Press Release archive – 2001

Date: 5.12.2001

THE MALTA PRESS CLUB CONDEMNS VIOLENCE ON MEDIA*LINK PRESS PHOTOGRAPHER 

The Malta Press Club (TMPC) condemns the physical violence and verbal attacks and threats on Media*Link’s press photographer, John Guilluamier, while carrying out his journalistic duties at Marsascala By-Pass yesterday.

Mr Guilluamier was taking pictures of an overturned powerboat on the road when he was approached and severely beaten by a number of thugs. Following the vicious attack, Mr Guilluamier had to be treated at the Paola Health Centre. It is reported that they also stole his camera equipment and tried to burn it after dousing it with petrol.

The Malta Press Club notes that this is the fifth incident in as many months where journalists in Malta were attacked.

The Malta Press Club states that it has noted with satisfaction that in this instance the Police already started their investigations.

The Malta Press Club said that everyone in Malta must understand that journalists are on the spot not out of curiosity but because it is their journalistic duty to be there.


 

Date: 20 November 2001
Prelease: 30 / 2001

Cold Blooded Murder of Journalists in Afghanistan – an Outrage: WAN

The Malta Press Club (TMPC) joins the World Association of Newspapers (WAN) in expressing outrage at the cold-blooded murder of four journalists in Afghanistan. Covering a war is a hazardous act in the journalist’s profession, but these murders don’t come with the job but are the acts of savage criminals.

TMPC agrees with and supports WAN’s stand calling on Coalition Forces and the Northern Alliance to hunt down the killers and bring them to justice.

“If the reports are accurate, at least four journalists were pulled from their car, taken behind a rock, and executed. The murderers have not yet been identified. These outrageous, barbaric acts against journalists must not go unpunished,” said Timothy Balding, Director General of the Paris-based WAN.

Mr Balding said: “We call on Coalition Forces and the Northern Alliance which apparently controls the territory where the murders occurred to find the killers and bring them to justice.”

According to reports, at least four western journalists were killed when gunmen ambushed the convoy in which they were travelling. A bus driver later reported finding the bodies of three foreigners and an Afghan by a roadside. One of them was of an Italian woman journalist, Maria Grazia Cutull, who works for Corriere della Sera.

Reuters said one of its TV cameraman, Australian Harry Burton, and Afghan-born photographer Azizullah Haidari were missing after the ambush. The Spanish newspaper El Mundo said its special correspondent to Afghanistan, Julio Fuentes, was missing and it feared for his life. A translator was also reported missing.

Three western journalists — a German and two French correspondents – were also killed in Afghanistan last week during an attack by the Taliban on an armoured troop carrier of the Northern Alliance.

At least 51 media workers have been killed world-wide so far this year. WAN, the global organisation for the newspaper industry, defends and promotes press freedom world-wide.


10 ta’ Novembru 2001

L-EDITUR TA’ THE MALTA INDEPENDENT JIBGHAT APOLOGIJA LIL JOE MIFSUD

Il-Kunsill ta’ The Malta Press Club (TMPC) dalghodu rcieva minghand Joe Mifsud it-text ta’ l-apologija li bghatlu l-editur ta’ The Malta Independent, Fr Noel Grima dwar il-kliem ta’ Daphne Caruana Galizia meta fil-harga ta’ l-istess gazzetta tal-Hamis 8 ta’ Novembru kitbet:

“What a pity he chose to punch Mr Grech instead of il-gurnalista Joe Mifsud. There would have been a roar of approval all round, had he chosen the latter option…”

L-editur qal li meta qara dawk il-kliem qabel ma ppublikahom dehrulu bhala ipotetici. Wara izda, aktar ma hares lejhom, iktar rahom cari bhala jistghu jigu mifhuma bhala invit ghall-vjolenza.

L-editur qal li jiddispjacih li hallihom jghaddu u li jiskuza ruhu ma’ Joe Mifsud. Dan qed jaghmlu bla ma bl-ebda mod jinfluwenzah fil-passi li Joe Mifsud se jiehu jew li forsi diga’ ha.

L-editur stqarr li kien ikun sorpriz, ixxukkjat u mbikkem kieku lil Joe Mifsud gralu jew jigrilu xi haga tort ta’ kitba li l-editur halla tidher.

L-editur gharraf ukoll lil Joe Mifsud li jekk irid jista’ jippubblika din l-apologija.

Il-Kunsill jinnota b’sodisfazzjon it-text tal-messagg li bghat l-editur u jhoss li ghandu jinforma lill-pubbliku b’dan l-izvilupp f’dan il-kaz.


9 ta’ Novembru 2001

THE MALTA PRESS CLUB JISPJEGA AKTAR IL-POZIZZJONI TIEGHU

JOE MIFSUD JISSOSPENDI LILU NNIFSU MILL-KUNSILL 

Il-Kunsill ta’ The Malta Press Club (TMPC) gie infurmat bil-miktub minn Joe Mifsud stess, li huwa kien qed jissospendi lilu nnifsu immedjatement mill-Kunsill tat-TMPC sakemm jinqata’ l-ilment li tressaq quddiem il-Press Ethics Commission minn seba’ gurnalisti, llum stess.

Fl-ilment taghhom il-gurnalisti Karl Schembri, Anthony Manduca, Steve Chetcuti, Greta Borg Carbott, Daniela Xuereb, Josanne Cassar, u Ivan Brincat, qalu li bhala gurnalisti qed jilmentaw ghall-fatt li l-gurnalist Joe Mifsud iddikjara fuq program televiziv li huwa ghandu aktar informazzjoni sensittiva ta’ interess pubbliku u se johrogha fid-diskrezzjoni tieghu.

Huma sostnew li dan l-ezercizzju mhux etiku. Huma talbu formalment lill-PEC biex tesprimi ruhha formalment u pubblikament dwar dan il-kaz.

Min-naha tieghu, Joe Mifsud, malli kien mgharraf li tressaq ilment fil-konfront tieghu lill-PEC, huwa kiteb lill-Kunsill tal-Press Club. Huwa gharrafhom li hass li jkun aktar korrett jekk, immedjatament, huwa ma jibqax involut fil-hidma tal-Kunsill ta’ The Malta Press Club sakemm il-PEC jittratta u jippronunzja ruhu dwar dan l-ilment.

Joe Mifsud kiteb ukoll li l-ilment ghandu jkun investigat mhux biss fuq dak li deher imma fuq l-intervista shiha li huwa ta.

It-tieni lment mill-istess gurnalisti
Intant il-Kunsill ta’ The Malta Press Club ircieva lment iehor mill-istess seba’ gurnalisti. Fl-ilment taghhom dawn il-gurnalisti talbu spjega ghaliex il-Kunsill ittratta l-kaz ta’ Daphne Caruana Galizia fl-istess jum, u fl-istess waqt ma ppronunzjax ruhu dwar id-diskors li qal Joe Mifsud fil-programm televiziv.

Il-Kunsill ta’ TMPC gharraf lis-seba gurnalisti li l-kaz ta’ Daphne kien jittratta kaz ta’ vjolenza, meta hija kitbet:
“What a pity he chose to punch Mr Grech instead of il-gurnalista Joe Mifsud. There would have been a roar of approval all round, had he chosen the latter option…”

Il-procedura tat-TMPC hija li f’kaz ta’ lment dwar vjolenza fizika t-TMPC jesprimi ruhu huwa stess u mill-ewwel, per ezempju bhalma dejjem gara f’dawn l-ahhar hames xhur.

Il-Kunsill semma’ li kien agixxa immedjatament meta hareg stqarrijiet li jikkundannaw il-vjolenza li saret sahansitra fuq uhud mill-istess gurnalisti li ffirmaw l-ittra ta’ lment.

Il-Kunsill qal li l-kaz li semmew is-seba’ gurnalisti kien jittratta principju etiku u mhux vjolenza fizika.

Kull lment sew ta’ vjolenza kif ukoll ta etika irid ikun bil-miktub.

Meta l-kaz ta’ lment ikun dwar etika, dan ikun riferut mal-ewwel lill-Press Ethics Commission.

Sal-bierah stess, il-Press Club ma kellu l-ebda lment bil-miktub dwar ksur ta’ etika minn Joe Mifsud.

Illum wara nofsinhar meta l-Press Club rcieva dan l-ilment bil-miktub, mall-ewwel ghaddieh lill-Press Ethics Commission.

The Malta Press Club qal li din il-procedura ilu jimxi biha ghal zmien twil u s-seba’ gurnalisti bhala membri ta’ The Malta Press Club suppost huma konxji taghha. It-TMPC kien hareg ukoll stqarrija pubblika dwar din il-procedura fis-7 ta’ Frar 2001. Irrepeta kemm il-darba l-htiega li lmenti, sew dwar vjolenza kif ukoll dwar etika, ikunu bil-miktub u b’mod immedjat.

Ta’ min isemmi wkoll, li l-Press Ethics Commission, ghalkemm imwaqqfa mit-TMPC, hija totalment indipendenti u awtonoma minn The Malta Press Club.


8 ta’ Novembru 2001

THE MALTA PRESS CLUB JIKKUNDANNA L-INCITAMENT GHALL-VJOLENZA FUQ GURNALIST

Il-Kunsill ta’ The Malta Press Club (TMPC) innota b’dispjacir l-artiklu ppubblikat fil-harga ta’ llum ta’ The Malta Independent f’pagna 12 miktub minn Daphne Caruana Galizia. Hija kitbet:

“What a pity he chose to punch Mr Grech instead of il-gurnalista Joe Mifsud. There would have been a roar of approval all round, had he chosen the latter option…”

L-artikolista bil-kitba taghha ggustifikat dan id-delitt. It-TMPC jikkundanna l-incitament biex is-swat li sar fuq l-ex-kummissarju tal-Pulizija minflok kellu jsir fuq il-gurnalista Joe Mifsud.

Barra li dan jammonta ghal ksur ta’ ligi, dan huwa wkoll attakk serju kontra l-professjoni gurnalistika li ghandu jkun ikkundannat minn kulhadd..

It-TMPC juri solidarjeta’ mal-gurnalista Joe Mifsud. It-TMPC jrid li l-Pulizija tinvestiga dan il-kaz u li l-Pulizija tiehu l-passi xierqa skond il-ligi.

It-TMPC jemmen li artikli bhal dan qatt ma ghandhom ikunu ppubblikati jew imxandra. Il-Kunsill jappella lis-sidien ta’ mezzi ta’ komunikazzjoni, edituri, gurnalisti, xandara kollha biex ma jippubblikawx jew ixandru materjal li b’xi mod jaghmel hsara jew ibaxxi lil xi hadd inkluz il-gurnalist.

The Malta Press Club mhux biss ma jaccettax attakki viljakki bhal ta’ Daphne Caruana Galizia, imma kull xorta ta’ attakk, theddid jew diskors mhux rispettabbli lejn kull min huwa gurnalist.

Huwa fatt maghruf li t-TMPC ilu ghal dawn l-ahhar hames xhur jirsisti u jahdem kostantement ma’ l-Awtoritajiet biex tinqata’ l-vjolenza darba ghal dejjem.

Huwa aktar ta’ skantament kif attakk bhal dan kontra gurnalist kellu jkun miktub u pubblikat f’gazzetta li gurnalisti taghha wkoll sofrew vjolenza u li fl-interessi taghhom ukoll it-TMPC ghamel din il-kampanja.

It-TMPC jemmen li wasal iz-zmien li l-gurnalist f’pajjizna jkun rispettat bil-fatti u mhux bil-paroli Tmiem.


6 TA’ NOVEMBRU 2001

MALTA NTGHAZLET BIEX TORGANIZZA R-RABA’ LAQGHA ANNWALI TA’ L-AIPCE 

Malta intaghzlet biex torganizza s-sena d-diehla r-raba’ laqgha annwali tal-Alliance of Independent Press-Councils in Europe (AIPCE) li se ssir f’Ottubru 2002. The Malta Press Club rebah in-nominazzjoni wara li aktar pajjizi, fosthom Cipru, l-iSvezja u l-iSlovenja, kienu interessati li jorganizzaw din il-konferenza.

“Li hmistax il-rapprezentant ta’ pajjizi differenti ghazlu lil Malta hu vot ta’ fiducja lill-Press Club ta’ Malta bhala apprezzament ghall-hidma li twettqet tul l-ahhar tnax-il sena,” qal Malcolm J. Naudi, c-Chairman ta’ The Malta Press Club.

Id-decizjoni ittiehdet f’Dublin fejn saret il-Konferenza ta’ din is-sena. Malta kienet rapprezentata mill-Professur Giuseppe Mifsud Bonnici, Chairman tal-Press Ethics Commission (PEC), Malcolm J. Naudi, Chairman ta’ TMPC, u Joe Mifsud, Segretarju Attivitajiet u Membri, li se jkun inkarigat mill-organizzazzjoni tal-laqgha ta’ Malta.

Fil-konferenza hadu sehem l-Press Councils ta’ ghadd ta’ pajjizi Ewropej kif ukoll persuni ta’ statura internazzjonali. Fost dawn kien hemm media ombudsmen ta’ pajjizi Skandinavi, l-professur Claude-Jean Bertrand li jsegwi mill-qrib l-izvilupp tal-press councils u ethics accountability systems fid-dinja, u Marie McGonagle, li tispecjalizza fil-ligi tal-media fl-Universita’ tal-Irlanda, u li mexxiet il-laqgha.

Id-delegazzjoni ta’ TPMC kellha laqghat fuq bazi bilaterali ma’ delegazzjonijiet ta’ ghadd ta’ pajjizi u organizzazzjonijiet. Fost il-laqghat importanti kien hemm dawk mal-European Newspaper Publishers’ Association u l-World Press Freedom Committee.

Laqghat importanti saru mal-Press Complaints Commission ta’ l-Ingilterra fejn se jitfassal pjan ta’ hidma bejn iz-zewg organizzazzjonijiet. Lord Wakeham, ic-Chairman tal-Press Complaints Commission accetta li jigi Malta u jiehu sehem f’diskussjoni pubblika dwar il-gurnalizmu u s-self regulation. Ma’ l-ufficjali tal-Press Complaints Commission kien diskuss fid-dettal il-kaz tat-tewmin Siamizi Ghawdxin li kien trattat b’mod indipendenti miz-zewg organizzazzjonijiet fi zmien differenti b’konkluzjonijiet simili hafna dwar sa fejn ghandha tkun imharsa l-privatezza ta’ l-individwi.

The Malta Press Club huwa wiehed mill-fundaturi ta’ l-AIPCE. Ghal-laqgha ta’ fondazzjoni, li kienet saret f’Londra fl-1999, kien attenda s-Segeratrju Edukazzjoni u Informazzjoni ta’ TMPC, Carmel Bonello. Il-laqgha generali annwali tas-sena l-ohra saret f’Bonn. Kien attenda ghaliha s-Segretarju Generali ta’ TMPC, Joe A. Vella, li kien ipprezenta mozzjoni biex il-laqgha ta’ l-2002 issir f’Malta.

L-AIPCE tigbor fi hdanha l-Press Councils Ewropej kollha sahansitra dak Svizzeru u dak Norvegiz. Dawn il-Press Councils jemmnu li m’ghandux ikun hemm kodici ta’ etika gurnalistika wahda fl-Ewropa izda li kull pajjiz ghandu jkollu tieghu. Dan sabiex ikunu rispettati l-valuri ta’ kull pajjiz individwali.

Kull sena, il-membri ta’ l-AIPCE jiltaqghu biex jarmonizzaw is-sistemi taghhom u biex jiddiskuti temi u diffikultajiet li jkunu qed jiltaqghu maghhom. Fost it-temi diskussi din is-sena kien hemm l-etika fil-gurnalizmu finanzjarju u r-rappurtagg tat-terrorizmu.
Waqt il-laqgha ta’ Dublin kienu ssuggeriti zewg progetti. L-ewwel wiehed jittratta studju dinji dwar il-Press Councils li ghandu wara jkun ippubblikat. It-tieni progett jahseb biex ikun hemm websajt li sservi ta’ centru ta’ dokumentazzjoni u riferenza ghall-Press Councils kollha. B’hekk tizdied il-koperazzjoni u tixxerred l-esperjenza fost l-organizazzjonijiet membri.

Il-Konferenza ta’ Dublin kienet ospitata min-National Newspapers of Ireland, organizazzjoni li tigbor fi hdan is-sidien tal-gazzetti Irlandizi. In-National Newspapers of Ireland qed jahdmu biex iwaqqfu l-Press Council ghall-Irlanda s-sena d-diehla.


30.10.2001

INIZZJATTIVA TA’ THE MALTA PRESS CLUB FAVUR IL-GURNALISTI TAL-QORTI

Waqt laqgha tal-Kunsill li saret illum kien deciz li l-Kunsill ilaqqa’ lill-gurnalisti tal-Qorti sew jekk huma membri ta’ The Malta Press Club (TMPC) kif ukoll jekk mhumiex. Il-Kunsill irid jistabbilixxi linji gwida dwar kif ghandhom jagixxu dawn il-gurnalisti meta jkunu ffaccjati b’sitwazzjonijiet difficli.

Il-Kunsill iddiskuta b’urgenza dan is-suggett wara li f’zewg okkazzjonijiet f’temp ta’ tliet ijiem fil-Qorti u madwaru kien hemm sitwazzjonijiet aktar difficli min-normal. Mhux biss il-gurnalisti ma thallewx jaqdu dmirhom, izda f’dawn l-incidenti gurnalista kien imsawwat, u ohrajn mhedda u insulentati.

L-ahhar okkazzjoni sehhet il-bierah (It-Tnejn) wara nofsinhar waqt li kienu qed jitressqu l-akkuzati fil-Qorti. Dak il-hin kien hemm prezenza qawwija ta’ qraba u hbieb ta’ l-akkuzati.

Ghalkemm irid jinghad li ma kienx hemm reazzjoni min-naha taghhom, u peress li fil-Qorti kien hemm pulizija wiehed biss, bhala mezz ta’ prekawzjoni wara l-incidenti li sehhew nhar is-Sibt li ghadda, Ufficjal tal-Kunsill ta’ The Malta Press Club li, kien prezenti fuq xoghol, mal-ewwel cempel lill-Agent Kummissarju is-sur Joseph Cachia u gharrfu bis-sitwazzjoni.

Min-naha tieghu, l-Agent Kummissarju Cachia immedjatament baghat rinforz ta’ pulizija mmexxija minn Supretendent.

Il-Kunsill tat-TMPC jirringrazzja lis-sur Cachia ta’ l-azzjoni immedjata li ha u li wasslet biex il-gurnalisti jkunu jistghu jaqdu dmirhom.

Il-Kunsill innota wkoll li l-Pulizija l-bierah resqet ukoll il-Qorti dawk il-persuni li wettqu vjolenza, heddew u insulentaw lill-gurnalisti s-Sibt li ghadda. Il-Kunsill jittama li darb’ohra l-azzjoni mill-Pulizija tittiehed immedjatament halli l-gurnalisti jithallew jaqdu dmirhom. Dawn ikunu fil-Qorti fuq xoghol u mhux ghall-kurzita’.

Laqgha ghall-gurnalisti nhar it-Tlieta

Dwar il-gurnalisti, il-Kunsill isostni li jehtieg li tinholoq sistema li permezz taghha u bl-ghajnuna tat-TMPC, il-gurnalisti jkunu jistghu jaqdu dmirhom fil-Qorti minghajr theddid u minghajr biza’.

Il-Kunsill ihoss li wasal iz-zmien li gurnalisti li regolarment jaghmlu xoghol partikulari, bhalma huwa l-coverage tal-Qorti ghandhom ikunu organizzati b’mod li jkunu jafu d-drittijiet taghhom u x’ghandhom jaghmlu f’kazi meta jkunu mhedda.

Dan jghodd ukoll, u forsi ftit aktar, ghall-cameramen u fotografi li minhabba l-apparat taghhom huma aktar vizibbli u esposti minn ohrajn..

Ghal dan il-ghan il-Kunsill ser ilaqqa’ lil dawn il-gurnalisti, cameramen u fotografi, kemm membri kif ukoll dawk li mhumiex nhar it-Tlieta 6 ta’ Novembru fit-8.00pm fl-ufficcju tieghu fil-Belt.

Il-Kunsill lest li jahdem biex problemi bhal dawn jonqsu u, jekk jista’ jkun, jispiccaw darba ghal dejjem.

Il-Kunsill jistenna l-appogg shih tal-gurnalisti, cameramen u fotografi halli din l-inizzjattiva timxi ‘l quddiem.


27.10.2001

THE MALTA PRESS CLUB CONDEMNS VIOLENCE
ON ONE NEWS CAMERAMAN

The Malta Press Club (TMPC) condemns the physical violence and verbal attacks on One News cameraman who was present when four accused had arrived at the police lockup in Valletta early this afternoon. It is reported that while one female family member tried to cover the video-camera, another male member hit One News cameraman. At the same time, other family members surrounded the cameraman and even threatened his life.

The Malta Press Club praises the courage and the sense of fellowship and duty shown by other journalists and cameramen from Net TV, The Malta Independent and The Times who, on arriving at the scene some time later, defended the One News cameraman.

The Malta Press Club also notes that in these incidents members of the Police did not offer adequate protection to journalists and failed to arrest on the spot those who were disturbing public peace.

On seeing that journalists defended each other, family members repeatedly threatened journalists present with physical violence and swore at all of them, notwithstanding the presence of police officers. Even as the journalists left the scene, they were threatened continuously. Journalists felt totally unprotected by the police officers present.

A few moments later, a PBS cameraman was threatened in Republic Street by the same group of family members who blocked his way to the Court. While all this was happening a group of police officers were only a few meters away.

The Malta Press Club states that the behaviour of Police officers in today’s incident goes against the agreement between the Police Force and The Malta Press Club reached last July. The Police failed when they went against the first and second articles of this agreement which state:

1. Police will give proper and full protection to journalists, news photographers and news cameramen on duty, and especially when these are threatened or actually attacked;

2. Police will investigate and immediately take steps against anybody who verbally, or physically abuses journalists;

The Malta Press Club cannot understand how the Police Authorities, knowing very well that they themselves have been the subject of physical attack yesterday by the same people, failed to provide adequate reinforcements to their own members and to protect journalists present.

The least the Police Authorities could do now is to investigate this incident and take immediate action against those responsible so that no such incidents are not repeated.


11th October 2001

THE MALTA PRESS CLUB LAUNCHES THE 12TH EDITION
OF THE “BPC AWARDS TO JOURNALISTS” 

The Council of The Malta Press Club (TMPC) announced the regulations for submissions for the 12th edition of the BPC AWARD TO JOURNALISTS today. In consultation with the sponsors, BPC International Limited, it was agreed that, this edition presents five categories namely: Print Journalism, Broadcast Journalism, Sport Journalism, Press Photography and Press Cartoons.

The trophy of the BPC AwardThe Council of The Malta Press Club said that regulations are being announced over two months ahead of usual so that it would further encourage journalists to prepare and produce suitable and higher quality material for their respective submissions. One of the categories in which the Council would like to see substantial improvement is the Broadcast Journalism Category, and in particular radio journalism.

An overall marked improvement has been noted over the years in the submissions for the Print Journalism, Press Photography and Press Cartoons Categories. These categories have now become showcases of the good standard being achieved by Maltese journalism.

The Sport Journalism Category was successfully launched for the first time last year, however radio journalism is still struggling to achieve minimum levels of quality pertaining to its genre. The Malta Press Club said that it is prepared to re-launch a specific radio journalism category once submission of good quality are presented in the Broadcast Journalism category starting from this edition. As from the last edition, the radio journalism category was merged with the television journalism category to form one category, the Broadcast Journalism category.

The BPC AWARD TO JOURNALISTS is open to all journalists in Malta and Gozo, whether they are members of The Malta Press Club or not, who during the Year 2001 have striven to improve the standard of journalism in Malta. All entries, whether in Maltese or in English, must have been published or broadcast in Malta between 1st January 2001 and 31st December 2001.

The organisers have highlighted the fact that, apart from the journalist himself/herself, Editors and Heads of News Departments may select and submit entries of what they consider to be the best work of their respective individual journalist/s. Submissions can also be forwarded by organisations, corporations and bodies. In both cases, consent has to be given by the individual journalist/s concerned by filling the appropriate part on the Official Application Form prior to submission of entry by Editor, Head of News Department, or organisations/corporations/bodies.

Each entry shall consist of three totally different submissions (each submission dealing with a totally different subject) participating in the same Category. Entries may cover any subject including investigative/hard news, social issues, economic and financial matters, services and manufacture industries, Malta-EU issues, sports, and cultural affairs.

All journalists participate as individuals, except in the Broadcast Category. Sports journalists in Malta can submit their respective print, radio or television entries in this specialised category.

Entries in all categories shall be handed in to the BPC AWARD TO JOURNALISTS Secretariat, c/o BPC International Limited, J. Gasan Street, Pieta`, between Monday 21st and Friday 25th January 2002 between 8am and 5pm daily. Regulations and applications may be obtained either from The Malta Press Club, P.O. Box 412, Valletta (tel: 243212), or from the website.

“We are very pleased, once again, to be associated with the BPC Award to Journalists, now entering its 12th year”, said Mr David Brockdorff, BPC’s Managing Director. “Through this Award, The Malta Press Club is demonstrating its on-going effort to enhance professional journalism in our country. This is a commitment that should be supported and encouraged.”

Gold Award – 5th Edition 

Earlier on this month, The Malta Press Club launched the fifth edition of the Gold Award. Even in this case, the Council has launched the Gold Award some two months ahead of usual so that more time will be available for submitting more researched material sustaining each nomination.

The aim of the Gold Award is to honour in their lifetime those who have given more than a significant contribution to journalism through a lifelong of commitment which goes beyond the call of normal journalistic duty.


Press Release: 4/10/2001

THE MALTA PRESS CLUB SER JORGANIZZA T-TIELET KONVENZJONI GHALL-GURNALISTI MALTIN

Il-Gurnalizmu Malti- Drittijiet u Dmirijiet” hija t-tema li The Malta Press Club ghazel ghat-Tielet Konvenzjoni Annwali. Din se ssir nhar il-Hamis, 18 ta’ Ottubru 2001 fin-New Dolmen Hotel bejn is-2.15pm p.m. u t-8.00 p.m. Fost it-temi li ser ikunu diskussi:
· Dritt ghall-Privatezza versus Dritt ghall-Informazzjoni
· Privatezza tas-Suspettati ta’ Reat, ta’ Vittmi u Sub Iudice
· Kunflitt ta’ Interess u Deception
· Etika fil-Gurnalizmu
· The Malta Press Club: wara 12-il sena, il-5 snin li jmiss

Fost dawk li ser jindirizzaw il-Konvenzjoni, li se tkun sponsorjata minn HSBC Bank Malta p.l.c. u mill-Fondazzjoni Tumas Fenech ghall-Edukazzjoni fil-Gurnalizmu, hemm gurnalisti prattikanti, avukati, diversi kummentaturi, ricerkaturi u amministraturi fil-qasam gurnalistiku.

Dawn jinkludu (f’ordni alfabetika) fost ohrajn: Nikol Baldacchino, Lou Bondi, Carmel Bonello, l-Ministru Dr Tonio Borg, Dr Joe Brincat, Gino Cauchi, Dr Roger de Giorgio, Frans Ghirxi, Dr Peter Grech, Dr Anna Mallia, il-Magistrat Dr Silvio Meli, Joe Mifsud, l-Prim Imhallef Emeritus Giuseppe Mifsud Bonnici, u President Emeritus ta’ Malta Dr Ugo Mifsud Bonnici,

“Din hija t-tielet Konvenzjoni li qed norganizzaw fi tliet snin,” qal is-Segretarju Generali ta’ The Malta Press Club, Joe A. Vella. “Ghall-ewwel zewh edizzjonijiet kellna mhux biss attendenza medja tajba ta’ 85 persuna, izda hija wkoll opportunita’ ghal min huwa involut fil-qasam tal-gurnalizmu, kemm bhala gurnalist, kummentatur, osservatur tal-media inkella bhala student, biex darba fis-sena, jittratta temi li jolqtu l-gurnalizmu Malti mill-qrib.”

Ic-Chairman ta’ The Malta Press Club qal: “Fiz-zewg Konvenzjonijiet li organizzajna s’issa tqajjmu dibattiti ta’ siwi biex il-hurnalizmu f’Malta jkompli jizviluppa. Qed naraw kif kull Konvenzjoni qed tghin fil-process ta’ maturita’ professjonali tal-hurnalizmu f’Malta, bhalma qed naraw ukoll li l-appohh, anki f’termini materjali, ghal din l-inizzjattiva qieghed dejjem jizdied.”

Ghal darb’ohra l-Konvenzjoni ser tkun bil-Malti.

L-applikazzjonijiet li jaslu sal-11 ta’ Ottubru 2001 Ihallsu rehistrazzjoni ta’ Lm2.50 ghall-Konvenzjoni. Ghall-persuni li jiddeciedu li japplikaw wara l-11 ta’ Ottubru 2001, il-prezz ikun ta’ Lm5.

Applikazzjonijiet jistghu jinkisbu permezz:
· tan-numru tat-telefon: 243211 – 4;
· tan-numru tal-fax: 249290;
· minn din il-website
· minn The Malta Press Club P.O. Box 412, Valletta CMR 01.

Ikklikkja hawn ghall-programm shih u hawn ghal formola ta’ l-applikazzjoni (stampha, imliha u ibaghtha lil The Malta Press Club).


24 September 2001

THE MALTA PRESS CLUB LAUNCHES 5TH EDITION OF GOLD AWARD

The Council of The Malta Press Club (TMPC) launched the 5th edition of the Gold Award today, some three months earlier than usual. “The Gold Award has been instituted in 1998, following a suggestion to The Malta Press Club by the founder of BPC International Limited, Mr Joseph Brockdorff. The aim of this award is to honour in their lifetime those journalists resident in Malta who have given more than a significant contribution to journalism through a lifelong of commitment which goes beyond the call of normal journalistic duty,” explained TMPC’s General Secretary, Mr Joe A. Vella.

The reason behind this early start of the process is to give more time for the research phase to those who intend to put forward submissions of individuals or organisations. Each submission has to be accompanied with the relevant information and material sustaining that submission, including a detailed profile and testimonials.

An independent and autonomous judging panel composed of persons of national stature, nominated by TMPC Council, will adjudicate the submissions.

Submissions are to be sent to the Gold Award Commission, BPC International Limited, J. Gasan Street, Pieta’, by not later than Friday 1st February 2002, during office hours. Further information and the Gold Award regulations may be obtained from The Malta Press Club’s General Secretary, Mr Joe A. Vella on tel # 373826 or from the website:

The prestigious Gold Award trophy will be presented to the winner during the BPC Award to Journalists presentation at the beginning of May 2002 celebrating International Press Freedom Day. The four previous winners were Fr Joe Borg (1998), Anton Cassar (1999), Frank Attard (2000) and J.G. Vassallo (2001).

The Malta Press Club also announced that preparations are also in hand for the launching of the 12th edition of the BPC AWARD TO JOURNALISTS next week.


 

Press Release: 19/2001

31 Lulju 2001

KODICI TA’ L-ETIKA GURNALISTIKA GDID KONSULTAZZJONI AKTAR WIESA’

F’laqgha generali straordinarja li sejjah The Malta Press Club il-bierah filghaxija (30 ta’ Lulju), kienet approvata emenda biex fil-Kodici ta’ l-Etika approvat f’Jannar 2001 tiddahhal il-klawzola tas-sanzjonijiet li hemm proposta fl-abbozz tal-Kodici ta’ Etika l-gdid propost mill-Press Ethics Commission (PEC). Din hija ppreseduta mill-Prim Imhallef Emeritus, il-Professur Giuseppe Mifsud Bonnici.

Dan sar biex il-PEC tkun tista’ tkompli topera u fl-istess waqt tkun ghaddejja diskussjoni u riflessjoni aktar fil-fond dwar l-abbozz ta’ Kodici l-gdid.

Il-membri prezenti ddecidew li jibqghu jintlaqghu suggerimenti ghal emendi sa l-24 ta’ Awissu 2001. Immedjatament wara, il-Kunsill ta’ The Malta Press Club flimkien mal-PEC iqassmu dokument li jkun jinkludi kemm l-abbozz kif ukoll is-suggerimenti kemm tal-membri, kif ukoll tal-pubbliku. Fl-10 ta’ Settembru 2001, imbaghad ser issir Laqgha Straordinarja ohra bl-ghan li jkun hemm diskussjoni finali u approvazzjoni ta’ Kodici ta’ Etika gdid.

L-iskop ahhari huwa li permezz ta’ konsultazzjonijiet, diskussjoni, involviment, u laqghat bejn kull min jinteressah dan is-suggett, il-Kodici ta’ l-Etika Gurnalistika jikseb l-iktar firxa ta’ kredibilta’ possibbli.

Fil-bidu tal-laqgha, ic-Chairman tal-PEC, il-Professur Mifsud Bonnici, spjega l-htiega ta’ Kodici kif propost mill-PEC prezenti. Huwa qal li filwaqt li l-valuri u principji generali ta’ gurnalizmu tajjeb ghandhom ikunu stabbiliti mill-Kunsill ta’ The Malta Press Club, il-PEC ghandha tara li jkollha f’idejha l-istrumenti necessarji biex tkun tista’ topera b’effettivita’. “Huwa inutli li jkollna l-PEC jekk imbaghad din ma jkollix sanzjonijiet fuq xhiex timxi, ” afferma l-Professur Mifsud Bonnici.

Fid-diskussjoni li saret tqajjmu diversi punti. Joe Mifsud qal li l-abbozz ta’ Kodici gdid jipprezenta numru ta’ punti li ma kienux koperti fil-Kodici prezenti. Fr Joe Borg insista li jkun hemm konsultazzjoni wiesa’ u li jitqajjem dibattitu fil-gazzetti u xandir dwar dan is-suggett. Sylvana Debono staqsiet jekk il-Kodici l-gdid ghandux jissejjah Kodici ta’ Kondotta u jkun mizjud mal-Kodici prezenti li jittratta aktar il-valuri u principji gurnalistici.

J.G. Vassallo qal li m’ghandniex nibzghu li nbiddlu u nirrevedu l-Kodici ta’ l-Etika sakemm it-titjib jkun qed isir ghall-ahjar. Carmel Bonello rrefera ghal studji li saru minn esperti barranin fl-etika gurnalistika. Huwa qal li dawn huma favur li, f’kull pajjiz demokratiku, jkun hemm process ta’ rfinar tal-Kodici bil-ghan li l-Kodici jkun jirrifletti l-htegijiet reali tas-socjeta’ skond kif din tkun qed tizviluppa.

Il-Laqgha Generali Straordinarja regghet affermat li l-Kodici ta’ l-Etika ta’ The Malta Press Club huwa l-Kodici li jghodd ghal kull gurnalist, Malti jew barrani, f’Malta, irrispettivament jekk huwiex membru jew le ta’ The Malta Press Club. The Malta Press Club fakkar li jifforma parti mill-Alliance of Independent Press Council of Europe li huwa l-uniku korp fir-regjun Ewropew li jirregola kwistjonijiet ta’ etika. Fi hdan din l-alleanza hemm migbura il-korpi kollha gurnalistici Ewropej. The Malta Press Club huwa wkoll l-unika organizazzjoni rikonoxxuta f’Malta u barra li tirrapprezenta lill-gurnalisti f’Malta.

Kopja ta’ l-abbozz tal-Kodici proposta mill-PEC ser tkun fuq il-website ta’ The Malta Press Club. Ikklikkja hawn ghal kopja (verzjoni Word Doc 2000).

Incidenti Ricenti u Gurnalisti 
Matul it-tieni parti tal-Laqgha Straordinarja, il-membri iddiskutew is-sensiela ta’ incidenti kontra gurnalisti li sehhew f’dan l-ahhar xahar. Fost il-membri prezenti kien hemm uhud li kellhom esperjenza diretta ta’ dawn l-incidenti.

Saru diversi lmenti ghall-mod kif il-Pulizija fir-rankijiet iz-zghar mhumiex infurmati tajjeb bid-dmirijiet li ghandu gurnalist. Gurnalist ghandu l-obbligu (u mhux d-dritt) li jkun prezenti f’postijiet u fi kwistjonijiet li jinteressaw lill-pubbliku, ghax il-gurnalist huwa r-rapprezentant tal-pubbliku.

Kien hemm enfasi dwar il-htiega li l-Pulizija fir-rankijiet iz-zghar jaghmlu differenza netta bejn gurnalisti u dimostranti. Hawnhekk, kien hemm qbil li l-gurnalist ghandu dejjem ikollu rwol ta’ osservatur u mhux ta’ partecipant, ghax inkella tista’ tinholoq konfuzzjoni fir-rwol tieghu.

The Malta Press Club enfasizza dwar il-htiega li kull gurnalist jirrapporta bil-miktub u immedjatament lill-Kunsill kull incident li jkun involut fih. Il-Kunsill ilmenta li fil-passat kien hemm diversi drabi fejn gurnalisti lanqas ma ghamlux dan b’detriment ghalihom infushom.

The Malta Press Club qal li kull gurnalist li jkun involut f’xi incident ghandu jibghat rapport dettaljat bl-email lill-Kunsill mill-ewwel. Jekk ma jkunx hemm dan ir-rapport, il-Kunsill ma jkunx jista’ jsegwi l-kaz direttament.

Kien hemm ukoll suggeriment li membru mill-Community & Media Relations Unit (CMRU) tal-Pulizija jkun prezenti f’sitwazzjonijiet jaharqu.

Il-laqgha serviet ukoll biex il-Kunsill ta’ The Malta Press Club spjega aktar dettalji dwar il-laqgha li talab u kellu mal-Kummissarju tal-Pulizija.

Carmel Bonello ssuggerixxa li jinholoq Manwal dwar kif ghandhom jagixxu l-gurnalisti. Dan il-Manwal jkun jkopri anki r-relazzjonijiet mal-Pulizija u vici-versa. L-idea hija li din it-taqsima fil-Manwal issir b’koperazzjoni mal-Kummissarju tal-Pulizija bil-ghan li tkun accetta kemm mill-Pulizija kif ukoll mill-gurnalisti. Din it-taqsima ghandha tkun tifforma parti mill-kurrikulu fl-Akkademja tal-Pulizija, halli b’hekk kull membru tal-Korp ikun jaf kif ghandu jagixxi mal-gurnalisti.

Il-membri regghu taw l-appogg taghhom lill-Kunsill ta’ The Malta Press Club fl-azzjonijiet li ha u fl-istqarrijiet li hareg dan l-ahhar.


Date: 24.7.2001

THE MALTA PRESS CLUB RAISES RECENT INCIDENTS WITH POLICE COMMISSIONER

Following the recent incidents involving journalists on duty, The Malta Press Club requested an urgent meeting with Commissioner of Police George Grech, which was held today at Police HQ, Floriana.

It was agreed that :

1. Police will give proper and full protection to journalists news photographers and news cameramen on duty, and especially when these are threatened or actually attacked;

2. Police will investigate and immediately take steps against anybody who verbally, or physically abuses journalists;

3. Police will not interfere with journalists, news photographers and news cameramen who are performing their duties legitimately;

4. Journalists, news photographers and news cameramen on duty will leave adequate space for the Police to operate;

5. Journalists are to identify themselves with the most senior ranking police officer on site; and

6. Journalists are to have visible identification, as a general rule.

The Police Commissioner pledged that every effort is being made for all Members of Police Force to be thoroughly familiar with the Press Act and with journalists’ rights.

For this purpose, a joint seminar will be held between senior police officers and editors and journalists in an effort to find better ways of cooperation between the two sides.

The Malta Press Club also asked the Police Commissioner about the investigations he is conducting following the recent incidents in which journalists suffered verbal threats and physical abuse.


 

Date: 04.07.2001

THE MALTA PRESS CLUB JINSISTI MA’ L-ISTAMPA U X-XANDIR LI MA JGHADDUX RITRATTI U FILMATI LILL-PULIZIJA

B’riferenza ghal dak li huwa rrapurtat li qal il-Kummissarju tal-Pulizija l-bierah, The Malta Press Club qed jaghti parir biex l-ebda gazzetta, stazzjon tat-televixin jew l-Awtorita tax-Xandir ma ghandha tghaddi ritratti jew filmati lill-pulizija.

Dan ghandu jsir ghal zewg ragunijiet:

. l-gurnalisti, fotografi-gurnalisti u news cameramen huma marbutin bl’etika professjonali li dejjem ikunu imparzjali fl-ghagir u fir-rapurtagg taghhom inkella jitilfu l-kredibilta;

. li jekk jinghataw dawn ir-ritratti u filmati, il-qaghda tal-gurnalisti li jkunu qed jikkaverjaw sitwazzjonijiet difficli titqieghed aktar fil-periklu milli qieghda fil-prezent.

Ta’ min isemmi, li f’dawn l-ahhar xhur kien hemm diversi incidenti fejn gurnalisti gew mhedda u attakkati waqt dimostrazzjonijiet minkejja li fil-vicinanzi kien hemm il-Pulizija.

Jekk il-Pulizija tkun trid ritratti u filmati ta’ incidenti, il-Korp ghandu kull mezz li huwa ghad-dispozizzjoni tal-pubbliku biex jirregistra dawn l-avvenimenti.

The Malta Press Club innota li l-Kummissarju tal-Pulizija huwa lest jintaqa mieghu. It-TMPC qieghed f’djalogu kontinwu ma’ l-ghola awtoritajjiet fil-pajjiz u lest jitaqa’ ma’ dawn l-awtoritajiet meta jhoss li ikun il-waqt.


Attention: amateur and professional photographers!

DEADLINE EXTENDED UNTIL 31 JULY!

The Commonwealth Press Union (CPU), Commonwealth Broadcasting Association (CBA) and the Commonwealth Telecommunications Organisation (CTO) invite entries for: 

The 2001-2002 Commonwealth Photographic Awards Theme: “Environment” 

This is an open competition (for all commonwealth residents) for colour or black & white photographs on the theme of ‘Environment’. Entrants are invited to interpret the theme as freely as they like. Most of the winning photographs will be featured in a television programme based on the Awards and made available for broadcast in over 40 countries around the Commonwealth. There will also be several exhibitions around the world incorporating the winning photographs.

1st Prize – £2000 sterling with cash prizes for regional winners and 20 runner-up cash prizes

Entry details:

a.. Prints only will be accepted and deadline for entries is 31 JULY 2001

a.. No entry form or fee is needed

a.. Judging will take place in August 2001

a.. Entry is restricted to Commonwealth residents although pictures may have been taken anywhere in the world. Only one print per person is permitted.

a.. Please print name, address, email address, telephone and fax number, on the back of the photograph.

a.. Include a paragraph (approx. 50 words) explaining why you think this photo is significant and giving details of what it shows.

b.. Photographs must not have been previously published in any form.

a.. Entries will not be returned or acknowledged.

a.. The sponsors reserve the right to use any of the winning photographs for purposes in connection with the competition (exhibitions, publishing, broadcast and electronic rights). We will not ask for exclusive copyright.

a.. Only the winners will be contacted.

For more information and to view the winners of the 1999/2000 Commonwealth Photographic Awards visit the CPU’s web site: http://www.cpu.org.uk

Send your entry to: Photo Awards, CBA, 17 Fleet Street, London EC4Y 1AA, UK

(Tel: 44 20 7583 5550 Fax: 44 20 7583 5549 email: cba@cba.org.uk)

before 31 July 2001

 


Date: 2nd July 2001

THE MALTA PRESS CLUB STATES THAT IT IS ABOUT TIME THAT MEDIA OWNERS PRESENT A COMMON FRONT 

For the third time in less than a month, Maltese journalists have been the victims of threats and a violent attack. This time by Maltese fishermen at Ta’ Liesse in Valletta.

The Council of The Malta Press Club condemns in the strongest terms and without reservation these attacks that took place while various Maltese journalists and photo-journalists were on duty covering the issue between Maltese and Sicilian fishermen.

The Malta Press Club reaffirms the duty of journalists to be present and report events of public interest faithfully and on first hand basis.

The Council expresses full solidarity with all journalists and photographers irrespective of whether they are members of The Malta Press Club or not.

The Council expects the competent authorities, especially the Police Commissioner, to take the necessary actions so that such acts will not be repeated in a democratic society.

Following the increase of acts of violence against journalists in recent weeks, the Council believes that the time is fast approaching when owners of news media in Malta should meet together and discuss ways how to create a common front and take all the necessary measures in order to protect their respective journalists.

Let’s not wait until the first Maltese journalist is maimed or even killed while on duty.

The Council urges its members to bring to the Council’s immediate attention any acts of violence suffered by journalists in Malta by submitting such cases in writing.

The Malta Press Club declares that nothing and no one will ever undermine the determination of journalists to serve society in the best manner possible.

The Malta Press Club will be also sending a copy of this statement to all its counterparts in Europe.


Date: 19 June 2001

Prelease: 12/2001

THE MALTA PRESS CLUB REAFFIRMS THE RIGHT OF JOURNALISTS TO COVER EVENTS OF PUBLIC INTEREST 

The Council of The Malta Press Club has received various complaints from its members at the way journalists were treated by the Attard family when they returned to Gozo with their daughter.

The Malta Press Club believes that journalists should do their utmost to carry out their duties towards their respective publics in the most efficient manner without being discriminated against on the basis of financial considerations.

Before last Sunday’s incidents, the Maltese journalistic media was very supportive and sympathetic to the Attard family.

Today, Maltese journalists feel aggrieved for being treated in this manner by the same family.

The Malta Press Club will never accept that journalists (including reporters, press photographers and cameramen) are insulted, threatened and abused while carrying out their duties as happened last Sunday by members of the Attard family.

While every person has a right to privacy, the Attard family forfeited this right when they sold their story to a section of the foreign press.

The Malta Press Club reaffirms that all journalists have the duty to cover and disseminate information about any event of public interest.

Joe A. Vella, General Secretary

Malcolm J. Naudi, Chairman


Date: 1 June 2001
Prelease: 11/2001

THE MALTA PRESS CLUB REAFFIRMS THE RIGHT OF JOURNALISTS TO COVER EVENTS OF PUBLIC INTEREST 

The Council of The Malta Press Club has been informed of the way that journalists from Xarabank’s team have been treated by the Planning Authority during this week.

This is but the last in a series of recent similar incidents where journalists, news cameramen and press photographers from different newsrooms were barred entry while on duty. Such cases, among others, related to the La Salle and Mnajdra issues.

The Malta Press Club regrets that various public and private organisations and institutions do not appreciate the function of journalists.

The Malta Press Club will never accept a situation where journalists who ask probing questions or do investigative work are discriminated against. It will likewise never accept that certain measures are taken to suppress freedom of information.

The Malta Press Club reaffirms that all journalists have the duty to cover and disseminate information about any event of public interest. This principle is upheld by free democracies everywhere.

Joe A. Vella, General Secretary

Malcolm J. Naudi, Chairman

FONDAZZJONI TUMAS FENECH GHALL-EDUKAZZJONI FIL-GURNALIZMU,

Invites applications for a series of 7 breakfast seminars to be held at The Malta Hilton.

“SEMINARS IN NEWSROOM MANAGEMENT” 

Objectives: empowering editors, news administrators and news editors by helping them acquire further managerial skills.

In newsrooms editors and news editors perform decision-making tasks and are expected to have several managerial skills. It is often observed that while people promoted to editorial positions are excellent journalists, they often do not have any management training whatsoever. The aim of these seminars is to provide an essential management backdrop to those working at the top echelons of news organizations.

Participants: These seminars are mainly aimed at decision makers in news organizations, including newsroom administrators, editors and news editors. It is the first such courses to be held in Malta and Fondazzjoni Tumas Fenech is establishing links with foreign organisations to hold follow-up courses in this field for those who take part in the upcoming seminars.

Deadline: Noontime on Friday 1 June 2001. As the number of participants is limited, applications will be processed on first come, first served basis.

Seminars: Seven sessions of circa 2 hours each, facilitated by 6 specialists in the management field. Breakfast will be offered to participants during the first 30 minutes.

Fore more information contact Ms Carmen Sammut tel: 412680/ 438666, mobile nos: 0944 6337 or fondazzjoni@tumas.com


PRESS RELEASE: 23.05.2001

THE 11TH EDITION WINNERS OF THE BPC AWARD TO JOURNALISTS

The winners of the 11th edition of the BPC Award to Journalists are:

Print Journalism: Ms Ariadne Massa 

Sports Journalism: Mr Lewis Portelli 

Press Cartoon: Mr Joe Mercieca 

Press Photography: Mr Christian Sant Fournier 

Broadcast Journalism: Mr Joe Mifsud

The winners of the 11th edition of the BPC Award to Journalists and the Gold Award

The winners were announced during a presentation ceremony that was held at the New Dolmen Hotel, in Qawra, this evening. This journalistic competition is organised on an annual basis by The Malta Press Club (TMPC) and is sponsored by BPC.

A new trophy, designed by Luciano Micallef, will be presented to the winners. This new trophy was inspired by elements from the five different categories in this journalistic competition.

The BPC Award to Journalists ceremony commenced with a video that explained this annual journalistic competition. Subsequently, after a speech by the Chairman of TMPC, Malcolm Naudi, another video portrayed the twenty-two finalists who explained their respective submissions for this competition.

The Chairman of this year’s jury, Ranier Fsadni, read the jury’s report (a copy of the jury’s report is included in ceremony programme). The other members that formed the jury where Dr. Janet Mifsud and the Honourable Evarist Bartolo.

The BPC Awards to Journalists ceremony was concluded with the presentation, for the fourth consecutive year, of the Gold Award. This award recognises professional contributions, which go beyond the normal professional practice of journalism. The jury for the Gold Award was chaired by His Excellency, Dr Ugo Mifsud Bonnici.

The jury was also made up of Mr Wilfrid Asciak, Director of Allied Newspapers and Managing Director of Progress Press Company Limited, and Mr Antoine Ellul, Member of the Malta Broadcasting Authority.

This year’s winner of the Gold Award is: Mr J.G. Vassallo. In its previous three editions, the Gold Award was awarded to Fr Joe Borg (1998), Anton Cassar (1999) and Frank Attard (2000).

The Managing Director of BPC, Mr David Brockdorff, said: “The on-going effort to enhance professionalism that the annual Award to Journalists represents is certainly in keeping with the basic marketing principle to constantly endeavour to deliver a better, and in the news media case, more factual product. As such, it gives us great pleasure to continue to lend our support to The Malta Press Club which, through this initiative is enhancing the level of professional journalism in Malta.”

The twenty-two finalists for this 11th edition were (in alphabetical order):

Print Journalism: Jesmond Bonello, John Consiglio, Natalino Fenech, Herman Grech, Steve Mallia, Ariadne Massa, and Karl Schembri 

Sports Journalism: Lino Bugeja, Teddie Borg, John Busuttil, and Lewis Portelli, 

Press Cartoon Category: Gorg Mallia, and Joe Mercieca 

Press Photography: Domenic Aquilina, Matthew Mirabelli, Christian Sant Fournier, and Darrin J. Zammit Lupi

Broadcast Journalism: Roderick J. Agius (TV), Tonio Bonello (Radio), Tony Gaffiero (TV), Joe Mifsud (TV) and Jean-Paul Mifsud (TV)


PRESS RELEASE: 16.05.2001

JOURNALISTS TO ESTABLISH GUIDELINES FOR THE PROMOTION OF GENDER EQUALITY

Editors and journalists will be convening this month to establish guidelines towards the promotion of gender equality in news content and in newsroom structures. Fondazzjoni Tumas Fenech ghall-Edukazzjoni fil-Gurnalizmu, in collaboration with The Malta Press Club, will be organising a day’s seminar at Imgarr Hotel in Gozo on May 26th.

Trade unions representing Maltese journalists were also invited for the workshops discussing ways in which newsrooms could adopt gender-friendly work conditions

“During the seminar we are aiming to identify realistic short-term targets which news organisations would voluntarily adopt within a specified time-frame. We have invited all editors because they are the major decision -makers where content and the allocation of human resources are concerned. We also aim to find ways in which we will be able to audit developments,” explained Carmen Sammut, the Fondazzjoni Administrator.

The seminar will include a presentation entitled “Gender Issues in Maltese Newsrooms and News Content: The Context,” by Dr Josanne Cutajar, a member of the Commission for the Advancement of Women. Ms Brenda Murphy, from the Gender Advisory Group of the Broadcasting Authority will facilitate a sensitisation exercise with participants.

The chairman of the Board of Studies, Mr Carmel Bonello, stated that Fondazzjoni Tumas Fenech’s mission is to educate journalists in all spheres in order to achieve higher journalistic standards. He said: “Sensitising news workers about gender issues would lead us to reach one of our aims. Journalism has social responsibilities and therefore the promotion of gender equality is one of our vocations.” He augured that as “the number of women in the field of journalism increases, gender issues will increasingly feature in the news agenda.”

Fondazzjoni Tumas Fenech hopes that this seminar will provide an impetus for change. “We have been discussing this issue for a long while. Now it is time to start implementing positive measures,” said Carmen Sammut. She added “I am hoping that as the number of women in the field increases, the news market does not become a ‘pink-collar-ghetto’ with lower salaries and lower status. One also hopes that an increased participation of women in news organisations increases women’s lobbying power, encouraging a wider participation of women into the public sphere”.

This seminar is a follow-up to another seminar organised jointly between Fondazzjoni Tumas Fenech ghall-Edukazzjoni fil-Gurnalizmu and the Gender Advisory Group of the Broadcasting Authority, last March.

More information can be obtained from Ms Carmen Sammut tel: 412680/ 438666, mobile nos: 0944 6337 or fondazzjoni@tumas.com

Click here for an application form.


PRESS RELEASE: 02.05.2001

TNEJN U GHOXRIN FINALIST GHALL-HDAX-IL EDIZZJONI TAL-“BPC AWARD TO JOURNALISTS” 

Fl-okkazzjoni ta’ Jum il-Liberta’ Gurnalistika, The Malta Press Club habbar l-ismijiet tat-tnejn u ghoxrin finalist minn fost 41 partecipant li lahqu l-istadju finali tal-kompetizzjoni gurnalistika BPC Award to Journalists.

Din hija l-hdax-il edizzjoni konsekuttiva li qed tkun organizzata fuq bazi annwali minn The Malta Press Club u hija sponsorjata mill-BPC International Ltd. Din is-sena, minhabba z-zjara tal-Papa Gwanni Pawlu II, kien deciz li din is-sena c-cerimonja tal-premjazzjoni tithalla ghall-Erbgha 23 ta’ Mejju 2001 fis-7.00pm fin-New Dolmen Hotel, il-Qawra.

Il-Gurija ta’ din l-edizzjoni ghazlet lil dawn il-finalisti f’ordni alfabetika:

Gurnalizmu Stampat: Jesmond Bonello, John Consiglio, Natalino Fenech, Herman Grech, Steve Mallia, Ariadne Massa, u Karl Schembri

Gurnalizmu Sportiv: Lino Bugeja, Teddie Borg, John Busuttil, u Lewis Portelli,

Karikatura Gurnalistika:
 Gorg Mallia, u Joe Mercieca

Gurnalizmu Fotografiku: Domenic Aquilina, Matthew Mirabelli, Christian Sant Fournier, u Darrin J. Zammit Lupi

Gurnalizmu Mxandar: Roderick J. Agius (TV), Tonio Bonello (Radju), Tony Gaffiero (TV), Joe Mifsud (TV) & Jean-Paul Mifsud (TV)

Huwa importanti li wiehed ikun jaf li mhux bilfors ikun hemm rebbieh f’kull kategorija.

Il-Gurija qed thejji wkoll rapport dwar is-sottomissjonijiet u l-livell gurnalistiku taghhom, liema rapport jinqara qabel il-premjazzjoni.

Fl-istess cerimonja jithabbar ukoll ir-rebbieh tal-Gold Award. Dan jinghata lil dik il-persuna nominata li skond il-Gurija tkun marret lil hinn minn rekwiziti ta’ prattika normali fil-gurnalizmu tul il-karriera gurnalistika taghha. Fit-tliet edizzjonijiet li saru s’issa dan l-unur intrebah minn Fr Joe Borg (1998), mis-sur Anton Cassar (1999) u mis-sur Frank Attard (2000).

Ghal iktar dettalji dwar il-BPC Award to Journalists ikklikkja hawn.


Date: 29.3.2001

PIN PRESENTS MALTESE ENCYCLOPEDIA TO THE MALTA PRESS CLUB 

PIN Presentation to the Malta Press Club. Left to right: Michael Schiavone, Malcolm J.  Naudi, Michael Falzon, Joe A. VellaIndependence Publications (PIN) has donated a complete set of volumes in the Maltese encyclopedia series Kullana Kulturali to The Malta Press Club (TMPC).

Information service manager of Media.link, Michael Falzon, presented the first 21 publications of the series, being published over five years, to TMPC chairman, Malcolm J. Naudi, at the club’s premises, 104 Old Mint Street, Valletta. The complete set consists of 60 volumes.

The presentation was attended by the editor of PIN, Michael Schiavone, and the general secretary of The Malta Press Club, Joe A. Vella,

Mr Falzon said: “The series was a great success. The publishers are considering increasing the number of volumes of Kullana Kulturali so that they could include more topics of interest.”

“There are already 1,500 subscribers to Kullana Kulturali,” Mr Schiavone said. “The encyclopedia is very useful as a reference as it covers many interesting subjects focusing on Maltese history, culture and traditions.”

Thanking PIN for their presentation, Mr Naudi said that the collection will be put to use by both journalists and students at the new TMPC specialised library.

Currently, The Malta Press Club is setting up a reference library about journalism. “The Malta Press Club has embarked on his project, which initially is expected to cost Lm8,000. During the past year, TMPC received Lm1,600 in donations from various entities towards the purchase of books in journalism. We welcome more donations either in kind or money terms towards this project.”


 

Date: 19.2.2001

Prelease: 10/2001

TSG’S DONATION TO THE MALTA PRESS CLUB’S LIBRARY 

(from left) TSG's Chief Executive, Mr Joe Farrugia, and Mr Malcolm J. Naudi, during the presentation.
The Sense Group (TSG) donated a copy of the latest edition of “World Drink Trends” and a sum of money towards the purchase journalism books for the Reference Library of The Malta Press Club. Through this donation, The Malta Press Club will be purchasing a number of specialised journalism books dealing with social topics.

The donation was presented by TSG’s Chief Executive, Joe Farrugia, to the Chairman of The Malta Press Club, Malcolm J. Naudi. He said that The Sense Group admires the sterling work being carried out by this national association of journalists in developing journalism education and professionalism in Malta. He encouraged journalists to further research their news items to provide a more in-depth approach, especially when tackling social issues. The “World Drink Trends” publishes scientific data about the consumption of alcoholic beverages in countries worldwide. Malta has placed amongst the countries with the lowest consumption in Europe, Australia, United States and Canada.


Press release: 9/2001

Date: 16.3.2001

MALTESE JOURNALIST ON A THREE-MONTH CHEVENING SCHOLARSHIP AT THE THOMSON FOUNDATION 

Journalist Ariadne Massa left for Cardiff, UK, on a three-month Chevening scholarship at the Thomson Foundation. Ms Massa, who is a member of The Malta Press Club and works in the Newsroom of Allied Newspapers Ltd, publishers of The Times and The Sunday Times, joins journalists from nine other candidate countries which have applied toAriadne Massajoin the European Union.

The scholarship was made available by the British Foreign Office through the British High Commission in Malta. Ms Massa was selected after the British High Commission invited The Malta Press Club (TMPC) to submit nominations from among its membership. TMPC in fact submitted the names of five of its members from various newsrooms after taking into consideration various criteria.

The programme of the advanced reporting course covers newspaper production techniques, reporting politics in Britain today, including coverage of the general elections (widely expected on May 3), news on the Web, business and financial reporting, and reporting human rights and civil rights, and gender issues.

TMPC Education and Information Secretary, Mr Carmel Bonello, said: “One of our objectives is to find opportunities where journalists can gain further knowledge and experience abroad. This forms part of TMPC’s Continuous Professional Development Programme. We thank the British High Commission and Allied Newspapers for their valid and continuous support and for making it possible for Ariadne to attend this course.”


Date: 15th March 2001

Prelease: #10

FTFEG & MBA JOINTLY ORGANISE GENDER AND JOURNALISM SEMINAR

Gender Seminar

Gender and journalism was the theme of a seminar for Maltese journalists organised jointly between Fondazzjoni Tumas Fenech ghall-Edukazzjoni fil-Gurnalizmu (FTFEG) and the Gender Advisory Group of the Broadcasting Authority. The aim of the seminar is to increase gender awareness among working journalists and to outline strategies and point out the challenges, which need to be addressed in the future.

The breakfast seminar, held today at The Halland Hotel, ta’ l-Ibragg, included papers by three Maltese working journalists. Mr Laurence Grech, editor of The Sunday Times, asked whether there is an increased commitment towards equal opportunities in Maltese newsrooms. Ms Claudette Baldacchino, from One News, questioned whether reporters are able to raise gender awareness through news. Ms Annette Vella from In-Nazzjon referred to her experience with the supplement L-Opinjoni l-Ohra and discussed the promotion of an alternative news agenda.

The seminar featured Ms Vera Price, a media executive from Dublin, who talked about “Legislation & Gender Issues in Broadcasting”.

Fondazzjoni Tumas Fenech ghall-Edukazzjoni fil-Gurnalizmu has joined forces with the MBA to create awareness about gender equality. “In most newsrooms there are few or no women in key executive positions. The hierarchy of newsroom structures mirrors the exclusion of women from the top posts within most local organisations. Thus, although there are women reporters and feature writers in all news media, they have subordinate roles,” said Carmen Sammut, the Foundation Administrator.

She added: “We would also like to see more gender awareness in the news agenda and therefore we are committed towards the promotion of gender equality.” To achieve this the Foundation is willing to build bridges with all organisations who are dedicated to achieve similar objectives.

The Broadcasting Authority is one of the organisations committed towards this aim. In October 1999 it appointed the Gender Advisory Group, which is chaired by Ms Brenda Murphy. Murphy remarked that in Malta the situation is not much different than it is in Europe where gender issues in the media have recently been placed on the local broadcasting agenda.

She added: “It is an indisputable fact that the news media should reflect society. At present this in not the case. Within the industry itself there is a large differentiation in the spread of men and women across job titles, with the majority of women holding positions in clerical, and administrative roles while the majority of men are holding the positions in production and management. This scenario is not dissimilar to other European countries.” This is the reason why the BA felt it should take steps to redress the absence of ‘Gender’ on the agenda for Malta’s Media Industry,

Fondazzjoni Tumas Fenech ghall-Edukazzjoni fil-Gurnalizmu aims to cooperate with existing study programmes and other organisations such as the Malta Broadcasting Authority with the aim to improve journalism education in Malta. “In a small country where resources are limited, the Foundation believes that there is a dire need for collaboration rather than fragmentation,” said the Chairman of the Foundation’s Board of Studies, Mr Carmel Bonello.

The Foundation is also in the process of establishing links with various leading foreign institutions which have similar aims. These include the UK’s National Council for the Training of Journalists and the European Journalism Centre at Maastricht.

To read the papers presented during the seminar click here.

More information about Fondazzjoni Tumas Fenech ghall-Edukazzjoni fil-Gurnalizmu can be obtained via email: fondazzjoni @tumas.com


Date: 10th March 2001

The Commonwealth Press Union (CPU), Commonwealth Broadcasting Association (CBA) and the Commonwealth Telecommunications Organisation are presenting the 2001 2002 Commonwealth Photographic Awards. Maltese photographers are being invited to participate.

Click here for more details


Date: 2 March 2001

Prelease: 04/2001

THE MALTA PRESS CLUB DISCUSSES NATHALIE ATTARD’S CASE 

At its last meeting on February 28, 2001, the Council of The Malta Press Club discussed the case involving Ms Nathalie Attard, who faced disciplinary action by her employer, Public Broadcasting Services, while she was working in the PBS Newsroom.

TMPC passed on the case to the Press Ethics Commission, which did not take a position since this was not a case involving ethics.

TMPC Council has seen the reaction of the Broadcasting Authority to the incident, in a letter to Pierre Portelli, dated February 2, 2000, over the signature of Dr Kevin Aquilina:

“On the complaint you raised on January 31, 2000, in your capacity as Editor/Head of News, Net News/Radio 101 on what you called Ms Nathalie Attard’s unacceptable behaviour, the Authority makes it clear that this complaint does not fall under the competence of the Authority and this is a matter that concerns solely PBS Ltd and its employee.

“The Authority regrets to see the lack of co-operation and solidarity between workers in the same field of work, and in no way approves of the acts that may have led to increase the division between colleagues in the same field.

“The Authority also considers that while Net TV had every right to broadcast the news in question, it also had the responsibility to see that it does not broadcast certain visual material that you yourself described as going against public decency. This is why the Authority gave instructions that the visual material at issue will not continue to be broadcast in its original format. The Authority is against actions that offend public decency.”

Without entering into the merits of this case, the Council of TMPC notes:

1. the principle of justice in a reasonable time. This is a case that has been pending since January, 2000. Article 6 of the European Convention of Human Rights states: “In the determination of his civil rights and obligations…, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law.” It is unacceptable that a case involving a person who has been suspended from her place of work remains unresolved for such a long period of time.

2. the principle that every person has the right of association. This principle is protected by the same Convention in Article 11: “Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others…

“No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.”

3. and reaffirms the notion that “once a journalist, always a journalist” and also that, while one’s individual rights must be respected, the function of a journalist, especially in a state media organisation, demands that great care should be taken so that the journalist will not be seen to be taking sides. This should apply to all PBS journalists.

4. TMPC is not a trade union. It is a professional, constituted body that seeks to bring journalists together, upholds the right of freedom of expression, raises the standards of journalism and journalists, and takes any action it deems fit to achieve these aims. Since this case is one involving an internal industrial dispute involving disciplinary proceedings between an employer and an employee, it is TMPC policy not to intervene in personal cases except when there is physical violence or manifest attempts to gag a journalist.

The Malta Press Club does not believe it should become involved in this case, much less take a stand one way or the other, but on the other hand its silence could also be instrumentalised. TMPC Council appeals to both sides to resolve this matter as soon as possible in the interests of all.

Joe A. Vella Malcolm J. Naudi
General Secretary Chairman


Press Release: 03/2001
Date: 20.02.2001

THE MALTA PRESS CLUB TNIEDI L-GOLD AWARD 2001 

The Malta Press Club qed tniedi r-raba’ edizzjoni tal-Gold Award ghall-{urnalizmu. Din hija r-raba’ sena konsekuttiva li ser jinghata dan il-premju lil kandidat innominat li jkun ikkontribwixxa sostanzjalment ghall-izvilupp tal-gurnalizmu professjonali f’Malta. Is-sottomissjonijiet ghandhom jaslu ghand is-Segretarju, Gold Award, The Malta Press Club, P.O. Box 412, Valletta, CMR 01. sal-{imgha 16 ta’ Marzu 2001.

Il-prezentazzjoni tal-Gold Award ser issir waqt l-istess okkazzjoni tal-BPC Awards to Journalists, li hija organizzata minn The Malta Press Club u sponsorjata mill-BPC, agenzija ewlenija tal-marketing communications f’Malta. Ic-cerimonja ser issir f’2 ta’ Mejju, lejliet l-okkazzjoni tal-Jum Internazzjonali tal-Liberta’ Gurnalistika.

The Malta Press Club taccetta n-nominazzjoni ta’ persuna, persuni, ghaqda jew istituzzjoni li, fl-opinjoni ta’ dak li jaghmel in-nominazzjoni, tikkwalifika ghal dan l-unur. Ghal dan il-premju hadd ma jista’ jaghmel sottomissjoni ghalih innifsu.

Is-sottomissjonijiet ghandhom jinkludu d-dettalji kollha mehtiega kif ukoll ir-ragunijiet ghaliex tkun qed titressaq dik in-nominazzjoni. B’hekk, il-Kunsill ta’ The Malta Press Club ikun f’qaghda li jghaddi n-nominazzjonijiet lill-Bord ta’ l-Ghazla tal-Gold Award.

Matul il-process, kemm is-sottomissjonijiet, kif ukoll in-nominazzjonijiet jibqghu kunfidenzjali bl-isem tar-rebbieh biss li jkun zvelat. Ir-rebbieh jinghata trofew mahdum apposta.

Il-Bord ta’ l-Ghazla huwa maghmul minn tliet personalitajiet ta’ statura nazzjonali. Dan il-Bord ikun mghejjun minn Segretarju mahtur minn fost l-ufficcjali ta’ The Malta Press Club. Id-decizzjoni tal-Bord tkun finali.

Ic-Chairman il-gdid ta’ The Malta Press Club li gie elett dan l-ahhar, Malcolm J. Naudi, qal: “L-ghotja tal-Gold Award bdiet fl-1998, fuq suggeriment li kien sar mis-sur Joseph Brockdorff. L-iskop huwa li jinghata gharfien misthoqq lil persuna jew ghaqda li tkun tat kontribut sostanzjali fil-gurnalizmu hawn Malta u li jmur lil hinn mir-rekwiziti normali tal-prattika gurnalistika.”

“Huwa wkoll importanti li n-nominazzjoni tkun dettaljata sew b’diversi xhieda li jiccertifikaw il-kontribut siewi fil-gurnalizmu, flimkien mal-curriculum vitae tan-nominat,” qal Joe A. Vella, s-Segretarju Generali ta’ The Malta Press Club, li serva kemm il-darba bhala segretarju tal-Bord ta’ l-Ghazla. “Kull progress sinjifikanti ghandu jkun imsemmi kif ukoll il-fatt li l-kandidat dejjem mexa’ b’etika gurnalistika tul il-karriera tieghu jew taghha.”

Fr Joe Borg kien l-ewwel rebbieh tal-Gold Award fil-1998, u s-sena ta’ wara l-premju ntrebah minn Anton Cassar, filwaqt li Frank Attard rebah il-Gold Award tas-sena 2000.


Prelease: 02/2001

Date: 13.2.2001

PATRIMONJU PUBLICATIONS DONATED TO THE MALTA PRESS CLUB 

A number of publications issued by Fondazzjoni Patrimonju Malti have been donated to The Malta Press Club to be included in the organisation’s reference library at its Valletta offices. The publications donated to The Malta Press Club consist of various issues of Treasures of Malta and a number of specialised books dealing with various topics.

The books were presented to the outgoing chairman of The Malta Press Club, Ray Bugeja, by Maurice De Giorgio, executive chairman of Fondazzjoni Patrimonju Malti. The presentation was attended by the foundation’s vice chairman and general editor, John Manduca and by the secretary of The Malta Press Club Joe A. Vella.

Mr De Giorgio said during the presentation that although the Foundation’s publications were in great demand, he was pleased to be making the donation to The Malta Press Club as the national association that embraces Maltese journalists.

Thanking Mr De Giorgio and Mr Manduca for the donation, Mr Bugeja said the books will certainly serve to instill more appreciation of Maltese heritage among journalists.


Press release: 01/2001
Date: 7.2.2001 

KUNSILL GDID GHAL THE MALTA PRESS CLUB

Thabbru l-karigi ufficcjali tal-Kunsill il-gdid ta’ The Malta Press Club. Ic-Chairman huwa Malcolm J. Naudi, waqt li Joe A. Vella huwa s-Segretarju Generali. Bhala Tezorier inhatar Mario Schiavone. Iz-zewg karigi l-ohra huma Carmel Bonello, li kompla fir-rwol ta’ Segretarju Edukazzjoni u Informazzjoni, u Joe Mifsud bhala Segretarju Attivitajiet u Membri.

Ic-Chairman Malcolm J. Naudi qal: “The Malta Press Club ser jimpenja aktar ruhu biex ikun forza li tghaqqad il-gurnalisti Maltin. Mill-banda l-ohra, kull gurnalist ghandu l-ewwel u qabel kollox jara li jgib il-gurnalizmu ‘l quddiem.”

Fost l-ewwel decizzjonijiet li ha l-Kunsill il-gdid fl-ewwel laqgha tieghu llum hemm li minn issa ‘l quddiem, kull lment dwar attakki verbali jew bil-kitba kontra gurnalisti individwali ghandhom jitressqu immedjatament ghand il-PEC, P.O. Box 412, Valletta CMR 01.

L-ilment ghandu jsir bil-miktub, mill-gurnalisti milquta inkella mill-organizazzjoni li timpjegahom. Dan qed isir biex tinholoq aktar indipendenza u awtonomija ghall-PEC. Kull min ikollu xi lment ghandu jikkonsulta l-proceduri li holoq apposta l-PEC.

Il-Kunsill ta’ The Malta Press Club ser ikompli jittratta biss kazi fejn ikun hemm vjolenza fizika kontra gurnalisti individwali, jew meta l-korp gurnalistiku kollettivament ikun ingurjat.

Intant, wara li ntemm il-perjodu tal-kariga tac-Chairman tal-PEC n-Nutara Myriam Spiteri Debono, il-Kunsill ta’ The Malta Press Club, fil-jiem li gejjin, mistenni jinnomina persuna gdida ghal din il-kariga. L-ilmenti pendenti ser jghaddu kollha ghand il-PEC il-gdida, biex mill-aktar fis tittrattahom u tasal ghal decizjoni finali dwarhom.

Ta’ min isemmi li l-laqgha generali ta’ The Malta Press Club, li saret fl-ahhar jiem ta’ Jannar 2001, approvat il-Kodici ta’ l-Etika gdid kif propost mill-PEC. Dan dahal fis-sehh immedjatament.