L-IGM JAPPELLA GHAL TAGHRIF AKTAR PRECIZ LILL-MEDIA

Stqarrija ghall-Istampa 08/2011
Data: 16 ta’ Frar 2011

Illum vs PBS dwar il-Malta Eurovision Festival

Il-Kunsill tal-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) ircieva ilmenta fil-konfront ta’ Public Broadcasting Services (PBS) Limited mill-editur ta’ Illum, Julia Farrugia.

Farrugia ilmentat fuq in-nuqqas ta’ hrug ta’ akkreditazzjoni ghal fotografu tal-gazzetta Illum ghall-Malta Eurovision Song Contest 2011 minkejja li hija kienet baghtet talba lill-PBS ghal dan l-akkreditazzjoni permezz ta’ imejl.

Wara li l-Kunsill tal-IGM investiga l-ilment ta’ Farrugia mal-PBS u ddiskuta l-kaz fl-assenza taghha – minhabba l-fatt li hija Deputat Cerpersin tal-Istitut – il-Kunsill b’mod unanimu innota dak li qal il-PBS fit-twegiba tieghu li ma hargux akkreditazzjonijiet ghall-Malta Eurovision Song Contest 2011 hlief online.

Izda fl-istess waqt il-Kunsill innota b’dispajcir li “l-media ma rceviet l-ebda avviz li l-akkreditazzjonijiet kienu biss online”.

“Darb’ohra l-PBS imissu johrog avviz b’imejl lill-edituri u senior journalists kollha biex jinfurmahom li l-akkreditazzjoni ghall-Malta Eurovision Song Contest kienet biss online,” sahaq il-Kunsill tal-IGM.

“Tant hu hekk li anki meta l-EBU (European Broadcasting Union) johrog l-akkreditazzjonijiet online, jibghatu email lill-gurnalisti li jkunu abbonati fid-database taghhom,” temm jghid il-Kunsill tal-IGM.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.