L-IĠM issejjaħ għal aġġornament tal-liġijiet li jolqtu l-liberta’ tal-espressjoni

Il-Konferenza Generali Annwali tal-Istitut tal-Gurnalisti Maltin li tlaqqghet nhar it-Tnejn 18 ta’ Jannar, ghamlet sejha ghal aggornament shih tal-ligijiet tal-pajjiz li, b’xi mod jew iehor, jolqtu l-liberta’ tal-espressjoni u biex dawn ikunu jirriflettu r-realtajiet li qed nghixu llum kif ukoll biex ikunu konformi mal-ligijiet tal-Unjoni Ewropea.

Bis-sahha ta’ dan l-aggornament tal-ligijiet ma tibqax il-htiega li jittiehdu proceduri kriminali li sahansitra jistghu jwasslu li persuna tintbaghat il-habs.

Kunsill gdid

Fl-istess laqgha gie elett Kunsill gdid ghas-sena 2010. L-ufficjali Malcolm J. Naudi (chairman), Joe A. Vella (Segretarju) u Mario Schiavone (Tezorier) ma gewx kontestati. Madankollu se jkun hemm wicc gdid fil-Kunsill, Carmel Camenzuli, li se jkun fost il-membri eletti. Il-membri l-ohra eletti huma: Julia Farrugia, Charlot Zahra u Charles Flores. Keith Demicoli gie mahtur fuq il-Kunsill bhala rapprezentant tal-Ghaqda taz-Zghazagh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.