Malta Journalism Awards: Jitħabbru r-rebbieħa tal-20 edizzjoni

L-Istitut tal-Gurnalisti Maltin (IGM) habbar il-gurnalisti rebbieha tal-20 edizzjoni tal-Malta Journalism Award is-Sibt 8 ta’ Mejju.

Fl-istess cerimonja, gurija indipendenti ippreseduta milll-President Emeritus Edward Fenech Adami bhala Chairman, flimkien ma’ Fr. Joe Borg u s-Sur Tony Cassar Darien habbret lis-Sur Victor Aquilina bhala r-rebbieh tal-Gold Award.

Filwaqt li l-President Emiritus Dr. Eddie Fenech ipprezenta l-motivazzjoni wara l-ghazla tar-rebbieh tal-Gold Award, il-President Emeritus Dr. Ugo Mifsud Bonnici, il-President tal-Fondazzjoni Tumas Fenech ipprezenta l-Gold Award lis-Sur Victor Aquilina. Dan l-unur jinghata lil persuna nnominata li skond il-Gurija tkun marret lil hinn minn rekwiziti ta’ prattika normali fil-gurnalizmu tul il-karriera gurnalistika taghha.

Fl-ghaxar edizzjonijiet li saru s’issa dan l-unur intrebah minn Fr Joe Borg (1998), Anton Cassar (1999), Frank Attard (2000), J.G. Vassallo (2001), Anthony Montanaro (2002), John Manduca (2003), Charles Grech Orr (2004), Pawlu Carachi (2005), Paul Saliba (2006), Lino Cassar (2007), Dr. Joseph Micallef Stafrace (2008) u Lino Spiteri (2009).

Gurija indipendenti ohra mahtura mill-IGM biex tevalwa l-Malta Journalism Awards, u li kienet maghmulha mis-Sur Joe Felice Pace bhala Chairman, Dr. Joe Mifsud, is-Sinjorina Sylvana Debono, is-Sur Paul Galea u s-Sur Ronnie Muscat:

Gurnalizmu Stampat – Ahbarijiet – sponsorjata mill-HSBC Bank Malta p.l.c.
(Trofew ipprezentat minn Josef Camilleri, Kap tal-Public Affairs u CSR)

1. Ariadne Massa (The Times)
2. Il-Gens Illum (Il-Gens Illum)
3. Victor Vella (L-Orizzont/It-Torca)

Gurnalizmu Stampat – Features – sponsorjata minn Vodafone Malta Ltd
(Trofew ipprezentat minn Claudette Farrugia, Senior Executive – Corporate Affairs)

1. Melvin Farrugia (L-Orizzont)
2. Christian Peregin (The Times)

3. Victor Vella (L-Orizzont/ It-Torca)

Gurnalizmu Fotografiku – sponsorjata minn The Farsons Foundation
(Trofew ipprezentat minn Bryan A Gera, Chairman)

1. Christian Sant Fournier (The Times)
2. Maggur Ivan M. Consiglio (AFM/The Times)
3. Darrin Zammit Lupi (The Times)

Gurnalizmu dwar l-Ivvjaggar – sponsorjata minn Emirates Airline
(Trofew ipprezentat minn Paul Fleri Soler, Maniger ghal Malta u Cipru)

1. Paul Zammit Cutajar (The Times)
2. CVC Communications (PBS)
3. Darrin Zammit Lupi (PBS)

Gurnalizmu Mxandar – Skript Televiziv
– sponsorjata mill-Awtorita` tax-Xandir
(Trofew ipprezentat minn Pierre Cassar, Kap Ezekuttiv)

1. It-Tim ta’ Biografiji (PBS)
2. CVC Communications (PBS)
3. Mario Micallef (PBS)

Gurnalizmu Mxandar – Filmat Televisiv
– sponsorjata mill-Awtorita` tax-Xandir
(Trofew ipprezentat minn Pierre Cassar, Kap Ezekuttiv)

1. CVC Communications (PBS)
2. It-Tim ta’ Biografiji (PBS)
3. Brandon Pisani (Favourite Channel)

Gurnalizmu Mxandar – Radju
– sponsorjata mill-Awtorita` tax-Xandir
(Trofew ipprezentat minn Pierre Cassar, Kap Ezekuttiv)

1. Carmel Bonello ( RTK )

2. Keith Demicoli (Radju Malta )

3. Cynthia Zerafa ( RTK )

Gurnalizmu Kulturali – sponsorjata mill-Awtorita` Maltija tat-Turizmu
(Trofew ipprezentat minn Alexia Maggi, Senior Executive)

1. Basement Productions (Net TV)
2. CVC Communications (PBS)
3. Keith Demicoli (PBS)

Gurnalizmu Sportiv – sponsorjata mill-Fond ghall-Kawzi Gusti,
(Trofew ipprezentat minn Alexander Grima, Policy Coordinator fil-Ministru tal-Finanzi, Ekonomija u l-Investiment)

1. It-Tim ta’ Replay (Net TV)
2. Simon Farrugia (PBS)
3. Kevin Azzopardi (The Times)

Gurnalizmu Fotografiku Sportiv – sponsorjata mill-Malta International Airport
(Trofew ipprezentat minn Austin Calleja, Executive Director & Head of Finance)

1. Darrin Zammit Lupi (The Times)
2. Matthew Mirabelli (The Times)
3. Michael Ellul (In-Nazzjon)

Gurnalizmu Elettroniku (e-Journalism) – sponsorjata minn SmartCity Malta
(Trofew ipprezentat minn Claudio Grech, Kap Ezekuttiv SmartCity Malta )

1. Fabrizio Ellul (maltastar.com)
2. Herman Grech (timesofmalta.com)
3. Kurt Sansone/Paul Spiteri Lucas (timesofmalta.com)

The George Sammut Opinion Article Award – sponsorjat mill-Familja Sammut

(Trofew ipprezentat mis-Sur Andrea Sammut, rapprezentant tal-Familja Sammut)

1. Josanne Cassar (The Malta Independent)

2. Clare Bonello (The Times)

3. Vanessa Macdonald (di-ve.com)

Gurnalizmu dwar l-Ambjent – sponsorjat mill-kumpanija GreenPak

1. Dr. Alan Deidun (The Sunday Times)

2. Mario Micallef (PBS)

3. Lino Bugeja (The Sunday Times)

L-Ilsien Nazzjonali fil-Gurnalizmu – Kategorija Specjali
(Trofew ipprezentat mis-Sur Carmel Azzopardi, President tal-Akkademja tal-Malti)

1. Il-Gens Illum (Il-Gens Illum)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.