Stellini for the sponsorship and invited him to the final night in November to present the trophy for this award personally. The trophies this year are also new.


 

Stqarrija Numru 14/2005
Data: 26 ta’ Lulju 2005

IMNEDIJA IL-15-IL EDIZZJONI TAL-MALTA JOURNALISM AWARDS

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) habbar li s-serata finali tal-15-il edizzjoni tal-Malta Journalism Awards, li permezz taghha jkunu ppremjati dawk il-gurnalisti li bil-kitba jew ix-xandir taghhom matul l-2004 iddistingwew ruhhom u taw kontribut biex ikompli joghla l-livell tal-gurnalizmu f’pajjizna, se ssir it-Tnejn, 14 ta’ Novembru, 2005.

L-edizzjoni ta’ din is-sena se jkun fiha diversi innovazzjonijiet kemm f’dawk li huma premjijiet kif ukoll iz-zieda ta’ xi kategoriji.From left: Bernard Scicluna, Mario Schiavone, Malcolm J. Naudi, Joe A. Vella

Ic-chairman ta’ l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin, Malcolm Naudi, habbar li din is-sena se jkun hemm kategorija gdida ghal kitba dwar Turizmu Kulturali li se tkun sponsorjata mill-Awtorita’ Maltija ghat-Turizmu, filwaqt li l-kategorija tal-Gurnalizmu Miktub, minhabba numru kbir ta’ sottomissjonijiet, se tinqasam f’zewg kategoriji billi jkun hemm wahda ghall-Ahbarijiet u l-ohra ghall-Features.

Barra minn dan innovazzjoni ohra se tkun li se jkun nominat l-Ahjar Gurnalist/a tas-Sena. Dan ir-rebbieh se jinghata bhala premju l-opportunita’ li jahdem ghal ghaxart ijiem ma’ gazzetta jew stazzjon tat-televizjoni/radju fl-Ingilterra.

L-Istitut tal-Guranlisti Maltin jixtieq jirringrazzja lill-Kummissjoni Gholja Ngliza f’Malta u lill-HSBC Bank Malta plc li qed jisponsorjaw din il-kategorija, u lill-Fondazzjoni Tumas Fenech ghall-Edukazzjoni fil-Gurnalizmu ghall-appogg taghha biex jinghata dan il-premju prestiggjuz.

Din is-sena wkoll qed ikunu ntrodotti trofej godda. Dawn inghazlu wara konkors li sar li fih ippartecipaw numru ta’ artisti Maltin. Id-disinn rebbieh hu dak ta’ Bernard Scicluna li nghata premju ta’ Lm200.

It-trofew il-gdid hu maghmul minn irham, hgieg u metal u jissimbolizza l-gurnalizmu fid-diversi forom tieghu f’ambjent lokali u internazzjonali.

Il-Kategoriji fil-konkors huma:

Gurnalizmu Stampat – Ahbarjiet – HSBC Bank Malta plc
Gurnalizmu Stampat – Features – Vodafone
Gurnalizmu Mxandar – Kitba – L-Awtorita’ tax-Xandir
Gurnalizmu Filmat – L-Awtorita’ tax-Xandir
Fotografija Gurnalistika – Malta International Airport
Karikatura Gurnalistika – Farsons Foundation
Gurnalizmu Sportiv – Michele Peresso, operaturi ta’ Eurosport
Gurnalizmu Elettroniku – Hewlett Packard
Gurnalizmu dwar Vjaggar – Emirates Airline
Gurnalizmu Turizmu Kulturali – L-Awtorita’ Maltija tat-Turizmu
L-Ilsien Malti fil-Gurnalizmu – Maltapost plc

Sponsors ohra fil-konkors huma l-BPC International u l-Fondazzjoni Tumas Fenech ghall-Edukazzjoni fil-Gurnalizmu.

Din is-sena se ssir ukoll it-Tmien Edizzjoni tal-Gold Award li bhas-soltu hi sponsorjata kollha mill-BPC International. Dan il-premju jinghat lil dak il-gurnalist li fil-karriera tieghu jkun idddistingwa ruhu mhux biss fix-xoghol tieghu izda wkoll li jkun ta’ ezempju u ispirazzjoni ghall-ohrajn.

Is-sottomissjonijiet ghall-Malta Journalism Awards iridu jaslu t-Tlieta 16 u l-Erbgha 17 ta’ Awissu 2005, billi jittiehdu personalment fl-ufficcju ta’ l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin bejn is-6.00 p.m. u s-7.30 p.m. Formoli ta’ applikazzjoni jinkisbu mis-Segretarju ta’ l-Istitut Joe A. Vella permezz tat-telefon 21316958/99450746 jew bil-posta elettronika: joeavella@onvol.net jew minn fuq din il-website stess billi tikklikkja hawn.

In-Nominazzjonijiet ghall-Gold Award jaghlqu fil-31 ta’ Awissu, 2005 u ghandhom jintbaghtu wkoll fuq l-istess indirizz ta’ hawn fuq.


Press Release No. 13/2005
Date: 25 July 2005

MALTA TOURISM AUTHORITY CHAIRMAN ADDRESSES SENIOR JOURNALISTS DURING IGM PRESS BRIEFING

Malta Tourism Authority chairman Romuald Lungaro Mifsud gave an intensive two-hour briefing of the media yesterday at the Fortina Spa Resort.

The briefing, the second in a series organised by the Institute of Maltese Journalists (IGM), was also addressed by Jeffrey Cutajar, director, Marketing & Promotion, at the MTA, who announced that thanks to the MTA’s support, the IGM is to host the 2007 Conference of Journalists of the Mediterranean of the International Federation of Journalists.

Some 30 delegates are expected to attend this conference, which was held this year in Spain and is being held in 2006 in Croatia. Thanks to this conference, the IGM will also be in a position to bid for the 2008 international conference of the European Federation of Journalists, the European arm of the IFJ of which the IGM is a full member.

Points from Mr Lungaro Mifsud’s presentation, which revolved around four subject areas:

1. Restructuring of MTA;
2. Branding Malta;
3. Product Malta; and
4. How Malta can be competitive in tourism.

Restructuring
The Cabinet is this week expected to approve a new structure for the MTA, which is set to come into force by September 30, 2005.

The restructuring follows an audit that was conducted last year by Deloitte & Touche, which recommended the removal of most of the directorate boards of the MTA, and a one-to-one employee profiling exercise (total staff count about 180).

The MTA marketing approach is going to change from one that is geographically oriented to one that is segment oriented. There are seven segments:

1. Leisure;
2. History & Culture;
3. English Language learning;
4. Meetings, Incentives, Conferences & Events (MICE);
5. Sports (including diving, rock climbing, cycling)
6. Growth markets (cruises, wellness, new market opportunities); and
7. Gozo.

The six overseas directors are to be recalled to Malta and will be given roles as segment heads. The segment heads will spent roughly a week in Malta and the rest of the month out in the field chasing new business. All segments are to be assigned targets and there is the intention to examine the possibility of offering incentives to those segments that reach their targets.

Just two overseas offices are to be retained in the long term – UK and Germany, the main markets. The other offices that are leased will not have their leases renewed and any offices that will be retained will be moved from the centre to the periphery.

As a result of the restructuring there will be smoother lines of communications and the organisation will be less top heavy.

Since the MTA budget is decreasing, the authority has to act smarter and fight more aggressively for market share. The authority fully intends to reach its target of attracting 50,000 more tourists in 2005. It also intends to target tourists from China, India and South America.

Branding Malta
Destination branding is only six years old as a concept. Among the countries that have adopted this are Turkey, Tunisia, Egypt, Croatia, Greece, Cyprus and Dubai.

Malta currently has no cohesive message and the MTA is currently in the process of introducing this mentality of ‘living the brand’ – which is a three-year process.
Advertising is very different from branding.

Earlier this month a two-day seminar was held at which the MTA has established three core values, a mission statement and a vision statement. These are to be made public soon. Given the existing timelines for the implementation of any such brief, the concept may be ready for the World Travelmarket in November and can be adopted in marketing Malta for Winter 2006/07.

A brand is a promise of delivery of service/product. You have to live the brand and communicate that message to all the country’s citizens. The brand has to be built inwards first and then outwards – communicated to all sectors of the population, including schoolchildren.

We want to foster a culture to involve everyone. This is where the media have a role to promote the brand values and enable the population to live the brand.

Product Malta
This is the total experience of the tourist while in Malta. The first and last impressions are key but also the experience as a whole. It is important to manage expectations, which is an ongoing process.

The MTA made a presentation in May to the Inter-ministerial Committee chaired by the Prime Minister in which it outlined the deficiencies that could be addressed before the summer in the seven tourist product zones the authority has identified:

1. Valletta;
2. Mdina/Rabat;
3. Gozo/Comino;
4. Sliema/St Julian’s;
5. Bugibba/Qawra/St Paul’s Bay;
6. Mellieha; and
7. the coastal areas.

Each product zone has a co-ordinator who looks at the deficiencies in the zone (taking photos) – from broken signs, pavements and telephone boxes to roads, bus stops, public conveniences and rubbish bins. An action plan is drawn up and the Inter-ministerial Committee is now receiving an update every three weeks on what is happening in these zones and how the various government departments has implemented the action plan prepared within the time frame allotted.

It is important that the tourism zones be maintained all the year round.

He also gave full details of the St George’s Bay project. This PPP model is now to be extended to Bugibba and the new golf course, which is expected to be funded by private enterprise.

Competitiveness
Malta has to compete on the basis of quality. The total carrying capacity is 1.5 million tourists a year on an average stay of nine days. Malta cannot play the volume game. We have to go the extra mile to deliver a quality service and it is very important to give value for money.

The MTA has intensive training plans and it will be contracting out this training to ensure it is given to the highest level of efficiency and cost-effectiveness.

“Time is not on our side. We have to buck up. The objectives is to market and to sell. If we don’t sell, people will lose their jobs,” said Mr Lungaro Mifsud.


 

Press Release No. 11/2005
Date: 11 July 2005

MALTESE JOURNALISTS CALL FOR RELEASE OF U.S. JOURNALIST JAILED FOR NOT REVEALING SOURCES

The Institute of Maltese Journalists (IGM) joins the International Federation of Journalists (IFJ) in referring to the imprisonment of New York Times reporter Judith Miller for refusing to name a confidential source as “chilling for democracy and press freedom” and calls for her immediate release.

A few days ago a federal judge in the United States sent Ms Miller to jail for refusing to name a source in a controversial story about an undercover Central Intelligence Agency officer that was leaked from inside the White House. She has been backed by her company, the New York Times, which called her stance “an act of conscience”.

“The judge’s decision casts a long shadow over journalism, both within the United States and worldwide,” said Aidan White, IFJ General Secretary. “It has a chilling effect on democracy and press freedom, and sends a message to all potential sources that they risk being exposed, even when they speak to journalists at great personal risk and in the public interest.”

The IFJ is backing calls led by its affiliate, The Newspaper Guild-CWA, for a Federal shield law that gives journalists protection when they refuse to reveal sources of information. Such protection exists at State level in some parts of the country, but legal protection nationwide is now urgently needed, says the IFJ.

“It is vital that the country, which has – Constitutionally at least – the highest level of press freedom in the world, should ensure that this cardinal principle of journalism is protected,” said Mr White.

A second reporter, Time magazine’s Matthew Cooper, avoided jail when he said that his sources gave him permission to reveal their identity. The IFJ has severely criticised Mr Cooper’s employer, Time-Warner, one of the world’s largest media corporations, which last week decided to defy its reporter’s wishes and hand over his notebook to avoid heavy fines. The IFJ called Time Warner’s decision a “profound betrayal” of principle.

Ms Miller and Mr Cooper were following a story on who leaked the name of Valerie Plame, a Central Intelligence Agency operative. Mr Cooper wrote a story suggesting Mrs Plame had been deliberately exposed by the Bush administration because her husband, a former diplomat, had contradicted claims that Iraq sought to buy uranium – one of the key assertions used by President Bush to justify the invasion of Iraq. Ms Miller conducted interviews on the subject but never wrote a story.

In Malta, thanks to the work of the IGM in past years, the principle of confidentiality of journalistic sources has been recognised in the statute books since 1996.

In fact, section 46 of the Press Act states: “No Court shall require any person mentioned in section 23 of this Act (the author or the editor of a newspaper or broadcast) to disclose, nor shall such person be guilty of contempt of court for refusing to disclose, the source of information contained in a newspaper or broadcast for which he is responsible unless it is established to the satisfaction of the Court that such disclosure is necessary in the interests of national security, territorial integrity or public safety, or for the prevention of disorder or crime or for the protection of the interests of justice”.

The same section adds that “the Court shall not order such disclosure unless it is also satisfied that in the particular circumstances of the case the need for investigation by the Court outweighs the need of the media to protect its sources, due regard being taken of the importance of the role of the media in a democratic society”.

A copy of this statement is being sent to the US Embassy in Malta.


 

Stqarrija Numru 10/2005
Data: 2 ta’ Lulju 2005

KUNDANNA GHAL AGGRESSJONI FIZIKA FUQ GURNALISTI

Il-Kunsill ta’ l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) jikkundanna bla ebda rizerva l-aggressjoni fizika li saret fuq membri ta’ l-istampa waqt li kienu qed jirrapportaw il-konferenza generali straordinarja tal-Partit Laburista il-bierah filghaxija.

Jidher li xi nies mhux identifikati telghu mis-sala tal-konferenzi tac-Centru Nazzjonali Laburista ghal gol-gallarija ta’ l-istess sala, li suppost kienet rizervata ghall-membri ta’ l-istampa, sabiex iwaqqfu membru tal-kru tal-programm televiziv “Bondiplus” milli tigbed incident li nqala’ fis-sala. L-istess gara lil cameraman ta’ Net Television li kien qed jigbed l-istess incident minn gos-sala.

F’dan il-kuntest il-Kunsill ifahhar bil-qawwa kollha l-intervent f’waqtu ta’ bosta ufficjali gholja tal-Partit Laburista, immexxija mis-segretarju generali Jason Micallef, li kkalmaw lill-aggressuri u offrew protezzjoni lill-gurnalisti involuti matul il-bqija tal-konferenza kif ukoll fi tmiemha. B’hekk il-gurnalisti setghu ikomplu bil-hidma taghhom bla xkiel.

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin itenni li m’ghandu qatt ikun accettat f’socjeta’ demokratika li l-gurnalist ikun imxekkel mill-qadi ta’ dmirijietu, wisq aktar bil-vjolenza fizika. Huwa dmir il-politici li jaghtu sinjal car li mgiba bhal din m’ghandhiex tkun accettabbli fost il-partitarji taghhom.

 


 

Press Release No. 09/2005
Date: 10 May 2005

MALTA TO HOST 2007 MEETING OF MEDITERRANEAN JOURNALISTS

Malta is to host the 2007 Meeting of Mediterranean Journalists under the auspices of the International Federation of Journalists (IFJ). The decision was taken at the 1st Meeting of Mediterranean Journalists held recently in Almeria, Spain. Next year the meeting will be held in Croatia.

At the opening session of the meeting in Almeria, the General Secretary of the IFJ, Aidan White, attacked the governments who manipulate the media for their own political ends, “as we saw in Spain a few days before the last election and in Britain when the BBC was attacked by the government for its independent reporting of the war in Iraq, as well as those governments around the Mediterranean, such as Turkey, Slovenia, Italy, Algeria, Tunisia and Israel, when their approach threatens media independence and pluralism.”

We must unite to send a strong message to all governments that they must keep their hands off the controls of media and information, continued Mr White. He also criticised the US government over its failure to end speculation over targeted killings of journalists and media staff in Iraq.

Last year more than 130 journalists and media staff were killed. It was the worst year ever. Up to today some 73 journalists and media staff have been killed in the Iraq conflict alone, said Mr White.

“The IFJ recognises that most targeted journalists are the victims of cruel extremists with whom it is impossible to make a moral compact. We condemn unreservedly those attacks and the people behind the current wave of hostage taking which has seen the kidnapping of colleagues. We must be unequivocal about our condemnation of terrorism. I say this because sometimes there is confusion caused by those who justify extreme violence on the basis of ideas of ‘legitimate resistance’ to occupation, continued Mr White.

Mr White joined those who criticise much of the media coverage.

“We do need to do better. We do need to avoid the language of intolerance and we do need to avoid being manipulated by political and military spin doctors. The answer to bad journalism is good journalism. When journalists provide accurate, reliable, quality information in context and in an ethical and independent manner people are properly informed about the causes of tension,” concluded Mr White.

The Institute of Maltese Journalists was represented at the Almeria Meeting by Secretary Joe A. Vella and Council Member Roderick J. Agius.


Press Release No. 08/2005
Date: 02 May 2005

IGM COMMEMORATES WORLD PRESS FREEDOM DAY 2005

The Institute of Maltese Journalists (IGM) joins fellow professional organisations and civil society groups worldwide in commemorating World Press Freedom Day 2005 on May 3.

Media and Good Governance is the theme of this year’s World Press Freedom Day, which has been commemorated by UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) since 1994.

In a message for the Day, the Director-General of UNESCO, Koïchiro Matsuura, explained that without freedom of expression and media freedom, “democracy cannot prevail and development remains unattainable.

“Independent, free and pluralistic media have a crucial role to play in the good governance of democratic societies, by ensuring transparency and accountability, promoting participation and the rule of law, and contributing to the fight against poverty.”

Not only do free and independent media act as guardians of human rights and watchdogs against abuses by authority, they also provide citizens with the information they require to exercise their democratic rights, notably in times of election.

However, this has a shameful human cost for the media community, especially in developing countries, countries in transition, and post conflict areas around the world. The worldwide toll of journalists and critical support staff killed covering a story is spiralling. Last year was the deadliest in at least a decade.

So far this year, the International News Safety Institute has recorded 23 members of the news media killed at work in 11 countries, all but two of them murdered and no one brought to justice.

The Committee to Protect Journalists (CPJ) estimated on World Press Freedom Day in 2003 that in 94 per cent of cases over the preceding 10 years, those who murdered journalists did so with impunity.

The International Federation of Journalists (IFJ) called for more concerted action by political and civil society groups.

“Too often governments display a heartless and cruel indifference to the suffering endured by the victims and their families,” General Secretary Aidan White said. “There tends to be a few meaningless words of regret, a cursory inquiry and a shrug of indifference.”

In this context, the IGM, as the local affiliate of the IFJ, joins the Federation in its global campaign against all restrictions on the right to report and for the restoration of pluralism, press freedom and open government as core values of democratic society.

Although thankfully no journalists have been killed in Malta, there have been various instances of physical harassment of journalists throughout the years, as well as many more cases of verbal threats and abuse against journalists who thread the proverbial corn.

Since 2001, a total of ten cases of physical assault against journalists were reported to the Institute of Maltese Journalists. Many more have gone unreported.

Unfortunately, most of these crimes committed against journalists in Malta during the exercise of their duties, either went unpunished, or the assailants were meted out derisory punishments.

The Institute of Maltese Journalists calls again on the authorities to issue stiffer punishments against perpetrators of these crimes, as well as to afford better protection to journalists in hotspots where such incidents occurred in the past, such as the Law Courts and during public meetings.

Note:

World Press Freedom Day, normally observed on 3 May, was established by the United Nations’ (UN) General Assembly decision 48/432 of 20 December 1993, on a recommendation of the Economic and Social Council and as an outgrowth of the Seminar on Promoting an Independent and Pluralistic African Press.

The Seminar, co-sponsored by the Department of Public Information of the UN and UNESCO, took place in Windhoek, Namibia, in 1991 and resulted in the adoption of the Windhoek Declaration.

The Declaration states that “the establishment, maintenance and fostering of an independent, pluralistic and free press is essential to the development and maintenance of democracy in a nation, and for economic development”.

It defines an independent press as free “from governmental, political or economic control or from control of materials and infrastructure essential for the production and dissemination of newspapers, magazines and periodicals”, and a pluralistic press as having no monopolies of any kind and “the greatest possible number of newspapers, magazines and periodicals reflecting the widest possible range of opinion within the community”.

 


Press Release No. 07/2005
Date: 8 April 2005

IGM JOINS INTERNATIONAL DAY OF PROTEST AGAINST IMPUNITY
OVER KILLINGS OF MEDIA STAFF IN IRAQ

The Institute of Maltese Journalists (IGM), the local affiliate of the International Federation of Journalists (IFJ), has joined the IFJ in calling on the United States government to end all speculation over targeted killings of journalists and media staff by providing “credible and convincing” reports on incidents in which 14 media staff have been killed since the invasion of the country in March 2003.
“The United States stands accused of failing to meet its obligations to deliver justice and fair treatment to the victims of violence by its own soldiers,” said IFJ General Secretary Aidan White in a letter to President George Bush on Friday. Similar letters calling for the US to carry out exhaustive investigation into these cases have been sent by IFJ affiliates to US officials and many countries.
April 8th marks the second anniversary of the United States attack on Baghdad’s Palestine Hotel, which at the time contained scores of reporters and media people reporting on the US invasion. Two journalists were killed and others wounded. On the same morning, a journalist was killed when the Baghdad offices of the Arab satellite channel Al-Jazeera was attacked by US fighter planes. The IFJ says there are another 11 other cases of unexplained killings in which US soldiers were involved that require answers.
“The ordeal of family, friends and colleagues of media victims continues as they wait for justice from the authorities about how and why their loved ones died,” said Mr White.
The IFJ says that two years after the invasion of Iraq the pain of the war is deeply felt by journalists and media staff and particularly by Iraqi journalists themselves who joined today’s protests.
The Federation accuses the US of carrying out “whitewash” reports of the killings – and in many instances cases there have been no reports at all.
“These reports follow the same unconvincing and incredible pattern: secrecy over the detail and nature of the report, a failure to examine all the evidence, paltry and cruelly insensitive shrugs of regret, and complete exoneration of responsibility of US personnel at all levels of command,” said White. “It is denial of justice on a shocking scale.”
The IFJ says that April 8th has come to symbolise for many the crisis of impunity which sees scores of journalists killed in targeted assassinations each year, but few are the subject of serious investigation and only a handful ever lead to prosecution of those responsible.
The IFJ recognises that most targeted journalists are the victims of cruel extremists “with whom it is impossible to make a moral compact.”
“We condemn unreservedly those attacks and the people behind the current wave of hostage taking which has seen the kidnapping of our colleagues Florence Aubenas, of Liberation, her driver Hussein Hanoun as well as Romanian reporters Eduard Ohanesian of Romania Liberia, Marie-Jeanne Ion and Sorin Miscoci of Prima TV”.
We will campaign vigorously for their release and for the isolation, arrest and trial of all those responsible for murder and kidnapping of journalists,” said Mr White.
But at the same time, the IFJ says the United States needs to act to defend its traditions of liberty and justice by addressing the concerns of journalists around the world over the failure to take responsibility for the deaths of journalists and media staff in Iraq.
“A prompt and convincing response to the questions raised over these deaths will end speculation over the targeting of journalists and media and provide irrefutable evidence for Iraq journalists and the people of Iraq that the democracy now in the making will deliver justice for all,” said Mr White.


Stqarrija Numru 06/2005
Data: 1t’April 2005

KONKORS BIEX JINTGHAZEL TROFEW GHALL-MALTA JOURNALISM AWARDS

Kull sena, l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) jorganizza l-Malta Journalism Awards li hu l-uniku premju fil-pajjiz, li jippremja l-impenn u l-hila murija f’diversi oqsma gurnalistici.

Fost premjijiet ohra, ir-rebbieha ta’ kull kategorija f’dan il-konkors jinghataw trofew.

Il-Kunsill ta’ l-IGM qed jahseb biex minn din is-sena, ikollu trofew gdid ghar-rebbieha ta’ dan il-Premju.

Ghalhekk, l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin qed iniedi konkors fost artisti Maltin biex jinghazel it-trofew ghal din il-kompetizzjoni prestigjuza.

Kull artist jista’ jipprezenta sa tliet disinji differenti.

Ma’ kull disinn ghandu jkun indikat it-tip ta’ materjal uzat ghall-produzzjoni tat-trofew u jekk ikun il-kaz x’kuluri se jintuzaw.

It-trofew ghandu jkollu fuqu il-logo ta’ l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin u l-kliem: Malta Journalism Awards.

Jinghata Premju ta’ Lm200 lill-artist li jissottometti d-disinn maghzul.

Id-disinn maghzul isir proprjeta` ta’ l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin biex fuqu jsiru t-trofej li jinghataw ghal kull kategorija tal-Malta Journalism Awards.

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin jintrabat, li jekk jintlahaq ftehim ma’ l-artist li jissottometti d-disinn rebbieh, dan jinghata wkoll id-dritt li jipproduci t-trofej proprji ghal kull kategorija tal-Malta Journalism Awards ghat-tliet snin bejn l-2005 u l-2008, skond kif indikat mill-Kunsill ta’ l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin.

Id-disinji sottomessi ghandhom jaslu ghand:
Is-Segretarju
Istitut tal-Gurnalisti Maltin
PO Box 21 Marsa GPO 01

Sa mhux aktar tard mill-15 ta’ Mejju, 2005.


Press Release No. 05/2005
Date: 28 March 2005

INFORMAL PRESS BRIEFINGS SHOULD BE OPEN TO ALL MEDIA

The Institute of Maltese Journalists (IGM) appeals to those in public office to act in an equitable and just way with the broadcast media and newspapers because these all have an important function in a democratic society, even if they do not share the same views.
The Institute notes that last week officials of the Ministry for Investment and IT spoke to members of the media of their choice to the exclusion of representatives of some newspapers and broadcasting media.

Following investigations by the Institute it has emerged that, on this occasion, there was no formal press conference; so much so that the Department of Information did not issue a notice for it as it normally does.

It also emerged that the invited journalists were not addressed by Minister Austin Gatt but by the head of his private secretariat and by the communications co-ordinator within the ministry.

It is clear that the meeting was what in journalism circles is known as a press briefing – a meeting of a rather informal nature for members of the media, who are called by whoever wishes to address them.

This is not the first time that this type of briefing has been called either by minister of the present administration, or former ministers, and although this is an accepted practice the Institute of Maltese Journalists still feels that this should not be used in a discriminatory way.

The Institute refers to article 47 (3) of the Press Act where it is expressly stated: “The Government cannot issue general instructions which prohibit the issuing of information to certain newspapers or licensed broadcasting services that have a particular opinion or to a specific newspaper or licensed broadcasting service.”

Although, in this case, no specific instructions were given that no newspaper or broadcasting station be left out of the meeting, the invitation was not issued to all media. Choices of this nature rankle of discrimination – even if unintentional – and should be avoided as much as possible.

 


 

Press Release No. 04/2005
Date: 10 February 2005

INSTITUTE OF MALTESE JOURNALISTS CONDEMNS MEMBER’S TREATMENT

The Council of the Institute of Maltese Journalists (IGM), following consideration of a complaint made by a member, Charlot Zahra, about Alan Camilleri, communications coordinator in the Office of the Prime Minister, has condemned Mr Camilleri’s behaviour, which it considers to be unjust.

The complaint related to an e-mail Mr Camilleri sent to the editor of The Malta Independent on Sunday, Fr Noel Grima, which was published in the December 17, 2004, issue of MaltaToday.

According to correspondence published in MaltaToday, the e-mail related to a list of questions Mr Zahra sent to Mr Camilleri to enquire on Government’s policy on devaluation or depreciation of the Malta lira, which was and still is of public interest and a matter of controversy.

The IGM Council feels that the tone used by Mr Camilleri in relation to Mr Zahra was rough and Mr Camilleri’s insinuations may have led to tarnishing Mr Zahra’s reputation with the editor and his employer.

Mr Camilleri’s attitude in the journalist’s regard when he was exercising his right and duty to ask questions of public interest that related to a matter of current controversy is not justified, and does not help journalists in their work.

The Institute of Maltese Journalists pointed out that the right to freedom of expression as well as to a free press are safeguarded in the Constitution of Malta, as well as in the European Convention of Human Rights to which Malta is a signatory and which is part of national law.

The IGM Council discussed the complaint in Mr Zahra’s absence and reached its conclusion unanimously.

 


Press Release No. 03/2005
Date: 27 January 2005

Institute of Maltese Journalists Council meets Prime Minister

The Council of the Institute of Maltese Journalists (IGM) met Prime Minister Lawrence Gonzi this afternoon at the Auberge de Castille.
Malcolm J Naudi, IGM chairman, led the IGM delegation. Also forming part of the delegation were Joe A Vella, Secretary; Mario Schiavone, Treasurer; Charlot Zahra, Education and Information Secretary; and Joe Cordina, Member.
During the cordial meeting, matters of common interest were discussed, including the situation of the media in Malta, the relationship between politics and the media as well as press ethics.
This is the first meeting between the IGM and Dr Gonzi since he was sworn in as Prime Minister last year.


 

Press Release No. 02/2005
Date: 19 January 2005

NEW INSTITUTE OF MALTESE JOURNALISTS COUNCIL

The officials of the Institute of Maltese Journalists (IGM – formerly The Malta Press Club) Council have been announced. Malcolm J. Naudi was confirmed Chairman for 2005, while Joe A. Vella and Mario Schiavone are Secretary General and Treasurer, respectively.

Charlot Zahra will continue in the position of Education and Information Secretary while Roderick Agius, Joe Cordina and Julia Farrugia will continue to serve as Council members.

The IGM Council elections were held during the Institute’s Annual General Meeting a few days ago.

Chairman Malcolm J. Naudi said: “The recognition of the Institute’s work is growing as time goes by both by the journalists themselves as well as by the rest of society. It is with pleasure that we note that more members are coming forward to help in the work of the Institute, which is totally voluntary.

“We urge more members and journalists to also dedicate themselves to contributing to the benefit of the Institute, which is working in the name of Maltese journalists. Everyone is welcome,” Mr Naudi said.

The new Council has already begun working on organising the 16th edition of the Malta Journalism Awards (MJA), which are expected to be held later this year.

The Council invites all members and anyone who wishes to make any suggestions to improve the Malta Journalism Awards to do so by the end of January.

Suggestions can be sent by post to the Institute of Maltese Journalists, PO Box 21, GPO Marsa, Malta. The IGM’s fax number is 21 31 69 58 and its e-mail is institute.of.maltese.journalists@gmail.com

The IGM is a founder member of the Alliance of Independent Press Councils of Europe (AIPCE), which was set up in 1998. It is an associate member of the International Federation of Journalists (IFJ), and a full member of the European Federation of Journalists (EFJ).

The Institute of Maltese Journalists was instrumental in setting up both the Press Ethics Commission (1991) and the Fondazzjoni Tumas Fenech ghall-Edukazzjoni fil-Gurnalizmu (Tumas Fenech Foundation for the Education of Journalists) in 1999, which in the coming days celebrates the fifth anniversary of its foundation.

The IGM will celebrate the 16th anniversary of its foundation in November of this year.

 


Press Release 01/2005
Date: 01 January 2005

INSTITUTE OF MALTESE JOURNALISTS MAKES SYMBOLIC DONATION TO IFJ HUMANITARIAN FUND AFTER ASIA EARTHQUAKE

AT LEAST 105 JOURNALISTS MISSING FOLLOWING TSUNAMI

The Institute of Maltese Journalists (IGM), the Malta affiliate of the International Federation of Journalists (IFJ), has joined the world-wide appeal launched by the IFJ for humanitarian assistance to the families of journalists and media staff caught up in the Asia earthquake disaster.

At least 25 members of the Aliansi Independen Jurnalis (AJI), the IFJ’s Indonesian affiliate, are missing as well as 80 staff members of Serambi Indonesia, one of the leading daily newspapers.

In view of this, the Council of the IGM has unanimously agreed to make a symbolic donation of Lm100 to the Asia Disaster Relief for Journalists and Media Staff fund set up by the IFJ for this purpose.

“Everyone should be making a contribution to the relief effort,” said Aidan White, IFJ General Secretary. “We have established a special fund within our International Safety Fund to try to get assistance to our colleagues and their families as quickly as possible.”

In a message to all of its members in more than 100 countries, the IFJ said that the Federation was in contact with its affiliates in India, Sri Lanka, Thailand, Malaysia, and Indonesia in an effort to assess the impact of the catastrophe upon the media community.

“We know already that our colleagues in Indonesia have suffered a shocking level of loss,” said White. “Many others may also be in need. Any additional support to the international assistance effort that journalists and media workers can give will be greatly appreciated.”

The IFJ says that donations can be sent to:
Asia Disaster Relief for Journalists and Media Staff
C/o IFJ Safety Fund
Fortis Banque
Agence Rond Point Schumann 10
1040 BRUSSELS
Account number: 210-0785700-52


Press Release 15/2004
Date: 30 November 2004

SEMINAR ON PROTECTING AND EDUCATING THE CONSUMER OF FINANCIAL SERVICES

Members of the press, employees in financial organisations and public relations officers have attended a course, titled Protecting andEducating the Consumer of Financial Services spread over two mornings at the Halland Hotel.

The course was organised by the Fondazzjoni Tumas Fenech for the Education of Journalists and the Institute of Maltese Journalists in collaboration with the Malta FinancialServices Authority (MFSA).

The course was run by top personalities in the financial field, including Dr David Fabri, Director Legal and International Relations, MFSA; Paul Azzopardi, an expert in financial services and a contributor to the local media; and Geoffrey Bezzina, Consumer Complaints Manager MFSA.

Two foreign distinguished speakers addressed the second morning: Ian Cowie, Personal Financial Editor of the Daily Telegraph; and David Thomas, Principal Ombudsman, Financial Ombudsman Services, UK.

Paul Vella of the MFSA led the seminar, which ended on Tuesday with an address by Professor Joe V. Bannister, chairman of the MFSA.


Press Release No.: 12/2004
Date: 01 November 2004

THE WINNERS OF THE FOURTEENTH EDITION OF
THE MALTA JOURNALISM AWARDS ARE ANNOUNCED

On the occasion of the 15th anniversary of its foundation, this evening the Institute of Maltese Journalists (IGM) organised the fourteenth edition of the Malta Journalism Awards. From 51 participants in the preliminary phase, 21 finalists reached the finals phase. The jury composed of Mr Charles Flores, as Chairman, Ms Victoria Galea and Mr Tony Barbaro Sant, chose the winners for these categories:

Print Journalism: Herman Grech – First
Ariadne Massa – Second
Lino Bugeja – Third
Sponsored by: HSBC Bank Malta plc
Presented by: Head of Marketing and Public Relations, Mr Godfrey Swain

Press Photography: Rene Rossignaud – First
Darrin Zammit Lupi – Second
Michael Ellul – Third
Sponsored by: The Farsons Foundation
Presented by Mr Anthony J Tabone, one of the Trustees

Broadcast Film Journalism: Alvin Scicluna – First
Tonio Darmanin – Second
Sponsored by: The Broadcasting Authority
Presented by: The Chairman, Chief Justice Emeritus Dr Joseph Said Pullicino

Broadcast Script Journalism: Julia Farrugia – First
Roderick J. Agius – Second
Claudette Baldacchino – Third
Sponsored by: The Broadcasting Authority
Presented by: The Chairman, Chief Justice Emeritus Dr Joseph Said Pullicino

Sports Journalism: Lino Bugeja – First
Robert Cutajar – Second
Christian Micallef – Third
Sponsored by: Michele Peresso Group of Companies, operators of EuroSport
Presented by: The Chairman, Mr Emanuel Peresso

Press Cartoons: Maurice Tanti Burlo’ – First
Sponsored by: Malta International Airport
Presented by: The Chief Executive, Mr Peter Bolech

E-Journalism: Charlot Zahra – First
Paul Cachia – Second

Charlotte Bonavia – Third

Sponsored by: HP
Presented by: District Manager for Public Sector and Financial Services,
European Emerging Markets – HP, Mr Alberto Caprara

Travel Journalism: Corinne Vella – First
Sarah Puntan Galea – Second
Alvin Scicluna – Third
Sponsored by: Emirates Airline
Presented by: Manager Emirates Malta Office, Mr Paul Fleri Soler
(new category)

L-Ilsien Malti fil-Gurnalizmu: Roderick J Agius
Sponsored by: L-Akkademja tal-Malti
Presented by: Dr Charles Briffa

This is the fourteenth consecutive year that this annual competition is being organised by the Institute of Maltese Journalists. This year the ceremony took place at the Audiovision Centre studios in Hamrun.

The Jury also prepared a detailed report about the submissions and their journalistic level, which was read before the presentation of the awards (report is attached).

During the same ceremony the winner of the Gold Award was announced as well. The Gold Award is given to the nominated person who the Jury deems to have gone beyond the requirements of normal journalistic practice during his or her career. The Jury of the Gold Award was composed of Mr Manni Spiteri, Mr Frans Camilleri, and His Excellency the President Emeritus Prof Guido de Marco as Chairman.

The Gold Award this year was given to Charles Grech Orr.

In the past six editions that were held till now this award was won by Fr Joe Borg (1998), Mr Anton Cassar (1999), Mr Frank Attard (2000), Mr J G Vassallo (2001), Mr Anthony Montanaro (2002), and Mr John Manduca (2003).


Press Release 13/2004
Date: 27 October 2004

Malta Journalism Awards

MIA SPONSORS PRESS CARTOONS CATEGORY

Mr. Peter Bolech, Chief Executive Officer of Malta International Airport p.l.c. expressed his satisfaction that his company is again associated with the Malta Journalism Awards, by sponsoring the Press Cartoons Category for another year.

The Malta Journalism Awards which are organised annually by the Institute of Maltese Journalists (IGM) have now entered their 15th edition. This year the Award winners will be announced and will receive their prizes at the annual event to be held on Monday 1st November at the AudioVision Centre in Hamrun.

Mr. Bolech presented the sponsorship to Mr. Malcolm J. Naudi, Chairman of the Institute of Maltese Journalists, who thanked Malta International Airport p.l.c. for their continuous support to the Institute by sponsoring this particular category, which has always attracted the best cartoonists on the island.

Mr. Naudi said that cartoons are becoming more popular in our newspapers and today almost all local newspapers feature a regular cartoon, which if well executed can carry the message which its author wants to give to his readers.

Present for the presentation was also Mr. Maruice Tanti Burlo`, winner of last year’s Press Cartoons Category and a finalist in this year’s edition.


Press Release 11/2004
Date: 22 October 2004

Malta Journalism Awards

EUROSPORT SPONSOR SPORTS JOURNALISM CATEGORY FOR SECOND CONSECUTIVE YEAR

For the second consecutive year, the Michele Peresso Group of Companies, operators of the Eurosport chain of shops throughout Malta and Gozo, is sponsoring the Sports Journalism category in the annual Malta Journalism Awards.

Michael Peresso Jr, Director of the operators of Eurosport, presents the sponsorship to Malcolm J. Naudi, Chairman of the Institute of Maltese Journalists. They are flanked by Emanuele Peresso, Chairman of the Michele Peresso Group of Companies (on left), and Mario Schiavone, IGM Treasurer.Organised by the Institute of Maltese Journalists (IGM), the awards are now in their 14th edition. As time goes by these awards are becoming more popular and attracting the interest not only of all members of the media but also from a large number of sponsors who are assisting financially so that this annual event will improve in standards from one year to the next.

Speaking at the presentation of the sponsorship, Michael Peresso Jr, director of the company that operates Eurosport, expressed his satisfaction that Eurosport is assisting this prestigious competition aimed at improving journalism in the country, in particular in the field of sport.

The Chairman of the Institute of Maltese Journalists, Malcolm J. Naudi, said it was a natural choice for the leading local company in the field of sports equipment and sportswear to sponsor the sports journalism category in the Malta Journalism Awards, which comprise eight categories. He augured that the strong connection that has so far been built between Eurosport and the awards should continue in the years ahead to the benefit of both sides.

Apart from the Sports Journalism category, the firm Michele Peresso Ltd also offers vouchers to the winners of all eight categories in the Malta Journalism Awards.

Final preparations are currently in hand, with the winners being announced in a ceremony on Monday, November 1.

 


Press Release 10/2004
Date: 16 October 2004

Malta Journalism Awards

BROADCASTING AUTHORITY AGAIN SPONSORS BROADCAST JOURNALISM CATEGORY

For the second consecutive year, the Broadcasting Authority is to sponsor the two Broadcast Journalism categories, Broadcast Film and Broadcast Script, in the annual Malta Journalism Awards.

The awards, organised by the Institute of Maltese Journalists (IGM), are now in their 14th edition and are increasing in popularity, attracting greater interest from both journalists and an ever growing number of sponsors. Their financial assistance enables this annual event to raise its level from year to year.

Chief Justice Emeritus Joseph Said Pullicino expressed satisfaction that the Broadcasting Authority, which, according to the Constitution, ensures balanced broadcasting, in particular broadcast news, is helping these prestigious awards, which aim to promote best practices in journalism in the country. He was presenting the BA’s sponsorship for the awards to IGM chairman Malcolm J. Naudi.

Judge Said Pullicino said broadcasting is a delicate field and all those who operate in it should be aware of their huge obligations and responsibilities not only to follow the laws of the land but to respect their viewers and listeners. He augured that the awards would continue to help increase the level of broadcast journalism in Malta.

Mr Naudi said it was natural that the authority that is obliged to ensure balanced broadcasting of a high level should sponsor the Broadcast Journalism category in the MJA, which has eight categories.

The work of journalists and broadcasters was vital in the country, Mr Naudi said, demanding great commitment and preparation. This is why the Institute of Maltese Journalists is constantly making an effort to raise the level of journalism in the country. The Malta Journalism Awards are a means to achieve this aim. He augured that the links between the BA and the awards would continue in the years ahead to the benefit of both sides.

The submissions are currently being judged by a jury who are competent in the field. The winners will be announced at a ceremony to be held on Monday, November 1.


Press Release 9/2004

30th September 2004

IGM happy to work with institutions to bring them closer to the media

IGM chairman Malcolm J. Naudi yesterday (Thursday) said the Institute of Maltese Journalists is happy to work with other institutions to bring them closer to the media.
Mr Naudi was speaking at a reception on Thursday (September 28) organised for the media by the Malta Union of Midwives and Nurses (MUMN) in association with the IGM.

“One of the three fundamental goals of the IGM is professionalisation and it is through such activities and others, like the Malta Journalism Awards, that it seeks to ensure that due credit is given to the journalism profession,” Mr Naudi said.

The MUMN, which is celebrating its eighth anniversary, in a separate statement, recognised the importance of the journalism profession and the work it carries out even in difficult and delicate circumstances.

The MUMN is undertaking the task of representing the valid trade union interests of its members and this it must do by using all the modern methods of communication available, including the mass media.


24th September 2004

This is the list of the finalists of the 14th edition of the Malta Journalism Awards:

Print Journalism – 
Lino Bugeja,
Herman Grech,
Ariadne Massa.

Press Photography – 
Michael Ellul,
Rene Rossignaun,
Darren Zammit Lupi.

Broadcast Script – 
Roderick Agius,
Claudette Baldacchino,
Julia Farrugia,

Sports Journalism – 
Lino Bugeja,
Robert Cutajar,
Christian Micallef.

Travel Journalism – 
Sarah Punten Galea,
Elvin Scicluna,
Corinne Vella.

Cartoons – 
Maurice Tanti Burlo’.

Broadcast Film – 
Tonio Darmanin,
Elvin Scicluna.

E-Journalism –
Charlotte Bonavia,
Paul Cachia,
Charlot Zahra.

The final ceremony will be held on the 1st November 2004.


Press Release 8/2004
Date: 2 September 2004

NEW LOGO FOR INSTITUTE OF MALTESE JOURNALISTS LAUNCHED

The Institute of Maltese Journalists (IGM) is launching a new logo to complement the change in name last February from The Malta Press Club. The logo (visible on this website) was designed by cartoonist Maurice Tanti Burlò, who is a member of the Institute and a winner on several occasions of the Malta Journalism Awards.

The technical setting was done by art director Etienne Lentini on behalf of BPC International. Both Mr Tanti Burlò and BPC International offered their services free of charge, and the Council of the Institute thanks them wholeheartedly for this.

“It was fitting that the logo of the Institute of Maltese Journalists should be totally Maltese. So, both its colours, design, as well as the words themselves had to communicate this message at first glance,” Mr Tanti Burlò said.

He explained that at first the logo with the initials was designed on a piece of red cardboard from which the design of half the Maltese Cross was cut out, but the design evolved so that the half-Maltese Cross has now been filled with white, the other colour of the Maltese flag. The new logo also has the name of the Institute, both in Maltese as well as in English.

“The temptation was great to design something more avant garde, more original, that evokes an image of Maltese journalism. However, after many sketches, I decided to go for a more simple, classic design,” Mr Tanti Burlò concluded.


2nd June 2004

THE INSTITUTE OF MALTESE JOURNALISTS LAUNCHES
MALTA JOURNALISM AWARDS

The Institute of Maltese Journalists (IMJ) launched the 14th edition of the annual press competition with a new category sponsored by Emirates while confirming all the other sponsors. As from last year, the competition is called the MALTA JOURNALISM AWARDS.

The details were announced today by IMJ chairman Malcolm J. Naudi, general secretary Joe A Vella, and Malta Journalism Awards’ project team coordinator Mario Schiavone.

The number of categories has further increased from seven to eight.

– Another new category covers Travel Journalism.

The prize fund has also been increased.

Each and every category is sponsored by a different and major sponsor. Emirates Airlines are sponsoring the new category on Travel Journalism while BPC retained the sponsorship of the prestigious Gold Award.

These Awards are usually held to coincide with the World Press Freedom Day on 3rd May. The Council of the Institute of Maltese Journalists explained that this edition’s regulations are being announced later on this year for two particular reasons: The Institute had to go through the change of name with all the consequences this brings with it and Maltese journalists had to focus on another major and very significant events this year – namely the EU Election Campaign and eventual elections and the Institute of Maltese Journalists had to set up a team to organise the occasion.

The MALTA JOURNALISM AWARDS are open to all journalists in Malta and Gozo, whether they are members of The Malta Press Club or not, who during the Year 2003 have striven to improve the standard of journalism in Malta. All entries, whether in Maltese or in English, must have been published or broadcast in Malta between 1st January 2003 and 31st December 2003.

Apart from the journalist himself/herself, Editors and Heads of News Departments may select and submit entries of what they consider to be the best work of their respective individual journalist/s. Submissions can also be forwarded by organisations, corporations and bodies. In both cases, consent has to be given by the individual journalist/s concerned by filling the appropriate part on the Official Application Form prior to submission of entry by Editor, Head of News Department, or organisations/corporations/bodies.

The categories together with the respective sponsors are:

Category Sponsor:

Print Journalism – HSBC Bank Malta p.l.c.

Press Photography – The Farsons Foundation

Press Cartoons – Malta International Airport

e-Journalism – HP

Sport Journalism – Michele Peresso Limited

Broadcast Script Journalism – Broadcasting Authority

Broadcast Film Journalism – Broadcasting Authority

Travel Journalism – Emirates Airline (New Category)

Il-Lingwa Nazzjonali fil-Gurnalizmu – Akkademja tal-Malti (and supported by the Ministry of Education)

Gold Award BPC – Seventh Edition

Fondazzjoni Tumas Fenech ghall-Edukazzjoni fil-Gurnalizmu will be also sponsoring part of the prizes in all submission categories.

A lot of voluntary commitment goes into organising the MALTA JOURNALISM AWARDS on professional lines.

The Council of the Institutes of Maltese Journalists expects and is further encouraging journalists to submit their best work.

The Council would like to see substantial improvement in both the broadcast categories and the press cartoons category.

An overall marked improvement has been noted over the years in the submissions for the Print Journalism, Press Photography and Sport Journalism categories. These categories have now become showcases of the good standard being achieved by Maltese journalism.

Submissions

Each entry shall consist of three totally different submissions (each submission dealing with a totally different subject) participating in the same Category. Entries may cover any subject including investigative/hard news, social issues, economic and financial matters, services and manufacture industries, Malta-EU issues, sports, and cultural affairs.

All journalists participate as individuals, except in the Sports Journalism Category. Sports journalists in Malta can submit their respective print, radio or television entries in this category.

Entries in all categories shall be handed in to the MALTA JOURNALISTM AWARDS Secretariat, Institute of Maltese Journalists, 104 Old Mint Street, Valletta on 24 and 25 June between 6.00 p.m. and 7.30 p.m.

Regulations and applications may be obtained either from the Institute of Maltese Journalists P.O. Box 21 GPO Marsa or from this website (click here) as from Monday 7th June 2004.

Prizes:

Certificates will be presented to each Finalist.

The winner of the Print Journalism, Press Photography, Press Cartoons, Sports Journalism, Broadcast Script Journalism, Broadcast Film Journalism, e-Journalism AND Travel Journalism categories will each be awarded:

a) a cash prize of Lm150;
b) a Lm50 book voucher sponsored by Fondazzjoni Tumas Fenech ghall-Edukazzjoni fil-Gurnalizmu;
c) a Lm70 voucher sponsored by Michele Peresso, operators of Eurosport, and
d) the Malta Journalism Awards trophy, designed by Maltese artist Luciano Micallef, for that respective category.

The winner of the special category entitled Il-Lingwa Maltija fil-Gurnalizmu will be presented with the Malta Journalism Award trophy for that category.

Gold Award – 6th Edition

During the press conference, The Institute of Maltese Journalists launched the seventh edition of the Gold Award.

The aim of the Gold Award is to honour in their lifetime those who have given more than a significant contribution to journalism through a lifelong of commitment which goes beyond the call of normal journalistic duty.

The closing date for Gold Award nominations is Friday 27th August 2004 so that more time will be available to submit the researched material needed to sustain each nomination.


Press Release 06/2004
Date: 4 June 2004

INSTITUTE OF MALTESE JOURNALISTS DISPLEASED
AT INCIDENT INVOVING ITS MEMBER

The Council of the Institute of Maltese Journalists (IGM) has noted the complaint raised by one of its members who felt she was badly treated by Nationalist Party officials while on duty at a press conference at PN headquarters.

The IGM notes with displeasure such incidents, independently of who commits them, particularly in the thick of an election campaign.

IGM Council members held a cordial meeting with a PN official in recent days to hear the other party. The Council has prepared a report and is to continue to work to find a solution to this complaint.


Press Release 4/2004
Date: 3 May 2004

THE INSTITUTE OF MALTESE JOURNALISTS COMMEMORATES
WORLD PRESS FREEDOM DAY

May 3 marks the annual World Press Freedom Day, commemorated by UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation). World Press Freedom Day 2004 is dedicated to media in conflict areas and in countries in transition.

In his message for this year’s commemoration, UNESCO director-general Koïchiro Matsuura said: “This year’s chosen theme is tragically fitting in view of the fatalities and injuries suffered by media professionals reporting on armed conflicts.

“Sadly, each year a number of journalists lose their lives in the course of pursuing their profession. It is the duty of authorities everywhere to respect the media’s right to work in conditions of reasonable safety”.

He added: “In such situations, the media’s work to provide independent and trustworthy information can contribute significantly to processes of reconstruction and reconciliation.

“In times of upheaval, disorder and uncertainty, people’s need for reliable information is especially great – their ability to access provisions, and sometimes their personal safety and very survival, may depend on it”.

On it part the International Federation of Journalists – of which the Institute of Maltese Journalists is a member – has called for justice, safety and solidarity and, in particular, international action to investigate the unexplained killings of journalists in Iraq.

“The shadow of injustice and question marks over the killing of 11 journalists and media staff in the Iraq conflict hangs over the world of journalism today,” the IFJ said in a statement.

“The grotesque term ‘friendly fire’ cannot hide the reality that media staff have been cut down and no credible, independent investigations have taken place. It is an affront to democracy.

“The IFJ has issued a report – Justice Denied on the Road to Baghdad – about seven killings, most at the hands of American troops during and immediately after the Iraq war. A further four media killings, again by US soldiers, have taken place in recent weeks.

“All of these deaths must be properly and independently investigated,” the IFJ said. “If not, the suspicion of gross negligence or, worse, targeting of media staff will remain.”

The Institute of Maltese Journalists joins fellow professional organisations worldwide in commemorating World Press Freedom Day 2004. Although thankfully no journalists have been killed in Malta, there have been various instances of physical harassment of journalists throughout the years.

Since 2001, a total of ten cases of physical assault against journalists were reported to the Institute of Maltese Journalists. Many more have gone unreported.

Unfortunately, most of these crimes committed against journalists in Malta during the exercise of their duties either went unpunished, or the assailants were meted out derisory punishments.

The Institute of Maltese Journalists calls again on the authorities to issue stiffer punishments against perpetrators of these crimes, as well as to afford better protection to journalists in hotspots where such incidents occurred in the past, such as the Law Courts and during public meetings.

The 2004 edition of the Malta Journalism Awards, usually held on 3 May to commemorate World Press Freedom Day, will be launched later this year.


Stqarrija numru: 03/2004
Data: 20 ta’ April 2004

KUNSILL GDID GHALL-ISTITUT TAL-GURNALISTI MALTIN

Thabbru l-karigi ufficjali tal-Kunsill il-gdid ta’ l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) – li qabel kien The Malta Press Club. Malcolm J. Naudi kien konfermat Chairman ghall-2004, waqt li Joe A Vella u Mario Schiavone huma s-Segretarju Generali u t-Tezorier rispettivament.
Charlot Zahra se jkompli fil-kariga ta’ Segretarju Edukazzjoni u Informazzjoni. It-tliet membri l-ohra fil-Kunsill huma Roderick Agius, Joe Cordina u Julia Farrugia, li qed iservu fil-Kunsill ghall-ewwel darba.

L-elezzjoni ghall-membri tal-Kunsill il-gdid tal-IGM saret waqt il-Laqgha Generali Annwali li saret fl-ahhar ta’ Frar. Il-hatriet il-godda kienu konfermati f’laqgha tal-Kunsill li saret ftit tal-jiem ilu.

Il-Laqgha Generali Annwali approvat il-bidla ta’ l-isem minn The Malta Press Club ghal Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM), li bl-Ingliz tinqara Institute of Maltese Journalists (IMJ).
Ic-Chairman Malcolm J. Naudi qal: “Ghall-ewwel darba fl-istorja tieghu, il-Kunsill huwa maghmul minn seba’ membri, li tlieta minnhom huma godda. Din hija l-akbar xhieda tal-fiducja li l-gurnalisti Maltin ghandhom fil-hidma ta’ l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin”.

Huwa fisser ukoll kif l-IMJ se jahdem bis-shih biex jikseb l-aqwa beneficcji possibbli ghall-gurnalisti Maltin mis-shubija tieghu fil-Federazzjoni Internazzjonali tal-Gurnalisti (International Federation of Journalists — IFJ).

Il-Kunsill il-gdid diga’ beda l-hidma ghall-organizzazzjoni tal-15-il edizzjoni tal-Malta Journalism Awards (MJA), li mistennija tittella’ aktar tard din is-sena.

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin huwa membru-fundatur ta’ l-Alliance of Independent Press Councils of Europe (AIPCE) li kienet twaqqfet fl-1998. L-IGM hu wkoll membru-fundatur ta’ l-International Association of Press Clubs li twaqqfet fl-2002.

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin kien strumentali biex twaqqfu kemm il-Kummissjoni ta’ l-Etika Gurnalistika (1991), kif ukoll il-Fondazzjoni Tumas Fenech ghall-Edukazzjoni fil-Gurnalizmu (1999).

L-IGM se jaghlaq 15-il sena mit-twaqqif tieghu f’Novembru ta’ din is-sena.


Press Release 2/2004
Date: 10 March 2004

INSTITUTE OF MALTESE JOURNALISTS PAYS TRIBUTE
TO ITS FOUNDER CHAIRMAN

The Institute of Maltese Journalists (IMJ), formerly The Malta Press Club (TMPC), would like to place on record the huge contribution Anthony Montanaro made throughout his long lifetime to Maltese journalism – and the IMJ in particular.

While still Editor of The Sunday Times in 1989, he was a founder member and the first Chairman of The Malta Press Club. He served as Chairman continuously until 1998.

During this time, TMPC set about building the structure of a national association of journalists. In 1990, with the support of BPC International, TMPC instituted the BPC Awards to Journalists, today known as the Malta Journalism Awards.

In 1992, Mr Montanaro drafted a Memorandum to the Political Parties that was unanimously approved by TMPC Council and submitted to all political parties in Malta. During 1994 and 1995, together with Carmel Bonello, he worked on the draft Press Act, which became law the following year. This was the legal instrument that brought about fundamental changes to the press law in Malta, including the introduction of the Confidentiality of the Source to the local statute book.

Mr Montanaro was made Honorary Life President of The Malta Press Club in 1999. In 2002 The Malta Press Club honoured him with the Gold Award for lifetime achievement.

He will long be remembered for his long-sighted, clear thinking, and the leadership qualities that inspired those who worked with him on the various committees he led.

The Council and all members of The Institute of Maltese Journalists express their condolences to his wife Frances, sons, daughter and grandchildren.


Stqarrija numru: 01/2004
Data: 2 ta’ Marzu 2004

PROPOSTA BIEX JINBIDEL ISEM THE MALTA PRESS CLUB

Il-Kunsill ta’ The Malta Press Club se jressaq emenda ghad-diskussjoni fil-Laqgha Annwali Generali li se ssir nhar il-Gimgha, 5 ta’ Marzu, 2004, fis-7.00 pm fl-ufficcju ta’ TMPC, 104, Triq Zekka l-Qadima, il-Belt, biex l-isem tieghu jinbidel ghal Malta Institute of Journalists.

“L-iskop wara din l-emenda huwa biex, fost ragunijiet ohra, The Malta Press Club ikun konformi max-xewqat ta’ ghaqdiet internazzjonali imsieheb fihom”, stqarr is-Sur Joe A Vella, Segretarju ta’ TMPC.

“Hija x-xewqa tal-club ukoll li ghall-kumitat jippartecipaw iktar gurnalisti nisa minhabba z-zieda ta’ din il-kategorija ta’ haddiema fil-media lokali”, kompla jghid is-Sur Vella.

Il-Kunsill ta’ The Malta Press Club qed iheggeg lill-membri jattendu ghal-laqgha.


Prime Minister, Opposition leader to address EU journalists in Malta

Event: Broadening Horizons: Enlargement Seminars for Journalists
Malta: Business and Employment
Organised by the European Journalism Centre in conjunction with The Malta Press Club

Date: 28-29 January 2004

Venue: Fortina Spa Resort, Sliema

Time: 0900 – 1800

Main Speakers: 28 January

0900 – Opening ceremony
Welcoming address by Malcolm J. Naudi, The Malta Press Club Chairman, and Co-ordinator of the Seminar. He will be assisted by Joe A. Vella, Secretary, TMPC

0905 – Welcome to the EU
A representative of the EU delegation in Malta

0915 – Malta’s future as a EU member
The Hon. Dr Eddie Fenech Adami, Prime Minister
The Hon. Dr Alfred Sant, Leader of the Malta Labour Party & the Opposition

29 January

1715 – Closing session
President Guido de Marco

Notes for editors:

Journalists are invited to attend the whole seminar, not just for the keynote speeches.

Broadening Horizons: Enlargement Seminars for Journalists
Malta: Business and Employment
Fortina Spa Resort, Sliema – Malta – January 28-30, 2004

The programme:

Wednesday, January 28

0900 – Opening ceremony – Welcoming address by Malcolm J. Naudi, The Malta Press Club Chairman, and Co-ordinator of the Seminar. He will be assisted by Joe A. Vella, Secretary, TMPC.

0905 – Welcome to the EU
A representative of the EU delegation in Malta.

0915 – Malta’s future as a EU member
The Hon. Dr Eddie Fenech Adami, Prime Minister.
The Hon. Dr Alfred Sant, Leader of the Malta Labour Party & the Opposition.

1015 – Coffee Break

1045 – The Euro: A tough task ahead
Mr Michael C. Bonello, Governor of the Central Bank

1125 – Sustainable Development in European Malta
Mr Martin Scicluna, Executive President ‘Din l-Art Helwa’

1215 – Lunch Break

1400 – How to Save our Shipyards
Mr. John Cassar White, Chairman Malta Shipyards Ltd.

1440 – The role of the Private Sector
Mr Karm Farrugia, Leading Economist

1520 – Seeking Synergies in a EU scenario (1)
Ms Helga Ellul, managing Director Brand Int.;

1600 – Coffee Break

1630 – Seeking Synergies in a EU scenario (2)
Mr Godfrey Swain, Head of Group Marketing & PR (HSBC), Mr Louis Farrugia, Group Chief Executive, Simonds Farsons Cisk P.L.C.

1715 – Close

2000 – Dinner

Thursday, January 29

0900 – Continuing the discussion
Mr Malcolm J. Naudi, Seminar Co-Ordinator

0910 – New Challenges in Business and Employment
Dr Joe Borg, Foreign Minister (tbc)
Mr Evarist Bartolo, Opposition Spokesman European Affairs

1015 – Coffee Break

1045 – Small countries with a voice in the EU
Dr Harry Vassallo, chairman Alternattiva Demokratika (The Green Party)

1125 – ‘Open Corridors’
Mr Frans Camilleri, Group Head Strategies (Air Malta)

1200 – Lunch Break

1400 – The Media under a new environment
Mr. Lawrence Grech, Editor, The Sunday Times

1440 – Malta’s MPs influence in the EU Parliament
Dr Arnold Cassola, Alternattiva Demokratika and Secretary European Green Parties

1500 – The effects of EU membership on Malta’s political system
Dr Roderick Pace, Chairman European Movement

1600 – 1600 Break

1620 – Malta in the EU Lisbon agenda
Prof. Edward J. Scicluna, PhD, MA, BA (Hons) Econ.

1715 – Closing session – President Guido de Marco

2000 hours – Reception at Villa Parisio, hosted by HE President Professor Guido Demarco, as guests of the Strickland Foundation.

Press Release archive – 2003

Press Release No: 29/2003
Date: 12 December 2003

THE MALTA PRESS CLUB ACCEPTED INTO
THE INTERNATION FEDERATION OF JOURNALISTS

The Malta Press Club (TMPC) has been accepted as an associate member of the International Federation of Journalists (IFJ), which represents over 500,000 journalists in more than 100 countries.

The decision to admit TMPC to the world’s largest organisation of journalists was made during the meeting of the IFJ Executive Committee in Delhi, India, on 29 and 30 November 2003.

TMPC Education and Information Secretary Charlot Zahra submitted the application for membership of the IFJ at the Federation’s headquarters in Brussels on 9 October 2003.

Membership of the IFJ will bring various benefits to TMPC members, including the issuing of the international press card, a professional accreditation known and respected all over the world.

Moreover, in virtue of its membership in the IFJ, TMPC will also be admitted to the European Federation of Journalists (EFJ), the regional branch of the IFJ for Europe.

“This is another milestone in Maltese journalism and in the history of The Malta Press Club. The sterling work that has been done by The Malta Press Club for the past 14 years has now been also recognised internationally with admission to the IFJ”, TMPC Chairman Malcolm J Naudi said.

“This will also enable The Malta Press Club to offer more services to member journalists in Malta. Moreover, through admission to the EFJ, Maltese journalists will be acquiring a strong voice in Europe as well at this particular time for Malta”, he added.

Charlot Zahra
Education and Information Secretary, TMPC


Press Release No.: 28/2003
Date: 4 December 2003

MALTA’S PRESS ETHICS COMMISSION ANNOUNCES PROCEDURE FOR COMPLAINTS

The Press Ethics Commission – Malta (PEC) today held the first ever press conference since the ethics body of The Malta Press Club (TMPC) was launched in 1991. During this press conference, the chairman of the PEC, Chief Justice Emeritus Professor Giuseppe Mifsud Bonnici, explained how the Commission receives complaints and deals with them within the provisions of TMPC’s Code of Ethics.

The PEC chairman also explained how the Rules of Procedure, which were launched during today’s press conference, define how the Commission operates and the different steps adopted by the PEC during its handling of a complaint.

To make matters easier for those who are not acquainted with legal jargon, the PEC today also published a series of frequently asked questions (FAQs) about how the Commission operates. Each question is answered in a simple, concise way.

The PEC today launched its website, which includes information on the Commission, the Code of Journalistic Ethics, the Rules of Procedure and the Frequently Asked Questions. A version in Maltese of these documents should be published next year.

There is also a list of the PEC members and the postal address as well as the e-mail address of the Commission. The PEC website is available at http://www.maltapressclub.org.mt/pec.html.

In this context, the PEC wishes to thank Commission Secretary Bjørn-Ole Austad, TMPC Education and Information Secretary Charlot Zahra, and TMPC web-master Martin Debattista for their sterling work to get the website running on schedule.

The PEC would also like to thank maltaNET Internet Service Provider for hosting the Commission’s website and providing its e-mail address.

Commenting on these developments, TMPC Chairman Malcolm J. Naudi said: “The PEC is a simple, accessible, efficient and cost-effective manner to deal with complaints relating to the behaviour of journalists. Thus people who feel that journalists are not acting correctly should not take the law into their hands but instead submit their complaint to the PEC.”

Those who wish to contact the PEC may do so at the following address:

The Secretary
Press Ethics Commission – Malta
P.O. Box 21
G.P.O. Marsa
Malta

The Press Ethics Commission can also be contacted via e-mail at pec@maltapressclub.org.mt.

A SHORT HISTORICAL OVERVIEW OF THE PEC

Since its foundation, The Malta Press Club (TMPC) has endeavoured to upgrade journalism in Malta. Ethics, together with Education and Professionalisation, were identified as the three principles TMPC should pursue to achieve this objective.

In November 1991, following various meeting between The Malta Press Club and the now defunct Institute of Broadcasters, a code of journalistic ethics was launched, following approval by the members of both organisations. That Code, launched during a press conference on 11 November 1991, provided for the setting up of the Journalistic Ethics Council, which was to be the precursor of the present Press Ethics Commission (PEC).

In February 1996, a policy document prepared by former TMPC Education and Information Secretary, Carmel Bonello, was presented during a seminar for all Maltese journalists. Among others, this document put forward new concepts for the promotion of journalistic ethics, including guidelines for submission and handling of complaints, as well as for a revision of the former Journalistic Ethics Council. The document suggested the setting up of a body called the Press Ethics Commission (PEC) and its composition.

The new PEC became operational in January 1999 under the chairmanship of Notary Myriam Spiteri Debono. In 2001, the Chief Justice Emeritus, Professor Giuseppe Mifsud Bonnici, was appointed Chairman.

The Press Ethics Commission is currently composed of:

Chairman: Chief Justice Emeritus Prof. Dr Giuseppe Mifsud Bonnici

Members: Mr Lino Bugeja
Mr Anton Cassar
Mr Antoine Ellul
Mr Charles Mizzi
Dr Klaus Vella Bardon

Secretary: Bjørn-Ole Austad


Stqarrija numru 27/2003
24 ta’ Novembru 2003


IS-SENTENZA TAL-QORTI MHIJIEX DETERRENT
GHALL-VJOLENZA FUQ IL-GURNALISTI

Il-Kunsill ta’ The Malta Press Club (TMPC) jifrah lill-pulizija ghall-azzjoni immedjata li hadu meta ressqu l-Qorti f’qasir zmien liz-zewg persuni li hebbu ghal tliet membri ta’ l-istampa waqt il-qadi ta’ dmirijiethom dalghodu.

Madankollu l-Kunsill ta’ TMPC mhuwiex konvint li s-sentenza ta’ sena probation li l-akkuzati inghataw mill-Qorti wara li ammettew l-akkuzi migjuba kontrihom hija ta’ deterrent ghal dawk li jahsbu li l-gurnalist jista’ jigi attakkat waqt il-qadi ta’ dmirijietu.

“Jiddispjacina ninnutaw li l-appell li ghamilna sabiex il-Qrati f’dan il-kaz jaghtu sentenza li twassal messagg car lis-socjeta’ li l-gurnalist m’ghandux jintmess waqa’ fuq widnejn torox”, sostna l-Kunsill ta’ TMPC.

Il-Kunsill ta’ TMPC innota b’dispjacir li l-episodji ta’ vjolenza fizika fil-konfront tal-gurnalisti ma naqsux tul dawn l-ahhar snin, specjalment f’kazi ta’ incidenti tat-traffiku, mwiet u ferimenti, kif ukoll fil-Qrati.

“Ghaldaqstant nergghu inheggu lill-Korp tal-Pulizija sabiex iwettaq il-weghda tieghu lil The Malta Press Club li fejn ikun hemm incidenti serji, sew tat-traffiku kif ukoll ta’ kronaka, ikun hemm ufficjali tal-pulizija mis-CMRU li jiggwidaw lill-gurnalisti u l-fotografi fix-xena ta’ l-incident u fl-istess waqt iservu ta’ protezzjoni ghalihom”, temm jghid il-Kunsill ta’ TMPC.

 


Stqarrija numru 26/2003
24 ta’ Novembru 2003

TMPC JISTENNA MESSAGG CAR MILL-QRATI LI
L-GURNALIST M’GHANDUX JINTMESS

Il-Kunsill ta’ The Malta Press Club (TMPC) jikkundanna bl-akbar qawwa l-aggressjoni fizika fuq tliet membri tieghu waqt il-qadi ta’ dmirijiethom dalghodu. It-tliet membri huma Michael Ellul, fotografu ta’ Media.link, Marco Micallef, cameraman ta’ Super One Television, u Brandon Pisani, gurnalista ta’ l-Union Press.

Jirrizulta li waqt li Ellul, Micallef u Pisani kienu qeghdin jirrapportaw dwar incident serju tat-traffiku li kien ghadu kif sehh fit-Triq ta’ St Andrew’s, huwa sfaw imsawta minn zewg qraba ta’ wiehed mill-persuni midruba fl-incident.

Huma kellhom jittiehdu c-Centru tas-Sahha tal-Gzira ghall-kura, fejn Micallef kien certifikat li kien qed isofri minn griehi f’rasu, ghonqu u dahru, Pisani kien certifikat li kien qed isofri minn griehi hfief f’idejh u f’ghonqu, filwaqt li Ellul helisha minghajr griehi ghalkemm safa’ msawwat ukoll.

Il-Kunsill ta’ TMPC:

1) jesprimi solidarjeta’ shiha mal-gurnalisti li sfaw midruba waqt il-qadi ta’ dmirijiethom, u

2) iheggeg lill-Pulizija u lill-Qrati sabiex jiehdu passi horox kontra min jaghmel atti kodardi bhal dawn.

“Id-dritt ghall-informazzjoni huwa wiehed mid-drittijiet ewlenin f’socjeta’ demokratika bhal Malta. Ir-rwol tal-gurnalist li jaghti l-informazzjoni lill-fehma pubblika f’socjeta’ demokratika, liema rwol huwa rikonoxxut anki f’sentenzi tal-Qrati Maltin, m’ghandux jkun imxekkel bl-ebda mod, specjalment bil-vjolenza”, sostna l-Kunsill ta’ TMPC.

Il-Kunsill ta’ TMPC stqarr: “B’dispjacir ninnutaw li l-episodji ta’ vjolenza fizika fil-konfront tal-gurnalisti ma naqsux tul dawn l-ahhar snin, specjalment f’kazi ta’ incidenti tat-traffiku, mwiet u ferimenti, kif ukoll fil-Qrati”.

“Ghaldaqstant inheggu lill-Korp tal-Pulizija sabiex iwettaq il-weghda tieghu lil The Malta Press Club li fejn ikun hemm incidenti serji, sew tat-traffiku kif ukoll ta’ kronaka, ikun hemm ufficjali tal-pulizija mis-CMRU li jiggwidaw lill-gurnalisti u l-fotografi fix-xena ta’ l-incident u fl-istess waqt iservu ta’ protezzjoni ghalihom”, sostna l-Kunsill ta’ TMPC.

Il-Kunsill appella wkoll biex meta l-kaz jitressaq il-Qorti, tinghata sentenza li twassal messagg car lis-socjeta’ li l-gurnalist m’ghandux jintmess.


LECTURES ON ARAB MEDIA

Visit by distinguished Egyptian journalist

Between 17-18 November, Mr Mohamed Sid-Ahmed, a distinguished journalist with the Egyptian newspaper Al-Ahram, will be lecturing at the University of Malta on the media and the Arab world.

Mr Sid-Ahmed was born in Cairo in 1928. Coming from a leading conservative political family, he became involved in Egyptian Marxism when very young and served two terms in prison, one under King Farouk and another under President Nasser. In 1968 he was appointed leader writer and opinion-page editor for Al-Ahram. Retired since 1988, he writes a weekly column for Al-Ahram, which also appears in the English and French weekly editions of the newspaper; in addition, he writes a weekly column for Al-Ahaly, the newspaper of the opposition National Progressive Unionist Party. He is a regular contributor to Le Monde Diplomatique and Al-Hayat, and occasionally to other publications in the USA, UK, France and the Arab world. He is the author of several books, essays and other studies that treat of Egypt and Middle East issues, mainly Arab-Israeli relations, development and disarmament, and media and communication.

Aim of University Lectures

The two lectures to be held at the University of Malta are aimed at a Maltese public interested in following reportage, commentary and public discussion in the Arab world. The lectures are especially aimed at Maltese journalists who might want to follow a news story not just in the Western but also in the Arab media.

Intended Audience of University Lectures

” University students – especially those following a BA in Communication, Arabic, International Relations, Contemporary Mediterranean Studies, and Anthropology
” Maltese journalists
” General Public

.
Lecture Titles (with the questions that have been suggested to Mr Sid-Ahmed)

I Monday 17 November. GW Hall D2. 4-5pm.

Arab Newspapers and TV News

a) Which are the major Arab newspapers? What is their editorial line? What is their ownership structure? How have they interpreted recent major regional and world events? What is their role in the public life of the Arab world? (Some attention to be given to Arab newspapers that have an English edition and/or are available on the Internet.)

b) Which are the major Arab TV channels that are distinguished for their news service and discussion programmes? (Some attention to be given to the English-language ones.) Do they have an editorial line? How have they interpreted recent major regional and world events? What is their ownership structure? How is satellite TV shaping public opinion in the Arab world?

II Tuesday 18 November. LC 216, 10.30am-12noon.

The Western Media: an Arab Point of View

What does an Arab journalist have to say about how Islam and Arabs feature in Western news services? Are there significant differences between rival TV channels and newspapers – or do Western media have very broad similarities? Are there any Western journalists that distinguish themselves by their subtle understanding of events in the Arab world?

 

 


Press Release No.: 25/2003
Date: 03 November 2003

THE WINNERS OF THE THIRTEENTH EDITION OF
THE MALTA JOURNALISM AWARDS ARE ANNOUNCED

On the occasion of the 14th anniversary of the foundation of its foundation, on Monday 3 November 2003, The Malta Press Club organised the thirteenth edition of the Malta Journalism Awards. From 56 participants in the preliminary phase, 21 finalists reached the finals phase. The jury composed of Mr Tonio Farrugia, Mr Charles Mizzi and Mr Victor Formosa as Chairman chose the winners for these categories:

Print Journalism: Joe Mifsud
Sponsored by: HSBC Bank Malta plc
Presented by: Head of Marketing and Public Relations, Mr Godfrey Swain

Broadcast Script Journalism: Glenn Bedingfield
Sponsored by: Broadcasting Authority
Presented by: The Chairman, Chief Justice Emeritus Dr Joseph Said Pullicino

Press Photography:Christian Sant Fournier
Sponsored by: The Farsons Foundation
Presented by Mr Anthony J. Tabone, one of the Trustees

Press Cartoons: Maurice Tanti Burlo’
Sponsored by: Malta International Airport
Presented by: Chief Executive, Mr Peter R Bolech

E-Journalism:Martin Debattista
Sponsored by: HP
Presented by: District Manager for Public Sector and Financial Services,
European Emerging Markets – HP, Mr Alberto Caprara

Broadcast Film Journalism: Marvin Baldacchino
Sponsored by: Broadcasting Authority
Presented by: The Chairman, Chief Justice Emeritus Dr Joseph Said Pullicino

Sports Journalism:Christian Micallef
Sponsored by: Michele Peresso Limited, operators of EuroSport
Presented by: Managing Director, Mr Emanuel Peresso

L-Ilsien Malti fil-Gurnalizmu: Joyce Guillaumier
Sponsored by: L-Akkademja tal-Malti
Presented by: The President, Dr Charles Briffa


Press Release No: 23/2003
Date: 01 November 2003

TMPC SUBMISSION PUBLISHED IN HOUSE OF COMMONS REPORT

A submission presented by The Malta Press Club (TMPC) has been published in a report about privacy and media intrusion issued by a Select Committee of the British House of Commons.

The submission about the Maltese experience of self-regulation of the media was made by TMPC International and Legal Affairs Secretary Joe Mifsud in London.

The Select Committee on Culture, Media and Sport of the House of Commons was investigating, among other things, whether the system of media self-regulation adopted in the UK through the Press Complaints Commission (PCC) was adequate or not.

There had been various calls for a media privacy law to be introduced in Britain and do away with the PCC, but the final report as well as the British government accepted that self-regulation by the media is the best solution.

PCC director Guy Black wrote a letter to Mr Mifsud to thank him and TMPC for the submission made to the Select Committee.

Mr Black said: “You will recall that earlier this year the PCC and media regulation was the subject of inquiry by a parliamentary inquiry in the UK. Following the conclusion of that inquiry I am writing to thank you very sincerely indeed for sending a submission to the Select Committee. I cannot overstate how significant and gratifying your support has been.”

“The inquiry gave us a welcome opportunity to state the overwhelming case for self-regulation of the press. It brought home to me the extent to which self-regulation operates successfully around Europe, not always in precisely the same form but always with the same basic precepts.”

“There is not doubt in my mind that the work we all do is extremely important and I hope that we have been able to convince some of the Members of Parliament of our effectiveness. The fact that the recently-published Select Committee report endorsed the work of the PCC and the principle of self-regulation would suggest that we have.”

“Your words of support will have played an important part in the process and will have demonstrated how widely self-regulation is seen as the best way of maintaining a free and responsible press”, the PCC director concluded.

In its submission, TMPC explained how the Press Ethics Commission (PEC) works in Malta in providing a self-regulatory framework for the media.

“As such, the Press Ethics Commission is one of a growing number of organisations in Europe and elsewhere responsible for the self-regulation of the press. Many countries are learning that the answer to the old problem of how to keep the press free but responsible lies in effective self-regulation.”

“No press can be free if it is supervised by anyone, be it by parliament or the courts — and such an idea would strike fear into the minds of those Eastern European democracies who are currently exploring self-regulation as the only feasible way of regulating the press”, TMPC said in its submission.

 


 

Press Release 22 / 2003
Date: 23 October 2003

MIA SPONSORS PRESS CARTOONS FOR MALTA JOURNALISM AWARDS

For the Chief Executive Officer of Malta International Airport (MIA), Mr Peter R. Bolech, the sponsorship of the Malta Journalism Awards is the first tangible sign of MIA’s support for The Malta Press Club (TMPC). “MIA appreciates the commitment of The Malta Press Club towards the professionalisation process of journalism and journalists in Malta,” said Mr Bolech, during the signing of the sponsorship agreement with The Malta Press Club.

MIA is sponsoring the press cartoons category for which there are two finalists from a field of six press cartoonists. These are Maurice Tanti Burlò from The Sunday Times and Mr James Sciberras from media.link.

TMPC Chairman, Malcolm J. Naudi, said that the Malta Journalism Awards’ objective is to recognise significant contributions to professional journalism by Maltese journalists. He thanked MIA for their support.

“As the Awards Presentation Ceremony to be held on Monday, 3 November, 2003, draws nearer, one can confirm that from the initial feedback we are receiving from the judging panel for submissions for this 13th edition of the Malta Journalism Awards is quite a healthy one in most categories,” said Mr Naudi.

“For this edition, the judging panel has selected 21 finalists in seven different categories. We are also noticing that, year after year, each judging panel is being more stringent than the previous one. This is one way how we can raise standards in all sectors of journalism in Malta.”

TMPC was set up in 1989 and, since then, this organisation achieved a number of firsts for Maltese journalists, journalism and for Maltese society as a whole. These included a code of ethics, the setting up of the Press Ethics Commission and the introduction of source confidentiality in Maltese law, to mention just three important milestones.

“We believe that these Awards offer a fair and challenging opportunity for Maltese press cartoonists to further raise the satisfactory standard achieved in recent years. Our sponsorship of the press cartoons category even goes well beyond. It is a clear sign of encouragement and of unequivocal support by Malta International Airport as a corporate citizen to The Malta Press Club’s efforts,” concluded Mr Bolech.

 


Press release no.: 20/2003
Date: 25 September 2003

NOMINATIONS BY THE MALTA PRESS CLUB

As a sign of recognition to the work by The Malta Press Club (TMPC) for the benefit of journalism in Malta, Government has asked TMPC to nominate its representatives on two boards.

These are the Special Interest Group of the Malta-EU Steering and Action Committee (MEUSAC) and the National Consultative Council on the Information Society.

On its part, TMPC Council nominated Secretary Joe A Vella to serve on the Special Interest Group of MEUSAC and Education and Information Secretary Charlot Zahra to serve on the National Consultative Council on the Information Society.

TMPC Chairman Malcolm J Naudi said: “These two nominations are another certificate of the relentless work that The Malta Press Club is effecting to improve the situation of journalism in Malta. This event will enhance the resolve of The Malta Press Club to continue working for the benefit of Maltese journalists”.


PRESS RELEASE: 23.09.2003

WIEHED U GHOXRIN FINALIST GHAT-TLETTAX-IL EDIZZJONI
TAL-“MALTA JOURNALISM AWARDS”

The Malta Press Club habbar l-ismijiet tal-wiehed u ghoxrin (21) finalist li lahqu l-istadju finali minn fost il-56 partecipant li hadu sehem fil-kompetizzjoni gurnalistika Malta Journalism Awards.

Din hija t-tlettax-il edizzjoni konsekuttiva li The Malta Press Club qed jorganizza kull sena fuq bazi annwali. Il-kompetizzjoni ghandha seba’ kategoriji.

Ghall-ewwel darba hemm diversi istituzzjonijiet u kumpanniji ewlenin li qed jisponsorjaw il-Malta Journalism Awards, fosthom l-HSBC Bank Malta p.l.c., l-Awtorita` tax-Xandir, HP-Compaq, Michele Peresso Ltd. l-operaturi tal-EuroSport, The Farsons Foundation u l-Malta International Airport.

Il-Gurija ta’ din l-edizzjoni ghazlet dawn il-finalisti mnizzlin hawn f’ordni alfabetika:

– Kategorija A: Gurnalizmu Stampat –
Sponsorjata mill-HSBC Bank Malta p.l.c.

Roderick J. Agius (Il-Mument)
Cynthia Busuttil (The Malta Independent)
Joe Mifsud (KullHadd) u
Matthew Xuereb (The Malta Independent).


– Kategorija B: Gurnalizmu Sportiv –

Sponsorjata minn Michele Peresso Ltd – Operaturi tal-EuroSport

Paul Cachia (di-ve.com),
Christian Micallef (Net TV) u
Sandro Micallef / John Busuttil / Robert Cutajar (Net TV),
– Kategorija C: Karikatura Gurnalizmu –
Sponsorjata mill-Malta International Airport

Maurice Tanti Burlo’ (The Times) u
James Sciberras (Il-Mument)

– Kategorija D: Fotografija Gurnalizmu
Sponsorjata minn The Farsons Foundation

Michael Ellul (In-Nazzjon)
Christian Sant Fournier (The Times) u
Darrin J. Zammit Lupi (The Times / The Sunday Times).
– Kategorija E: Gurnalizmu Elettroniku – (Kategorija Gdida)
Sponsorjata minn HP-Compaq

Domenic Aquilina (uefa.com)
Martin Debattista (maltamedia.com) u
Joe Mifsud (maltastar.com)
– Kategorija F: Filmat Gurnalizmu Mxandar – (Kategorija Gdida)
Sponsorjata mill-Awtorita` tax-Xandir

Marvin Baldacchino (Super 1)
David Gutteridge (PBS) u
Marco Micallef (Super 1)
– Kategorija G: Skript Gurnalizmu Mxandar –
Sponsorjata mill-Awtorita` tax-Xandir

Glenn Bedingfield (Super 1)
Miriam Dalli (Super 1)
Veronique Dalli (Super 1)

Importanti li wiehed ikun jaf li mhux bilfors ikun hemm rebbieh f’kull kategorija.

Il-Gurija qed thejji wkoll rapport dettaljat dwar is-sottomissjonijiet u l-livell gurnalistiku taghhom li ghandu jinqara qabel il-premjazzjoni. Din is-sena c-cerimonja tal-premjazzjoni se ssir fil-bidu ta’ Novembru 2003.

Ir-rebbieh tal-kategorija gdida l-Lingwa Nazzjonali fil-Gurnalizmu sponsorjata mill-Akkademja tal-Malti bl-ghajnuna tal-Ministeru ta’ l-Edukazzjoni, jithabbar fil-lejla tal-prezentazzjoni. F’din il-kategorija hemm 14-il partecipant.

Fl-istess cerimonja jithabbar ukoll ir-rebbieh tal-Gold Award sponsorjata mill-BPC International Limited. Dan l-unur jinghata lil persuna nnominata li skond il-Gurija tkun marret lil hinn minn rekwiziti ta’ prattika normali fil-gurnalizmu tul il-karriera gurnalistika taghha. Fil-hames edizzjonijiet li saru s’issa dan l-unur intrebah minn Fr Joe Borg (1998), mis-sur Anton Cassar (1999), mis-sur Frank Attard (2000), mis-sur J.G. Vassallo (2001) u mis-sur Anthony Montanaro (2002).

 


17.09.03

HP SPONSORS NEW E-JOURNALISM CATEGORY IN JOURNALISM AWARDS

Photocaption: The team behind HP's sponsorship of the Malta Journalism Awards: (from left) Michel Portelli - HP's Maltese colleague and Product Manager for Business Critical Systems, HP EEM, whose in-depth knowledge is highly appreciated across the region of Central, Southern and Eastern Europe; Helene Belndorfer, Marketing Manager at Enterprise Systems Group; and Jan Graef, District Manager and Enterprise Systems Group Manager, HP EEM, at HP's Munich office HP are the sponsors of the brand new category of e-Journalism in this year’s Malta Journalism Awards, organised by The Malta Press Club (TMPC). This new category has been added following the recent proliferation of Maltese news-based websites, which are becoming an increasingly important source of news for Maltese citizens whether they are living in Malta, residing in another country or temporarily abroad.

“The internet has become an increasingly important medium for many news organisations in Malta. Not only have we seen traditional newspapers launching on-line versions but a whole host of new websites dedicated to news, have also sprung up. TMPC recognised the growing importance of this new medium and is grateful that HP, a company renowned for being on the cutting edge of new technology has helped us to make this award a reality,” said Mr Malcolm J. Naudi, Chairman of The Malta Press Club.

“As leading information technology company which relies on the web for its external and internal communication and powers many popular websites, we appreciate the extension of the Malta Journalism Awards with the e-Journalism Category. In a fast changing world on-line media are an important “real-time” complement to the treasured printed editions,” comments Jan Graef, the HP District Manager.

This e-Journalism Category in this year’s Malta Journalism Awards is open to all journalists who contributed work to Malta based websites during 2002. There were seven submissions in this new category, making use of the websites http://www.uefa.com, http://www.di-ve.com, http://www.maltamedia.com and http://www.maltastar.com.

Further information about the Malta Journalism Awards may be obtained from The Malta Press Club by sending a letter to P.O. Box 412, Valletta, by calling on 2124 3212, sending a fax on 2124 9290, or from the website http://www.maltapressclub.org.mt.


Press Release: 17 September 2003

BSA announces its 3rd press competition for Malta & Cyprus

The Business Software Alliance (BSA) announced today the launch of the third annual BSA Press Competition. For the first time, this competition is open both for journalists from Cyprus and Malta.

Mr Aly Harakeh, BSA Spokesperson Eastern Mediterranean Region: “This is the first time that journalists from Malta and Cyprus can join forces in order to make the public more sensitive on the issue of the violation of software copyright. This year presents us with a unique opportunity to cover the subject from a common, for both countries, angle, as part of the steps both countries are required to take before their full accession to the European Union”.

Encouraged by the success of the previous two editions, both held in Cyprus, the third annual press competition will be open for submissions from 18th September to 30th November 2003 for both Malta and Cyprus.

During this period, both Maltese and Cypriot contestants will have to present published articles or broadcast news items or documentaries, which will emphasise the benefits of legitimate software in Malta’s and Cyprus’ economic development.

Journalists in Malta may obtain a copy of the BSA Press competition regulations, either from their respective Editors or by sending an email to bonelloc@bpc.com.mt

The regulations are also available on the website of The Malta Press Club here

A different judge panel will select the best participant from each country. The Maltese panel of judges will be made up of qualified persons from the business, academia and journalism sectors. They will evaluate all entries according to their originality, clarity and extent of coverage of the subject.

The press competition is being held in the framework of a wider awareness campaign that will expand to cover seminars, training programs, and other activities aimed at companies, industries or individuals using software.

BSA (www.bsa.org), as the voice of the most important software industries all over the world, has set as its firm objective to reduce software piracy in Cyprus and Malta to the levels of the other European countries and to develop the software sector in Cyprus and Malta. This will have beneficial effects on the standard of living in both Cyprus and Malta.

The principal members of BSA are Adobe, Apple Computer, Autodesk, Avid, Bentley Systems, Borland, CNC Software/Mastercam, Internet Security Systems, Macromedia, Microsoft, Network Associates and Symatec.


Press Release No.: 17/2003
Date: 21 August 2003

THE MALTA PRESS CLUB WANTS A NEW CHAPTER
TO BE OPENED FOR JOURNALISM IN MALTA

More than simply a lifting of a boycott

Everyone should bear responsibility: Government
and Opposition, all the Political Parties,
the Broadcasting Authority, Media Owners and Journalists

The Council of The Malta Press Club (TMPC) welcomes with satisfaction the decision of the Malta Labour Party (MLP) Parliamentary Group and the MLP’s National Executive to not to leave any void in its participation in the media; not even on national broadcasting. The Press Club interprets this as an end to the boycott.

The Malta Press Club wants a new chapter to be opened in relations between the Parties, Media Owners and Journalists. This is to everyone’s benefit: the consumer who wants to hear everyone’s version of events; and the Parties themselves, which will be able to bring across its views freely.

The Malta Press Club believes that:

a) this new chapter should be far wider and open than some people who have a limited, personal agenda think;

b) the political Parties, Media Owners as well as all journalists should play their part to the full;

c) this new chapter should provide is an opportunity for journalists to recognise that a positive era is being initiated. This should be reciprocated and trust fostered in all sides so that in this way the people’s trust can be strengthened in a democratic environment.

A BOYCOTT SHOULD NOT BE THE SOLUTION

The Malta Press Club reiterates that boycotts, although legitimate and acceptable, should not be resorted to as an easy solution but only when all other avenues have been exhausted.

Now that a new avenue is being opened, The Malta Press Club can reveal that in the past few months it was in contact and held meetings with the Malta Labour Party so that the MLP’s relations with all of the Media will be normalised.

During these contacts and meetings, the Labour Party expressed the wish that journalists and Media that are not of the same political belief be more just in their attitude to the MLP.

This is because the Press Club believes that there are other legal remedies that can be resorted to if anyone feels that they are being discriminated against or if there is a lack of balance in their regard, and in this way they will take what is theirs by right.

ALTERNATIVE MEASURES

It is important for the public to know that, according to the Code of Journalism Ethics, approved by Maltese journalists, a person has the right to refuse to answer a question that is made, just like journalists have the right to ask questions of their choice.

Everyone has their agenda and so even the media and media owners have their own opinions.

While individuals have the right to disagree with this position, they should give their version or opinion as well and have access to communicate their message.

A NEW CHAPTER SHOULD BE OPENED

The Labour Party’s gesture should not be the only one.

Others need to carry more responsibility, including any Government, all the Political Parties, all the Media Owners, every Journalist, and the Broadcasting Authority.

New practices also need to be introduced.

GOVERNMENT IS OBLIGED TO ANSWER EVERYONE

The Malta Press Club refers to the Press Act, which states that the Government is obliged not to discriminate against any medium and must reply to everyone.

The Malta Press Club maintains that the practice needs to be introduced in Malta that whatever applies to every Government applies equally – within the limits of what is possible and practicable – to every government in waiting, that is every Opposition.

A TOTAL DISTINCTION NEEDS TO BE MADE
BETWEEN COLUMNISTS AND JOURNALISTS

The Malta Press Club also maintains that we need to start making a total distinction in Malta between columnists and journalists.

The practice should be that columnists can say what they want in their columns, while being subject to the law and journalistic ethics.

Journalists, on the other hand, are bound by the principle that facts are sacred. Therefore, they should build their story on facts and not on comment or opinion.

Today some still confuse all of this without making this distinction.

APPEAL TO LOOK TO THE FUTURE WITH CONFIDENCE

Now that this new chapter is being opened, The Malta Press Club appeals to the:

a) Political Parties
to strengthen their ties with the media
firstly by ensuring the proper liaison with journalists and
secondly by informing journalists about whom they need to refer on the Party’s position so as to avoid polemics caused by lack of communication;

b) Journalists
to be more authentic in their attitude to and reporting of politicians so that even journalists can show that they want to be credible and all the Maltese will recognise this;

c) Media Owners
1) to give the journalists they employ every opportunity to do their duty according to journalistic freedom, in the full respect of journalism ethics,
2) to show confidence in their journalism attributes and to give them every opportunity to show their capabilities, and
3) to give space also to beliefs that do not agree with their editorial policy;

d) Broadcasting Authority
to bear the responsibility given to it by the Constitution and the Laws of the country to guarantee that we will have free and truly democratic broadcasting; and

e) Maltese public
to stop their aggressive, personal attacks on journalists, both physical and moral.
If a journalist makes mistakes, those who feel they are victims have the legal right of reply, may take journalists to court or may forward a complaint to the Press Ethics Commission (PEC) if they are personally aggrieved.

Finally, The Malta Press Club associates itself with the opinions expressed by on Tuesday, 19 August, 2003, by the President of Malta. Guido de Marco, that state broadcasting should be run in a way that every Maltese can feel comfortable to watch or listen and identify with because it is not owned by a political party.

State broadcasting should be balanced in a way that all the opinions in the country are reflected in its coverage.

The Malta Press Club wishes that the day will come when these practices will be adopted by all the local Media.


Press Release: 16 /2003
Date: 18 August 2003

LESS THAN TWO WEEKS TO GO FOR 6TH GOLD AWARD NOMINATIONS

The Council of The Malta Press Club (TMPC) said that it has already received various enquiries regarding nominations for the 6th edition of the Gold Award. “The Gold Award has been instituted as the highest journalistic prize in Malta in 1998, following a suggestion to The Malta Press Club by the founder of BPC International Limited, Mr Joseph Brockdorff,” explained TMPC’s General Secretary, Mr Joe A. Vella. “The aim of this award is to honour in their lifetime those journalists resident in Malta who have given more than a significant contribution to journalism through a lifelong commitment which goes beyond the call of normal journalistic duty.”

“We are delighted to continue our association with the Malta Journalism Awards, by sponsoring the Gold Award, now entering its 6th edition”, said Mr David Brockdorff, BPC’s Managing Director.

“BPC had sponsored the entire edition of the Malta Journalism Awards for their first 12 years. These Awards have now established themselves to the extent that other different sponsors are willing to come forward and give their support to different categories,” he said.

“Through these Awards, The Malta Press Club is demonstrating its on-going effort to enhance professional journalism in our country and this commitment should be supported and encouraged. BPC has retained the sponsorship of the Gold Award as a tangible sign of support and encouragement for the sterling and essential work of The Malta Press Club.”

The Press Club Council had set the deadline for nominations for Friday 29th August 2003 to give more time for the research phase to those who intend to nominate individuals or organisations. Each submission has to be accompanied by the relevant information and material sustaining that submission, including a detailed profile and testimonials.

An independent, autonomous judging panel composed of persons of national stature, nominated by TMPC Council, will adjudicate the nominations.

Nominations are to be sent to the Gold Award Commission, BPC International Limited, J. Gasan Street, Pieta’, by not later than Friday, 29th August, during office hours. Further information and the Gold Award regulations may be obtained from The Malta Press Club’s General Secretary on tel: 2137-3826, from the Malta Journalsim Awards’ Project Director, Carmel Bonello, on tel 2124-3211, or from the website: http://www.maltapressclub.org.mt

The prestigious Gold Award trophy will be presented to the winner during the presentation ceremony of the Malta Journalism Awards. The five previous winners were Fr Joe Borg (1998), Anton Cassar (1999), Frank Attard (2000), J.G. Vassallo (2001) and Anthony Montanaro (2002).


Press Release 15/2003
Date: 6 August 2003

REPORTING SUICIDE: GUIDELINES FOR JOURNALISTS FROM JOURNALISTS

The Malta Press Club is joining The PressWise Trust, the National Union of Journalists (UK and Ireland) and the International Federation of Journalists (IFJ) in recommending these guidelines, which were compiled in consultation with suicide prevention agencies. The aim of the guidelines is to assist print, broadcast and on-line journalists to appreciate the risks associated with suicide coverage, and suggest simple ways of avoiding unnecessary harm.

Sensitive reporting saves lives
Not all suicides are newsworthy. But when they are, it is less likely that others will attempt to take their own lives if media professionals handle the stories responsibly.

Sensitive reporting includes:

” consideration for the feelings of relatives;
” avoiding detailed descriptions of suicide methods;
” acknowledging the complexities of suicidal behaviour;
” providing information about where help and advice can be found.

Avoid sensational headlines, images, and language
In the aftermath of a suicide, relatives are especially vulnerable. They may feel anger, despair, guilt, incomprehension or shame. Publicity makes the situation worse, particularly for children. Consult with immediate family before publishing material that may not have been in the public domain. Some may welcome sympathetic media interest especially if a suicide occurs in unusual circumstances, but avoid unnecessary intrusion into grief and family privacy.

Publicising details of suicide methods can encourage imitation
It may be relevant to indicate how a person has died, but providing too much detail may encourage others to try these methods. Explicit descriptions can also cause additional distress to relatives and friends of the deceased, especially children.

Avoid speculation, especially about ‘celebrity’ suicides
Prominent figures are entitled to privacy, even if they kill themselves. Beware of gossip and rumours. Always check your sources and consult with relatives before publishing speculative comment that may be unfounded, untrue or hurtful to survivors.

Suicide is a complex issue, often linked to mental illness
It is neither helpful nor accurate to suggest that suicide occurs as a result of a single factor. Often there will be history of forms of mental illness like depression, and this should be acknowledged. Avoid giving the impression that suicide is a simple ‘solution’ to a particular problem; acknowledge that sudden death creates problems for family and friends.

Consider context – suicides in institutions deserve investigation
When people kill themselves while in the care of the authorities – in hospital, in police custody, in prison, or in other institutions, their deaths may raise important questions about levels of supervision and care. The public interest is best served if suspicions are investigated, and lessons learned that may prevent recurrences.

Challenge ‘myths’ about suicide
Avoid perpetuating popular misconceptions – like ‘those who threaten suicide are unlikely to do it’ or ‘if someone wants to kill themselves, nothing will stop them’. Our job is to report the facts and to try to explain the phenomenon, the circumstances and the wider issues.

Censorship or misinformation about suicide is unhelpful
Attitudes towards suicide vary from culture to culture, but media professionals should not seek to hide the facts. It is more important for the public to be aware of the phenomenon than to be ignorant of the warning signs or where to go for help to prevent suicide. Newsrooms should encourage debate among staff, and develop their own policies on suicide coverage.

Put people in touch with suicide prevention agencies
If a suicide story merits coverage there should be space or time to let people know where they can get help if the issues affect them. Newsrooms should ensure that they have up-to-date contact details of support organisations that can provide advice or counselling.

Journalists are vulnerable too – support colleagues
Working in the media involves stress, competition and unusual challenges, in addition to the pressures individuals face in their private lives. A willingness to share concerns and provide support should be a feature of professional relationships in the workplace, especially when colleagues experience emotional difficulties.


THE MALTA PRESS CLUB LAUNCHES NEW FORMAT FOR
MALTA JOURNALISM AWARDS

The Malta Press Club (TMPC) launched the 13th edition of the annual press competition with a new format, more categories and an array of new sponsors. As from this year, the competition will be called the MALTA JOURNALISM AWARDS.

The launch of the AwardsThe details were announced today by TMPC chairman Malcolm J. Naudi, general secretary Joe A Vella, and Malta Journalism Awards’ project director Carmel Bonello.

The number of categories has increased from five to seven.

– The previous Broadcast Journalism category has now been subdivided into two
categories to recognise the individual merits of both the journalist and the news cameraman.

– Another new category covers e-Journalism.

– In order to recognise the importance of good Maltese in journalism, all submissions
in Maltese shall automatically participate in a special category entitled:
Il-Lingwa Nazzjonali fil-{urnali\mu.

The prize fund has also been increased.

In consultation with BPC, Malta’s leading marketing communications agency, who has sponsored this award for the first 12 editions, as from this year, each and every category is sponsored by a different and major sponsor.

BPC retained the sponsorship of the prestigious Gold Award.

These Awards are usually held to coincide with the World Press Freedom Day on 3rd May. The Council of The Malta Press Club explained that this edition’s regulations are being announced later on this year for two particular reasons: Maltese journalists had to focus on three particular major and very significant events this year – namely the EU Referendum, the 2003 General Elections and the 2003 Games of the Small States of Europe – and the Malta Press Club had to restructure the competition and present a new format, seeking no fewer than eight new sponsors.

The MALTA JOURNALISM AWARDS are open to all journalists in Malta and Gozo, whether they are members of The Malta Press Club or not, who during the Year 2002 have striven to improve the standard of journalism in Malta. All entries, whether in Maltese or in English, must have been published or broadcast in Malta between 1st January 2002 and 31st December 2002.

Apart from the journalist himself/herself, Editors and Heads of News Departments may select and submit entries of what they consider to be the best work of their respective individual journalist/s. Submissions can also be forwarded by organisations, corporations and bodies. In both cases, consent has to be given by the individual journalist/s concerned by filling the appropriate part on the Official Application Form prior to submission of entry by Editor, Head of News Department, or organisations/corporations/bodies.

The categories together with the respective sponsors are:

Category Sponsor:

1 Print Journalism

HSBC Bank Malta p.l.c.

2 Press Photography
The Farsons Foundation

3 Press Cartoons

Malta International Airport

4 e-Journalism
HP
New Category

5 Sport Journalism
Michele Peresso Limited

6 Broadcast Script Journalism
Broadcasting Authority
New Category

7 Broadcast Film Journalism
Broadcasting Authority
New Category

8 Il-Lingwa Nazzjonali fil-{urnali\mu
Akkademja tal-Malti (and supported by the Ministry of Education)
New Special Category

Gold Award BPC Sixth Edition

Fondazzjoni Tumas Fenech g]all-Edukazzjoni fil-Gurnalizmu will be also sponsoring part of the prizes in all submission categories.

A lot of voluntary commitment goes into organising the MALTA JOURNALISM AWARDS on professional lines.

The Council of The Malta Press Club expects and is further encouraging journalists to submit their best work.

The Council would like to see substantial improvement in both the broadcast categories and the press cartoons category.

An overall marked improvement has been noted over the years in the submissions for the Print Journalism, Press Photography and Sport Journalism categories. These categories have now become showcases of the good standard being achieved by Maltese journalism.

The Malta Press Club explained that it is prepared to re-launch a specific radio journalism category once submission of good quality are presented in the Broadcast Script Journalism category starting from this edition.

Submissions

Each entry shall consist of three totally different submissions (each submission dealing with a totally different subject) participating in the same Category. Entries may cover any subject including investigative/hard news, social issues, economic and financial matters, services and manufacture industries, Malta-EU issues, sports, and cultural affairs.

All journalists participate as individuals, except in the Sports Journalism Category. Sports journalists in Malta can submit their respective print, radio or television entries in this category.

Entries in all categories shall be handed in to the MALTA JOURNALISTM AWARDS Secretariat, c/o BPC International Limited, J. Gasan Street, Pieta`, on any weekday between 8am and 3pm, but not later than 12 noon on Friday 8th August 2003.

Regulations and applications may be obtained either from The Malta Press Club, P.O. Box 412, Valletta (tel: 2124-3212; fax: 2124 9290), or from the website: http://www.maltapressclub.org.mt as from Monday 28th July 2003.

Prizes:

Certificates will be presented to each Finalist.

The winner of the Print Journalism, Press Photography, Press Cartoons, Sports Journalism, Broadcast Script Journalism, Broadcast Film Journalism and e-Journalism categories will each be awarded:

a) a cash prize of Lm150;
b) a Lm50 book voucher sponsored by Fondazzjoni Tumas Fenech ghall-Edukazzjoni fil-{urnalizmu;
c) a Lm70 voucher sponsored by Michele Peresso, operators of Eurosport, and
d) the Malta Journalism Awards trophy, designed by Maltese artist Luciano Micallef, for that respective category.

The winner of the special category entitled Il-Lingwa Nazzjonali fil-{urnali\mu will be presented with the Malta Journalism Award trophy for that category.

Gold Award – 6th Edition

During the press conference, The Malta Press Club launched the sixth edition of the Gold Award.

The aim of the Gold Award is to honour in their lifetime those who have given more than a significant contribution to journalism through a lifelong of commitment which goes beyond the call of normal journalistic duty.

The closing date for Gold Award nominations is Friday 29th August 2003 so that more time will be available to submit the researched material needed to sustain each nomination.

“We are very pleased, once again, to be associated with the Malta Journalism Awards, now entering its 13th year”, BPC managing director David Brockdorff, said. “We feel that these Awards have now established themselves to the extent that other different sponsors are willing to come forward and give their support to different categories.”

“At the same time, we still believe that through these Awards, The Malta Press Club is demonstrating its on-going effort to enhance professional journalism in our country. This is a commitment that should be supported and encouraged. For this reason, BPC shall retain the sponsorship of the Gold Award as a tangible sign of support and encouragement for the sterling and essential work of The Malta Press Club.”

 

 


IL-KUNSILL MALTI GHALL-KULTURA U L-ARTI flimkien ma’

THE MALTA PRESS CLUB ihabbru r-Regolamenti

ghall-JOURNALIST CULTURE CARD

13 ta’ Mejju 2003

Bil-hsieb li jkompli jsahhah il-qasam tal-gurnalizmu kulturali, The Malta Press Club (TMPC) holoq l-inizzjattiva tal-Journalist Culture Card. Din l-inizzjattiva sabet kemm l-appogg kif ukoll il-koperazzjoni tac-Chairman u l-Kunsill Malti ghall-Kultura u l-Arti (KMKA).

Dan habbru il-lum kumitat mahtur apposta bejn it-TMPC u l-KMKA. Il-kumitat huwa maghmul minn Carmel Bonello u Mario Schiavone ghan-nom ta’ The Malta Press Club u Dr Paul Mifsud, Lara Strickland u George Glanville ghan-nom tal- Kunsill Malti ghall-Kultura u l-Arti.

Il-mira tal-Journalist Culture Card hija li tidentifika u tibni grupp ta’ gurnalisti li jirsistu biex i\idu fil-gherf u l-professjonalita’ fil-qasam tal-gurnali\mu kulturali. B’dan il-mod, gurnalisti Maltin ikunu e\empju haj fl-istharrig dwar l-identita’ kulturali Maltija u jghinu fid-demokratizzazzjoni tal-process kulturali.

Il-Journalist Culture Card iggorr maghha kemm dmirijiet u obbligi kif ukoll beneficcji. Fost id-dmirijiet hemm li l-gurnalist ghandu jinforma u jeduka l-pubbliku dwar attivitajiet kulturali f’Malta; ihaddan u jkattar l-identita’ kulturali Maltija permezz tal-gurnalizmu kulturali, u li jaghmel hiltu wkoll biex ikabbar il-gherf u l-professjonalita’ tal-kultura u l-arti Maltin.

Il-gurnalisti kollha ta’ nazzjonalita’ Maltija, li jseqwu l-qasam kulturali, jistghu japplikaw ghall-Journalist Culture Card. L-applikanti ghandhom jissottomettu l-portfolio rispettiv taghhom sa mhux aktar tard minn nhar il-{imgha 13 ta’ {unju 2003 lill- Journalist Culture Card Adjudicating Panel, Kunsill Malti ghall-Kultura u l-Arti, f’Casa Gaspe, 230, Triq ir-Repubblika, il-Belt Valletta.

Kull portfolio ghandu jkun maghmul minn ghazla tax-xoghol kulturali relevanti li l-applikant xandar jew ippubblika matul is-sena kalendarja 2002. Flimkien mal-portfolio, wiehed ghandu jinkludi zewg ritratti tal-kulur ta’ l-applikant (id-daqs ta’ dawk ta’ passaport). Minbarra li se jkunu ppubblikati fil-Gazzetta tal-Gvern, ir-regolamenti tal-Journalist Culture Card se jkunu fuq il-websajt kemm tat-TMPC (www.maltapressclub.org.mt) kif ukoll tal-KMKA (www.maltaculture.com).

Sa l-20 ta’ {unju 2003, l-Adjudicating Panel, mahtur flimkien minn The Malta Press Club u l-Kunsill Malti ghall-Kultura u l-Arti, ikun ezamina l-applikazzjonijiet sottomessi skond kriterji partikulari. Huwa mistenni li l-ghazla ta’ min ser tinhariglu l-Journalist Culture Card tkun lesta sat-Tlieta 24 ta’ Gunju 2003. Il-prezentazzjoni tal-Journalist Culture Card lill-gurnalisti koncernati ssir fil-Kavallier ta’ San Gakbu fil-gimgha li tibda fit-23 ta’ {unju.

Il-Journalist Culture Card tkun valida bejn l-1 ta’ Lulju u l-31 ta’ Dicembru 2003. Il-Journalist Culture Card mhux ser tkun imgedda awtomatikament ghas-sena ta’ wara, izda dak li jkun jissottometti portfolio gdid f’Novembru 2003. Dan qed isir biex ikun hemm monitoragg mill-KMKA u t-TMPC, kif ukoll biex ikun hemm impenn akbar mill-gurnalisti li joperaw fil-qasam kulturali.

Bil-ghan li jibda jinghata gharfien lill-gurnalisti kulturali, il-Kunsill Malti ghall-Kultura u l-Arti ser jippubblika fil-Gazzetta tal-Gvern il-lista ta’ dawk kollha li tinhargilhom il-Journalist Culture Card.

Fost il-beneficcji tal-Journalist Culture Card hemm li dawn il-gurnalisti partikulari ser jinghataw access b’xejn ghall-attivitajiet kulturali kollha tal-Gvern li jsiru fil-Lista ta’ Postijiet (imnizzla hawn taht) sakemm il-gurnalist (li jista’ jkun ukoll fil-kumpannija ta’ persuna wahda ohra biss) javza lill-organizzaturi relevanti ta’ l-inqas sebat ijiem ta’ xoghol (working days) minn qabel .

Il-Lista ta’ postijiet li fihom gurnalist se jkun jista’ juza l-Journalist Culture Card mistennija tinkludi : Teatru Manoel, ic-~entru ghall-Konferenzi – Dar il-Mediterran, ic-Centru ghall-Kreattivita’ – Kavallier ta’ San Gakbu, attivitajiet tas-Socjeta’ Maltija ghall-Arti, Manifattura u Kummerc, attivitajiet kulturali ohra organizzati mill-KMKA u minn kull entita’ kulturali ohra mahtura mill-Gvern.

Dawk li jkollhom il-Journalist Culture Card huma responsabbli wkoll ghall-persuna li jkollhom maghhom kemm f’dik li hija kondotta skond l-okkazzjoni kif ukoll rigward mgieba etika qabel, waqt u wara l-attivita’.

Il-gurnalisti kulturali ghandhom l-obbligu li jzommu ruhhom aggornati sew dwar il-qasam tal-gurnalizmu kulturali billi jattendu u jippartecipaw f’tahdidiet, seminars u korsijiet li jkunu organizzati minn zmien ghall-iehor. Il-Kunsill Malti ghall-Kultura u l-Arti, b’koperazzjoni ma’ The Malta Press Club, ser jaghmel l-almu tieghu biex jorganizza fuq bazi annwali kors jew workshop jew seminar bil-ghan li jkompli jtejjeb il-hiliet gurnalistici kemm ta’ dawk li ghandhom kif ukoll ta’ dawk li jixtiequ jkollhom il-Journalist Culture Card.

Ikklikkja hawn ghar-regolamenti u formola ta’ l-applikazzjoni

 

 


Press Release 10/2003
Date: 3 May 2003

THE MALTA PRESS CLUB COMMEMORATES WORLD PRESS FREEDOM DAY

May 3 marks the annual World Press Freedom Day commemorated by UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation). World Press Freedom Day 2003 is dedicated to Impunity.

According to the professional organisations, of the 523 journalists killed between 1992 and 2002, 374 were intentionally murdered: 128 for their political opinions, 67 for having exposed corruption, and 179 because they were in conflict areas but were killed despite having identified themselves as reporters.

The situation in 2003 is not much better, with 23 journalists already killed in the first four months of this year. Of these, 14 were killed during the War in Iraq.

Unfortunately, in the course of exercising their profession, journalists may be subject to harassment, imprisonment, attack, and even murder. Apart from the suffering of the victim, such abuses are also a grave curtailment of freedom of expression, with all that this implies as a limitation on the enjoyment of freedoms and rights in society at large.

For whenever one journalist is exposed to violence, intimidation or arbitrary detention because of his or her commitment to conveying the truth, all citizens are robbed of the right to express themselves and act according to their conscience.

It is a very sad and disturbing fact that most of the crimes against journalists go unpunished. Impunity is not only a violation of the right of freedom of expression but also a denial of the right to the truth – for the victim or closely-related persons and for the whole of society. Where impunity rules, the death-knell of freedom, security and the rule of law is sounded.

The Malta Press Club joins fellow professional organisations worldwide in commemorating World Press Freedom Day 2003. Although fortunately no journalists have been killed in Malta, there have been various instances of physical harassment against journalists throughout the years.

Since 2001, a total of nine cases of physical assault against journalists were reported to The Malta Press Club. Many more have gone unreported.

Unfortunately, most of these crimes committed against journalists in Malta during the exercise of their duties either went unpunished, or the assailants were meted out derisory punishments.

The Malta Press Club calls on the authorities to issue stiffer punishments against these crimes, as well as to afford better protection to journalists in hotspots where such incidents occurred in the past, such as the Law Courts and during public meetings.

The Malta Press Club would also like to remind that the 2003 edition of the Malta Journalism Awards, which are usually held on 3 May to commemorate World Press Freedom Day, will be launched later this month.

 


Stqarrija numru 09/2003
Data: 4 t’April 2003

THE MALTA PRESS CLUB JAPPELLA SABIEX IL-MEDIA TINGHATA ACCESS SHIH GHALL-PROCESS TA’ L-GHADD TAL-VOTI

Il-Kunsill ta’ The Malta Press Club (TMPC) jappella lill-Kummissjoni Elettorali sabiex il-gurnalisti jinghataw access shih ghall-process ta’ l-ghadd tal-voti waqt l-elezzjoni generali tas-Sibt 12 t’April 2003.

Il-Kunsill b’dispjacir jinnota li l-problema ta’ l-access ghall-process ta’ l-ghadd tal-voti li kien hemm waqt ir-referendum tat-8 ta’ Marzu ser terga’ tinholoq fl-elezzjoni generali, anzi ser tehzien ghax l-ghadd ta’ passes li nhargu lill-media naqas bi 30 fil-mija fuq dawk li nhargu ghar-referendum.

Dan ser iwassal biex numru sostanzjali ta’ gurnalisti mhux ser ikollhom il-possibilita’ li jassistu ghall-process ta’ l-ghadd tal-voti. Fil-fehma tal-Kunsill ta’ TMPC, dan ser iwassal sabiex il-kwalita’ ta’ rappurtagg moghti mill-gurnalisti ser ikun affettwat negattivament, b’detriment ghall-qarrejja, semmiegha u telespettaturi, li ghandhom id-dritt ghal informazzjoni shiha u kompleta.

Din id-decizjoni min-naha tal-Kummissjoni Elettorali ser timpedixxi lill-gurnalisti milli jaqdu ir-rwol taghhom ta’ “ghassiesa tal-poplu” f’socjeta’ demokratika. B’hekk il-gurnalisti mhux ser ikollhom il-possiblita’ li jassiguraw b’mod shih li l-process elettorali huwa wiehed korrett u trasparenti.

Il-Kunsill ta’ TMPC jifhem li l-Kummissjoni Elettorali taghmel is-salvagwardji kollha xierqa biex l-access tal-gurnalisti f’postijiet sensittivi jkun regolat, imma dan qatt m’ghandu jservi biex l-access tal-media ghall-process ta’ l-ghadd tal-voti jkun immazzrat. Il-fatt li hawn korp gurnalistiku relattivament kbir f’dan il-pajjiz m’ghandux jitqies bhala xkiel mill-awtoritajiet anzi ghandu jitqies bhala xi haga pozittiva li tixhed l-ispirtu demokratiku f’Malta.

Ghaldaqstant il-Kunsill ta’ TMPC jappella bis-shih lill-Kummissjoni Elettorali sabiex tipprovdi facilitajiet XIERQA u SHAH ghall-gurnalisti KOLLHA li talbu sabiex ikollhom access ghall-process ta’ l-ghadd tal-voti fl-elezzjoni generali tat-12 t’April 2003.


Stqarrija numru: 8/2003
Data: 28 ta’ Marzu 2003

APPELL TA’ THE MALTA PRESS CLUB GHAL ZMIEN L-ELEZZJONI

Il-Kunsill ta’ The Malta Press Club iltaqa’ l-lum b’urgenza biex jiddiskuti kif qed tizviluppa l-kampanja elettorali u kif din qed tolqot il-qasam gurnalistiku u lil dawk li jahdmu fih.

Il-Kunsill innota b’dispjacir li matul din il-kampanja elettorali saru diversi attakki minn politici fuq gurnalisti, liema attakki jxekklu lill-gurnalisti fil-hidma taghhom.

Il-gurnalist ghandu funzjoni importanti x’jaqdi biex iwassal lill-poplu Malti u Ghawdxi, messaggi u taghrif minn dawk li pprezentaw ruhhom biex jaqdu lil pajjizna. Min-naha taghhom, dawk li ghandhom ir-responsabbilta li jiddeciedu dwar il-kontenut li jidher jew jixxandar fil-mezzi ta’ komunikazzjoni, ghandhom jaghtu spazju kemm jista’ jkun lil kulhadd biex iwassal il-messagg tieghu. B’hekk ikunu qed jghinu lill-poplu jaghmel id-decizjonijiet tieghu b’mod infurmat.

The Malta Press Club jaqbel li min qed jipprezenta ruhu biex iservi lill-pajjiz, ghandu jkun mgharbel mill-opinjoni pubblika. Dan hu wiehed mir-rwoli tal-gurnalist f’socjetà demokratika.

Il-Kunsill jappella lill-partiti politici biex jirrispettaw il-hidma tal-gurnalisti u jaghtuhom kull opportunità li jaqdu dmirhom lejn il-qarrejja, semmiegha jew telespetatturi taghhom, billi jaghtuhom il-facilità li jwasslulhom informazzjoni shiha.

Fiz-zmien sensittiv ta’ elezzjoni generali, ghandu jsir minn kollox, minn kulhadd biex l-istampa ma tkun bl-ebda mod imxekkla fil-qadi ta’ dmirijietha. F’dawn ic-cirkostanzi il-Kunsill jappella lil kulmin jikkontribwixxi fil-mezzi ta’ komunikazzjoni biex filwaqt li jaqdi dmiru bla biza’ jew favuri lejn il-pubbliku, ikun prudenti u jevita li juza’ lingwagg jew grafika li jistghu jzidu t-tensjoni fil-pajjiz.

Bla ma jidhol fil-merti ta’ kazi li jistghu jkunu quddiem il-Qrati, imressqa minn min seta’ hassu urtat b’kummenti maghmula minn xi sezzjoni ta’ l-istampa jew b’decizjonijiet mehuda fil-konfront ta’ mezzi ta’ informazzjoni, il-Kunsill ta’ The Malta Press Club isostni li d-dritt ghal-liberta ta’ l-espressjoni u d-dritt li wiehed jircievi informazzjoni, huma drittijiet inaljenabbli.

F’dan il-kuntest, wiehed jifhem li l-Kostituzzjoni ta’ Malta u l-ligijiet tal-pajjiz ipoggu obbligi fuq l-Awtorità tax-Xandir fil-funzjoni li din twettaq. Il-Kunsill ta’ The Malta Press Club ma jaqbilx li l-kontenut gurnalistiku ghandu jitwaqqaf jew ikun mifli qabel jixxandar. Min-naha l-ohra jhoss li min ihossu offiz b’dak li jkun publikat jew imxandar ghandu jiehu l-passi kollha li taghtih il-ligi biex ihares id-drittijiet tieghu u l-gurnalisti irid jiffaccja l-konsegwenzi f’kaz li jonqos.

Il-Kunsill jaqbel li l-Awtorita’ tax-Xandir ghandha l-obbligu li fuq materji ta’ kontroversja politika kurrenti – kif necessarjament huma l-elezzjonijiet generali – tassigura li l-partiti kollha jinghataw l-istess facilitajiet fuq il-mezzi tax-xandir ta’ l-Istat biex iwasslu l-fehmiet taghhom. Il-partiti ghandhom ikunu fil-libertà li jaghmlu uzu jew jirrinunzjaw ghal dawn il-facilitajiet, minghajr pregudizzju ghall-partiti l-ohra.

Fl-ahhar nett, il-Kunsill ta’ The Malta Press Club, filwaqt li jirriafferma d-drittijiet kollha ta’ libertà tal-kelma u l-espressjoni, jappella lill-partiti politici biex japprezzaw u jirrispettaw il-hidma tal-gurnalisti, anke jekk mhux dejjem jaqblu maghhom, u jheggeg lill-gurnalisti u kontributuri biex ifittxu li jaqdu dmirhom b’lealtà lejn il-poplu u anke lejn dawk li joffru s-servizz taghhom ghall-gid tal-poplu Malti u Ghawdxi u jiddedikaw ruhhom ghall-hajja politika.


 

Press Release 07//2003
Date: 8 March 2003

THE MALTA PRESS CLUB HOSTS FOREIGN JOURNALISTS ON EJC PROGRAMME IN MALTA

The Malta Press Club (TMPC) hosted fifteen journalists from each of the European Union (EU) Member States in Malta as part of the European Journalism Centre (EJC)’s programme on Small Countries in the EU.

They took part in a two-day seminar held at the Fortina Spa Resort in Sliema, during which they experienced the state of the current debate on EU accession in Malta and the different positions about the matter. In this context, the journalists were briefed by different Maltese speakers on the EU accession issue.

The subjects discussed during the seminar sessions included the economy, the Maltese language, workers’ mobility in the EU, the environment, and the Euro.

Other sessions tackled the question of Malta’s relationship with the EU and how this affects African countries, cross-border relationships, the advantages and disadvantages of small Nations in the EU, and Malta’s role in the Euro-Med Partnership.

Also taking part in the seminar was Ambassador Ronald Gallimore, Head of the European Commission delegation in Malta, who addressed Malta’s relationship with the EU.

In addition, there was a discussion on Malta’s options on the matter with the participation of Foreign Affairs Minister Joe Borg and shadow Foreign Affairs Minister George Vella.

The journalists were also received by President Guido de Marco at the Palace in Valletta, who were led by TMPC Council Members and the EJC Seminar Coordinator Giuseppe Zaffuto.

Prof de Marco and the journalists held an hour-long meeting during which the President spoke about the Constitutional role of the Office of the President, particularly at this delicate moment.

The President also spoke about Malta’s role in Europe and the Mediterranean, as well as about the Middle East crisis.

 


Stqarrija numru 06/2003
Data: 5 ta’ Marzu 2003

THE MALTA PRESS CLUB JAPPELLA SABIEX IL-GURNALISTI MALTIN MA JKUNUX DISKRIMINATI

Il-Kunsill ta’ The Malta Press Club (TMPC) jinnota li f’dawn il-jiem hawn u ser ikun hawn bosta gurnalisti u xandara barranin sabiex jirrapportaw ir-referendum dwar is-shubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropeja fit-8 ta’ Marzu.

Il-Kunsill ta’ TMPC iqis dan il-fatt bhala xi haga pozittiva li minnha ser jistaghnu l-gurnalisti Maltin.

Madanakollu il-Kunsill ta’ TMPC jaghmel appell lill-awtoritajiet sabiex il-gurnalisti Maltin, li minn dejjem qdew bl-ahjar mod lil pajjizhom, ma jkunux diskriminati sabiex jinqdew il-gurnalisti barranin, bhalma b’xorti hazina gara f’bosta grajjiet ta’ ahbarijiet u sport fil-passat.


D.O.I: 28th February 2003

MALTA PRESS CLUB COMMITTEE MEMBERS CALL ON THE PRESIDENT

TMPC Chairmain Malcolm J.Naudi (left) and 
                  President de MarcoA Head of State is super partes and therefore should not be involved in a political debate. Even if he himself is brought into the picture, for some reason or another, whether with reference to his past or to his present, silence is the voice of responsibility. This is how I see my role as President.”

This was stated by H.E. Prof. Guido de Marco, President of Malta, when he received this morning at the Palace, Valletta, the chairman and officials of the Malta Press Club, who were accompanied by journalists from European Union member countries participating in a seminar entitled “Small Countries in the EU”, organised by the same organisation.

Referring to the future decisions to be taken by the country, the President said that Malta is at present experiencing a political debate where different views and opinions are being conveyed with vigour. Speaking about the Constitutional responsibilities of a Head of State, he said that a President is not there to administer, but to preside over the country. Therefore, it is within this context, that he should serve as a focal point for national unity, while defending the country’s constitution.

Underling the theme of the conference organised by the Malta Press Club, Prof. Guido de Marco said that the definition of the role of smaller countries in an enlarged European family, is that of sharing their respective history, culture, geographical position and experience, through which they can contribute in bringing about a stronger and a more relevant Europe.

“Malta”, said the President, “as a country situated in the middle of this mare nostrum, has to serve as a bridge between the northern and southern littorals of the region.” Prof. de Marco added that Malta’s responsibility, coupled with the fact that we belong to Europe as a people, should be one, which carries an understanding together with an awareness of its neighbouring countries. “This is the way in which Malta has been adapting itself in the international arena, and if the people decide to join the European Union, this is the role which Malta will continue to play in the Union itself.”

Prof. Guido de Marco also stated that on the 8th March, the sovereignty of the people of Malta would be reaffirmed, as this is the essence to any democracy. “Entrenched in Malta’s Constitution is its neutrality. If the people had to decide for membership of the Union, our country would be in a position of sharing its status with other neutral states like Austria, Ireland, Finland and Sweden.”

The President said that there is a common consensus among the people of Malta on the issue of neutrality, concluding that this can be, an added contribution for the realisation of peace between the northern and southern parts of the Mediterranean.


Stqarrija numru 04/2003
Data: 25.02.2003

THE MALTA PRESS CLUB JILQA’ B’SODISFAZZJON SENTENZA TAL-QORTI

Il-Kunsill ta’ The Malta Press Club (TMPC) jilqa’ b’sodifazzjon is-sentenza moghtija mill-Qorti Civili presjeduta mill-Magistrat Silvio Meli. Dan sehh fil-proceduri ghal dispezz tal-Qorti fil-konfront ta’ Hugo Chetcuti, wara l-attakk fiziku li sofra l-Membru tal-Kunsill tal-Press Club, Joe Mifsud, fil-bini tal-Qorti fis-27 t’Awissu 2002.

Chetcuti nstab hati u kien immultat Lm380 minkejja li ammetta l-akkuzi migjuba kontrih.

Il-Qorti fis-sentenza taghha stqarret bla tlaqliq li “gurnalist li jkun prezenti fil-kuriduri ta’ dawn il-qrati li jkun ikkoncentrat fuq xogho,l qatt m’ghandu jghaddi minn esperjenza hekk sgradevoli – specjalment meta dan qieghed mhux biss iwettaq id-doveri tieghu bhal kull haddiem iehor, izda qed iservi kemm lill-opinjoni pubblika li ghandha dritt tkun informata b’dak li jkun qed jigri fil-qrati u lill-istess qrati stante li permezz tal-professjoni tieghu d-doveri taghhom jigu rezi trasparenti”.

Il-Qorti qalet ukoll li “persuna f’socjeta’ demokratikament sana qatt m’ghandha tiddiminwixxi d-dinjita’ taghha billi tagixxi b’dan il-mod stante li din is-socjeta’ tipprotegi d-drittijiet taghha wkoll billi tforni lill-kwalukwe lanjant b’batterija shiha ta’ alternattivi legali li tista’ timmaniggja fl-ahjar interessi taghha”.

Intqal ukoll li “il-vjolenza m’hix permissibbli u mhix ser tigi avallata minn din il-Qorti”.

Il-Kunsill ta’ TMPC jinnota kif din is-sentenza min-naha tal-Qrati Maltin qieghda ghall-ewwel darba taghraf bl-iswed fuq l-abjad ir-rwol doppju tal-gurnalist. F’dan ir-rwol, il-gurnalist ikun qed jaqdi d-dritt tal-fehma pubblika li tkun mgharrfa b’dak li jkun qed isehh fil-pajjiz, kif ukoll jaghmel possibbli l-iskrutinju ta’ l-istituzzjonijiet tal-pajjiz min-naha tal-pubbliku.

Din is-sentenza taghmilha cara, darba ghal dejjem, li l-vjolenza qatt m’hija gustifikata. Bhala ghodda kontra l-gurnalist hemm mezzi ohra, fosthom permezz tal-Qrati.

F’dan il-kuntest, il-Kunsill ta’ TMPC ifakkar fir-rwol tal-Kummissjoni ghall-Etika Gurnalistika, korp indipendenti mill-Press Club. Permezz ta’ din il-Kummissjoni, wiehed jista’ jaghmel ilment jekk ihoss li tkun inkisret l-Etika Gurnalistika b’kitba jew xandira minn xi gurnalist.


Prelease: 03/2003
Data: 21.2.2003

KUNSILL GDID GHAL THE MALTA PRESS CLUB

Thabbru l-karigi ufficcjali tal-Kunsill il-gdid ta’ The Malta Press Club (TMPC). Ghat-tielet sena konsekuttiva, ic-Chairman ghall-2003 huwa Malcolm J. Naudi, waqt li Joe A. Vella huwa s-Segretarju Generali. Mario Schiavone se jkompli fil-kariga ta’ Tezorier.

It-tliet membri l-ohra tal-Kunsill huma Joe Mifsud li nhatar Segretarju Internazzjonali u Affarijiet Legali, filwaqt li Charlot Zahra ghandu r-rwol ta’ Segretarju Edukazzjoni u Informazzjoni, u Mario Micallef huwa Segretarju Attivitajiet u Membri. Zahra u Micallef huma zewg membri godda tal-Kunsill.

Ghall-ewwel darba sa mit-twaqqif ta’ The Malta Press Club fl-1989, Carmel Bonello ma kkontestax ghall-Kunsill. Minkejja dan, huwa se jibqa’ membru attiv tal-Press Club. Minhabba l-esperjenza li ghandu f’dan il-qasam, il-Kunsill talbu biex, fost l-ohrajn, jibqa’ jikkordina l-Awards Annwali tal-Gurnalisti.

Ic-Chairman Malcolm J. Naudi qal: “Kull ma jmur, il-hidma ta’ The Malta Press Club qed tizdied. Illum il-Press Club huwa l-unika organizzazjoni li, bil-fatti, uriet li tiddefendi lill-gurnalist. Kien mertu tal-Press Club li f’dawn l-ahhar 13-il sena rajna anki titjib f’diversi oqsma tal-gurnalizmu.”

“Minhabba din iz-zieda fl-impenn minn dan il-grupp ta’ gurnalisti voluntiera, inhass il-bzonn li l-membri tal-Kunsill jizdiedu bi tnejn ohra,” qal is-sur Naudi.

The Malta Press Club huwa membru-fundatur ta’ l-Alliance of Independent Press Councils of Europe (AIPCE) li kienet twaqqfet fl-1998. L-ahhar laqgha annwali ta’ l-AIPCE kienet organizzata f’Malta minn The Malta Press Club. It-TMPC huwa wkoll membru-fundatur ta’ l-International Association of Press Clubs li twaqqfet fl-2002. Il-laqgha annwali tas-sena 2005 ta’ l-IAPC se ssir f’Malta.

The Malta Press Club kien strumentali biex twaqqfu kemm il-Kummissjoni ta’ l-Etika Gurnalistika (1991), kif ukoll il-Fondazzjoni Tumas Fenench ghall-Edukazzjoni fil-Gurnalizmu (1999).

It-TMPC qed jahdem ukoll biex f’Malta tinholoq il-Journalist Culture Card. Bhalissa The Malta Press Club qed jiffinalizza t-thejjijiet ghat-13-il edizzjoni ta’ l-Awards tal-Gurnalisti li se titnieda f’Marzu, 2003.

 


 

Date: 15.02.2003
Press release: 2/ 2003

IAPC urges protection of journalists in any Iraqi conflict

THE International Association of Press Clubs last week urged that, in the event of hostilities in connection with the disarming of Iraq, all journalists covering the hostilities be afforded the maximum access, consistent with their security, as well as protection for their safety.

In a statement issued in Paris at its second annual general assembly, held on Thursday and Friday at the Press Club de Paris, the AIPC also called on all journalists covering the hostilities to observe all the professional canons of journalism.

Malcolm J. Naudi, chairman of The Malta Press Club, who was accompanied by Joe A. Vella, general secretary, was elected vice-president of the IAPC. Malta is expected to take over the presidency of the IAPC in 2005 and to host this annual general assembly in Malta that year.

The IAPC represents 25 leading press clubs from around the world, representing thousands of journalist members. TMPC is a founder member of the IAPC.
The IAPC also agreed to hold an international roving photographic exhibition, a professional seminar as part of its assembly, and the setting up of a Website. With its secretariat in Dubai, the association has urged other national press clubs to form part of the association. Next year’s assembly will be held in Hong Kong.

 


Data: 03.02.2003
Press release: 1 / 2003

THE MALTA PRESS CLUB JIKKUNDANNA IL-VJOLENZA
FUQ GURNALISTI TA’ SUPER ONE

The Malta Press Club (TMPC) jikkundanna minghajr riservi l-vjolenza fizika li twettqet fuq Dr Toni Abela, Dr Wenzu Mintoff u l-cameraman Darrin Parnis waqt meeting pubbliku li sar il-bierah il-Hadd 2 ta’ Frar 2003 fuq il-Fosos, il-Floriana.

The Malta Press Club jappella biex, f’dan Il-perjodu ta’ kampanja politika Intensa, Il-pubbliku jirrispetta d-dover tal-gurnalist li jinvestiga u jhallieh jaghmel Id-doveri tieghu minghajr theddid jew vjolenza.

The Malta Press Club dejjem Insista li l-gurnalisti ghandkom Ikollhom access shih u li l-vjolenza hija dejjem kundabbli, tigi minn fejn tigi.