The Gold Award

Il-Mission Statement tal-GOLD AWARD

L-ghan ewlieni tal-Gold Award huwa li jonora lil dawk li matul ]ajjithom ikunu taw kontribut sinifikanti lill-gurnalizmu, liema impenn ikunu ghamluh billi jkunu marru lil hinn mid-dover gurnalistiku normali taghhom.

Biex ikompli jibni fuq is-success miksub mill-BPC Award to Journalists li, sa mill-1990, beda jaghti rikonoxximent xieraq lill-Gurnalisti, u fuq proposta tas-sur Joseph Brockdorff ic-Chairman tal-BPC International Limited, l-isponsor ewlieni ta’ dan l-Award, il-Malta Press Club fl-1998 nieda l-Gold Award.

L-iskop tal-Gold Award huwa biex jinghata gharfien misthoqq lil persuna b’karriera twila u esperjenza vasta fil-gurnalizmu li tkun tat kontribut sostanzjali ghall-izvilupp tal-gurnalizmu liema kontribut imur lil hinn minn rekwiziti ta’ prattika normali fil-professjoni. Jistghu jsiru wkoll sottomissjonijiet u nominazzjonijiet ta’ ghaqdiet, organizzazzjonijiet jew istituzzjonijiet sakemm dawn ikunu konformi ma’ l-ghan tal-Gold Award.

Ir-rebbieħa tal-Gold Award fis-snin li għaddew (Past Gold Award winners):

1998 – Fr Joe Borg; 1999 – Anton Cassar; 2000 – Frank Attard; 2001 – J.G. Vassallo; 2002 – Anthony Montanaro; 2003 – John Manduca; 2004 – Charles Grech Orr; 2005 – Paul Carachi; 2006 – Paul Saliba; 2007 –Lino Cassar; 2008 – Joe Micallef Stafrace; 2009 – Lino Spiteri; 2010 – Victor Aquilina; 2011 – Michael Schiavone; 2012 – John Micallef; 2013 – John Inguanez.

Advertisements