Vot ta’ fiducja fil-Kunsill tal-IĠM

Stqarrija ghall-Istampa 03/2011

Data: 27 ta’ Jannar 2011

L-ufficcjali u l-membri tal-Kunsill tal-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) regghu gew eletti minghajr kontestazzjoni meta nhar il-Hamis li ghadda saret il-Laqgha Generali Annwali tal-istess IGM.

 

G?alhekk l-uffic.jali tal-Kunsill ghal din is-sena huma: Malcolm J. Naudi (Cermen), Joe A. Vella (Segretarju), Mario Schiavone (Tezorier), Julia Farrug.ia (Vici-Cermen), Charlot Zahra (Deputat Segretarju), u Charles Flores (Assistent Tezorier), filwaqt li Charles Camenzuli kien kkonfermat bhala membru. Il-Kunsill rega’ hatar lil Keith Demicoli bhala rapprezentat tas-Sezzjoni taz-Zghazagh tal-IGM.

Ic-Cermen Malcolm Naudi qal il-fatt li l-membri tal-Kunsill ma kinux kontestati jirrapprez.enta vot ta’ fiducja specjalment ghall-hidma li saret matul is-sena li ghaddiet, fejn il-IGM akkwista kwartieri godda, hadem biex isir kors ghall-gurnalizmu li se jibda din is-sena, u ghal darb’ohra organizza l-Malta Journalism Awards (MJA) b’success kbir.

Tmiem/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.