Malta Journalism Awards: Jitħabbru r-rebbieħa tal-21 edizzjoni

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IĠM) il-bierah filghaxija habbar il-gurnalisti rebbieha tal-21 edizzjoni tal-Malta Journalism Awards f’cermonja li saret fil-Lukanda The Palace u li rat lill-kumpanija A.X. Holdings tikkollabora ghat-tielet sena konsekuttiva ma’ l-Istitut tal-Gurnalisti Maltin f’din l-attivita annwali li matulha jkunu ippremjati dawk li jahdmu fil-gurnalizmu.

Fl-istess cerimonja, gurija indipendenti ippreseduta milll-President Emeritus Dr. Edward Fenech Adami bhala Chairman, flimkien mas-Sur Manni Spiteri u mas-Sur Peppi Azzopardi u habbret lil Michael Schiavone bhala r-rebbieh tal-Gold Award.

Il-President Emeritus Dr. Ugo Mifsud Bonnici, Chairman tal-Fondazzjoni Tumas Fenech prezenta l-Gold Award lil Michael Schiavone. Dan l-unur jinghata lil persuna nnominata li skond il-Gurija tkun marret lil hinn minn rekwiziti ta’ prattika normali fil-gurnalizmu tul il-karriera gurnalistika taghha. Fl-edizzjonijiet li saru s’issa dan l-unur intrebah minn Fr Joe Borg (1998), Anton Cassar (1999), Frank Attard (2000), J.G. Vassallo (2001), Anthony Montanaro (2002), John Manduca (2003), Charles Grech Orr (2004), Pawlu Carachi (2005), Paul Saliba (2006), Lino Cassar (2007), Dr. Joseph Micallef Stafrace (2008), Lino Spiteri (2009) u Victor Aquilina (2010).

Gurija indipendenti ohra mahtura mill-IGM biex tevalwa l-Malta Journalism Awards, u li kienet maghmulha minn Dr. Joe Mifsud bhala Chairman, is-Sur Charles Sacco, is-Sinjorina Victoria Galea, is-Sur Lino Mintoff u s-Sur Tony Parnis.

Gurnalizmu Stampat – Ahbarijiet – sponsorjata mill-HSBC Bank Malta p.l.c.
(Trofew ipprezentat minn Franco Aloisio, Kap tal-PR u Komunikazzjoni)

Christian Peregin (The Times)
Patrick Cooke – Runner Up (The Times)
Kurt Sansone – Runner Up (The Times)
Gurnalizmu Stampat – Features – sponsorjata minn Vodafone Malta Ltd
(Trofew ipprezentat minn Miriam Dalli, Head Corporate Services )

David Vella (Vida Magazine)
Ariadne Massa – Runner Up (The Times)
Kurt Sansone – Runner Up (The Times)
Gurnalizmu Fotografiku – sponsorjata minn The Farsons Foundation
(Trofew ipprezentat minn Bryan A Gera, Chairman)

Matthew Mirabelli (The Times)
Darrin Zammit Lupi – Runner Up (The Times)
Michael Ellul – Runner Up (In-Nazzjon)

Gurnalizmu dwar l-Ivvjaggar – sponsorjata minn Emirates Airline
(Trofew ipprezentat minn Paul Fleri Soler, Maniger ghal Malta u Cipru)

Paul Zammit Cutajar (The Sunday Times)
Mario Micallef – Runner Up (PBS)
Giuseppe Coleiro (The Sunday Times )

Gurnalizmu Mxandar – Skript Televiziv
– sponsorjata mill-Awtorita` tax-Xandir
(Trofew ipprezentat minn Anthony Tabone, Chairman)

Charlon Gouder (One TV)
Wendy Borg – Runner Up (One TV)
Keith Demicoli – Runner Up (PBS)

Gurnalizmu Mxandar – Filmat Televisiv
– sponsorjata mill-Awtorita` tax-Xandir
(Trofew ipprezentat minn Pierre Cassar, Kap Ezekuttiv)

Basement Productions (Net TV)
CVC Media – Runner Up (PBS)

Gurnalizmu Mxandar – Radju
– sponsorjata mill-Awtorita` tax-Xandir
(Trofew ipprezentat minn Pierre Cassar, Kap Ezekuttiv)

Cynthia Zerafa (Radju RTK)
Melissa Vella (One Radio)
Andrew Azzopardi (Campus FM)

Gurnalizmu Kulturali – sponsorjata mill-Awtorita` Maltija tat-Turizmu
(Trofew ipprezentat minn Kevin Drake, Kap Komunikazzjoni u Relazzjonijiet Pubblici)

Basement Production (Net TV)
Keith Demicoli – Runner Up (PBS)
Lino Bugeja (The Sunday Times)

Gurnalizmu Sportiv – sponsorjata mill-Fond ghall-Kawzi Gusti,
(Trofew ipprezentat mis-Sur Charles Grech, Membru tal-Kumitat)

Christian Micallef u George Micallef (Net TV)
Sandro Micallef – Runner Up (PBS)
Lino Bugeja (The Sunday Times)

Gurnalizmu Fotografiku Sportiv – sponsorjata mill-Malta International Airport
(Trofew ipprezentat minn Reuben Sciberras , Kap Taqsima Komunikazzjoni)

Matthew Mirabelli (The Times)
Domenic Aquilina – Runner Up (The Times/MFA/UEFA Publications)
Darrin Zammit lupi – Runner Up (The Times)

Gurnalizmu Elettroniku (e-Journalism) – sponsorjata minn SmartCity Malta
(Trofew ipprezentat minn Claudio Grech, Kap Ezekuttiv SmartCity Malta)

Kristina Chetcuti (timesofmalta.com)
Sandro Micallef (maltasports.com)
Matthew Vella – Runner Up (maltatoday.com)

The George Sammut Opinion Article Award – sponsorjat mill-Familja Sammut (Trofew ipprezentat minn Anton Cassar, eks Kollega tas-Sur George Sammut u rapprezentant tal-Familja Sammut)

Claire Bonello (The Sunday Times)
Kristina Chetcuti – Runner Up (The Sunday Times)
Jacque Rene` Zammit – Runner Up (The Malta Independent on Sunday)

Gurnalizmu Ambjentali – sponsorjat mill-Kumpanija Green Pak Malta (Trofew ipprezentat mill-Inginier Mario Schembri, Kap Ezekuttiv)

James Debono (Malta Today)
Alan Deidun – Runner Up (The Sunday Times)
Lino Bugeja – Runner Up (The Sunday Times/Saghtar)
CVC Media – Runner Up (PBS)

L-Ilsien Nazzjonali fil-Gurnalizmu – Kategorija Specjali
(Trofew ipprezentat minn Carmel Azzopardi, President tal-Akkademja tal-Malti)

Alvin Scicluna (PBS)

Il-Gurija hejjiet ukoll rapport dwar is-sottomissjonijiet u l-livell gurnalistiku taghhom.

Fis-serata finali tal-bierah inghata wkoll rikonoxximent lis-Sur David Brockdorff, Direttur Manigerjali tal-kumpanija BPC International tal-appogg kontinwu li l-kumpanija tat tul dawn l-ahhar 21 sena minn meta bdew jigu organizzati l-IGM AWARDS

Tmiem