Il-GURNALISTI MALTIN GHANDHOM ‘ID-DRITT U D-DMIR’ LI JISTAQSU L-MISTOQSIJET — L-IGM

Stqarrija ghall-Istampa 14/201

Data: 18 ta’ Mejju 2011

Il-Kunsill tal-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) iddiskuta l-andament tal-kampanja elettorali tar-referendum dwar id-dhul tad-divorzju fit-28 ta’ Mejju 2011 u kif dan qed jaffettwa hidmet il-gurnalisti.

Il-Kunsill tal-IGM jikkundanna bil-qawwa kollha id-decizjoni tal-Moviment Zwieg bla Divorzju (MZ.BD) li ma jwegibx ghall-mistoqsijiet tal-gurnalisti waqt attivitajiet gall-istampa tal-istess Moviment.

“Ladarba l-Moviment Z.wieg. bla Divorzju qed jistieden il-g.urnalisti ghall-attivitajiet ghall-istampa tal-Moviment, allura l-g.urnalisti g?andhom id-dritt u d-dmir li jaghmlu l-mistoqsijiet lill-mexxejja tieghu biex jikkjarifkaw il-poz.izzjoni tal-istess moviment,” sa?aq il-Kunsill tal-IGM.

Il-Kunsill lanqas jista’ jaccetta l-iskuz.a li ng.abet mill-istess Moviment li l-g.urnalisti kienu ser jinghataw l-opportunita’ li jistaqsu il-mistoqsijiet “waqt il-konferenza stampa li ser tinghata mill-mexxejja tal-MZ.BD bhala parti mill-iskedi ta’ xandiriet politici”.

“F’socjeta’ demokratika il-g.urnalisti ta’ kull fehma ghandhom id-dritt li jpog.g.u taht skrutinju il-poz.izzjonijet tal-z.ewg. movimenti bil-mistoqsijiet taghhom fuq materja ta’ interess pubbliku u kontroversja kurrenti bhalma hu d-divorzju,” sahaq il-Kunsill tal-IG.M.

ll-Kunsill appella lill-Moviment Zwieg. bla Divorzju biex ibiddel il-poz.izzjoni tieghu u jhalli lill-g.urnalisti sabiex isaqsu d-domandi waqt l-attivitajiet ghall-istampa tieghu.

Tmiem/